Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím és a 6-8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 27. §-sal egészül ki:

"27. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelettel módosított 1., 3. és 4. számú mellékletben foglaltakat a 2022. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni."

2. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosítása

3. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

4. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

4. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

5. § A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R4.) a következő 26. §-sal egészül ki:

"26. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelettel módosított 1., 2. és 4. mellékletben foglaltakat a 2022. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni."

6. § (1) Az R4. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(3) Az R4. 4. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, 2. §, 5. § és 6. §, valamint az 1-3. és 6-8. melléklet 2022. február 1-jén lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez

Az R1. 1. számú melléklete a következő 49. ponttal egészül ki:

"49. 01315P Robotsebészeti műtétek során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2906 Országos Onkológiai Intézet"

2. melléklet az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez

Az R1. 3. számú melléklet a "** Főcsoport: 99" megjelölésű táblázatában a "*99P", "9953" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(** Főcsoport: 99Főcsoport nélküli homogén
betegségcsoportok
Alsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
*99P9957Robotsebészeti műtétek245410,00000

3. melléklet az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez

Az R1. 4. számú melléklete a következő 122/i. ponttal egészül ki:

"122/i.*99P 9957Robotsebészeti műtétek
2879Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
2879Országos Onkológiai Intézet"

4. melléklet az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez

Az R2. 2. melléklet "SEBÉSZET" megjelölésű része a "Szívsebészeti járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei" megjelölésű táblázatát követően a következő résszel egészül ki:

"Robot-asszisztált sebészet

A robot-asszisztált sebészet csak az adott területen III. progresszivitási szintű ellátásra jogosult intézményben végezhető.

Robot-asszisztált sebészetSzakmakód0206
Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei szakma specifikus személyi állománnyal
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei + műtét-specifikus eszközpark
robot (operációs egzség, vizualizációs konzol egység, orvosi konzol egység)X
robotsebészethez szükséges speciális egyszer használatos eszközök, fogyóanyagokX

Speciális feltételek

1. Műtőhelyiség

1.1. Megfelelő hely biztosítása a robot mozgatásához és a tartozékok, konzolok számára.

1.2. A robot, a robotkarok és a közvetlen műtéti környezet sterilitási feltételeknek is megfelelő zóna kialakítására elegendő tér biztosítása.

1.3. A műtőhelyiség magassága és a födém-szerkezet teherbíró képessége feleljen meg a robot méretének és súlyának.

1.4. Megfelelő infokommunikációs eszközök, illetve a robot sebészeti ellátáshoz szükséges orvostechnikai eszközök biztosítása.

A feltételeket a gyártó által előírt követelményeknek megfelelően kell biztosítani.

2. Személyi feltételek

2.1. Robotsebészeti beavatkozást végző orvos

A szakorvosnak legalább 10 éves gyakorlattal és igazolással kell rendelkeznie a robot rendszer gyártója által nyújtott képzésen való részvételről és annak sikeres elvégzéséről vagy akkreditált egyetem robotsebészeti intézményben szerzett diplomával. Elfogadható képzettség az akkreditált ösztöndíjas vagy rezidensprogram keretében gyakorlati tapasztalat igazolása (15 robotsebészeti műtét elvégzését igazoló dokumentum).

A szakorvos sebésznek az önálló beavatkozás lefolytatása előtt minimum 6 alkalommal úgynevezett proktor segítsége mellett kell operálnia, amelyet igazolnia szükséges. A proktor a rendszer gyártója által minősített sebész lehet, aki megfelelő tudással rendelkezik, hogy mentorálni tudjon vagy egy második sebész, aki több mint 50 beavatkozást elvégzett.

2.2. Robotsebészeti szakasszisztens

Robotsebészeti szakasszisztens a szakorvos vagy rezidens programban részt vevő orvos lehet, aki részt vett a gyártó által előirt képzésben, melynek sikeres elvégzését igazolnia kell, vagy akik rendelkeznek akkreditált egyetem robotsebészeti intézményben szerzett diplomával, illetve akkreditált ösztöndíjas vagy rezidensprogram keretében szerzett gyakorlati tapasztalat igazolásával.

2.3. Robotsebészeti műtős, műtőssegéd, asszisztens

A paramedikális személyzetnek a gyártó által kiképzett műtősökből, asszisztensekből kell állnia.

A sebészeti asszisztensnek előzetesen egy legalább 6 órás gyakorlati képzésen kell részt vennie (ami történhet a helyszínen, az adott helyi kórházban). A sebész asszisztens csak műtőasztali asszisztensi funkciót láthat el.

Az asszisztens nem kezelheti a sebészeti konzolt."

5. melléklet az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez

Az R3. 2. számú melléklet I. rész "02 Sebészet" megjelölésű része a "0215" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"0206 robot-asszisztált sebészet"

6. melléklet az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez

Az R4. 1. melléklet "I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái" rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok"

7. melléklet az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez

Az R4. 2. melléklete a "**** 99 9953 Kombinált idegsebészeti műtétek" megjelölésű részét követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"**** 99 9957 Robotsebészeti műtétek

BEAVATKOZÁSOK

5329A Robot-asszisztált mediastinum műtét

5329B Robot-asszisztált tüdőműtét

5329C Robot-asszisztált rekeszműtét

5329D Robot-asszisztált lymphadenectomia

5329E Robot-asszisztált oesophagus műtét

5329F Robot-asszisztált gyomor-bélműtét

5329G Robot-asszisztált májműtét

5329H Robot-asszisztált pancreas műtét

5329I Robot-asszisztált veseműtét

5329J Robot-asszisztált ureter műtét

5329K Robot-asszisztált húgyhólyag műtét

5329L Robot-asszisztált prostata műtét

5329M Robot-asszisztált hüvely műtét

5329N Robot-asszisztált ovarium műtét

5329P Robot-asszisztált uterus műtét

5329Q Robot-asszisztált pajzsmirigy műtét

5329R Robot-asszisztált szájüreg-szájgarat műtét

5329S Robot-asszisztált gégeműtét

5329T Robot-asszisztált nyálmirigy és nyaki lágyrészműtét

ÉS "6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK

0135P Robotsebészeti műtétek során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök"

8. melléklet az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez

1. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat a "0135N" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
0135PRobotsebészeti műtétek során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök*

2. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat az "53297" megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
5329ARobot-asszisztált mediastinum műtét*
5329BRobot-asszisztált tüdőműtét*
5329CRobot-asszisztált rekeszműtét*
5329DRobot-asszisztált lymphadenectomia*
5329ERobot-asszisztált oesophagus műtét*
5329FRobot-asszisztált gyomor-bélműtét*
5329GRobot-asszisztált májműtét*
5329HRobot-asszisztált pancreas műtét*
5329IRobot-asszisztált veseműtét*
5329JRobot-asszisztált ureter műtét*
5329KRobot-asszisztált húgyhólyag műtét*
5329LRobot-asszisztált prostata műtét*
5329MRobot-asszisztált hüvely műtét*
5329NRobot-asszisztált ovarium műtét*
5329PRobot-asszisztált uterus műtét*
5329QRobot-asszisztált pajzsmirigy műtét*
5329RRobot-asszisztált szájüreg-szájgarat műtét*
5329SRobot-asszisztált gégeműtét*
5329TRobot-asszisztált nyálmirigy és nyaki lágyrészműtét*

Tartalomjegyzék