Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bejelentés tartalmazza)

"d) a címzett nevét és címét, ahová az építőanyag leszállításra kerül, valamint"

2. § (1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a bejelentés a 2. §-ban meghatározott formai követelményeknek megfelel, a miniszter a bejelentéseket indokolt esetben - az érintett miniszterek bevonásával - megvizsgálja arra vonatkozóan, hogy az építőanyag külföldre történő értékesítése, illetve kivitele jelentős mértékben akadályozza-e vagy ellehetetleníti-e a kritikus infrastruktúrák létesítését, működését, fenntartását, fejlesztését, ezzel veszélyezteti-e a közellátást, vagy jelent-e kockázatot az építőipari ellátásbiztonságra."

(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben meghatározott körülmények fennállása esetén a miniszter az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tájékoztatást követő 7 munkanapon belül írásban tájékoztatja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert az elővásárlási és vételi jog gyakorlására vonatkozó javaslatáról, aki az 5. §-ban meghatározott módon él a magyar állam elővásárlási, valamint vételi jogának gyakorlásával."

3. § A Rendelet a következő 11/B. §-sal egészül ki:

"11/B. § A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott bejelentések ellenőrzése és elbírálása során a bejelentés napján hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni."

4. § A Rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "a belgazdaságért felelős miniszterhez" szövegrész helyébe az "az építésgazdaságért felelős miniszterhez" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés e) pontjában a "2022. június 30." szövegrész helyébe a "2022. december 31." szöveg,

c) 2. § (2a) bekezdésében az "adatokat és" szövegrész helyébe az "adatokat, a címzett országot és" szöveg,

d) 2. § (5) bekezdésében az "azok hiteles magyar" szövegrész helyébe az "azok magyar" szöveg,

e) 3. § (4a) bekezdésében az "A bejelentésnek és annak tudomásulvétele" szövegrész helyébe az "A bejelentés tudomásulvétele" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a Rendelet 6. § (2) bekezdése.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 7. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök