24/2022. (VIII. 9.) AM rendelet

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről szóló 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről szóló 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Hatályát veszti az R.

a) 1. §-ában a " , környezeti eredetű" szövegrész,

b) 2. § 8. pontja,

c) 4. § b) pontja és

d) 2. melléklete.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet

a) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló ólom felső határértékei tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. augusztus 9-i (EU) 2021/1317 bizottsági rendelet és

b) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló ópium-alkaloidok felső határértékei tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. december 3-i (EU) 2021/2142 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 24/2022. (VIII. 9.) AM rendelethez

"3. melléklet a 49/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

Természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékek

ABC
1.Természetes eredetű ártalmas anyagÉlelmiszercsoport, élelmiszerfajtaHatárérték
2.Szolanin-egyenértéknyers, hámozatlan burgonya100 mg/kg

"

Tartalomjegyzék