32006R1881[1]

A Bizottság 1881/2006/EK rendelete ( 2006. december 19. ) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 1881/2006/EK RENDELETE

(2006. december 19.)

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

1. cikk

Általános rendelkezések

2. cikk

Szárított, hígított, feldolgozott és összetett élelmiszerek

Ha a mellékletben megállapított felső határértékeket szárított, hígított, feldolgozott vagy egynél több összetevőből álló élelmiszerekre alkalmazzák, akkor a következőket kell figyelembe venni:

a) a szennyezőanyag-koncentráció változásai a szárítási vagy hígítási eljárás során;

b) a szennyezőanyag-koncentráció változásai a feldolgozás során;

c) az összetevő relatív aránya a termékben;

d) analitikai mennyiségi meghatározási határ.

Amennyiben az élelmiszer-ipari vállalkozó nem bocsátja rendelkezésre a szükséges koncentrációs vagy hígítási tényezőket, vagy ha az illetékes hatóság ezt a tényezőt a benyújtott indokolás fényében nem tartja megfelelőnek, a hatóságnak kell meghatároznia ezt a tényezőt, a rendelkezésre álló információ alapján és az emberi egészség maximális védelmének biztosítása érdekében.

3. cikk

Használatra, keverésre és méregtelenítésre vonatkozó tilalmak

4. cikk

Földimogyoróra, más olajos magvakra, fán termő héjas gyümölcsűekre, szárított gyümölcsökre, rizsre és kukoricára vonatkozó külön rendelkezések

A melléklet 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.10. és 2.1.11. pontjában meghatározott megfelelő aflatoxin felső határértékeknek nem megfelelő földimogyoró (mogyoró), más olajos magvak, fán termő héjas gyümölcsűek, szárított gyümölcsök, rizs és kukorica forgalomba hozható, amennyiben ezek az élelmiszerek:

a) nem kerülnek közvetlen emberi fogyasztásra, illetve azokat nem használják fel élelmiszergyártásnál élelmiszer-összetevőként;

b) megfelelnek a melléklet 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.9. és 2.1.12 pontjában meghatározott felső határértéknek;

c) további válogatásra, vagy egyéb fizikai kezelésre kerülnek, és e kezelést követően a melléklet 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.10. és 2.1.11. pontjában meghatározott felső határértékeket nem haladják meg, és a kezelés hatására nem keletkeznek egyéb ártalmas maradékok;

d) olyan címkével vannak ellátva, amely egyértelműen feltünteti a termékek alkalmazási körét, és tartalmazza a következő szöveget: "A terméket emberi fogyasztás vagy élelmiszergyártásnál élelmiszer-összetevőként történő felhasználás előtt válogatni kell vagy más fizikai kezelésnek kell alávetni az aflatoxinszennyezés csökkentése céljából." A fenti megjelölést minden egyes zsák, doboz stb. címkéjének és az eredeti kísérőokmánynak is tartalmaznia kell. A szállítmány-/tételazonosító kódot letörölhetetlenül fel kell tüntetni a szállítmány minden egyes zsákján, dobozán stb. és az eredeti kísérőokmányon.

5. cikk

A földimogyoróra (mogyoróra), más olajos magvakra, az ezekből származó termékekre és a gabonafélékre vonatkozó külön rendelkezések

A tervezett felhasználást egyértelműen fel kell tüntetni minden egyes zsák, doboz stb. címkéjén és az eredeti kísérőokmányon. A kísérőokmánynak egyértelműen kapcsolódnia kell az érintett szállítmányhoz a szállítmányazonosító kód feltüntetésével, amely a szállítmány minden egyes zsákján, dobozán stb. szerepel. Emellett a szállítmány címzettjének a kísérőokmányon feltüntetett üzleti tevékenysége összeférhető kell hogy legyen a tervezett felhasználással.

Annak egyértelmű megjelölése hiányában, hogy tervezett felhasználásuk nem emberi fogyasztás, a melléklet 2.1.5. és 2.1.11. pontjában meghatározott felső határértékek valamennyi forgalomba hozott földimogyoróra (mogyoróra), más olajos magvakra, és az ezekből származó termékekre és gabonafélére alkalmazandók.

A zúzásra szánt földimogyoróra (mogyoróra) és más olajos magvakra vonatkozó kivétel, valamint a melléklet 2.1.1. pontjában meghatározott felső határértékek alóli kivétel csak olyan címkével ellátott szállítmányokra vonatkozik, amely egyértelműen feltünteti a termékek alkalmazási körét, és tartalmazza a következő szöveget: "A terméket finomított növényi olaj készítéséhez zúzásnak kell alávetni." A fenti megjelölést minden egyes zsák, doboz stb. címkéjének és az eredeti kísérőokmány(ok)nak is tartalmaznia kell. A végső rendeltetési hely egy magzúzó üzem kell, hogy legyen.

6. cikk

A fejes salátára vonatkozó külön rendelkezések

A melegházi fejes saláta ("fóliás saláta") ekként való címkézése hiányában a mellékletben megállapított, a szabadföldön termesztett fejes salátára ("szabadföldi saláta") vonatkozó felső határértékeket kell alkalmazni.

7. cikk

Eltérések

Finnország, Svédország és Lettország továbbra is végrehajtja a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a melléklet 5.3. pontjának nem megfelelő, kifogott vadon élő lazacot és a belőle készült termékeket ne forgalmazzák más tagállamokban.

Finnország, Svédország és Lettország minden évben jelentést tesz a Bizottságnak arról, hogy milyen intézkedéseket hozott a lakosság meghatározott veszélyeztetett csoportjainak az étrendi ajánlásokról való eredményes tájékoztatása, valamint annak érdekében, hogy a felső határértékeknek nem megfelelő, kifogott vadon élő lazacot és a belőle készült termékeket más tagállamokban ne hozzák forgalomba. Ezenkívül az intézkedések eredményességét bizonyítékokkal igazolják.

Finnország és Svédország továbbra is végrehajtja a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a melléklet 5.3. pontjának nem megfelelő, kifogott vadon élő, 17 cm-nél nagyobb heringet, kifogott vadon élő szaiblingfajokat, kifogott vadon élő folyami ingolát, kifogott vadon élő tengeri pisztrángot és a belőle készült termékeket ne forgalmazzák más tagállamokban.

Finnország és Svédország minden évben jelentést tesz a Bizottságnak arról, hogy milyen intézkedéseket hozott a lakosság meghatározott veszélyeztetett csoportjainak az étrendi ajánlásokról való eredményes tájékoztatása, valamint annak érdekében, hogy a felső határértékeknek nem megfelelő halat és a belőle készült termékeket más tagállamokban ne hozzák forgalomba. Ezenkívül az intézkedések eredményességé bizonyítékokkal igazolják.

Az 1. cikktől eltérve a következő tagállamok engedélyezhetik a területükön füstölt és a területükön történő fogyasztásra szánt olyan hagyományosan füstölt hús és húskészítmények forgalomba hozatalát, amelyek PAH-szintje meghaladja a melléklet 6.1.4. pontjában meghatározott értékeket, amennyiben az említett termékek megfelelnek a 2014. szeptember 1-je előtt alkalmazandó felső határértékeknek, azaz a benzo(a)pirén esetében az 5,0 μg/kg, a benzo(a)pirén, a benz(a)antracén, a benzo(b)fluorantén és a krizén összmennyiségét tekintve pedig a 30,0 μg/kg értéknek:

- Írország, Horvátország, Ciprus, Spanyolország, Lengyelország és Portugália: hagyományosan füstölt hús és húskészítmények,

- Lettország: hagyományosan füstölt sertéshús, forrón füstölt csirkehús, forrón füstölt kolbász és forrón füstölt vadhús,

- Szlovák Köztársaság: sózott, hagyományosan füstölt hús, hagyományosan füstölt szalonna, hagyományosan füstölt kolbász (klobása), ahol a "hagyományosan füstölt" a füstölőházban, fa (farönk, fűrészpor, faapríték) égetésével történő füstképzést jelenti,

- Finnország: hagyományosan forrón füstölt hús és húskészítmények,

- Svédország: izzó fa vagy egyéb növényi anyag fölött füstölt hús és húskészítmények.

Az említett tagállamok és az érintett élelmiszer-vállalkozók továbbra is figyelemmel kísérik a PAH-k jelenlétét az e bekezdés első albekezdésében említett, hagyományosan füstölt húsban és húskészítményekben, és biztosítják, hogy lehetőség szerint a helyes füstölési gyakorlatok kerüljenek alkalmazásra, a termékek jellegzetes érzékszervi jellemzőinek elvesztése nélkül.

Az 1. cikktől eltérve a következő tagállamok engedélyezhetik a területükön füstölt és a területükön történő fogyasztásra szánt olyan hagyományosan füstölt hal és halászati termékek forgalomba hozatalát, amelyek PAH-szintje meghaladja a melléklet 6.1.5. pontjában meghatározott értékeket, amennyiben az említett füstölt termékek megfelelnek a 2014. szeptember 1-je előtt alkalmazandó felső határértékeknek, azaz a benzo(a)pirén esetében az 5,0 μg/kg, a benzo(a)pirén, a benz(a)antracén, a benzo(b)fluorantén és a krizén összmennyiségét tekintve pedig a 30,0 μg/kg értéknek:

- Lettország: hagyományosan forrón füstölt hal,

- Finnország: hagyományosan forrón füstölt kisméretű halak és kisméretű halakból készült, hagyományosan forrón füstölt halászati termékek,

- Svédország: izzó fa vagy egyéb növényi anyag fölött füstölt hal és halászati termékek.

Az említett tagállamok és az érintett élelmiszer-vállalkozók továbbra is figyelemmel kísérik a PAH-k jelenlétét az e bekezdés első albekezdésében említett, hagyományosan füstölt halban és halászati termékekben, és biztosítják, hogy lehetőség szerint a helyes füstölési gyakorlatok kerüljenek alkalmazásra, a termékek jellegzetes érzékszervi jellemzőinek elvesztése nélkül.

8. cikk

Mintavétel és analízis

A mellékletben meghatározott felső határértékek hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételt és vizsgálatot a 1882/2006/EK ( 1 ), a 401/2006/EK ( 2 ) és a 1883/2006/EK ( 3 ) bizottsági rendeletekkel és a 2001/22/EK ( 4 ), 2004/16/EK ( 5 ) és 2005/10/EK ( 6 ) bizottsági irányelvekkel összhangban kell elvégezni.

9. cikk

A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

A tagállamok és az érdekelt felek rendszeresen jelentést nyújtanak be az EFSA-adatbázisba az anyarozs-szkleróciumoknak és anyarozs-alkaloidoknak a rozsban és a rozs őrléséből származó termékekben, valamint az anyarozs-alkaloidoknak az árpa, a búza, a tönköly és a zab őrléséből származó termékekben való előfordulásáról.

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 466/2001/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozást az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

11. cikk

Átmeneti intézkedések

Ez a rendeletet nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket az a)-f) pontokban említett időpontok előtt az adott időpontban alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően hoztak forgalomba:

a) 2006. július 1. a melléklet 2.4.1., 2.4.2., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.5.1., 2.5.3., 2.5.5. és 2.5.7. pontjában a dezoxinivalenolra és a zearalenonra vonatkozó felső határértékek tekintetében;

b) 2007. október 1. a melléklet 2.4.3., 2.4.8., 2.4.9., 2.5.2., 2.5.4., 2.5.6., 2.5.8., 2.5.9. és 2.5.10. pontjában a dezoxinivalenolra és a zearalenonra vonatkozó felső határértékek tekintetében;

c) 2007. október 1. a melléklet 2.6. pontjában a fumonizin B1 és B2-re vonatkozó felső határértékek tekintetében;

d) 2006. november 4. a melléklet 5. szakaszában a dioxinok és dioxinszerű PCB-k összegére vonatkozó felső határértékek tekintetében;

e) 2012. január 1. a melléklet 5. szakaszában a nem dioxinszerű PCB-kre vonatkozó felső határértékek tekintetében;

f) 2015. január 1. a melléklet 2.2.11. pontjában a Capsicum spp. fajokban előforduló ochratoxin-A-ra vonatkozó felső határérték tekintetében.

Az élelmiszer-ipari vállalkozóra hárul a bizonyítási teher arra vonatkozóan, hogy a termékeket mikor hozták forgalomba.

12. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. március 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékei (16)

1. szakasz: Nitrát

Élelmiszerek (16)Felső határértékek (mg NO3/kg)
1.1.Friss paraj (Spinacia oleracea) (17)3 500
1.2.Tartósított, mélyfagyasztott, vagy fagyasztott paraj2 000
1.3.Friss fejes saláta (Lactuca sativa L.) (melegházi és szabadföldi saláta), kivéve az 1.4. pontban felsorolt fejes salátát)Október 1. és március 31. között betakarított:
melegházi fejes saláta5 000
szabadföldi fejes saláta4 000
Április 1. és szeptember 30. között betakarított:
melegházi fejes saláta4 000
szabadföldi fejes saláta3 000
1.4.JégsalátaMelegházi fejes saláta2 500
Szabadföldi fejes saláta2 000
1.5.Rukkola (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)Október 1. és március 31. között betakarított:7 000
Április 1. és szeptember 30. között betakarított:6 000
1.6.Csecsemők és kisgyermekek számára készült gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek (18) (19)200

2. szakasz: Mikotoxinok

Élelmiszerek (16)Felső határértékek (μg/kg)
2.1.AflatoxinokB1A B1, B2, G1 és G2 összegeM1
2.1.1.Az emberi fogyasztás vagy élelmiszer-összetevőként történő felhasználás előtt válogatásnak vagy egyéb fizikai kezelésnek alávetett földimogyoró (mogyoró) és egyéb olajos magvak (50),
kivéve a következőket:
— finomított növényi olaj készítéséhez zúzásra szánt földimogyoró (mogyoró) és egyéb olajos magvak
8,0 (20)15,0 (20)
2.1.2.Az emberi fogyasztás, vagy élelmiszergyártásnál élelmiszer-összetevőként történő felhasználás előtt válogatandó, vagy más fizikai kezelésnek alávetendő mandula, pisztácia és sárgabarackmag12,0 (20)15,0 (20)
2.1.3.Emberi fogyasztás, vagy élelmiszer-összetevőként történő felhasználás előtt válogatásnak vagy egyéb fizikai kezelésnek alávetendő mogyoró és brazildió8,0 (20)15,0 (20)
2.1.4.Az emberi fogyasztás vagy élelmiszer-összetevőként történő felhasználás előtt válogatásnak vagy egyéb fizikai kezelésnek alávetendő más, a 2.1.2. és a 2.1.3. pontban nem felsorolt, fán termő héjas gyümölcsűek5,0 (20)10,0 (20)
2.1.5.Közvetlen emberi fogyasztásra vagy összetett élelmiszerek összetevőjeként történő felhasználásra szánt földimogyoró (mogyoró) és egyéb olajos magvak, valamint ezek feldolgozott termékei, (50)
kivéve a következőket:
— finomításra szánt nyers növényi olajok
— finomított növényi olajok
2,0 (20)4,0 (20)
2.1.6.Közvetlen emberi fogyasztásra vagy összetett élelmiszerek összetevőjeként történő felhasználásra szánt mandula, pisztácia és sárgabarackmag (51)8,0 (20)10,0 (20)
2.1.7.Közvetlen emberi fogyasztásra vagy összetett élelmiszerek összetevőjeként történő felhasználásra szánt mogyoró és brazildió (51)5,0 (20)10,0 (20)
2.1.8.Közvetlen emberi fogyasztásra vagy összetett élelmiszerek összetevőjeként történő felhasználásra szánt más, a 2.1.6. és a 2.1.7. pontban fel nem sorolt, fán termő héjas gyümölcsűek, és ezek feldolgozott termékei2,0 (20)4,0 (20)
2.1.9.Az emberi fogyasztás vagy élelmiszer-összetevőként történő felhasználás előtt válogatásnak vagy egyéb fizikai kezelésnek alávetendő szárított gyümölcs, a szárított füge kivételével5,010,0
2.1.10.Közvetlen emberi fogyasztásra vagy összetett élelmiszerek összetevőjeként történő felhasználásra szánt szárított gyümölcs – a szárított füge kivételével – és annak feldolgozott termékei2,04,0
2.1.11.Valamennyi gabonaféle és a gabonafélékből származó valamennyi termék, beleértve a feldolgozott gabonatermékeket is, a 2.1.12., 2.1.15. és 2.1.17. pontban felsorolt élelmiszerek kivételével2,04,0
2.1.12.Az emberi fogyasztás vagy élelmiszer-összetevőként történő felhasználás előtt válogatásnak vagy egyéb fizikai kezelésnek alávetendő kukorica és rizs5,010,0
2.1.13.Nyers tej (21), hőkezelt tej és tejalapú termékek előállításához használt tej0,050
2.1.14.Az alábbi fűszerfajták:
Capsicum spp. (annak szárított termése, egészben vagy őrölve, beleértve a chilipaprikát, a chilipaprikaport, a Cayenne-borsot és a paprikát)
Piper spp (ezek gyümölcsei, beleértve a fehér- és a feketeborsot is)
Myristica fragrans (szerecsendió)
Zingiber officinale (gyömbér)
Curcuma longa (kurkuma)
Az említettek közül egy vagy több fűszert tartalmazó fűszerkeverékek
5,010,0
2.1.15.Csecsemők és kisgyermekek számára készült gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek (18) (22)0,10
2.1.16.Anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, beleértve a tejalapú anyatej-helyettesítő tápszert és a tejalapú anyatej-kiegészítő tápszert (19) (18)0,025
2.1.17.Speciális gyógyászati célokra (18) (23) szánt diétás élelmiszerek kifejezetten csecsemők számára0,100,025
2.1.18.Szárított füge6,010,0
2.2.Ochratoxin A
2.2.1.Feldolgozatlan gabonafélék (31)5,0
2.2.2.Feldolgozatlan gabonafélékből származó/készített valamennyi termék, a 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.12. és 2.2.13. pontban felsorolt élelmiszerek kivételével
A végső fogyasztó számára forgalomba hozott gabonafélék
3,0
2.2.3.Pékáruk, gabonaszeletek és reggeli gabonapelyhek
— olajos magvakat, dióféléket vagy szárított gyümölcsöket nem tartalmazó termékek
— legalább 20 % szárított szőlőt és/vagy szárított fügét tartalmazó termékek
— olajos magvakat, dióféléket és/vagy szárított gyümölcsöket tartalmazó egyéb termékek
2,0
4,0
3,0
2.2.4.Alkoholmentes malátaitalok3,0
2.2.5.Nem a végső fogyasztó számára forgalomba hozott búzasikér8,0
2.2.6.Szárított gyümölcs
— szárított szőlő (fekete mazsola, mazsola és malagaszőlő) és szárított füge
— más szárított gyümölcs
8,0
2,0
2.2.7.Datolyaszirup15
2.2.8.Pörkölt kávé
— pörkölt babkávé és őrölt pörkölt kávé, az oldható kávé kivételével
— oldható kávé (instant kávé)
3,0
5,0
2.2.9.Bor (beleértve a pezsgőt, és kivéve a likőrborokat és a minimum 15 térfogatszázalék alkoholt tartalmazó borokat) és gyümölcsbor (24)2,0 (25)
2.2.10.Ízesített bor, ízesített bor alapú italok és ízesített bor alapú koktélok (26)2,0 (25)
2.2.11.A végső fogyasztó számára forgalomba hozott szőlőlé vagy koncentrált szőlőléből készített szőlőlé, szőlőnektár, must vagy mustkoncentrátumból készített must (27)2,0 (25)
2.2.12.Csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott, gabona alapú élelmiszerek és bébiételek (18) (22)0,50
2.2.13Csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek (18) (23)0,50
2.2.14.Fűszerek, beleértve a szárított fűszereket is, a Capsicum spp. kivételével
Capsicum spp. (annak szárított termése, egészben vagy őrölve, beleértve a chilipaprikát, a chilipaprikaport, a Cayenne-borsot és a paprikát)
Fűszerkeverékek
15
20
15
2.2.15.Édesgyökér (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate és egyéb fajok)
— édesgyökér, gyógynövényforrázatok összetevőjeként is
— édesgyökér-kivonat (52) élelmiszerekben, különösen italokban és édességekben való felhasználásra
— édesgyökér-tartalmú édességek szárazanyagra számítva legalább 97 %-os édesgyökérkivonat-tartalommal
— egyéb édesgyökér-tartalmú édességek
20
80
50
10,0
2.2.16.Szárított fűszernövények10,0
2.2.17.Gyömbérgyökér gyógynövényforrázatban való felhasználásra
Orvosiziliz-gyökér, gyermekláncfűgyökér és narancsvirág gyógynövényforrázatban vagy pótkávéban való felhasználásra
15
20
2.2.18.Napraforgómag, tökmag, (görög)dinnyemag, kendermag és szójabab5,0
2.2.19.A végső fogyasztók számára történő forgalomba hozatal vagy az élelmiszer-összetevőként történő felhasználás előtt válogatásnak vagy más fizikai kezelésnek alávetendő pisztácia
Végső fogyasztók számára forgalomba hozott vagy élelmiszer-összetevőként felhasznált pisztácia
10,0
5,0
2.2.20.Kakaópor3,0
2.3.Patulin
2.3.1.Gyümölcslevek, koncentrált gyümölcslevekből készített gyümölcslevek és gyümölcsnektárok (27)50
2.3.2.Szeszes italok (28), almabor és almából készült vagy almalevet tartalmazó más erjesztett italok50
2.3.3.Szilárd almatermékek, beleértve a közvetlen fogyasztásra szánt almakompótot és almapürét, a 2.3.4. és 2.3.5. pontban felsorolt élelmiszerek kivételével25
2.3.4.Csecsemők és kisgyermekek számára készült almalé és almából készült szilárd termékek, beleértve az almakompótot és az almapürét (29), így címkézve és eladva (19)10,0
2.3.5.Csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerektől eltérő bébiételek (18) (19)10,0
2.4.Deoxinivalenol (30)
2.4.1.Feldolgozatlan gabonafélék () (32), kivéve durumbúza, zab és kukorica1 250
2.4.2.Feldolgozatlan durumbúza és zab () (32)1 750
2.4.3.Feldolgozatlan kukorica (), a nedves őrlésre szánt feldolgozatlan kukorica kivételével (47)1 750 (33)
2.4.4.Közvetlen emberi fogyasztásra szánt gabonafélék, gabonaliszt, korpa és csíra mint közvetlen emberi fogyasztásra szánt késztermék, a 2.4.7., 2.4.8. és 2.4.9. pontban felsorolt élelmiszerek kivételével750
2.4.5.Tészta (száraz) (34)750
2.4.6.Kenyér (beleértve a kis pékárukat), tésztafélék, keksz, gabonaszeletek és reggeli gabonapelyhek500
2.4.7.Csecsemők és kisgyermekek számára készült gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek (18) (22)200
2.4.8.A kukorica 1103 13 vagy 1103 20 40 KN-kód alá tartozó, 500 mikronnál nagyobb méretű őrlési frakciói és kukoricából származó egyéb, nem közvetlen emberi fogyasztásra szánt, az 1904 10 10 KN-kód alá tartozó, 500 mikronnál nagyobb méretű őrlési termékek750 (33)
2.4.9.A kukorica 1102 20 KN-kód alá tartozó, legfeljebb 500 mikron méretű őrlési frakciói és kukoricából származó egyéb, nem közvetlen emberi fogyasztásra szánt, az 1904 10 10 KN-kód alá tartozó, legfeljebb 500 mikron méretű őrlési termékek1 250 (33)
2.5.Zearalenon (30)
2.5.1.Feldolgozatlan gabonafélék () (32) a kukorica kivételével100
2.5.2.Feldolgozatlan kukorica (), a nedves őrlésre szánt feldolgozatlan kukorica kivételével (47)350 (33)
2.5.3.Közvetlen emberi fogyasztásra szánt gabonafélék, gabonaliszt, korpa és csíra mint közvetlen emberi fogyasztásra szánt késztermék, a 2.5.6., 2.5.7., 2.5.8., 2.5.9. és 2.5.10. pontban felsorolt élelmiszerek kivételével75
2.5.4.Finomított kukoricaolaj400 (33)
2.5.5.Kenyér (beleértve a kis pékárukat), tésztafélék, keksz, gabonaszeletek és reggeli gabonapelyhek, kivéve a kukoricaszeleteket és kukoricaalapú reggeli pelyheket50
2.5.6.Közvetlenül emberi fogyasztásra szánt kukorica, kukoricaalapú szeletek és kukoricaalapú reggeli pelyhek100 (33)
2.5.7.Csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek (a feldolgozott kukoricaalapú élelmiszerek kivételével) (18) (22)20
2.5.8.Csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott kukoricaalapú élelmiszerek (18) (22)20 (33)
2.5.9.A kukorica 1103 13 vagy 1103 20 40 KN-kód alá tartozó, 500 mikronnál nagyobb méretű őrlési frakciói és kukoricából származó egyéb, nem közvetlen emberi fogyasztásra szánt, az 1904 10 10 KN-kód alá tartozó, 500 mikronnál nagyobb méretű őrlési termékek200 (33)
2.5.10.A kukorica 1102 20 KN-kód alá tartozó, legfeljebb 500 mikron méretű őrlési frakciói és kukoricából származó egyéb, nem közvetlen emberi fogyasztásra szánt, az 1904 10 10 KN-kód alá tartozó, legfeljebb 500 mikron méretű őrlési termékek300 (33)
2.6.FumonizinekÖsszes fumonizin
(B1 és B2 összege)
2.6.1.Feldolgozatlan kukorica (), a nedves őrlésre szánt feldolgozatlan kukorica kivételével (47)4 000 (35)
2.6.2.Közvetlen ember fogyasztásra szánt kukorica, közvetlen emberi fogyasztásra szánt kukoricaalapú élelmiszerek, a 2.6.3. és 2.6.4. pontban felsorolt élelmiszerek kivételével1 000 (35)
2.6.3.Kukoricaalapú reggeli pelyhek és kukoricaalapú szeletek800 (35)
2.6.4.Csecsemők és kisgyermekek számára készült kukoricaalapú élelmiszerek és bébiételek (18) (22)200 (35)
2.6.5.A kukorica 1103 13 vagy 1103 20 40 KN-kód alá tartozó, 500 mikronnál nagyobb méretű őrlési frakciói és kukoricából származó egyéb, nem közvetlen emberi fogyasztásra szánt, az 1904 10 10 KN-kód alá tartozó, 500 mikronnál nagyobb méretű őrlési termékek1 400 (35)
2.6.6.A kukorica 1102 20 KN-kód alá tartozó, legfeljebb 500 mikron méretű őrlési frakciói és kukoricából származó egyéb, nem közvetlen emberi fogyasztásra szánt, az 1904 10 10 KN-kód alá tartozó, legfeljebb 500 mikron méretű őrlési termékek2 000 (35)
2.7.T-2 és HT-2 toxin (30)A T-2 és HT-2 toxin összege
2.7.1.Feldolgozatlan gabonafélék () és gabonakészítmények
2.8.Citrinin
2.8.1.A Monascus purpureus vörös élesztővel fermentált rizsen alapuló étrend-kiegészítők100
2.9.Anyarozs-szkleróciumok és anyarozs-alkaloidok
2.9.1.Anyarozs-szkleróciumok
2.9.1.1.Feldolgozatlan gabonafélék (31) a kukorica,
— a rozs és a rizs kivételével
0,2 g/kg
2.9.1.2.Feldolgozatlan rozs (31)0,5 g/kg 2024.6.30.-ig
0,2 g/kg 2024.7.1.-jétől
2.9.2.Anyarozs-alkaloidok (71)
2.9.2.1.Árpa, búza, tönköly és zab őrléséből származó termékek
(900 mg/100 g-nál kisebb hamutartalommal)
100 μg/kg
50 μg/kg 2024.7.1.-jétől
2.9.2.2.Árpa, búza, tönköly és zab őrléséből származó termékek
(legalább 900 mg/100 g hamutartalommal)
A végső fogyasztók számára forgalomba hozott árpa, búza, tönkölybúza és zab gabonamagvak
150 μg/kg
2.9.2.3.Rozs őrléséből származó termékek
A végső fogyasztó számára forgalomba hozott rozs
500 μg/kg 2024.6.30.-ig
250 μg/kg 2024.7.1.-jétől
2.9.2.4.Búzasikér400 μg/kg
2.9.2.5.Csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt feldolgozott gabonaalapú élelmiszer (18) (40)20 μg/kg

3. szakasz: Fémek

Élelmiszerek (16)Felső határértékek
(mg/kg nedves tömeg)
3.1.Ólom
3.1.1.Nyers tej (21), hőkezelt tej és tejalapú termékek előállításához használt tej0,020
3.1.2.Anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek és kisgyermekeknek szánt tápszerek (*8)
porként forgalomba hozva (18) (40)0,020
folyadékként forgalomba hozva (18) (40)0,010
3.1.3.Csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerek és bébiételek (18) (40), kivéve a 3.1.5. pontban felsoroltakat0,020
3.1.4.Csecsemők és kisgyermekek számára gyógyászati célra szánt élelmiszerek
porként forgalomba hozva (18) (40)0,020
folyadékként forgalomba hozva (18) (40)0,010
3.1.5.Csecsemők és kisgyermekek általi fogyasztásra szánt, így címkézett és eladott italok, kivéve a 3.1.2. és 3.1.4. pontokban foglaltakat
folyékony állapotban forgalomba hozva, vagy koncentrátumból készítve a gyártó utasításait követve, ideértve a gyümölcsnektárokat is (19)0,020
főzéssel vagy leforrázással készítve (40)0,50
3.1.6.Szarvasmarhafélék, juh, sertés, és baromfi húsa (a belsőségek kivételével) (21)0,10
3.1.7.Belsőségek (21):
szarvasmarhafélék és juh0,20
sertés0,15
baromfi0,10
3.1.8.Hal színhúsa (36) (37)0,30
3.1.9.Lábasfejűek (62)0,30
3.1.10.Rákfélék (38) (54)0,50
3.1.11.Kéthéjú kagylók (38)1,50
3.1.12.Gabonafélék és hüvelyesek0,20
3.1.13.Gyökér- és gumós zöldségek (a saláta bakszakáll, a friss gyömbér és a friss kurkuma kivételével), hagymafélék, a virágjukért termesztett káposztafélék, a fejképző káposztafélék, karalábé, hüvelyes zöldségek és szárukért termesztett zöldségek (39) (63)0,10
3.1.14.Káposztafélék, saláta bakszakáll, a következő gombák: Agaricus bisporus (közönséges gomba), Pleurotus ostreatus (kagylógomba), Lentinula edodes (Shiitake gomba) és a leveles zöldségek, kivéve a friss fűszernövényeket (39)0,30
3.1.15.Vadgombák, friss kurkuma és friss gyömbér0,80
3.1.16.Termésükért termesztett zöldségek
csemegekukorica (39)0,10
nem csemegekukorica (39)0,05
3.1.17.Gyümölcsök, a tőzegáfonya, a ribizlifélék, a bodza és a szamócafa gyümölcse kivételével (27)0,10
3.1.18.Tőzegáfonya, ribizlifélék, bodza és a szamócafa gyümölcse (39)0,20
3.1.19.Zsírok és olajak, beleértve a tejzsírt is0,10
3.1.20.Gyümölcslevek, elkészített koncentrált gyümölcslevek és gyümölcsnektárok
kizárólag bogyós gyümölcsökből és más kisebb gyümölcsfélékből (27)0,05
nem bogyós gyümölcsökből és kisebb gyümölcsökből (27)0,03
3.1.21.Bor (beleértve a habzóbort és kivéve a likőrborokat), almabor, körtebor és gyümölcsbor (24)
a 2001-től 2015-ig tartó időszak szüreteiből származó termékek0,20
a 2016-tól 2021-ig tartó időszak szüreteiből származó termékek0,15
a 2022. évi vagy későbbi szüretekből származó termékek0,10
3.1.22.Ízesített bor, ízesített bor alapú italok és ízesített bor alapú koktélok (26)
a 2001-től 2015-ig tartó időszak szüreteiből származó termékek0,20
a 2016-tól 2021-ig tartó időszak szüreteiből származó termékek0,15
a 2022. évi szürettől kezdődően származó termékek0,10
3.1.23.Szőlőből készült likőrbor (67)
a 2022. évi szürettől kezdődően származó termékek0,15
3.1.24.Étrend-kiegészítők (49)3,0
3.1.25.Méz0,10
3.1.26.Szárított fűszerek (40)
termés0,60
gyökér és rizóma1,50
kéreg2,0
rügy és virágbibe1,0
mag0,90
3.1.27.Só, kivéve a következő finomítatlan sókat: „fleur de sel” és „szürke só”, amelyeket az agyagfenékkel rendelkező sós mocsarakból kézzel takarítanak be1,0
Az alábbi finomítatlan sók: „fleur de sel” és „szürke só”, amelyeket az agyagfenékkel rendelkező sós mocsarakból kézzel takarítanak be2,0
3.2.Kadmium
3.2.1.Gyümölcsök (39) és fán termő héjas gyümölcsűek (39)
3.2.1.1.Citrusfélék, almatermésűek, csonthéjasok, étkezési olajbogyó, kivi, banán, mangó, papaya és ananász0,020
3.2.1.2.Bogyósgyümölcsűek, a málna kivételével0,030
3.2.1.3.Málna0,040
3.2.1.4.Gyümölcsök, kivéve a 3.2.1.1., a 3.2.1.2. és a 3.2.1.3. pontban felsoroltakat0,050
3.2.1.5.Fán termő héjas gyümölcsűek (68)
3.2.1.5.1.Fán termő héjas gyümölcsűek, kivéve a 3.2.1.5.2. pontban felsoroltakat0,20
3.2.1.5.2.Fenyőmag0,30
3.2.2.Gyökér- és gumós zöldségek (39)
3.2.2.1.Gyökér- és gyökgumós zöldségek, kivéve a 3.2.2.2., a 3.2.2.3., a 3.2.2.4., a 3.2.2.5. és a 3.2.2.6. pontban felsoroltakat. A burgonya esetében a felső határérték a hámozott burgonyára alkalmazandó.0,10
3.2.2.2.Retek0,020
3.2.2.3.Trópusi gyökér- és gyökgumós zöldségek, petrezselyemgyökér, tarlórépa0,050
3.2.2.4.Cékla0,060
3.2.2.5.Zellergumó0,15
3.2.2.6.Torma, paszternák, saláta bakszakáll0,20
3.2.3.Hagymafélék (39)
3.2.3.1.Hagymafélék, kivéve a fokhagymát0,030
3.2.3.2.Fokhagyma0,050
3.2.4.Termésükért termesztett zöldségek (39)
3.2.4.1.Termésükért termesztett zöldségek, kivéve a padlizsánt0,020
3.2.4.2.Padlizsán0,030
3.2.5.Káposztafélék (39)
3.2.5.1.Káposztafélék, kivéve a leveles káposztaféléket0,040
3.2.5.2.Leveles káposztafélék0,10
3.2.6.Levélzöldségek és fűszernövények (39)
3.2.6.1.Levélzöldségek, kivéve a 3.2.6.2. pontban felsoroltakat0,10
3.2.6.2.Spenót és hasonló levelek, mustármag és friss fűszernövények0,20
3.2.7.Hüvelyes zöldségek (39)0,020
3.2.8.Szárukért termesztett zöldségek (39)
3.2.8.1.Szárukért termesztett zöldségek, kivéve a 3.2.8.2. és a 3.2.8.3. pontban felsoroltakat0,030
3.2.8.2.Póréhagyma0,040
3.2.8.3.Szárzeller0,10
3.2.9.Gomba (39)
3.2.9.1.Termesztett gombák, kivéve a 3.2.9.2. pontban felsoroltakat0,050
3.2.9.2.Lentinula edodes (Shiitake gomba) és Pleurotus, ostreatus (kagylógomba)0,15
3.2.9.3.Vadgomba0,50
3.2.10.Hüvelyesek és hüvelyesekből származó fehérjék
3.2.10.1.Hüvelyesek, kivéve a hüvelyesekből származó fehérjéket0,040
3.2.10.2.Hüvelyesekből származó fehérjék0,10
3.2.11.Olajos magvak (68)
3.2.11.1.Olajos magvak, kivéve a 3.2.11.2., a 3.2.11.3., 3.2.11.4., a 3.2.11.5 és a 3.2.11.6. pontban felsoroltakat0,10
3.2.11.2.Repcemag0,15
3.2.11.3.Földimogyoró és szójabab0,20
3.2.11.4.Mustármag0,30
3.2.11.5.Lenmag és napraforgómag0,50
3.2.11.6.Mák1,20
3.2.12.Gabonafélék (69)
3.2.12.1.Gabonafélék, kivéve a 3.2.12.2., a 3.2.12.3., a 3.2.12.4. és a 3.2.12.5. pontban felsoroltakat0,10
3.2.12.2.Rozs és árpa0,050
3.2.12.3.Rizs, quinoa, búzakorpa és búzasikér0,15
3.2.12.4.Triticum durum (durumbúza)0,18
3.2.12.5.Búzacsíra0,20
3.2.13.Az alább felsorolt kakaó- és csokoládétermékek (59):
3.2.13.1.— tejcsokoládé 30 %-nál kisebb kakaószárazanyag-tartalommal0,10
3.2.13.2.— csokoládé 50 %-nál kisebb kakaószárazanyag-tartalommal – tejcsokoládé legalább 30 % kakaószárazanyag-tartalommal0,30
3.2.13.3.— csokoládé legalább 50 % kakaószárazanyag-tartalommal0,80
3.2.13.4.— a végső fogyasztó számára értékesített kakaópor vagy a végső fogyasztó számára értékesített édesített kakaópor (ivócsokoládé) kakaótartalma0,60
3.2.14.Állati eredetű termékek – szárazföldi állatok (21)
3.2.14.1.Szarvasmarhafélék, juh, sertés, és baromfi húsa (a belsőségek kivételével)0,050
3.2.14.2.Lóhús, a belsőségek kivételével0,20
3.2.14.3.Szarvasmarhafélék, juh, sertés, baromfi és ló mája0,50
3.2.14.4.Szarvasmarhafélék, juh, sertés, baromfi és ló veséje1,0
3.2.15.Állati eredetű termékek – halak, haltermékek és egyéb tengeri és édesvízi élelmiszer-ipari termékek
3.2.15.1.Halak színhúsa (36) (37), kivéve a 3.2.15.2., a 3.2.15.3. és a 3.2.15.4. pontban felsorolt fajokét0,050
3.2.15.2.Az alábbi halfajok színhúsa (36) (37):
makréla (Scomber species), tonhalfélék (Thunnus species, Katsuwonus pelamis, Euthynnus species), vörösfarkú géb (Sicyopterus lagocephalus)
0,10
3.2.15.3.Az alábbi halfajok színhúsa (36) (37):
páncélos makréla (Auxis species)
0,15
3.2.15.4.Az alábbi halfajok színhúsa (36) (37):
szardella (Engraulis species), kardhal (Xiphias gladius), szardínia (Sardina pilchardus)
0,25
3.2.15.5.Rákfélék (38): végtagok és has színhúsa (54). A tarisznyarákok és tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a végtagok színhúsa.0,50
3.2.15.6.Kéthéjú kagylók (38)1,0
3.2.15.7.Lábasfejűek (zsigerek nélkül) (38)1,0
3.2.16.Anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, csecsemők és kisgyermekek számára készített, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek (18) (40) és kisgyermekeknek szánt tápszerek (40) (*8):
3.2.16.1.— porként forgalomba hozott, tehéntej-fehérjékből vagy tehéntejfehérje-hidrolizátumokból gyártott0,010
3.2.16.2.— folyadékként forgalomba hozott, tehéntej-fehérjékből vagy tehéntejfehérje-hidrolizátumokból gyártott0,005
3.2.16.3.— porként forgalomba hozott, szójafehérje-izolátumokból vagy ezek tehéntej-fehérjékkel készített keverékéből gyártott0,020
3.2.16.4.— folyadékként forgalomba hozott, szójafehérje-izolátumokból vagy ezek tehéntej-fehérjékkel készített keverékéből gyártott0,010
3.2.17.Kisgyermekeknek szánt tápszerek (40) (*8):
3.2.17.1.— porként forgalomba hozott és fehérje-izolátumokból gyártott, kivéve a szójafehérje-izolátumokat vagy ezek tehéntej-fehérjékkel készített keverékeit0,020
3.2.17.2.— folyadékként forgalomba hozott és fehérje-izolátumokból gyártott, kivéve a szójafehérje-izolátumokat vagy ezek tehéntej-fehérjékkel készített keverékeit0,010
3.2.18.Csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerek és bébiételek (18) (40)0,040
3.2.19.Csecsemők és kisgyermekek általi fogyasztásra szánt, így címkézett és eladott italok, kivéve a 3.2.16. és 3.2.17. pontban foglaltakat
3.2.19.1.Folyadékként forgalomba hozva, vagy koncentrátumból készítve a gyártó utasításait követve, ideértve a gyümölcsnektárokat is (19)0,020
3.2.20.Étrend-kiegészítők (49)
3.2.20.1.Étrend-kiegészítők, kivéve a 3.2.20.2. pontban felsorolt étrend-kiegészítőket1,0
3.2.20.2.A kizárólag vagy főként szárított tengeri moszatokból, tengeri moszatokból származó termékekből készülő étrend-kiegészítők vagy szárított kéthéjú kagylókból készülő étrend-kiegészítők3,0
3.2.21.0,50
3.3.Higany
3.3.1.Halászati termékek (38), illetve halak színhúsa (36) (37), a 3.3.2. és 3.3.3. pontban említett fajok kivételével. A rákfélékre vonatkozó felső határérték a végtagok és a has színhúsára (54) alkalmazandó. A tarisznyarákok és tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a végtagok színhúsára alkalmazandó.0,50
3.3.2.Az alábbi halak színhúsa (36) (37):
Gyöngyös durbincs (Pagellus acarne)
Fekete abroncshal (Aphanopus carbo)
Nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo)
Atlanti bonitó (Sarda sarda)
Közönséges vörösdurbincs (Pagellus erythrinus)
Kígyómakréla (Lepidocybium flavobrunneum)
Laposhal (Hippoglossus species)
Tengeri angolna (Genypterus capensis)
Nyársorrúhal-félék (Makaira species)
Rombuszhal (Lepidorhombus species)
Olajhal (Ruvettus pretiosus)
Atlanti tükörhal (Hoplostethus atlanticus)
Tengeri angolna (Genypterus blacodes)
Csuka (Esox species)
Karcsú palamida (Orcynopsis unicolor)
Tőkehal (Trisopterus species)
Bajuszos vörösmárna (Mullus barbatus barbatus)
Gránátoshal (Coryphaenoides rupestris)
Vitorláshal (Istiophorus species)
Villásfarkú abroncshal (Lepidopus caudatus)
Nyugati kígyómakréla (Gempylus serpens)
Tokhal (Acipenser species)
Sávos vörösmárna (Musllus surmuletus)
Tonhal (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)
Cápa (valamennyi faj)
Kardhal (Xiphias gladius)
1,0
3.3.3.Lábasfejűek
Tengeri csigák
Az alábbi halak színhúsa (36) (37):
Szardella (Engraulis species)
Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogrammus)
Közönséges tőkehal (Gadus morhua)
Hering (Clupea harengus)
Basa (Pangasius bocourti)
Ponty (a Cyprinidae családba tartozó fajok)
Közönséges lepényhal (Limanda limanda)
Makréla (Scomber species)
Érdes lepényhal (Platichthys flesus)
Sima lepényhal (Pleuronectes platessa)
Spratt (Sprattus sprattus)
Óriásharcsa (Pangasianodon gigas)
Sávos tőkehal (Pollachius pollachius)
Fekete tőkehal (Pollachius virens)
Lazac és pisztráng (Salmo species és Oncorhynchus species, a Salmo trutta kivételével)
Szardínia (Dussumieria species, Sardina species, Sardinella species és Sardinops species)
Közönséges nyelvhal (Solea solea)
Cápaharcsa (Pangasianodon hypothalamus)
Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)
0,30
3.3.4.Étrend-kiegészítők (49)0,10
3.3.5.0,10
3.4.Ón (szervetlen)
3.4.1.Élelmiszerkonzervek az italok kivételével200
3.4.2.Dobozos italok, beleértve a gyümölcsleveket és zöldségleveket100
3.4.3.Csecsemők és kisgyermekek számára készült bébiételkonzervek és feldolgozott gabonaalapú élelmiszerkonzervek, a szárított és porított termékek kivételével (18) (40)50
3.4.4.Konzervként kiszerelt anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek (beleértve a tejalapú anyatej-helyettesítő tápszert és a tejalapú anyatej-kiegészítő tápszert), a szárított és porított termékek kivételével (18) (40)50
3.4.5.Speciális gyógyászati célokra szolgáló konzervként kiszerelt diétás élelmiszerek (18) (40) kifejezetten csecsemők számára, a szárított és porított termékek kivételével50
3.5.Arzén (szervetlen arzén a 3.5.1–3.5.4. pont esetében és összes arzén a 3.5.5. pont esetében) (60)
3.5.1.Gabonafélék és gabonaalapú termékek (61)
3.5.1.1.Nem előfőzött hántolt rizs (fényezett vagy fehér rizs)0,15
3.5.1.2.Előfőzött és előhántolt rizs0,25
3.5.1.3.Rizsliszt0,25
3.5.1.4.Rizstallérok, rizsostya, rizskekszek, rizspogácsák, rizspehely és reggeli puffasztott rizs0,30
3.5.1.5.Csecsemők és kisgyermekek számára készülő ételek előállításához használt rizs (18)0,10
3.5.1.6.Alkoholmentes rizsalapú italok0,030
3.5.2.Anyatej-helyettesítő tápszerek (18) (40), anyatej-kiegészítő tápszerek (18) (40), csecsemők és kisgyermekek számára készített, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek (18) (40) és kisgyermekeknek szánt tápszerek (40) (*8).
3.5.2.1.– porként forgalomba hozva0,020
3.5.2.2.– folyadékként forgalomba hozva0,010
3.5.3.Bébiételek (18) (40)0,020
3.5.4.Gyümölcslevek, koncentrátumból készített gyümölcslevek és gyümölcsnektárok (27)0,020
3.5.5.0,50

4. szakasz: 3-monoklór-propán-diol (3-MCPD), 3-MCPD-zsírsavészterek és glicidil-zsírsavészterek

Élelmiszerek (16)Felső határérték (μg/kg)
4.1.3-monoklór-propán-diol (3-MCPD)
4.1.1.Hidrolizált növényi fehérje (41)20
4.1.2.Szójaszósz (41)20
4.2.Glicidil-zsírsavészterek, glicidolként kifejezve
4.2.1.A végső fogyasztók számára forgalomba hozott vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználásra szánt növényi olajok és zsírok, halolajok és egyéb tengeri élőlényekből származó olajok, a 4.2.2. pontban említett élelmiszerek és a szűz olívaolajok kivételével ()1000 ()
4.2.2.A bébiételek előállítására és a csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek előállítására szánt növényi olajok és zsírok, halolajok és egyéb tengeri élőlényekből származó olajok (18)500 () ()
4.2.3.Anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, csecsemők és kisgyermekek számára készített, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek (18) (40) és kisgyermekeknek szánt tápszerek (40) () (por formájában)50 ()
4.2.4.Anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, csecsemők és kisgyermekek számára készített, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek (18) (40) és kisgyermekeknek szánt tápszerek (40) () (folyékony formában)6,0 ()
4.3.3-monoklór-propán-diol (3-MCPD) és 3-MCPD-zsírsavészterek összesen, 3-MCPD-ként kifejezve ()
4.3.1.A végső fogyasztók számára forgalomba hozott, vagy pedig az alábbi kategóriákba tartozó élelmiszerek összetevőiként való felhasználásra szánt növényi olajok és zsírok, halolajok és egyéb tengeri élőlényekből származó olajok, a 4.3.2. pontban említett élelmiszerek és a szűz olívaolajok kivételével ():
— kókuszdióból, kukoricából, repcemagból, napraforgóból, szójababból és pálmamagból nyert olajok és zsírok, (finomított és szűz olívaolajból álló) olívaolajok (), valamint olajoknak és zsíroknak kizárólag ebbe a kategóriába tartozó olajokkal és zsírokkal való keverékei;
1 250
— egyéb növényi olajok (beleértve az olívapogácsa-olajat is ()), halolajok és egyéb tengeri élőlényekből származó olajok, valamint olajoknak és zsíroknak kizárólag ebbe a kategóriába tartozó olajokkal és zsírokkal való keverékei;2 500
— a fent említett két kategóriába tartozó olajok és zsírok keverékei.--- ()
4.3.2.A bébiételek előállítására és a csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek előállítására szánt növényi olajok és zsírok, halolajok és egyéb tengeri élőlényekből származó olajok (18)750 ()
4.3.3.Anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, csecsemők és kisgyermekek számára készített, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek (18) (40) és kisgyermekeknek szánt tápszerek (40) () (por formájában)125 ()
4.3.4.Anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, csecsemők és kisgyermekek számára készített, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek (18) (40) és kisgyermekeknek szánt tápszerek (40) () (folyékony formában)15 ()

5. szakasz: Dioxinok és PCB-k (42)

ÉlelmiszerekFelső határértékek
Dioxinok összege (WHO-PCDD/F-TEQ) (43)Dioxinok és dioxinszerű pcb-k összege (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (43)A PCB 28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 és PCB180 Összege (ICES – 6) (43)
5.1.Az alábbi állatok húsa vagy az azokból készült húskészítmények (21) (az ehető belsőségek kivételével):
— szarvasmarha-, juh- és kecskefélék
— baromfi
— sertés
— ló
— nyúl
— vaddisznó (Sus scrofa)
— vadon élő szárnyas vadak
— szarvas
2,5 pg/g zsír (44)
1,75 pg/g zsír (44)
1,0 pg/g zsír (44)
5,0 pg/g zsír (44)
1,0 pg/g zsír (44)
5,0 pg/g zsír (44)
2,0 pg/g zsír (44)
3,0 pg/g zsír (44)
4,0 pg/g zsír (44)
3,0 pg/g zsír (44)
1,25 pg/g zsír (44)
10,0 pg/g zsír (44)
1,5 pg/g zsír (44)
10,0 pg/g zsír (44)
4,0 pg/g zsír (44)
7,5 pg/g zsír (44)
40 ng/g zsír (44)
40 ng/g zsír (44)
40 ng/g zsír (44)
5.2.Szarvasmarha- és kecskefélék, baromfi, sertés és ló mája, valamint az abból származó termékek0,30 pg/g nedves tömeg0,50 pg/g nedves tömeg3,0 ng/g nedves tömeg
Juhfélék mája és az abból származó termékek1,25 pg/g nedves tömeg2,00 pg/g nedves tömeg3,0 ng/g nedves tömeg
Vadon élő szárnyas vadak mája2,5 pg/g nedves tömeg5,0 pg/g nedves tömeg
5.3.Hal színhúsa, halászati termékek és azokból készült termékek (37) (45), az alábbiak kivételével:
— kifogott vadon élő angolna,
— kifogott vadon élő tüskéscápa (Squalus acanthias),
— kifogott vadon élő édesvízi halak, kivéve az édesvízből kifogott diadróm halfajokat,
— halmáj és a belőle készült termékek,
— a tengeri élőlényekből készült olaj.
A rákfélékre vonatkozó felső határérték a végtagok és a has színhúsára —.
3,5 pg/g nedves tömeg6,5 pg/g nedves tömeg75 ng/g nedves tömeg
5.4.A kifogott vadon élő édesvízi halak – kivéve az édesvízből kifogott diadróm halfajok – színhúsa és a belőle készült termékek (37)3,5 pg/g nedves tömeg6,5 pg/g nedves tömeg125 ng/g nedves tömeg
5.4a.Kifogott vadon élő tüskéscápa (Squalus acanthias) színhúsa és az abból készült termékek (45)3,5 pg/g nedves tömeg6,5 pg/g nedves tömeg200 ng/g nedves tömeg
5.5.Kifogott vadon élő angolna színhúsa (Anguilla anguilla) és a belőle készült termékek3,5 pg/g nedves tömeg10,0 pg/g nedves tömeg300 ng/g nedves tömeg
5.6.Halmáj és a belőle készült termékek az 5.7. pontban említett tengeri élőlényekből készült olaj kivételével20,0 pg/g nedves tömeg (48)200 ng/g nedves tömeg (48)
5.7.Tengeri élőlényekből készült olaj (halolaj, halmájolaj és más tengeri szervezetekből kivont, emberi fogyasztásra szánt olajok)1,75 pg/g zsír6,0 pg/g zsír200 ng/g zsír
5.8.Nyerstej (21) és tejtermékek (21), beleértve a vajzsírt is2,0 pg/g zsír (44)4,0 pg/g zsír (44)40 ng/g zsír (44)
5.9.Baromfitojás (a libatojás kivételével) és abból származó tojástermékek (21)2,5 pg/g zsír (44)5,0 pg/g zsír (44)40 ng/g zsír (44)
5.10.Az alábbi állatok zsírja:
— szarvasmarhafélék és juh2,5 pg/g zsír4,0 pg/g zsír40 ng/g zsír
— baromfi1,75 pg/g zsír3,0 pg/g zsír40 ng/g zsír
— sertés1,0 pg/g zsír1,25 pg/g zsír40 ng/g zsír
5.11.Vegyes állati zsírok1,5 pg/g zsír2,50 pg/g zsír40 ng/g zsír
5.12.Növényi olaj és zsírok0,75 pg/g zsír1,25 pg/g zsír40 ng/g zsír
5.13.Csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek (19)0,1 pg/g nedves tömeg0,2 pg/g nedves tömeg1,0 ng/g nedves tömeg

6. szakasz: Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k)

ÉlelmiszerekFelső határértékek (μg/kg)
6.1.Benzo[a]pirén, benz[a]antracén, benzo[b]fluorantén és krizénBenzo[a]pirénA benzo[a]pirén, benz[a]antracén, benzo[b]fluorantén és krizén összmennyisége (55)
6.1.1.Közvetlen emberi fogyasztásra szánt vagy élelmiszer-összetevőként használt olajok és zsírok (a kakaóvaj és a kókuszolaj kivételével)2,010,0
6.1.2Kakaóbab és abból származó termékek, a 6.1.11 pontban említett termékek kivételével5,0 μg/kg zsír 2013. április 1-jétől35,0 μg/kg zsír 2013. április 1-jétől2015. március 31-ig
30,0 μg/kg zsír 2015. április 1-jétől
6.1.3.Közvetlen emberi fogyasztásra, illetve élelmiszer-összetevőként történő felhasználásra szánt kókuszolaj2,020,0
6.1.4.Füstölt húsok és füstölt húskészítmények5,0 2014. augusztus 31-ig
2,0 2014. szeptember 1-jétől
30,0 2012. szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-ig
12,0 2014. szeptember 1-jétől
6.1.5.Füstölt hal színhúsa és füstölt halászati termékek (37) (46) a 6.1.6. és a 6.1.7. pontban felsorolt halászati termékek kivételével. A füstölt rákfélékre vonatkozó felső határérték a végtagok és a has színhúsára (54) alkalmazandó. A füstölt rákok és tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a végtagok színhúsára alkalmazandó.5,0 2014. augusztus 31-ig
2,0 2014. szeptember 1-jétől
30,0 2012. szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-ig
12,0 2014. szeptember 1-jétől
6.1.6.Füstölt spratt (sprotni) és konzerv füstölt spratt (sprotni) (37) (57) (Sprattus sprattus); maximum 14 cm hosszúságú balti-tengeri füstölt hering és maximum 14 cm hosszúságú balti-tengeri füstölt konzerv hering (37) (57) (Clupea harengus membras); Katsuobushi (szárított bonitó, Katsuwonus pelamis); kéthéjú kagylók (frissen, hűtve vagy fagyasztva) (38); a végfogyasztóknak értékesített hőkezelt hús és hőkezelt húskészítmények (56)5,030,0
6.1.7Kéthéjú kagylók (46) (füstölt)6,035,0
6.1.8Csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek (18) (40)1,01,0
6.1.9Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, beleértve a tejalapú anyatej-helyettesítő tápszert és a tejalapú anyatej-kiegészítő tápszert (18) (40)1,01,0
6.1.10.Speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek (18) (40) kifejezetten csecsemők számára1,01,0
6.1.11Élelmiszer-összetevőként történő felhasználásra szánt kakaórost és ilyen kakaórostból származó termékek3,015,0
6.1.12Banánszirom2,020,0
6.1.13Növényi összetevőt vagy ezek készítményeit tartalmazó étrend-kiegészítők (49) (*6) (*7)
Méhszurkot (propoliszt), méhpempőt, spirulinát vagy ezekből származó készítményeket tartalmazó étrend-kiegészítők (49)
10,050,0
6.1.14Szárított fűszernövények10,050,0
6.1.15Szárított fűszerek, a kardamom és a füstölt Capsicum spp. kivételével10,050,0
6.1.16Italok elkészítéséhez használt növényi eredetű élelmiszerporok a 6.1.2. és a 6.1.11. pontban említett termékek kivételével (*9)10,050,0

7. szakasz: Melamin és szerkezeti analógjai

ÉlelmiszerekFelső határértékek
(mg/kg)
7.1.Melamin
7.1.1.Élelmiszerek az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek kivételével (58)2,5
7.1.2.Porított anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek1

8. szakasz: Inherens növényi toxinok

Élelmiszerek (66)Felső határérték (g/kg)
8.1.Erukasav, ideértve a zsírban kötött erukasavat
8.1.1.A végső fogyasztók számára forgalomba hozott vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználásra szánt növényi olajok és zsírok, a sárgarepceolaj, a mustárolaj és a borágóolaj kivételével20,0
8.1.2.Sárgarepceolaj, mustárolaj (66) és borágóolaj50,0
8.1.3.Mustár (ízesítő)35,0

Élelmiszerek (16)Felső határérték (μg/kg)
8.2.Tropánalkaloidok (70)
AtropinSzkopolamin
8.2.1.Kölest, cirokot, hajdinát, kukoricát és ezekből származó termékeket tartalmazó, csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek (18) (40)1,01,0
Az atropin és szkopolamin összege
8.2.2.Feldolgozatlan köles és cirok (31)2022. szeptember 1-jétől 5,0
8.2.3.Feldolgozatlan kukorica (31) a következők kivételével:
— nedves őrléssel történő feldolgozásra szánt feldolgozatlan kukorica (47)és
— pattogtatásra szánt feldolgozatlan kukorica
2022. szeptember 1-jétől 15
8.2.4.Feldolgozatlan hajdina (31)2022. szeptember 1-jétől 10
8.2.5.Pattogtatásra szánt kukorica
Végső fogyasztók számára forgalomba hozott köles, cirok és kukorica
Kölesből, cirokból és kukoricából származó malomipari termékek
2022. szeptember 1-jétől 5,0
8.2.6.Végső fogyasztók számára forgalomba hozott hajdina
Hajdinából származó malomipari termékek
2022. szeptember 1-jétől 10
8.2.7.Gyógynövényforrázat (szárított termék), a 8.2.8. pontban említett gyógynövényforrázatok kivételével2022. szeptember 1-jétől 25
8.2.8.Ánizsmagból származó gyógynövényforrázatok (szárított termék)2022. szeptember 1-jétől 50
8.2.9.Gyógynövényforrázatok (folyékony)2022. szeptember 1-jétől 0,20

Élelmiszerek (16)Felső határérték (mg/kg)
8.3.Hidrogén-cianid, ideértve a cianogén glikozidokban kötött hidrogén-cianidot
8.3.1.Feldolgozatlan egész (68), őrölt, tört, zúzott, aprított lenmag a 8.3.2. pontban felsorolt élelmiszerek kivételével (64)250
8.3.2.A végső fogyasztók számára forgalomba hozott feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított lenmag (64) (65) (79)150
8.3.3.A végső fogyasztók számára forgalomba hozott feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított mandula (64) (65) (79)35
8.3.4.A végső fogyasztók számára forgalomba hozott feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított sárgabarackmag (64) (65)20
8.3.5.Kasszavagyökér (friss, hámozott)50
8.3.6.Kasszavaliszt és tápiókaliszt10

Élelmiszerek (16)Felső határértékek (72)
(μg/kg)
8.4Pirrolizidin alkaloidok
8.4.1.Gyógynövényforrázat (szárított termék) (73) (74), a 8.4.2. és 8.4.4. pontban említett gyógynövényforrázatok kivételével.200
8.4.2.Rooibos gyógynövényforrázat, ánizs (Pimpinella anisum), citromfű, kamilla, kakukkfű, borsmenta, citrom verbéna (szárított termék) és kizárólag e szárított gyógynövényekből álló keverékek (73) (74), a 8.4.4. pontban említett gyógynövényforrázatok kivételével.400
8.4.3.Tea (Camellia sinensis) és ízesített tea (75)(Camellia sinensis) (szárított termék) (74), a 8.4.4. pontban említett tea és ízesített tea kivételével.150
8.4.4.Tea (Camellia sinensis), ízesített tea (75)(Camellia sinensis) és gyógynövényforrázat csecsemőknek és kisgyermekeknek (szárított termék)75
8.4.5.Tea (Camellia sinensis), ízesített tea (75) (Camellia sinensis) és gyógynövényforrázat csecsemőknek és kisgyermekeknek (folyadék)1,0
8.4.6.Gyógynövény-összetevőket tartalmazó étrend-kiegészítők, beleértve a kivonatokat (73), a 8.4.7. pontban említett étrend-kiegészítők kivételével.400
8.4.7.Pollenalapú étrend-kiegészítők (49)
Pollen és pollentermékek
500
8.4.8.A végső fogyasztó számára forgalomba hozott (friss, fagyasztott) borágólevél (73)750
8.4.9.Szárított fűszernövények, kivéve a 8.4.10. pontban említett szárított fűszernövényeket. (73)400
8.4.10.Borágó, lestyán, marjoránna és oregánó (szárított) és kizárólag e szárított fűszernövényekből álló keverékek (73)1 000
8.4.11.Köménymag (fűszermagok egészben)400

Élelmiszerek (16)Felső határérték (mg/kg)
8.5.Ópium-alkaloidok (76)
8.5.1.A végső fogyasztó számára forgalomba hozott egész, darált vagy őrölt szemes mák20
8.5.2.Szemes mákot és/vagy abból származó termékeket tartalmazó sütőipari termékek (77) (78)1,50

Élelmiszerek (16)Felső határérték (mg/kg)
8.6.Delta-9-tetrahidrokannabinol (Δ9-THC) ekvivalensek (80)
8.6.1.Kendermag3,0
8.6.2.Őrölt kendermag, (részben) zsírtalanított kendermag és egyéb, kendermagból származó/készített termékek (81) a 8.6.3. pontban említett termékek kivételével.3,0
8.6.3.Kendermagolaj7,5

9. szakasz: Perklorát

Élelmiszerek (16)Felső határérték
mg/kg
9.Perklorát
9.1.Gyümölcs és zöldség
kivéve:
0,05
— tökfélék (Cucurbitaceae) és kel0,10
— levélzöldségek és fűszernövények0,50
9.2.Tea (Camellia sinensis), szárított
Gyógynövény- és gyümölcsforrázatok, szárított
0,75
9.3.Anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, valamint csecsemők és kisgyermekek számára készített, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek (18) (19) (*8)0,01
Bébiételek (18) (19)0,02
Feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek (18) (19) (49)0,01

10. szakasz: Perfluoralkil anyagok

Élelmiszerek (16)Felső határértékek (μg/kg nedves tömeg)
PFOS (82)PFOA (82)PFNA (82)PFHxS (82)PFOS, PFOA, PFNA és PFHxS összesen (82), (83)
10.1.Tojás1,00,300,700,301,7
10.2.Halászati termékek (38) és kéthéjú kagylók (38)
10.2.1.Halhús (36) (37)
10.2.1.1.Halak színhúsa, a 10.2.1.2 és a 10.2.1.3. pontban felsorolt fajok kivételével.
A 10.2.1.2 és a 10.2.1.3. pontban felsorolt halak színhúsa, amennyiben csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek előállítására szánják őket.
2,00,200,500,202,0
10.2.1.2.A következő halak színhúsa, amennyiben nem csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek előállítására szánják őket:
Balti-tengeri hering (Clupea harengus membras)
Bonitó (Sarda és Orcynopsis fajok)
Menyhal (Lota lota)
Spratt (Sprattus sprattus)
Érdes és vörös lepényhal (Platichthys flesus és Glyptocephalus cynoglossus)
Nagyfejű tengeri pérhal (Mugil cephalus)
Fattyúmakréla (Trachurus trachurus)
Csuka (Esox fajok)
Lepényhal (Pleuronectes és Lepidopsetta fajok)
Szardínia (Sardina fajok)
Farkassügér (Dicentrarchus fajok)
Harcsafélék (Silurus és Pangasius fajok)
Tengeri ingola (Petromyzon marinus)
Compó (Tinca tinca)
Maréna (Coregonus albula és Coregonus vandesius)
Ezüstlazac (Phosichthys argenteus)
Vadon élő lazac és vadon élő pisztráng (vadon élő Salmo és Oncorhynchus fajok)
Farkashal (Anarhichas fajok)
7,01,02,50,208,0
10.2.1.3.A következő halak színhúsa, amennyiben nem csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek előállítására szánják őket:
Szardella (Engraulis species)
Márna (Barbus barbus)
Keszeg (Abramis fajok)
Szajbling (Salvelinus fajok)
Angolna (Anguilla fajok)
Süllő (Sander fajok)
Sügér (Perca fluviatilis)
Bodorka (Rutilus rutilus)
Szaga (Osmerus fajok)
Maréna (Coregonus fajok)
358,08,01,545
10.2.2.Rákfélék (38) (57) és kéthéjú kagylók. (38)
Rákfélék esetében a felső határérték a végtagok és a has színhúsára vonatkozik (54). A tarisznyarákok és tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a végtagok színhúsa.
3,00,701,01,55,0
10.3.Hús és ehető belsőség (21)
10.3.1.Szarvasmarhafélék, sertés és baromfi húsa0,300,800,200,201,3
10.3.2.Juhhús1,00,200,200,201,6
10.3.3.Szarvasmarhafélék, juh, sertés és baromfi belsősége6,00,700,400,508,0
10.3.4.Vadhús, a medvehús kivételével5,03,51,50,609,0
10.3.5.Vadakból származó belsőség, a medvéből származó belsőség kivételével5025453,050

( 1 ) Lásd e Hivatalos Lap 25 oldalát.

( 2 ) HL L 70., 2006.3.9., 12. o.

( 3 ) Lásd e Hivatalos Lap 32 oldalát.

( 4 ) HL L 77., 2001.3.16., 14. o. A 2005/4/EK irányelvvel (HL L 19., 2005.1.21., 50. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 42., 2004.2.13., 16. o.

( 6 ) HL L 34., 2005.2.8., 15. o.

( 7 ) A Bizottság 2014. augusztus 13-i 884/2014/EK rendelete az egyes harmadik országokból behozott bizonyos takarmányokra és élelmiszerekre az aflatoxinokkal való fertőződés kockázata miatt vonatkozó egyedi feltételek megállapításáról és az 1152/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 242., 2014.8.14., 4. o.).

( 8 ) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm

( *1 ) A felső határérték az erukasav szintjére vonatkozik, az élelmiszerben lévő zsírkomponens teljes zsírsavtartalmára számolva.

( *2 ) A mintavételt a 401/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 70., 2006.3.9., 12. o.) I. mellékletének B. pontja szerint kell elvégezni.

Az elemzést mikroszkópos vizsgálattal kell végezni.

( *3 ) A következő 12 anyarozs-alkaloid összesen: ergokrisztin/ergokrisztinin; ergotamin/ergotaminin; ergokriptin/ergokriptinin; ergometrin/ergometrinin; ergozin/ergozinin; ergokornin/ergokorninin.

( *4 ) Az élelmiszerkategóriára megfelelő és elérhető, egyben az emberi egészség nagy fokú védelmét biztosító felső határértékeket kell megállapítani 2017. július 1-jéig.

( *5 ) A szóban forgó tropánalkaloidok az atropin és a szkopolamin. Az atropin a (-)-hioszciamin és a (+)-hioszciamin racém keveréke, amelyek közül csak a (-)-hioszciamin enantiomer mutat antikolinerg aktivitást. Mivel analitikai okokból nem mindig lehetséges különbséget tenni a hioszciamin enantiomerei között, a felső határértékek az atropinra és a szkopolaminra vonatkozóan kerültek meghatározásra.

( *6 ) Növényi összetevőt tartalmazó készítmények: növényi anyagokból (pl. egész növényből, növények bizonyos részeiből, aprított vagy vágott növényből) különböző eljárás (pl. sajtolás, préselés, extrahálás, frakcionálás, desztillálás, sűrítés, szárítás vagy fermentáció) útján kapott készítmények. A meghatározás alá tartoznak az aprított vagy porított növények, növényi részek, algák, gombák, zuzmók, tinktúrák, kivonatok, (a 6.1.1 pont alá tartozó növényi olajoktól különböző) illóolajok, kisajtolt levek és feldolgozott váladékok is.

( *7 ) A felső határérték a növényi olajokat tartalmazó étrend-kiegészítőkre nem vonatkozik. Az étrend-kiegészítőkben összetevőként használt növényi olajokra a 6.1.1 pontban megállapított felső határértékeket kell figyelembe venni.

( 9 ) A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK tanácsi rendelet, a 234/79/EK tanácsi rendelet, az 1037/2001/EK tanácsi rendelet és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.) VII. mellékletének VIII. részében meghatározottak szerint.

( 10 ) A "kisgyermeknek szánt tápszerek" kisgyermekeknek szánt tejalapú italok és hasonló, fehérjealapú termékek. Ezek a termékek nem tartoznak az (EU) 609/2013 rendelet hatálya alá (A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kisgyermekeknek szánt tápszerekről (COM/2016/0169 final)) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=HU)

( 11 ) A halolaj és a más tengeri élőlényekből származó olajok, valamint a kisgyermekeknek szánt tápszerek tekintetében a felső határértékek 2021. január 1-jétől alkalmazandók.

( 12 ) A felső határértékek 2021. január 1-jétől alkalmazandók.

( 13 ) A keverék összetevőiként felhasznált olajoknak és zsíroknak meg kell felelniük az olaj és zsír tekintetében megállapított felső határértéknek. Ezért a keverékben előforduló 3-monoklór-propán-diol (3-MCPD) és 3-MCPD-zsírsavészterek 3-MCPD-ként kifejezett összegének a szintje nem haladhatja meg az 1881/2006/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően kiszámított szintet. Amennyiben az illetékes hatóság és (a keveréket nem előállító) élelmiszer-vállalkozó számára nem ismert a mennyiségi összetétel, a keverékben található 3-MCPD és 3-MCPD-zsírsavészterek 3-MCPD-ként kifejezett összege semmilyen esetben sem haladhatja meg a 2500 μg/kg-ot.

( 14 ) Ha a termék azonos vagy különböző botanikai eredetű olajok vagy zsírok keveréke, a felső határérték a keverékre vonatkozik. A keverék összetevőiként felhasznált olajoknak és zsíroknak meg kell felelniük az olaj és zsír tekintetében a 4.3.1. pontban megállapított felső határértéknek.

( 15 ) A felső határértéket felül kell vizsgálni, hogy az alkalmazás kezdőnapjától számított 2 éven belül adott esetben csökkenthető legyen.

( 16 ) A gyümölcsök, zöldségek és gabonafélék tekintetében hivatkozás történik a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.) I. mellékletében meghatározott vonatkozó kategóriában felsorolt élelmiszerekre. Ez többek között azt jelenti, hogy a hajdina (Fagopyrum spp.) a "gabonafélék", a hajdinából készült termékek pedig a "gabonakészítmények" közé tartoznak. A gyümölcsökre vonatkozó határértékek nem vonatkoznak a fán termő héjas gyümölcsökre.

( 17 ) A legmagasabb határértékek nem vonatkoznak a feldolgozásra szánt, a szántóföldről közvetlenül a feldolgozó üzembe ömlesztve szállított friss parajra.

( 18 ) Az e listában megtalálható élelmiszereket a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint határozták meg (HL L 181., 2013.6.29., 35. o.).

( 19 ) A felső határérték a fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, vagy a gyártó utasításai szerint a fogyasztásra elkészített termékekre vonatkozik.

( 20 ) A felső határértékek a földimogyoró (mogyoró) és a fán termő héjas gyümölcsűek ehető részére vonatkoznak. Héjas földimogyoró és fán termő héjas gyümölcsűek elemzése során az aflatoxintartalom megállapításakor azt kell feltételezni, hogy a szenynyeződés egésze az ehető részben található, kivéve a brazildió esetében.

( 21 ) Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerint e kategóriában felsorolt élelmiszerek (HL L 226., 2004.6.25., 22. o.).

( 22 ) A felső határérték a szárazanyagra vonatkozik. A szárazanyagot a 401/2006/EK rendelet szerint kell meghatározni.

( 23 ) A felső határértékek a tej és tejtermékek esetében a fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, vagy a gyártó utasításai szerint a fogyasztásra elkészített termékekre vonatkoznak, a tejtől és tejtermékektől eltérő termékek esetében pedig a szárazanyagra. A szárazanyagot a 401/2006/EK rendelet szerint kell meghatározni.

( 24 ) A borokat és habzóborokat a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK tanácsi rendelet, a 234/79/EK tanácsi rendelet, az 1037/2001/EK tanácsi rendelet és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint határozták meg (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

( 25 ) A felső határérték a 2005. évi betakarítástól kezdve előállított termékekre vonatkozik.

( 26 ) Az e kategóriában felsorolt élelmiszereket az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint határozták meg.

Az ezekre az italokra alkalmazott legmagasabb ochratoxin-A-tartalom a végtermékben lévő bor és/vagy szőlőmust arányának függvénye.

( 27 ) A gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelvben (HL L 10., 2002.1.12., 58. o.) meghatározottak szerint e kategóriában felsorolt élelmiszerek.

( 28 ) A legutóbb a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól szóló jegyzőkönyvvel módosított, a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1989. május 29-i 1576/89/EGK tanácsi rendeletben (HL L 160., 1989.6.12., 1. o.) meghatározottak szerint e kategóriában felsorolt élelmiszerek.

( 29 ) A csecsemők és kisgyermekek a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint lettek meghatározva. (HL L 181., 2013.6.29., 35. o.).

( 30 ) A dezoxinivalenol, zearalenon, B1 és B2, T-2 és HT-2 toxinokra a 2.4., 2,5. és 2.7. pontban meghatározott felső határértékek alkalmazásában a rizs nem tartozik a "gabonafélék" közé, és a rizstermékek sem tartoznak a "gabonakészítmények" közé.

( 31 ) A felső határérték az első szintű feldolgozás előtt forgalomba hozott feldolgozatlan gabonafélékre vonatkozik. Az integrált termelési és feldolgozási rendszerek esetében a felső határérték a termelési láncban az első szintű feldolgozás előtti szintre vonatozik. Integrált termelési és feldolgozási rendszerek alatt olyan rendszereket kell érteni, ahol minden beérkező tétel tisztítása, válogatása és feldolgozása ugyanazon létesítményben történik.

A szárítás és tisztítás, beleértve a válogatást (adott esetben a szín szerinti válogatást) és a hántolást, nem minősül "első szintű feldolgozásnak", amennyiben az egész gabonamag sértetlen marad.

Hántolás alatt a gabonafélék erőteljes kefélése és/vagy koptatása értendő, amelyhez poreltávolítás társul (pl. elszívás).

Amennyiben a hántolást úgy végzik, hogy anyarozs-szkleróciumok is jelen vannak, a gabonaféléket a hántolást megelőzően tisztításnak kell alávetni.

( 32 ) A felső határértékek a betakarított és átvett gabonafélék esetén a 2005/2006-os gazdasági évtől alkalmazandók a legutóbb az 1068/2005/EK rendelettel (HL L 174., 2005.7.7., 65. o.) módosított, a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2000. április 19-i 824/2000/EK bizottsági rendelet (HL L 100., 2000.4.20., 31. o.) szerint.

( 33 ) A felső határértékeket 2007. október 1-jétől kell alkalmazni.

( 34 ) Tészta (száraz) a megközelítőleg 12 %-os víztartalmú tészta.

( 35 ) A felső határérték 2007. október 1-jétől alkalmazandó.

( 36 ) Az a) kategóriáiban meghatározottak szerinti hal a legutóbb a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Uniót alapító szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal (HL L 236., 2003.9.23., 33. o.) módosított 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., 2000.1.21., 22. o.) 1. cikkében lévő jegyzék KN 0302 70 00 kódja alá sorolt hal májának kivételével. Szárított, hígított, feldolgozott és/vagy összetett élelmiszerek esetében a 2. cikk (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

( 37 ) Amennyiben a halat egészben történő fogyasztásra szánják, a felső határérték az egész halra alkalmazandó.

( 38 ) A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.) I. mellékletében szereplő jegyzék c), illetve i) kategóriáiba tartozó élelmiszerek (a vonatkozó bejegyzésben felsorolt fajok). Szárított, hígított, feldolgozott és/vagy összetett élelmiszerek esetében a 2. cikk (1) és (2) bekezdése alkalmazandó. A Pecten maximus esetében a felső határérték csak a záróizomra és az ivarmirigyekre vonatkozik.

( 39 ) A felső határérték a gyümölcs vagy zöldség megmosása és az ehető rész leválasztása után alkalmazandó.

( 40 ) A felső határérték a forgalomba hozott termékre mint olyanra vonatkozik.

( 41 ) A felső határérték a 40 % szárazanyagot tartalmazó folyékony termékre van megadva, mely a szárazanyagban lévő 50 μg/kg felső határértéknek felel meg. Az értéket a termékek szárazanyag-tartalmának megfelelően arányosan kell kiigazítani.

( 42 ) Dioxinok (a poliklór-dibenzo-para-dioxinoknak (PCDD-knek) és a poliklór-dibenzo-furánoknak (PCDF-eknek) az Egészségügyi Világszervezet toxicitási egyenérték-tényezőinek (WHO-TEF-einek) segítségével kifejezett toxicitási egyenértékeinek összege), valamint a dioxinok és a dioxinszerű PCB-k (a PCDD-k, PCDF-ek és a poliklór-bifenilek (PCB-k)) WHO-TEF-ek segítségével kifejezett toxicitási egyenértékeinek összege). Az Egészségügyi Világszervezet humán kockázatfelméréshez használt toxicitási egyenérték-tényezői (WHO-TEF-ek) az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Nemzetközi Vegyi Biztonsági Programja (IPCS) 2005 júniusában Genfben tartott szakértői munkaértekezletén elfogadott következtetések alapján (Martin van den Berg és mtsai, The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. (A dioxinok és dioxinjellegű vegyületek emberekre és emlősökre vonatkozó, az Egészségügyi Világszervezet által 2005-ben felülvizsgált toxicitási egyenérték-tényezői) Toxicological Sciences 93(2), 223-241. o. (2006))

Dioxinok (a poliklór-dibenzo-para-dioxinoknak (PCDD-knek) és a poliklór-dibenzo-furánoknak (PCDF-eknek) az Egészségügyi Világszervezet toxicitási egyenérték-tényezőinek (WHO-TEF-einek) segítségével kifejezett toxicitási egyenértékeinek összege), valamint a dioxinok és a dioxinszerű PCB-k (a PCDD-k, PCDF-ek és a poliklór-bifenilek (PCB-k)) WHO-TEF-ek segítségével kifejezett toxicitási egyenértékeinek összege). Az Egészségügyi Világszervezet humán kockázatfelméréshez használt toxicitási egyenérték-tényezői (WHO-TEF-ek) az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Nemzetközi Vegyi Biztonsági Programja (IPCS) 2005 júniusában Genfben tartott szakértői munkaértekezletén elfogadott következtetések alapján (

Martin van den Berg és mtsai

, The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. (A dioxinok és dioxinjellegű vegyületek emberekre és emlősökre vonatkozó, az Egészségügyi Világszervezet által 2005-ben felülvizsgált toxicitási egyenérték-tényezői) Toxicological Sciences 93(2), 223-241. o. (2006))RokonvegyületTEF-érték

Dibenzo-p-dioxinok ("PCDD-k")

2,3,7,8-TCDD1 1,2,3,7,8-PeCDD1 1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01 OCDD0,0003

Dibenzo-furánok (PCDF-ek)

2,3,7,8-TCDF0,1 1,2,3,7,8-PeCDF0,03 2,3,4,7,8-PeCDF0,3 1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1 2,3,4,6,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01 OCDF0,0003

"Dioxinszerű" PCB-k nem-orto PCB-k + mono-orto PCB-k

Nem-orto PCB-k

PCB 770,0001 PCB 810,0003 PCB 1260,1 PCB 1690,03

Mono-orto PCB-k

PCB 1050,00003 PCB 1140,00003 PCB 1180,00003 PCB 1230,00003 PCB 1560,00003 PCB 1570,00003 PCB 1670,00003 PCB 1890,00003

Használt rövidítések: "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = hexa; "Hp" = hepta; "O" = okta; "CDD" = klór-dibenzo-dioxin; "CDF" = klór-dibenzo-furán; "CB" = klór-bifenil.

( 43 ) Koncentrációs felső határ: a koncentráció felső határának kiszámítása azon a feltételezésen alapul, hogy a különböző rokon vegyületek minden, a mennyiségi meghatározás határa alatti értéke egyenlő a mennyiségi meghatározás határának értékével.

( 44 ) A zsírhoz viszonyított felső határérték nem alkalmazandó a 2 %-nál kevesebb zsírt tartalmazó élelmiszerekre. A 2 %-nál kevesebb zsírt tartalmazó élelmiszerek esetében alkalmazandó felső határérték a 2 % zsírt tartalmazó élelmiszerre vonatkozó, termékre viszonyítva megadott érték, amelyet a zsírra viszonyítva megadott felső határértékből számolnak ki a következő képlet segítségével:

A zsírhoz viszonyított felső határérték nem alkalmazandó a 2 %-nál kevesebb zsírt tartalmazó élelmiszerekre. A 2 %-nál kevesebb zsírt tartalmazó élelmiszerek esetében alkalmazandó felső határérték a 2 % zsírt tartalmazó élelmiszerre vonatkozó, termékre viszonyítva megadott érték, amelyet a zsírra viszonyítva megadott felső határértékből számolnak ki a következő képlet segítségével:

A 2 %-nál kevesebb zsírt tartalmazó élelmiszerek termékre viszonyítva kifejezett felső határértéke = az erre az élelmiszerre kifejezett zsírra viszonyítva megadott felső határérték × 0,02.

( 45 ) A 104/2000/EK rendelet 1. cikkében szereplő jegyzék a), b), c), e) és f) kategóriáiban meghatározottak szerinti élelmiszerek, az 5.11. pontban említett halmáj kivételével.

( 46 ) Az 1379/2013/EU rendelet I. mellékletében szereplő jegyzék b), c) és i) kategóriáiban meghatározottak szerinti élelmiszerek.

( 47 ) A mentességet csak olyan kukoricára lehet alkalmazni, amely esetében pl. címkézés, rendeltetési hely alapján egyértelmű, hogy kizárólag nedves őrlésre szánják (keményítőkészítés).

( 48 ) A konzerves halmáj esetében a felső határértékek a konzerv fogyasztásra alkalmas teljes tartalmára vonatkoznak.

( 49 ) A határérték a forgalomba hozott étrend-kiegészítőkre mint olyanokra vonatkozik.

( 50 ) A 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 KN-kód alá tartozó olajos magvak és a 1208 KN-kód alá tartozó olajos magvakból származó termékek; a dinnyemag az ex 1207 99 kód alá tartozik.

( 51 ) Amennyiben a fán termő héjas gyümölcsűekből származó/készített termékek kizárólag a fán termő héjas gyümölcsűekből származnak/készülnek, a megfelelő fán termő héjas gyümölcsűekre megállapított felső határértékek vonatkoznak az ezekből származó/készített termékekre is. A többi esetben a 2. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltak érvényesek a nyersanyagokból származó/készített termékekre.

( 52 ) A felső határérték a tiszta, hígítatlan kivonatra vonatkozik, amely esetében 1 kg kivonat 3-4 kg édesgyökérből nyerhető ki.

( 53 ) A leveles zöldségekre vonatkozó felső határértékek a (396/2005/EK rendelet I. mellékletében a 0256000 kódszám alatt szereplő) friss fűszernövényekre nem alkalmazandók.

( 54 ) Végtagok és has színhúsa. E fogalommeghatározásba nem tartozik bele a rákfélék fejtora (cephalothorax). A tarisznyarákok és tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a végtagok színhúsa.

( 55 ) A koncentráció alsó határértékeinek a kiszámítása azzal a feltételezéssel történik, hogy mind a négy vegyületnél a mennyiségi meghatározás határértéke alá eső összes érték nulla.

( 56 ) Olyan hőkezelési eljárásnak alávetett húsfélék és húskészítmények, amelyek során PAH-ok keletkezhetnek, vagyis kizárólag a grillezett, illetve roston sült húsfélék és húskészítmények.

( 57 ) A konzerv termékek esetében a vizsgálatot a konzerv teljes tartalmára el kell végezni. A teljes összetett termékre vonatkozó felső határérték tekintetében a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése alkalmazandó.

( 58 ) A felső határérték nem vonatkozik azon élelmiszerekre, amelyek esetében bizonyítható, hogy a 2,5 mg/kg értéket meghaladó melaminszint a kiromazin rovarirtó szerként való engedélyezett használatának a következménye. A melamin szintje nem haladhatja meg a kiromazin szintjét.

( 59 ) A kakaó- és csokoládétermékek esetében az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről szóló, 2000. június 23-i 2000/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 197., 2000.8.3., 19. o.) I. mellékletének A.2., A.3. és A.4. pontjában szereplő meghatározások alkalmazandók.

( 60 ) As(III) és As(V) összesen.

( 61 ) A rizs, az előhántolt rizs, a hántolt rizs és az előfőzött rizs meghatározása a Codex Alimentarius 1995. évi 198. szabványában szerepel.

( 62 ) A felső határérték a forgalomba hozott, zsigerek nélküli állatokra vonatkozik.

( 63 ) A burgonya esetében a felső határérték a hámozott burgonyára alkalmazandó.

( 64 ) "Feldolgozatlan termékek": az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) meghatározottak szerint.

( 65 ) "Forgalomba hozatal" és "végső fogyasztó": az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletben (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.) meghatározottak szerint.

( 66 ) Az illetékes hatóság beleegyezése esetén a felső határérték nem vonatkozik a helyben termelt és fogyasztott mustárolajra.

( *8 ) A kisgyermeknek szánt tápszerek kisgyermekeknek szánt tejalapú italok és hasonló, fehérjealapú termékek. Ezek a termékek nem tartoznak az (EU) 609/2013 rendelet hatálya alá (A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kisgyermekeknek szánt tápszerekről (COM/2016/0169 final)) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=HU).

( *9 ) Az italok elkészítése italokba keverendő, finomra őrölt porok használatát jelenti.

( 67 ) A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK tanácsi rendelet, a 234/79/EK tanácsi rendelet, az 1037/2001/EK tanácsi rendelet és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.) VII. mellékletének II. részében meghatározottak szerint.

( 68 ) A felső határértékek nem vonatkoznak a zúzásra és olajfinomításra szánt fán termő héjas gyümölcsűekre és olajos magvakra, feltéve, hogy a fennmaradó, préselt, fán termő héjas gyümölcsűeket vagy olajos magvakat nem hozzák forgalomba élelmiszerként. Amennyiben a fennmaradó, préselt, fán termő héjas gyümölcsűeket vagy olajos magvakat élelmiszerként hozzák forgalomba, e rendelet 2. cikkének (1) és (2) bekezdését figyelembe véve a felső határértékek alkalmazandók.

( 69 ) A felső határértékek nem vonatkoznak a sör vagy párlatok gyártásához malátaként használt gabonafélékre, feltéve, hogy a fennmaradó malátát nem hozzák forgalomba élelmiszerként. Amennyiben a fennmaradó malátát élelmiszerként hozzák forgalomba, e rendelet 2. cikkének (1) és (2) bekezdését figyelembe véve a felső határértékek alkalmazandók.

( 70 ) A szóban forgó tropánalkaloidok az atropin és a szkopolamin.

( 71 ) Az anyarozs-alkaloidok felső határértéke a következő 12 anyarozs-alkaloid összegének lefelé kerekített értéke: ergokornin/ergokorninin ergokrisztin/ergokrisztinin; ergokriptin/ergokriptinin (α- és β-forma); ergometrin/ergometrinin; ergozin/ergozinin; ergotamin/ergotaminin. A lefelé kerekített összegben az egyes nem számszerűsített epimerek hozzájárulása nulla.

( 72 ) A felső határérték a következő 21 pirrolizidin-alkaloid összegének lefelé kerekített értéke:

- intermedin/likopszamin, intermedin-N-oxid/likopszamin-N-oxid,

- szenecionin/szenecivernin, szenecionin-N-oxid/szenecivernin-N-oxid,

- szenecifillin, szenecifillin-N-oxid,

- retrorszin, retrorszin-N-oxid,

- echimidin, echimidin-N-oxid,

- laziokarpine, laziokarpin-N-oxid,

- szenkirkin,

- europin, europin-N-oxid,

- heliotrin és heliotrin-N-oxid

és a következő 14 további pirrolizidin alkaloid, amelyekről ismert, hogy koeluálódnak egy vagy több alkaloiddal a fent említett 21 alkaloid közül, bizonyos jelenleg használt analitikai módszerek felhasználásával:

- indicin echinatin, rinderin (lehetséges koelúció likopszaminnal/intermedinnel)

- indicin-N-oxid, echinatin-N-oxid, rinderin-N-oxid (lehetséges koelúció likopszam-N-oxiddal/intermedin-N-oxiddal)

- integerrimin (lehetséges koelúció szeneciverninnel/szenecioninnel)

- integerrimin-N-oxid (lehetséges koelúció szenecivernin-N-oxiddal/szenecionin-N-oxiddal)

- helioszupin (lehetséges koelúció echimidinnel)

- helioszupin-N-oxid (lehetséges koelúció echimidin-N-oxiddal)

- spartioidin (lehetséges koelúció szenecifillinnel)

- spartioidin-N-oxid (lehetséges koelúció szenecifillin-N-oxiddal)

- usaramin(lehetséges koelúció retrorzinnel)

- usaramin-N-oxid (lehetséges koelúció retrorzin-N-oxiddal)

Az alkalmazott analitikai módszerrel egyedileg és külön azonosítható pirrolizidin-alkaloidokat mennyiségileg meg kell határozni és bele kell foglalni az összegbe.

( 73 ) Az egyes tagállamokban a pirrolizidin-alkaloid tartalmú növények forgalomba hozatalára vonatkozó szigorúbb nemzeti szabályok sérelme nélkül.

( 74 ) A "gyógynövényforrázatok (szárított termék)" és a "tea (Camellia sinensis) (szárított termék)" kifejezések a következőkre vonatkoznak:

- Gyógynövényforrázat (szárított termék) virágokból, levelekből és gyógynövényekből, gyökerekből és a növény bármely más részéből (tasakban vagy ömlesztve)/tea (Camellia sinensis) (szárított termék) szárított levélből, szárból és virágból (tasakban vagy ömlesztve), amelyet gyógynövényforrázat készítésére használnak (folyékony termék)/tea (folyékony termék)

- instant gyógynövénytea/tea. Porított teakivonatok esetében 4-es koncentrációs faktort kell alkalmazni.

( 75 ) Az ízesített tea az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről szóló 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (HL L 354., 2008.12.31., 34. o.) meghatározott aromákat és ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőket tartalmazó tea.

A gyümölcsöt és egyéb növényeket tartalmazó teára az 1881/2006/EK rendelet 2. cikke alkalmazandó.

( 76 ) A felső határérték a morfin és a kodein összegére vonatkozik, amely összegben 0,2-es tényezőt kell alkalmazni a kodeinszintre. Ezért a felső határérték a morfin + 0,2 kodein összegére vonatkozik.

( 77 ) A sütőipari termékek közé tartoznak a fogyasztásra kész lisztalapú fűszeres falatkák és snackek is.

( 78 ) A sütőipari termékeket előállító élelmiszer-vállalkozónak szemes mákot szolgáltató élelmiszer-vállalkozónak meg kell adnia az ahhoz szükséges információkat, hogy a sütőipari termékek gyártója a felső határértéknek megfelelő termékeket hozhasson forgalomba. Ennek az információnak adott esetben analitikai adatokat is tartalmaznia kell.

( 79 ) A felső határérték nem vonatkozik a végső fogyasztók számára kis mennyiségben forgalomba hozott feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított lenmagra és feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított keserű mandulára, amelyen a címke fő látómezőjében fel van tüntetve a "Kizárólag főzéshez és sütéshez használható. Nyersen nem fogyasztható!" figyelmeztetés (a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.) 13. cikkének (2) bekezdésében meghatározott betűmérettel). A figyelmeztető üzenettel ellátott feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított lenmagnak meg kell felelnie a 8.3.1. pontban előírt felső határértéknek.

( 80 ) a felső határérték a delta-9-tetrahidrokannabinol (Δ9-THC) és a delta-9-tetrahidrokannabinolsav (Δ9-THCA), Δ9-THC-ben kifejezett összegére vonatkozik. A Δ9-THCA szintjére egy 0,877-es faktor alkalmazandó, és a felső határérték a Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA összegére vonatkozik (a Δ9-THC és a Δ9-THCA külön meghatározása és mennyiségi meghatározása esetén).

( 81 ) a kendermagból származó/készített termékek olyan termékek, melyek kizárólag kendermagból származnak/amelyeket kizárólag kendermagból állítottak elő.

( 82 ) A felső határérték a lineáris és elágazó sztereoizomerek összegére vonatkozik, függetlenül attól, hogy azok átestek-e kromatográfiás elválasztáson.

( 83 ) A PFOS, a PFOA, a PFNA és a PFHxS összege esetében koncentráció alsó határértékeit azon feltételezés alapján kell kiszámítani, hogy a meghatározási határ alatti összes érték nulla.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1881 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1881&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1881-20230326 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1881-20230326&locale=hu

Tartalomjegyzék