251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 42. § (7) bekezdésében az "új típusú" szövegrész helyébe az "53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában és c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú" szöveg,

b) 55. § (2) bekezdésében az "új típusú rendszámtábla" szövegrész helyébe a "járművek 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában és c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú rendszámtáblája" szöveg,

c) 56. § (4) bekezdésében az "új típusú" szövegrész helyébe az "az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában és c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú" szöveg,

d) 70. § (2) bekezdés a) pontjában az "az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben" szövegrész helyébe az "a fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó szervezetnek az általa gyártott, vagy tesztelési célból részére üzemeltetésre átadott, de forgalomba még nem helyezett járművei tesztelése esetén" szöveg,

e) 70. § (2) bekezdés b) pontjában az "az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben" szövegrész helyébe az "a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezetnek a még forgalomba nem helyezett, vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű kereskedelmi célból történő szállítása, továbbá kereskedelmi célú kipróbálása esetén" szöveg,

f) 70. § (2) bekezdés c) pontjában az "az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben" szövegrész helyébe az "a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott járműfejlesztő szervezetnek tesztelés esetén" szöveg,

g) 70. § (3) bekezdésében az "Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott járműjavításra jogosult szervezet" szövegrész helyébe az "A járműjavításra jogosult gépjármű-fenntartó szervezet" szöveg,

h) 96. § (1) bekezdés g) pontjában az "új típusú rendszámmal rendelkező járművön" szövegrész helyébe az "53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában és c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú rendszámtáblával rendelkező személygépkocsin, tehergépkocsin, autóbuszon és vontatón" szöveg,

i) 106. § (6) bekezdésében a "70. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott járműgyártó, a 70. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott közlekedési kutatóintézet, valamint a 70. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott járműfejlesztő szervezet" szövegrész helyébe a "fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó szervezet, közlekedési kutatóintézet, valamint járműfejlesztő szervezet" szöveg,

j) 108. § (1) bekezdésében a "közeli hozzátartozó részére történt" szövegrész helyébe a "közeli hozzátartozó részére, vagy a 117. § (1) bekezdésében meghatározott járműkereskedők között történt" szöveg,

k) 12. melléklet 4. pontjában a "jármű rendszámát tartalmazó vonalkód, 2D" szövegrész helyébe a "vonalkód, 2D" szöveg,

l) 13/A. melléklet 2. pontjában a "két-két (összesen 4) számjegyet" szövegrész helyébe a "két-két (összesen 4), a 13. melléklet 3. pont 3.1. alpontjában meghatározott rendszámtáblák esetében két betűjelet, két számjegyet és kötőjelet követően három (összesen 5) számjegyet" szöveg,

m) 18/C. melléklet címében a "12-18. pontja alapján" szövegrész helyébe a "12-18. pontja, valamint a 63/A. § (3) bekezdése alapján" szöveg

lép.

2. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.)

a) 3. melléklet B. pont 1. alpontjában az "A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalomban tartási engedély" szövegrész helyébe az "A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontja szerinti I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalmi engedély" szöveg,

b) 3. melléklet B. pont 2. alpontjában az "A Z betűjelű" szövegrész helyébe az "A kormányrendelet 63/A. § (2) bekezdés 13-18. pontja szerinti I betűjelű" szöveg,

c) 3. melléklet B. pont 4. alpontjában az "Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalomban tartási engedély" szövegrész helyébe az "A kormányrendelet 63/A. § (2) bekezdés 1-5. pontja szerinti I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalmi engedély" szöveg,

d) 3. melléklet B. pont 5. alpontjában az "ideiglenes forgalomban tartási engedély" szövegrész helyébe az "ideiglenes forgalmi engedély" szöveg,

e) 3. melléklet B. pont 6. alpontjában az "E betűjelű" szövegrész helyébe az "I betűjelű" szöveg

lép.

3. § A KR. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelethez

1. A KR. 3. melléklet B. pont 7. alpont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idejének a kormányrendelet 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti kiadása,

I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és ideiglenes forgalmi engedély kiadásával történő meghosszabbítása, valamint a kormányrendelet 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti kiadása,

I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalmi engedély kiadása, továbbá az

I betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalmi engedély érvényességi idejének cserével történő meghosszabbítása esetén:"

2. A KR. 3. melléklet B. pont 7. alpont 7.1. és 7.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes forgalomban tartási engedély és az ideiglenes forgalmi engedély kiadása, valamint az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idejének cserével történő meghosszabbítása esetén:)

"7.1. az ügyfélnek a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosító adataira (alvázszám) vonatkozó nyilatkozata, eljáró hatóság által hitelesített példánya,

7.2. az ügyfélnek az ideiglenes rendszámtáblával közúton használni kívánt mezőgazdasági erőgép vagy mezőgazdasági erőgépek biztonságos és szabályos közlekedésre való alkalmasságáról szóló nyilatkozata, eljáró hatóság által hitelesített példánya,"

3. A KR. 3. melléklet B. pont 8. alpont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idejének a kormányrendelet 63/A. § (2) bekezdés 12. pontja szerinti kiadása,

I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és ideiglenes forgalmi engedély kiadásával történő meghosszabbítása, valamint a kormányrendelet 63/A. § (2) bekezdés 12. pontja szerinti kiadása,

I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalmi engedély kiadása, továbbá az

I betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalmi engedély érvényességi idejének cserével történő meghosszabbítása esetén:"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére