513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. §[1] A közúti közlekedési nyilvántartással kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatokat a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 3. §-ában meghatározott szerv és hatóságok látják el.

2. Az adatközlés rendje

2. § (1)[2] A Kknyt. 14. §-a alapján a nyilvántartás részére adatközlésre kötelezett szervek az ott megjelölt adatokról és az azokban bekövetkezett változásokról, a hatáskörükben meghozott jogerős vagy végleges határozatokról értesítik a közúti közlekedési nyilvántartó szervet (a továbbiakban: Nyilvántartó).

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szervek az adatközlést közvetlen számítógépes hálózaton vagy az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeknek megfelelő egyéb módon teljesíthetik.

3. § (1)[3] A közlekedési igazgatási hatóság, valamint a Nyilvántartó a közlekedési hatóság által igazolt vezetési jogosultságra, az egészségi alkalmasságra vonatkozó adatokat, az engedélyek kiállítása, cseréje, pótlása során keletkezett adatokat, továbbá a vezetésre való jogosultság szünetelésének tényét, határidejét az engedély-nyilvántartásban rögzíti, és a keletkezett iratokat továbbítja az okirattárnak.

(1a)[4] A közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultság szünetelésére, valamint a vezetői engedély visszavonására vonatkozó adatokat az engedély-nyilvántartásban rögzíti. A közlekedési igazgatási hatóság az ügy papíralapú iratait a Kknyt.-ben meghatározott adatkezelési időtartamig helyben őrzi, és ezt követő selejtezésükről az iratkezelési szabályzatának megfelelően gondoskodik.

(1b)[5] A nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem papíralapú iratait az eljáró hatóság az (1) bekezdéstől foglalt iratoktól eltérően helyben őrzi, és selejtezéséről az iratkezelési szabályzatának megfelelően gondoskodik.

(2)[6] A külföldi hatóság által lecserélt és visszaküldött magyar vezetői engedélyt érvényességi idejének lejártáig tárolja az okirattár, ezt követően megsemmisíti.

(3)[7] A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, valamint az anyakönyvvezető az előtte tett, vezetői engedély automatikus kiállításához szükséges papíralapú nyilatkozatokat legalább öt évig helyben őrzi, és az ezt követő selejtezéséről az iratkezelési szabályzatának megfelelően gondoskodik.

4. § (1)[8] A közlekedési igazgatási hatóság az eljárása során keletkezett, továbbá a közlekedési hatóság által az ügyfél útján megküldött, a Kknyt. 9. § (2) bekezdésben meghatározott adatokat, a forgalmi engedélyben, a törzskönyvben szereplő személyazonosító, járműazonosító és egyéb műszaki adatokat, továbbá a járműokmány kiállítása, cseréje, pótlása során keletkezett adatokat a járműnyilvántartásban rögzíti, és az annak alapját képező, e rendeletben meghatározott iratokat az okirattárnak továbbítja.

(2) A Nyilvántartót az előzetes eredetiségvizsgáló vállalkozás értesíti a szakértői állomások által készített szakvélemény megállapításairól.

4/A. §[9] Az útdíjköteles elemi útszakaszok, úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára, valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartásába tett bejegyzés alapjául szolgáló papíralapú kérelmet vagy bejelentést az eljáró hatóság a törvényben meghatározott ideig helyben őrzi, és selejtezéséről az iratkezelési szabályzatának megfelelően gondoskodik.

4/B. §[10] (1) A közlekedési igazgatási hatóság és a nyilvántartó a közlekedési igazgatási eljárás során vagy az okmány jogosultjának elhalálozása miatt leadott, valamint a megtalált, de már pótolt vezetői engedélyt - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -, a forgalmi engedélyt vagy a törzskönyvet selejtezi, és az erre szerződött adatfeldolgozó részére megsemmisítésre megküldi.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a külföldi vezetői engedély cseréje, honosítása vagy visszahonosítása során leadott külföldi vezetői engedélyt az eljáró hatóság a Nyilvántartó részére alapiratként megküldi.

3. Az okirattár tartalma[11]

5. § (1) Az okirattár a 2022. január 1-jét megelőzően keletkezett alapiratok tekintetében tartalmazza[12]

a) a vezetésre jogosító engedélyek kiállítására, érvényesítésére, cseréjére, pótlására, valamint a vezetési jogosultság szünetelésére,

b) a járművek első forgalomba helyezésére, forgalomból történő kivonására, a járműokmányok kiállítására, érvényesítésére, cseréjére és pótlására,

c) a Kknyt. 8. §-ában és 9. §-ában meghatározott nyilvántartásba bejegyzett adatok változására, törlésére,

d) az adatszolgáltatás korlátozására, tiltására, valamint az azt visszavonó nyilatkozatra, az adathelyesbítésre és az adatszolgáltatásra

vonatkozó iratokat.

(1a)[13] Az okirattár tartalmazza

a) a 3. mellékletben meghatározott iratokat, valamint

b) valamennyi közlekedési igazgatási eljárásban keletkezett

ba) kérelemre indult eljárásban az ügyfél és az ügyintéző,

bb) hivatalból indult eljárásban az ügyintéző

által aláírt adatlapot.

(1b)[14] Az okirattár az iratokat az adott ügytől függően eredeti papíralapú, papíralapú hiteles másolat, továbbá elektronikus eredeti és elektronikus hiteles vagy az eljáró hatóság által hitelesített papíralapú vagy elektronikus másolat formátumban tartalmazza.

(1c)[15] Az okirattár az adatlapot eredeti papíralapú vagy elektronikus eredeti formátumban tartalmazza.

(2)[16] Az okirattár a közlekedési igazgatással összefüggő jogok keletkezésével, módosulásával és megszűnésével kapcsolatos iratokat nyilvántartásba veszi, és a Kknyt.-ben meghatározott ideig kezeli.

(3)[17] Az okirattár a Nyilvántartónak megküldött rendszámtáblákat a beérkezésüktől számított egy évig őrzi meg, ezt követően az iratkezelési szabályoknak megfelelően selejtezi.

4. Adatigénylés

6. § (1) Egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem a közlekedési igazgatási hatósághoz nyújtható be.

(2) A Kormány által rendeletben kijelölt adatigénylő szervek eseti jelleggel egyedi adatszolgáltatási kérelmet nyújthatnak be a Nyilvántartóhoz.

(3)[18] Csoportos adatszolgáltatás iránti kérelmet a Nyilvántartóhoz lehet benyújtani.

(4)[19] Rendszeres adatszolgáltatás iránti kérelmet a Nyilvántartóhoz lehet benyújtani.

(5) A kérelmező az adat igénylésekor azt a tényt vagy eseményt köteles megjelölni, amely az adatfelhasználási cél alapját képező - az érintett és közötte fennálló - kapcsolatot hitelt érdemlően igazolja.

(6) A kérelmező az általa megjelölt személy, személyi kör kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresését a Nyilvántartótól igényelheti.

(7)[20]

(8) A kérelemnek tartalmaznia kell az 1. melléklet szerinti adatokat.

7. § (1)[21] A Nyilvántartó a közvetlen hozzáféréssel történő adatigénylés engedélyezéséről - a Kknyt. 19. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott eseteket kivéve - vagy elutasításáról határozattal dönt.

(2)[22]

(3)[23] A Nyilvántartó a már engedélyezett közvetlen adatigénylés útján történő adatszolgáltatást határozattal megtagadja, ha

a) az adatigénylő részére történő adatszolgáltatás jogalapja megszűnt,

b)[24]

c) az adatigénylő arról nyilatkozott, hogy a továbbiakban nem tart igényt az adatszolgáltatásra.

7/A. §[25] (1) A Nyilvántartó a rendszeres adatszolgáltatás engedélyezéséről vagy elutasításáról határozattal dönt.

(2) A Nyilvántartó a már engedélyezett rendszeres adatszolgáltatást határozattal megtagadja, ha

a) az adatigénylő részére történő adatszolgáltatás jogalapja megszűnt, vagy

b) az adatigénylő arról nyilatkozott, hogy a továbbiakban nem tart igényt az adatszolgáltatásra.

7/B. §[26] A Nyilvántartó a csoportos adatszolgáltatás engedélyezéséről - a Kknyt. 19. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott eseteket kivéve - vagy elutasításáról határozattal dönt.

5. Adatszolgáltatást korlátozó vagy tiltó nyilatkozat

8. § Az érintett személy személyes adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát (a továbbiakban: korlátozó nyilatkozat), valamint annak visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján a közlekedési igazgatási hatóságnál írásban teheti meg. A korlátozó nyilatkozat adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

6. Adatszolgáltatás

9. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság és a Nyilvántartó vizsgálja az adatszolgáltatás céljának és jogalapjának megfelelőségét, a kérelem tárgyának azonosításához elégséges adatok meglétét, a jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) befizetésének igazolását.

(2)[27] Csoportos adatszolgáltatás igénylése esetén a Nyilvántartó a teljesítést megelőzően írásban tájékoztatja a kérelmezőt az adatszolgáltatás teljesítésének várható idejéről és díjának összegéről.

(3) A díj befizetése igazolható a banki átutalás másolatával vagy a feladóvevény fénymásolatával.

10. § (1)[28] Az adatszolgáltatás teljesíthető a közlekedési igazgatási hatóság és a Nyilvántartó hivatali helyiségében történő kézbesítéssel, infokommunikációs eszközön, postai úton vagy közvetlen hozzáféréssel.

(2)[29] Az okirattár által kezelt iratokról másolatot kiadni és azokból adatot szolgáltatni a Kknyt.-ben foglalt feltételek teljesülése esetén lehet. Az okirattárban eredetben megtalálható iratot a Kknyt. 19. §-ában nevesített adatigénylők a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott célok és feltételek teljesülése esetén igényelhetnek.

(3) Ha a kérelemben megjelölt jármű vagy okmány a körözési nyilvántartásban szerepel, a közlekedési igazgatási hatóság a körözés tényét a Kknyt. 26. § (2) bekezdése alapján közli a kérelmezővel.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti adatközlést jogszabály kizárja, a közlekedési igazgatási hatóság a kérelmet elutasítja.

11. § (1) Az érintett személy kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli tájékoztatást kell adni.

(2) Az adatszolgáltatási nyilvántartásból az érintett személy kérelme alapján tájékoztatást kap arról, hogy mely adatszolgáltatások alanya volt.

7. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatást kérő lap
I. A kérelmező neve:
címe:
képviselőjének neve:
II. A kért adatkör meghatározása egyedi adatszolgáltatása esetén:
III. A kért adatkör meghatározása csoportos adatszolgáltatás esetén (csoportismérvek):
IV. Az adatigénylés tárgyát azonosító adatok:
V. Az adatfelhasználás célja:
VI. Az adatkérés jogalapja:
VII. Az adatszolgáltatás teljesítésének formája:
1. online
2. számítástechnikai eszköz
3. papír
Kelt:....................................................,................................év....................................hó................................nap
………………………………………….
aláírás

2. melléklet az 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez[30]

Nyilatkozat az adatszolgáltatás megtiltásáról
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 18. § (1) bekezdésében biztosított jogommal élve nem járulok hozzá a nyilvántartásban tárolt személyes adataimnak a törvényben megjelölt célokon túl való felhasználásához, illetve kiadásához. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatomat írásban vagy szóban bármikor visszavonhatom.
Kelt:...........................,..............év.......................................hó..........nap
Személyi azonosító: ............................................................................................................................................
.........................................................
aláírás
Megjegyzés:
A nyilatkozat nem érinti törvényben előírt adatok nyilvántartását és adatszolgáltatások teljesítését.

3. melléklet az 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez[31]

A. A járműnyilvántartással kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárások alapiratai

1. A jármű első magyarországi és a külföldön nyilvántartásba vett jármű ismételt magyarországi nyilvántartásba vétele

1.1 a harmadik országból származó jármű esetében

1.1.1. a forgalmi engedély eredeti példánya, vagy

1.1.2. a forgalmi engedély kiállító hatóság által hitelesített másolata és annak hiteles fordítása eljáró hatóság által hitelesített példánya,

1.2. az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetében

1.2.1. a nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély eredeti példánya, vagy

1.2.2. a nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély kiállító hatóság által hitelesített másolata eljáró hatóság által hitelesített példánya, vagy

1.2.3. a nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély hiánya esetén a kiállító hatóság által a jármű nyilvántartott adatairól kiállított igazolás és annak hiteles, magyar nyelvű fordítása eljáró hatóság által hitelesített példánya, vagy

1.2.4. a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példánya, vagy

1.2.5. a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részének eredeti példánya, vagy

1.2.6. a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély, ha az a származási tagállamban egy részes, vagy

1.2.7. a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részének hiánya esetén

1.2.7.1. a származási ország hatósága által a jármű külföldi forgalmi engedélyben szereplő adatairól kiadott igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya, vagy

1.2.7.2. a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély kiállító hatóság által hitelesített másolati példánya eljáró hatóság által hitelesített példánya,

1.2.8. az 1.2.7. pontban szereplő okiratok esetén a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazó okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya,

1.3. a tulajdonjog megszerzését igazoló elektronikus okirat, vagy a papíralapú okirat eredeti vagy hitelesített másolata, valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása is, eljáró hatóság által hitelesített példánya.

2. Jármű átírása esetén:

2.1. a tulajdonjog megszerzését igazoló elektronikus okirat, vagy a papíralapú okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

3. Üzembentartói jog bejegyzése, illetve változása esetén:

3.1. a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó elektronikus okirat, vagy a papíralapú okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

4. Eladás bejelentés esetén:

4.1. jármű tulajdonjog változását igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya, vagy az ügyfél okirat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó másolata.

5. Járművek forgalomból történő kivonása esetén:

5.1. bontási átvételi igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya,

5.2. a járműnek az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása esetén a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

6. A jármű átalakítás esetén:

6.1. fődarab származását igazoló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

7. Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása nyilvántartásba vételének esetén:

7.1. az engedélyező határozat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

8. Motorcsere esetén:

8.1. a motor jogszerű megszerzését igazoló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

9. Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén:

9.1. az okmány eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített példánya.

10. A forgalmazási korlátozás vagy annak megszűnése esetén:

10.1. a nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

11. Záradék bejegyzése esetén:

11.1. a záradék bejegyzésének alapjául szolgáló okirat elektronikus, vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

12. A jármű hivatalból történő forgalomból kivonása, a forgalmi engedély és a törzskönyv visszavonása esetén:

12.1. a nyilvántartásba bejegyzés alapjául szolgáló hatósági döntés elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

13. Ismételt forgalomba helyezés esetén:

13.1. a forgalomba helyezést megalapozó okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

14. Adatszolgáltatás tiltásának, a tiltás visszavonásának bejegyzése esetén:

14.1. adatszolgáltatás tiltásáról szóló nyilatkozat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

15. Egyénileg kiválasztott vagy egyedileg előállított rendszámtáblával kapcsolatos bejegyzés esetén:

15.1. első alkalommal történő felszerelés valamint, ha a rendszámtábla jogosítottja a járműnyilvántartásból nem állapítható meg, az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg előállított rendszámtábla engedélyezéséről szóló okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

15.2. az egyénileg kiválasztott rendszámtábláról lemondást igazoló okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

16. Különleges rendszámtábla kiadása, különleges rendszámtáblára történő átrendszámozás esetén:

16.1. a különleges rendszámtáblához való jogosultságot igazoló okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya, amennyiben a jogosultságot okirattal kell igazolni.

17. Egyéb alapiratok:

17.1. a kérelem elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya,

17.2. a forgalmi engedély vagy a törzskönyv eljáró hatóság által hitelesített példánya, ha az okmány az eljárásban leadásra került,

17.3. a forgalmi engedély és/vagy a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya, ha az eljárásban az okmány kiadására kerül sor és az illetékét meg kell fizetni,

17.4. egyéb a nyilvántartásba vételt megalapozó okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya,

17.5. az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus döntéshozatali eljárásban lefolytatott közlekedési igazgatási ügyek esetén az informatikai alkalmazás által hitelesített okiratok.

B. Az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásával kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárások alapiratai

1. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontja szerinti I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalmi engedély, valamint indítási napló kiadása esetén:[32]

1.1. a korlátozások alóli mentesség indokoltságát igazoló eredeti vagy ügyfél által hitelesített okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya,

1.2. ideiglenes rendszámtáblára való jogosultságot igazoló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

2. A kormányrendelet 63/A. § (2) bekezdés 13-18. pontja szerinti I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalmi engedély kiadása esetén:[33]

2.1. a tulajdonjogot igazoló okirat valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása, eljáró hatóság által hitelesített példánya.

3. A CD betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalmi engedély kiadása esetén:

3.1. az ország területének végleges elhagyását igazoló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

4. A kormányrendelet 63/A. § (2) bekezdés 1-5. pontja szerinti I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalmi engedély kiadása esetén:[34]

4.1. a tulajdonjogot vagy a jogszerű birtoklást igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eredeti vagy hitelesített másolata valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása, eljáró hatóság által hitelesített példánya.

5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) vámszerve által kiadott E betűjelű ideiglenes rendszámtábla meghosszabbítása és az ideiglenes forgalmi engedély kiadása esetén:[35]

5.1. A NAV vámszerve által kiadott ideiglenes forgalmi engedély eljáró hatóság által hitelesített példánya,[36]

5.2. a jogszerű birtoklást igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eredeti vagy hitelesített másolata valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása eljáró hatóság által hitelesített példánya.

6. A NAV vámszerve által kiadott I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása esetén, ide értve annak Nyilvántartó általi rögzítését is:[37]

6.1. a jogszerű birtoklást igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eredeti vagy hitelesített másolata valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása eljáró hatóság által hitelesített példánya.

7. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idejének a kormányrendelet 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti kiadása,[38]

I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és ideiglenes forgalmi engedély kiadásával történő meghosszabbítása, valamint a kormányrendelet 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti kiadása,

I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalmi engedély kiadása, továbbá az

I betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalmi engedély érvényességi idejének cserével történő meghosszabbítása esetén:

7.1. az ügyfélnek a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosító adataira (alvázszám) vonatkozó nyilatkozata, eljáró hatóság által hitelesített példánya,[39]

7.2. az ügyfélnek az ideiglenes rendszámtáblával közúton használni kívánt mezőgazdasági erőgép vagy mezőgazdasági erőgépek biztonságos és szabályos közlekedésre való alkalmasságáról szóló nyilatkozata, eljáró hatóság által hitelesített példánya,[40]

7.3. a tulajdonjogot vagy az üzembentartói jog megszerzését igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eredeti vagy hitelesített másolata valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása, eljáró hatóság által hitelesített példánya,

7.4. mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, vagy típusbizonyítványáról készült - ügyfél által hitelesített - másolat, vagy a műszaki adatlap eljáró hatóság által hitelesített példánya,

7.5. a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által megállapított regisztrációs szám igazolása eljáró hatóság által hitelesített példánya.

8. Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idejének a kormányrendelet 63/A. § (2) bekezdés 12. pontja szerinti kiadása,[41]

I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és ideiglenes forgalmi engedély kiadásával történő meghosszabbítása, valamint a kormányrendelet 63/A. § (2) bekezdés 12. pontja szerinti kiadása,

I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalmi engedély kiadása, továbbá az

I betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalmi engedély érvényességi idejének cserével történő meghosszabbítása esetén:

8.1. a jogszerű birtoklást igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eredeti vagy hitelesített másolata valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása, eljáró hatóság által hitelesített példánya,

8.2. a jármű érvényesített gépkönyvének eljáró hatóság által hitelesített példánya.

9. Ideiglenes forgalmi engedély, forgalomban tartási engedély pótlása esetén:

9.1. az okmány eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített példánya.

10. Adatváltozás bejegyzése esetén:

10.1. az adatváltozás bejegyzésének alapjául szolgáló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

11. Ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalmi engedély vagy ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló visszavonása esetén:

11.1. a nyilvántartásba bejegyzés alapjául szolgáló hatósági döntés elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

12. Ideiglenes rendszámtábla visszavonásának és az ideiglenes fogalmi engedély vagy ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló visszavonása megszüntetése esetén:

12.1. a visszavonás megszüntetését megalapozó okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

13. Adatszolgáltatás tiltásának, a tiltás visszavonásának bejegyzése esetén:

13.1. adatszolgáltatás tiltásáról szóló nyilatkozat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

14. Egyéb alapiratok:

14.1. a kérelem elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya,

14.2. külföldi forgalmi engedély, állandó forgalmi engedély, ideiglenes forgalmi engedély, forgalomban tartási engedély eljáró hatóság által hitelesített példánya, ha az okmány az eljárásban leadásra vagy bemutatásra került,

14.3. az ideiglenes forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya, ha az eljárásban az okmány kiadására kerül sor és az illetékét meg kell fizetni,

14.4. egyéb a nyilvántartásba vételt megalapozó okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

C. A vezetői engedély kiállítására irányuló eljárások alapiratai

1. Vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása esetén:

1.1. az egészségi alkalmassági vélemény, ha az a vizsgálatot végző szervtől elektronikus úton nem érkezett meg az engedély nyilvántartásba.

2. Magyar vezetői engedély cseréje esetén:

2.1. az egészségi alkalmassági vélemény, ha az a vizsgálatot végző szervtől elektronikus úton nem érkezett meg az engedély nyilvántartásba, az okmány kiállításához azonban új egészségi alkalmassági vélemény szükséges

2.2. az illetékének megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya, ha az eljárásért illetéket kellett fizetni.

2.3. a nem elektronikus úton tett nyilatkozat esetén a vezetői engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről és a találásról készült jegyzőkönyv.[42]

3. Külföldi vezetői engedély cseréje esetén:

3.1. a külföldi vezetői engedély eredeti példánya,

3.2. az egészségi alkalmassági vélemény, ha az a vizsgálatot végző szervtől elektronikus úton nem érkezett meg az engedély nyilvántartásba,

3.3. az illetékének megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya.

4. Külföldi vezetői engedély honosítása, visszahonosítása esetén:

4.1. a külföldi vezetői engedély eredeti példánya,

4.2. a külföldi vezetői engedélyről készült hiteles fordítás eljáró hatóság által hitelesített példánya, ha a külföldi vezetői engedélyről készült a hiteles fordítás a vezetői engedély honosításához/visszahonosításához szükséges,

4.3. az egészségi alkalmassági vélemény, ha az a vizsgálatot végző szervtől elektronikus úton nem érkezett meg az engedély nyilvántartásba,

4.4. az eljárási díj megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya.

5. PÁV kategória megszerzésének nyilvántartásban történő rögzítése esetén a PÁV határozat vagy PÁV alkalmassági vélemény, ha az a vizsgaközponttól nem érkezett meg elektronikus úton.[43]

6. Egyéb alapiratok:[44]

6.1. egyéb a nyilvántartásba történő bejegyzést megalapozó okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 29. § a) pontja. Hatályos 2021.07.01.

[2] Módosította a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 29. § b) pontja. Hatályos 2021.07.01.

[3] Módosította a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 29. § c) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[4] Beiktatta a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[5] Beiktatta a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[6] Módosította a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 29. § d) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[7] Beiktatta a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[8] Módosította a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 29. § e) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[9] Beiktatta a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[10] Beiktatta a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[11] Az alcím címét módosította a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 29. § f) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[12] A nyitó szövegrészt módosította a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 29. § g) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[13] Beiktatta a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[14] Beiktatta a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[15] Beiktatta az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[16] Módosította az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 43. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[17] Módosította a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 29. § h) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[18] Módosította az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 43. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[19] Beiktatta a 256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 44. §-a. Hatálytalan 2023.01.01.

[21] Megállapította az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet 17. § a) pontja. Hatálytalan 2023.06.27.

[23] Megállapította az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2023.06.27.

[25] Beiktatta a 256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[26] Beiktatta a 256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[27] Módosította az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 43. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[28] Megállapította az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 41. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[29] Módosította a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 29. § i) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[30] Megállapította az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 120. §-a (lásd: 15. melléklet). Hatályos 2020.12.12.

[31] Beiktatta a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 28. §-a (lásd 10. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[32] Módosította a 251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022.07.14.

[33] Módosította a 251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2022.07.14.

[34] Módosította a 251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2022.07.14.

[35] Módosította a 251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2022.07.14.

[36] Módosította a 251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2022.07.14.

[37] Módosította a 251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2022.07.14.

[38] A nyitó szövegrészt megállapította a 251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2022.07.14.

[39] Megállapította a 251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2022.07.14.

[40] Megállapította a 251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2022.07.14.

[41] A nyitó szövegrészt megállapította a 251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a (lásd 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2022.07.14.

[42] Beiktatta az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. §-a (ld. 6. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.01.01.

[43] Beiktatta az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. §-a (ld. 6. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.01.01.

[44] Beiktatta az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. §-a (ld. 6. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék