270/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére, valamint 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 4/C. §-sal egészül ki:

"4/C. § (1) A Kvtv. 51. § (1) bekezdésétől eltérően a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2022. évben 2 800 000,0 millió forint.

(2) A Kvtv. 52. § (1) bekezdésétől eltérően a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2022. évben 2 800 000,0 millió forint.

(3) A Kvtv. 53. § (7) bekezdésétől eltérően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya - a Kvtv. 53. § (8) bekezdése szerinti kezességek kivételével - 2022. december 31-én nem haladhatja meg a 3 000 000,0 millió forintot."

2. § A Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a "hitel- és kölcsönügyletekhez" szövegrész helyébe a "hitel- és kölcsönügyletekhez, valamint egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásokhoz" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében a "hitel-, kölcsönszerződésből," szövegrész helyébe a "hitel- és kölcsönszerződésből, valamint egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásokból," szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "- befektetési és beruházási célú finanszírozáshoz kapcsolódóan -" szövegrész.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök