296/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

egyes rendészeti jogszabályok eltérő alkalmazásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény eltérő alkalmazása

1. § (1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 1. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a rendőrség feladatkörébe tartozik - a 3. § szerinti kijelölés esetén - a különleges személyi vagy tárgyi feltételeket érintő műszaki mentési feladatok ellátása és irányítása.

(2) Az Rtv. 1. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a rendőrség - a 3. § szerinti kijelölés esetén - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 5-7. §-ában foglaltak szerint végzi a műszaki mentési feladatok ellátását és irányítását.

2. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény eltérő alkalmazása

2. § A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően a Ttv. hatálya a 3. § szerint más rendvédelmi szerv által végzett műszaki mentésre is kiterjed.

3. Rendvédelmi szerv kijelölése különleges műszaki mentési feladatokra

3. § Ha a műszaki mentés különleges személyi vagy tárgyi feltételt igényel, a műszaki mentési feladatok ellátására és irányítására a rendőrség terrorizmust elhárító szerve - az Rtv. 4. § (3) bekezdése alkalmazásával - irányítói jogkörben kijelölhető. A műszaki mentési feladatok ellátására és irányítására történt kijelölése esetén a rendőrség terrorizmust elhárító szerve a műszaki mentési feladatok ellátása és irányítása során a Ttv. 5-7. §-ában foglaltak szerint jár el.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. augusztus 10-én lép hatályba.

(2) Az 5. § 2022. augusztus 25-én lép hatályba.

5. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 39. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 5. § (2) bekezdés)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 5. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 39. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére