298/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a társasági adó devizában történő megfizetéséről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 66. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az adózó az állami adó- és vámhatóság részére bejelentheti, hogy a társasági adó fizetési kötelezettségét amerikai dollárban vagy euróban teljesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést az adózó az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon az adóév első napját megelőző hónap első napjáig az adóév egészére nézve tehet. Tevékenységét az év közben megkezdő adózó az (1) bekezdés szerinti bejelentését az állami adó- és vámhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg teheti meg.

(3) Ha az adózó az (1) bekezdés szerinti bejelentésben szereplő devizáról a másik választható devizára akar áttérni, bejelentését az adóév utolsó napjáig módosíthatja. A bejelentés módosítása a következő adóév első napjától hatályos.

(4) Az az adózó, aki az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést tett, az adóév utolsó napjáig az állami adó- és vámhatóság felé bejelentheti, hogy az adó devizában történő megfizetésének lehetőségével nem kíván élni. A bejelentés a következő adóév első napjától hatályos.

(5) Az állami adó- és vámhatóság az adózó e § szerinti bejelentéseit nyilvántartásba veszi, a módosításokat nyilvántartásában átvezeti. Ha a bejelentés elkésett, az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásba vétel megtagadásáról végzésben dönt.

(6) Az e §-ban foglalt határidők jogvesztőek, azok elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

2. § (1) Az 1. § (5) bekezdése szerint nyilvántartásba vett bejelentés alapján az adózó a bejelentéssel érintett adóév tekintetében megállapított és bevallott társasági adóelőleg, társasági adó fizetési kötelezettségének a Magyar Államkincstár által e célból vezetett, deviza adófizetésre nyitott számlára történő átutalással, a bejelentésének megfelelő devizában tesz eleget. A bejelentéstől eltérő devizanemben vezetett számláról érkező átutalás esetén az átváltás költsége az adózót terheli.

(2) Az (1) bekezdés szerint utalt euró- vagy amerikaidollár-összeg az utalással érintett bankszámla megterhelésének napja szerinti, a Magyar Nemzeti Bank által e napra közzétett árfolyammal számított forintösszegben kerül jóváírásra az adózó adószámláján. Amennyiben a terhelés napján nincs a Magyar Nemzeti Bank által e napra közzétett árfolyam, akkor az ezen a napon érvényes legutolsó közzétett árfolyammal számított forintösszeg kerül jóváírásra az adózó adószámláján.

(3) A (2) bekezdés szerinti forintösszeget az állami adó- és vámhatóság átvezeti a társasági adó befizetése céljából vezetett államháztartási számlára. Az adó megfizetésének időpontja az (1) bekezdésben meghatározott számlára teljesített befizetés jóváírásának napja.

(4) Az állami adó- és vámhatóság az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az (1) bekezdés alapján euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés euró- vagy amerikaidollár-összegét és devizanemét, az alkalmazott átváltási árfolyamot, valamint az elszámolt forintösszeget.

(5) Amennyiben a befizetést az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 12. § (1) vagy (2) bekezdésében megjelölt számlákra kell megfizetni, az (1) bekezdés nem alkalmazandó.

3. § Az adózó 1. § (1) bekezdése szerinti bejelentést első alkalommal a 2022. szeptember 30-át követően kezdődő adóév tekintetében az adóév első napját megelőző hónap első napjáig tehet.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 41. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 5. § (2) bekezdés)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 5. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 41. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.