2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet

egyes eljárási szabályok módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22., 23. és 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

1. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 45. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Azon települések, amelyek 2012. december 31-ét megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elfogadott helyi építési szabályzattal rendelkeznek - vagy helyi építési szabályzattal egyáltalán nem rendelkeznek -, és nincs elfogadott településfejlesztési koncepciójuk, e rendelet 2021. július 15-én hatályos tartalmi követelményei és eljárási szabályai alapján készíthetik és fogadhatják el településfejlesztési koncepciójukat, amely 2023. december 31-ig alkalmazható.

(6) A 2021. július 16-át megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz - ide nem értve az (1) és (2) bekezdés szerinti településrendezési eszközöket - 2027. június 30-ig történő módosítása e rendelet településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történik."

2. § A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti kerületi településrendezési eszköz a hatálya alá tartozó területre elkészített új kerületi településterv hatálybalépéséig, de legkésőbb 2027. június 30-ig módosítható."

3. § A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 45. § (1) és (2) bekezdésében a "2021." szövegrész helyébe a "2023." szöveg,

b) 46. § (1) bekezdésében a "2021. december 31-ig" szövegrész helyébe az "az új kerületi településterv hatálybalépéséig, de legfeljebb 2027. június 30-ig" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 45. § (2) bekezdésében az "a VI. fejezet eljárási szabályai szerint" szövegrész,

b) 45. § (3) és (4) bekezdése,

c) 46. § (1) bekezdésében a " , továbbá a (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerint módosított településrendezési eszközök" szövegrész,

d) 46. § (2) bekezdése,

e) 46. § (4) és (5) bekezdése,

f) 46/A. §-a.

2. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] a következő 61. §-sal egészül ki:

"61. § E rendeletnek az egyes eljárási szabályok módosításáról szóló 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelettel megállapított 2. melléklet 1. pont f) alpontját a 2022. évi általános felvételi eljárásban kell először alkalmazni."

6. § A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pont f) alpontjában a "holland" szövegrész helyébe a "holland, japán" szöveg lép.

3. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

7. § A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet] 78. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A II-IV. Fejezetben foglalt tartalmi követelmények szerint készült településrendezési terv, valamint ezek módosítása térképi munkarészeit - helyi építési szabályzat esetén a szabályozási tervi térképi munkarészt - shape-formátumban, a településtervezési szabályzatban foglalt követelmények szerint fel kell tölteni az E-TÉR-be. A településrendezési eszköz és azok módosítása térképi munkarészeit pdf/A formátumban kell feltölteni az E-TÉR-be. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárási szabályok betartásával készült településrendezési tervek térképi munkarészeit az elfogadásuktól számított 15 napon belül, az (1) bekezdés b) pontja szerint készülő településrendezési tervek, illetve ezek módosítása térképi munkarészeit a 72. § (1) bekezdés b) pontja szerint kell az E-TÉR-be feltölteni."

8. § A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 50. alcíme a következő 78/A. §-sal egészül ki:

"78/A. § Az Étv. 60. § (8) bekezdése szerint készülő településtervek esetében 2023. december 31-ig, az Étv. 60. § (9) és (10) bekezdése szerint készülő településtervek esetében 2027. június 30-ig kell a településtervek és a településképi rendeletek tartalmi előírásai közötti összhangot megteremteni."

9. § A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a) 78. § (1) bekezdés a) pontjában a "2021. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2022. június 30-ig" szöveg,

b) 78. § (1) bekezdés b) pontjában a "2022. január 1-jétől" szövegrész helyébe a "2022. július 1-jétől" szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék