344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: Gyvt.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot meg kell állapítani, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege

a) a Gyvt. 19. § (2) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontja szerinti esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 180%-át,

b) a Gyvt. 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 165%-át

nem haladja meg, és az igénylő az ellátásra való jogosultság jövedelmi és vagyoni feltételeinek egyébként megfelel.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. §[2]

5. § (1) A 2. §-ban foglaltakat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása vagy felülvizsgálata iránt folyamatban lévő, illetve megismételt eljárásban is alkalmazni kell.

(2) Ha a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 96. § (3) bekezdés a) pontja alapján 2022. augusztus 31-éig meghosszabbított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság újbóli megállapítása iránt 2022. május 31-ét követően benyújtott kérelmet az e rendelet hatálybalépését megelőzően, jövedelmi okokból utasították el, az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője az e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül, a 2. §-ban meghatározott jövedelmi feltételek alapján hivatalból felülvizsgálja.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként a települési önkormányzat jegyzője megállapítja, hogy a 2. §-ban meghatározott jogosultsági feltételek fennállnak, a települési önkormányzat jegyzője döntésében megállapítja a 2022. szeptember 1-jétől fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 47. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 4. § (2) bekezdés)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 4. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 47. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.