Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki

a) az egészségügyi intézményekre,

b) a bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézményekre,

c) a gyermekvédelmi intézményekre, valamint

d) a bölcsődei ellátást nyújtó intézményekre.

2. § (1)[2] Az intézmény helyiségeiben, tereiben a fűtés útján biztosított léghőmérséklet - a (3) és (4) bekezdésben foglalt eltéréssel - a 18 Celsius-fokot nem haladhatja meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában intézmény

a) a Kormány, illetve a Kormány tagja irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,

b) az a) pontban megjelölt költségvetési szerv irányítása, felügyelete alatt vagy fenntartásában álló, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv,

c) - a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével - azon gazdasági társaság, amely

ca) felett az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik és

cb) az a) vagy b) pont szerinti költségvetési szerv, vagy az államnak a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyása vagy közvetett befolyása alá tartozó gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlásában áll.

(3) A közönség számára nyitva tartó uszodai létesítményben az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb léghőmérséklet is biztosítható.

(4)[3] Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandóak olyan sportlétesítményre, amely

a) esetében az adott sportágra vonatkozó, jelen rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett országos vagy nemzetközi szakszövetségi előírások alapján az edzés és verseny körülményeire való tekintettel 18 Celsius-foknál magasabb léghőmérséklet biztosítása szükséges, vagy

b) nem üzleti célú közösségi, szabadidős vagy kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatást is biztosít.

3. § (1) A fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek - a fenntartótól, illetve a tulajdonostól függetlenül - legalább a 18 Celsius-fokot el kell érnie

a) - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a köznevelési intézményekben, valamint

b) a szakképző intézményekben.

(2) Olyan köznevelési intézményben, amelynek épületében 14. életévüket be nem töltött gyermekek gondozása, nevelése, illetve oktatása zajlik, a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább a 20 Celsius-fokot el kell érnie.

(3) A köznevelési intézmény fenntartója, illetve a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a kancellár határozza meg - az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a biztosítandó léghőmérsékletet.

(4) Ezen § alkalmazása során a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 13/A. § (2) bekezdésében, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak.

4. § Nem alkalmazhatóak

a) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 5. pontja szerinti munkahelyekre a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7. § (2), (4), - a pihenőidőre vonatkozó rendelkezések kivételével - (8), (11) és (12) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. oszlopa szerinti munkavédelmi szabályok, továbbá

b) a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 56/2014. (XII. 5.) BM rendelet 3. § (4) bekezdése.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § 2022. október 15-én lép hatályba.

6. §[4]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 49. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 6. § (2) bekezdés)

[2] Módosította a 421/2022. (X. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.10.28.

[3] Beiktatta a 421/2022. (X. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.10.28.

[4] Hatályon kívül helyezve e rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 49. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.