357/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárás veszélyhelyzeti eltérő szabályairól[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazandó.

2. § A Kbt. 131. § (8) bekezdés b) és d) pontja nem alkalmazható.

3. § A Kbt. 131. § (8) bekezdésében felsoroltak mellett - a 2. §-ban foglaltakra figyelemmel -, a Kbt. 131. § (6) bekezdésétől eltérően az ott rögzített tíz-, illetve ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés,

a) ha a meghívásos, a tárgyalásos eljárás, a versenypárbeszéd, az innovációs partnerség eljárása során, a hirdetménnyel induló, több szakaszból álló koncessziós beszerzési eljárásban vagy a Kbt. 117. §-a szerint lefolytatott, több szakaszból álló eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, és ha az eljárásban volt érvénytelen részvételi jelentkezés, vagy sor került kizárásra, az erre vonatkozó döntés ellen a jogorvoslat kezdeményezésének határideje az érintettek számára lejárt, vagy a döntést a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszerűnek ítélte,

b) a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer alapján történő beszerzés esetében.

4. § A Kbt. 137. § (1) bekezdésében felsoroltak mellett semmis a szerződés akkor is, ha keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer alapján történő beszerzés esetében a szerződés megkötésére a 3. § b) pontjának alkalmazásával

a) úgy került sor, hogy az ajánlatkérő megsértette a keretmegállapodásban a verseny újranyitására vagy a dinamikus beszerzési rendszerbe felvett gazdasági szereplők ajánlattételre felhívására vonatkozó kötelezettségét, vagy

b) nem az eljárásban alkalmazott értékelési szempontok szerint legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel került sor.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 14. napon lép hatályba.

6. §[2]

7. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közbeszerzési eljárások alapján kötött keretmegállapodások és létrejött dinamikus beszerzési rendszerek esetében is alkalmazni kell.

8. §[3]

9. §[4]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 53. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 6. § (2) bekezdés)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 53. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.