395/2022. (X. 19.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződései megszűnésének megállapításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány megállapítja, hogy a 2022. február 24. napján kitört ukrán-orosz háború előre nem látható, elháríthatatlan külső ok miatt kialakult hátrányos gazdasági következményei az államháztartás védelme érdekében szükségessé teszik egyes, a 2. §-ban megjelölt szervezetek meghatározott magánjogi jogviszonyainak újraértékelését.

2. §[1]

3. § (1) E rendelet hatálybalépése és 2022. december 31. napja között szerződés nem módosítható, továbbá új szerződés nem köthető.

(2) Az R. 2022. december 31. napjáig nem alkalmazandó.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2022. december 31. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Később lép hatályba e rendelet 4. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2022.12.31.