427/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szabályairól

A Kormány a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83. § 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A területi védelmi bizottság

1. § (1)[1] A területi védelmi bizottság elnökét védelmi és biztonsági igazgatási feladata ellátásában a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szerv, szervezet javaslattevő, döntés-előkészítő jogkörrel támogatja, és közreműködik a döntés végrehajtásában.

(2)[2] A területi védelmi bizottság és munkaszervezete működési feltételeit a fővárosi és vármegyei kormányhivatal biztosítja, valamint ellátja a gazdálkodásukkal kapcsolatos feladatot.

(3)[3] A területi védelmi bizottság és munkaszervezete működési támogatására biztosított központi pénzügyi forrást a fővárosi és vármegyei kormányhivatal elkülönítetten kezeli. A pénzügyi forrás felhasználása a területi védelmi bizottság által jóváhagyott éves feladat- és pénzügyi terv alapján történik. Az abban foglaltak teljesítéséről a területi védelmi bizottság elnöke évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig beszámol a honvédelemért felelős miniszternek és a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének.

2. § A területi védelmi bizottság az illetékességi területén, a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak alapján együttműködik a honvédelmi igazgatási és a kijelölt katasztrófavédelmi feladatot ellátó szervvel, valamint a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő más szervvel, szervezettel.

3. § A területi védelmi bizottság elnöke

a)[4] felel a vármegyei, fővárosi szintű védelmi és biztonsági feladatok összehangolásáért,

b) irányítja a hibrid fenyegetéssel szembeni ellenálló képesség növelésének területi szintű feladatait,

c) koordinálja a kulturális javak védelmével kapcsolatos feladat végrehajtását,

d) koordinálja a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos területi feladat végrehajtását,

e) gyakorolja a polgári védelemmel, valamint a gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos hatáskört,

f) biztosítja a területi védelmi bizottság védelmi és biztonsági célú vezetési infrastruktúrájának, valamint a védelmi és biztonsági igazgatás infokommunikációs rendszerének folyamatos működőképességét,

g) a területi védelmi bizottság illetékességi területén működő helyi védelmi bizottság elnökét, valamint a főpolgármestert és a polgármestert a hatáskörükbe tartozó feladat végrehajtására utasíthatja,

h) meghatározza a katasztrófák elleni védekezés (a továbbiakban: védekezés) területi feladatát, ellenőrzi annak végrehajtását, illetve kezdeményezi a területi polgári védelmi erő bevonását,

i) hatáskörét meghaladó esetben, a védekezéssel összefüggésben az ágazati koordinációs szerv, összehangolt védelmi tevékenység esetén a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve útján kezdeményezi a Kormány döntését,

j) az ágazati koordinációs szerv, összehangolt védelmi tevékenység esetén a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve útján - ha az intézkedés késedelme elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, közvetlenül a katonai szervezet parancsnoka vagy a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vezető ügyeleti szolgálata útján - kezdeményezi a Magyar Honvédség védekezésbe történő bevonását,

k) illetékességi területén gondoskodik a helyreállítás sorrendjének és ütemének megvalósításáról,

l) intézkedik a lakosság alapvető ellátásának biztosításáról a normál életkörülmények helyreállításáig,

m) meghatározza az illetékességi területén működő közigazgatási szerv helyreállítással kapcsolatos feladatát,

n) koordinálja a humanitárius segély elosztását.

4. § A területi védelmi bizottság állapítja meg

a) a nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő kiértesítésének, riasztásának, készenléte fokozásának, valamint az információ továbbításának követelményeit,

b) a helyi védelmi bizottság által létrehozandó munkacsoport és az általa kezelendő iratok körét,

c) a helyi védelmi bizottság, valamint az általa létrehozandó munkacsoport tagjának, a polgármester, a honvédelmi referens és a közbiztonsági referens védelmi és biztonsági felkészítésének követelményét,

d) a gazdasági és anyagi szolgáltatás keretében igénybevételre kijelölt technikai eszköz és ingóság mozgásának korlátozására, az ingatlan és a szolgáltatás átadásának előkészítésére vonatkozó követelményt,

e) a területi védelmi és biztonsági igazgatásban feladatot ellátó szervezet tevékenységét, a feladat koordinációját, valamint az együttműködés rendjét.

5. § A területi védelmi bizottság irányítási jogkörét a titkársága közreműködésével látja el a helyi védelmi bizottság felett.

6. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö.) 53. § (1) bekezdése szerinti jogkörében - együttműködve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériummal és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztériummal - ellenőrzi a területi védelmi és biztonsági igazgatás feladatainak végrehajtását.

(2) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az ellenőrzés keretében vizsgálja és értékeli

a) a védelmi és biztonsági feladatok végrehajtására kialakított szervezeti és működési rendet,

b) a védelmi és biztonsági felkészítés intézkedési tervét,

c) a nemzetgazdaság erőforrása védelmi célú felkészítésének tervezését,

d) a döntés jogszerűségét,

e) a vezetési feltétel meglétét,

f) az ügyviteli szabályozóban meghatározottak betartását,

g) a védelmi és biztonsági felkészülés keretében végrehajtott feladatot,

h) a területi védelmi bizottság felkészültségét, a gyakorlat és a felkészítés végrehajtását,

i) a területi védelmi bizottság működési támogatására biztosított központi pénzügyi forrás felhasználásának jogszerűségét és célszerűségét, valamint

j) a védelmi és biztonsági igazgatás infokommunikációs rendszerének alkalmazását.

7. § (1) A területi védelmi bizottság rendszeresen ellenőrzi az illetékességi területén kijelölt szervnél a védelmi és biztonsági feladat végrehajtását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a területi védelmi bizottság által kijelölt bizottság hajtja végre a területi államigazgatási szerv bevonásával. Ennek keretében vizsgálja és értékeli

a) a védelmi és biztonsági feladat végrehajtására kialakított szervezeti és működési rendet,

b) az intézkedési terv kidolgozását és végrehajthatóságát,

c) a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésének tervezését,

d) az (1) bekezdés szerinti feladat végrehajtásával összefüggő döntést,

e) a vezetési feltétel meglétét,

f) az ügyviteli szabályozóban meghatározottak betartását,

g) a védelmi és biztonsági felkészülés keretében végrehajtott feladatot,

h) a helyi védelmi bizottság felkészültségét, a gyakorlat és felkészítés végrehajtását,

i) a helyi védelmi bizottság gazdálkodásának jogszerűségét és célszerűségét,

j) a védelmi és biztonsági igazgatás infokommunikációs rendszerének alkalmazását.

8. § (1)[5] A területi védelmi bizottság munkaszervezete a területi védelmi bizottság titkársága, amely a fővárosi és vármegyei kormányhivatalban, a területi védelmi bizottság elnökének közvetlen alárendeltségében működő, osztály jogállású szervezet.

(2)[6] A területi védelmi bizottság titkársága a Magyar Honvédség vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozó titkárból, titkárhelyettesből, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal által foglalkoztatott személyekből áll.

(3) A területi védelmi bizottság titkárságát a területi védelmi bizottság titkára vezeti, akit akadályoztatása esetén a titkárhelyettes helyettesít.

9. § (1) A területi védelmi bizottság titkárát - a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve vezetőjének, a területi védelmi bizottság elnökének és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszternek az előzetes egyetértésével - a honvédelemért felelős miniszter nevezi ki a Magyar Honvédség vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományából.

(2) A területi védelmi bizottság titkárává legalább főtiszti állománycsoportba tartozó személy nevezhető ki. A kinevezés az érintett személy szolgálati viszonyának megszűnésével vagy más személynek az (1) bekezdés szerint a területi védelmi bizottság titkárává történt kinevezésével a kinevezési okiratban a titkári feladat megkezdésére meghatározott kezdőnapon szűnik meg.

(3)[7] A területi védelmi bizottság titkárhelyettesére a területi védelmi bizottság elnöke tesz javaslatot a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve vezetőjével, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel és a honvédelemért felelős miniszterrel való egyeztetést követően.

(4) A területi védelmi bizottság titkárhelyettesét - a (3) bekezdés szerinti egyeztetésben érintettek egyetértése esetén -, ha

a) a Magyar Honvédség állományába tartozik, a honvédelemért felelős miniszter,

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozik, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

jelöli ki.

(5) A területi védelmi bizottság titkárságának további foglalkoztatottját a fővárosi és megyei kormányhivatal főispánja jelöli ki.

10. § (1) A területi védelmi bizottság a szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint rendszeresen, de legalább évente két alkalommal ülésezik.

(2) A területi védelmi bizottság elnöke a területi védelmi bizottság ülésére állandó meghívottként tanácskozási joggal meghívja

a) a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt minisztériumi szervezeti egység vezetőjét,

b) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által kijelölt védelmi és biztonsági igazgatási feladatokat ellátó minisztériumi szervezeti egység vezetőjét, katasztrófavédelmi feladat tekintetében a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezeti egységének vezetőjét,

c) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetőjét,

d)[8] a területi védelmi bizottság illetékességi területén működő rendvédelmi szerv vármegyei vezetőit, a nemzetbiztonsági védelem alá eső szerv és létesítmény biztonsági védelméért felelős szerv területi vezetőjét, kivéve, ha tagja a területi védelmi bizottságnak,

e) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság területileg illetékes vezetőjét, kivéve, ha tagja a területi védelmi bizottságnak,

f)[9] a Honvéd Vezérkar főnöke által a területi védelmi bizottsággal együttműködésre kijelölt katonai szervezet parancsnokát,

g) az Országos Mentőszolgálat területileg illetékes vezetőjét,

h) országos közút kezelését, üzemeltetését ellátó szerv vagy szervezet területi vezetőjét,

i) a területi illetékességébe tartozó helyi védelmi bizottság elnökét, valamint

j) az a)-i) pont szerinti vezető által kijelölt képviselőt.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyen kívül a területi védelmi bizottság elnöke meghívja azt, akinek a területi védelmi bizottság ülésén való jelenlétét indokoltnak tartja.

11. § (1) A területi védelmi bizottság a védelmi és biztonsági igazgatási operatív tevékenységének támogatása érdekében operatív munkaszervet működtet, amely az illetékességi területén lévő helyi védelmi bizottság melletti helyi operatív munkaszervvel folyamatosan együttműködik.

(2) A területi védelmi bizottság az operatív munkaszervének bevonásával

a) intézkedéséről folyamatosan tájékoztatja az ágazati koordinációs szervet és annak operatív szerve vezetőjét, összehangolt védelmi tevékenység esetén a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve által működtetett Nemzeti Eseménykezelő Központot,

b) végrehajtja a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, összehangolt védelmi tevékenység esetén a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve által működtetett Nemzeti Eseménykezelő Központ által meghatározott mentési feladatok koordinálását, összehangolását,

c) irányítja a védekezésben részt vevő szerv tevékenységét, és koordinálja a felajánlást,

d)[10] kezdeményezheti más vármegye vagy a főváros polgári védelmi szervezetének alkalmazását, továbbá a Magyar Honvédség közreműködését,

e) illetékességi területén működő területi államigazgatási szerv részére a védekezéssel és a felkészüléssel összefüggő feladatot határozhat meg a védekezés feladatainak összehangolása érdekében, valamint

f) felügyeli és koordinálja a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos területi szintű tevékenységet.

(3) Az operatív munkaszerv ügyrendjét saját maga állapítja meg, amelyet a területi védelmi bizottság vezetője hagy jóvá.

2. A helyi védelmi bizottság

12. § (1)[11] A helyi védelmi bizottság gazdasági ügyeit a fővárosi és vármegyei kormányhivatal intézi.

(2)[12] A helyi védelmi bizottság elnökét védelmi és biztonsági igazgatási feladata ellátásában a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szerv, szervezet javaslattevő, döntés-előkészítő jogkörrel támogatja, és közreműködik a döntés végrehajtásában.

(3) A helyi védelmi bizottság titkári feladatait a járási hivatal hivatalvezető-helyettese látja el.

(4) A helyi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettesét az önkéntes tartalékos állományból a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium védelmi igazgatási feladatot ellátó szervezeti egységének vezetője jelöli ki. A helyi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettesévé az jelölhető ki, aki felsőfokú képesítéssel rendelkezik, és vállalja, hogy a kijelöléstől számított két éven belül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvédelmi igazgatási szakirányú képesítést nyújtó képzésén megkezdi és az előírt határidőre befejezi a tanulmányait.

(5) A helyi védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettesét a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője jelöli ki a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi vagy helyi szervének állományából. A helyi védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettesévé az jelölhető ki, aki felsőfokú képesítéssel és tiszti rendfokozattal rendelkezik.

(6) A járási hivatalvezető-helyettest titkári feladata ellátásában a területi védelmi igazgatási szerv rendszeres felkészítés és továbbképzés formájában támogatja. A helyi védelmi bizottság titkára közreműködik a polgármester védelmi és biztonsági igazgatási feladata ellátásában.

13. § A helyi védelmi bizottság az illetékességi területén, a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint együttműködik a honvédelmi igazgatási és a kijelölt katasztrófavédelmi feladatot ellátó szervvel, valamint a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő más szervezettel.

14. § A helyi védelmi bizottság elnöke

a) felel a helyi szintű védelmi és biztonsági igazgatási feladatok összehangolásáért,

b) biztosítja a helyi védelmi bizottság és munkacsoportjai működési feltételét,

c) biztosítja a helyi védelmi bizottság infokommunikációs rendszerének, valamint egyéb, védelmi és biztonsági célú elektronikus hírközlési kommunikációs rendszernek a folyamatos működőképességét,

d) meghatározza a védekezés helyi feladatát, ellenőrzi annak végrehajtását, illetve kezdeményezi a települési polgári védelmi erő bevonását,

e) irányítja a védekezésben részt vevő polgármester tevékenységét,

f) meghatározza a helyreállítás sorrendjét és ütemét,

g) intézkedik a lakosság alapvető ellátásának biztosításáról a normál életkörülmények helyreállításáig,

h) meghatározza az illetékességi területén működő közigazgatási szerv helyreállítással kapcsolatos feladatát,

i) biztosítja a helyi védelmi bizottság védelmi és biztonsági célú vezetési infrastruktúrájának, valamint a védelmi és biztonsági igazgatás infokommunikációs rendszerének folyamatos működőképességét, folyamatosan üzemképes állapotban tartott, a járási hivatal infrastruktúrájára alapuló vezetési pontot tart fenn.

15. § A helyi védelmi bizottság elnöke a helyi védelmi bizottság ülésére tanácskozási joggal meghívja

a) a járási székhely polgármesterét,

b) a helyi védelmi bizottság szervezeti és működési szabályzatában meghatározott személyt,

c) azt, akinek meghívását a helyi védelmi bizottság elnöke az adott napirend kapcsán indokoltnak tartja.

16. § A helyi védelmi bizottság - a területi védelmi bizottság iránymutatása alapján - meghatározza

a) a nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével az illetékességi területén működő védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szerv kiértesítésének, riasztásának, készenlétfokozásának, valamint az információ továbbításának rendjét,

b) a létrehozandó munkacsoport szervezetét és működését, a munkacsoport által kezelendő iratot,

c) a polgármester, a honvédelmi és a közbiztonsági referens, valamint a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő helyi szerv vezetője tartózkodási helyének bejelentése és nyilvántartása rendjét,

d) a polgármesteri hivatalnál a 24 órás ügyeleti szolgálat ellátásának követelményét,

e) a gazdasági és anyagi szolgáltatás körében igénybevételre kijelölt technikai eszköz és ingóság mozgásának korlátozására, az ingatlan és szolgáltatás átadásának előkészítésére vonatkozó követelményt,

f) a helyi védelmi bizottság illetékességi területén a védelmi és biztonsági igazgatásban feladatot ellátó szerv és szervezet tevékenységét, a feladatok koordinációját, az együttműködés rendjét.

3. A védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő szervezetek

17. § (1) A védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezet biztosítja a jogszabályban előírt védelmi és biztonsági feladat végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételt, aminek érdekében

a) intézkedési tervet készít a Kormány, a feladat- és hatáskör szerinti miniszter, a területi védelmi bizottság, a helyi védelmi bizottság és a polgármester rendelkezése szerint,

b) kialakítja a védelmi és biztonsági feladata ellátásához szükséges szervezeti és működési rendet,

c) minisztériumtól érkező megkeresés, illetve a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének megkeresése esetén védelmi és biztonsági tisztviselőt, valamint védelmi és biztonsági feladat ellátásáért felelős szervezeti egységet jelöl ki,

d) végrehajtja a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló, feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti intézkedést, rendszabályt, amelynek eredményéről az elrendelőt tájékoztatja,

e) részt vesz a védelmi és biztonsági igazgatási felkészítés kormányzati, területi feladattervében meghatározott gyakorlaton, valamint részt vesz a részére meghatározott képzésen és felkészítésen,

f) működteti az eseményfigyelő és jelzőrendszert.

(2) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének megkeresésére kijelölt védelmi és biztonsági tisztviselő feladata

a) a szervezeten belüli védelmi és biztonsági szakmai tevékenység támogatása,

b) a vezetői döntés szakértői hátterének biztosítása és

c) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével történő kapcsolattartás.

4. A védelmi és biztonsági feladatokra való felkészülés települési szintű feladatai

18. § (1) A polgármester a Vbö. 58. § (2) bekezdés e) pontjára figyelemmel a védelmi és biztonsági feladat ellátására való felkészülés és a védekezéssel összefüggő feladat ellátása érdekében honvédelmi referenst, valamint közbiztonsági referenst jelölhet ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatot a polgármester döntése alapján egy személy is elláthatja.

19. § (1) Honvédelmi referensként a polgármester a honvédelmi felkészülés és védekezés szakmai feladatában közreműködő, legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyt jelölhet ki.

(2) Honvédelmi referens kijelölése a 200 főt meghaladó lakosságszámú településen nem mellőzhető.

(3) A közös önkormányzati hivatalt működtető települések polgármesterei közösen jelölik ki a honvédelmi referenst. Megállapodásuk hiányában ezt a jogkört a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja.

(4) A honvédelmi referens részt vesz a védelmi és biztonsági igazgatás területi vagy helyi szerve által szervezett honvédelmi képzésen, felkészítésen, illetve gyakorlaton.

(5) A honvédelmi referens a polgármester feladatmeghatározásának megfelelően vesz részt a polgármester honvédelmi feladatának tervezésében, szervezésében és végrehajtásában. Ennek keretében a felkészülés időszakában

a) részt vesz a települési honvédelmi terv elkészítésében,

b) közreműködik a településen végrehajtandó katonai igazgatási feladat szervezésében és végrehajtásában,

c) részt vesz a feladatkörét érintő képzésen, felkészítésen, illetve gyakorlaton,

d) közreműködik a honvédelmi nevelés települési feladatának szervezésében és végrehajtásában,

e) részt vesz a települést érintő honvédelmi gyakorlat szervezésében és végrehajtásában,

f) részt vesz a települést érintő polgári védelmi feladat, illetve gyakorlat szervezésében és végrehajtásában,

g) közreműködik a lakosság honvédelmi felkészítésével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatban,

h) közreműködik a katonai hagyományápolással, hadisírgondozással kapcsolatos települési feladat szervezésében és végrehajtásában,

i) részt vesz a honvédelmi tárgyú rendezvényen,

j) kapcsolatot tart a területi védelmi bizottsággal, valamint a védelmi és biztonsági igazgatásban közreműködő más szervvel és szervezettel, közreműködik az ezen szerv által kért, honvédelmi és katonai igazgatási tárgyú adatszolgáltatás végrehajtásában.

20. § (1) Közbiztonsági referensként a polgármester a védekezésre való felkészülés, a védekezés, a helyreállítás szakmai feladatában, továbbá rendvédelmi feladatában közreműködő, legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyt jelölhet ki.

(2) A katasztrófavédelmi szempontból I. vagy II. veszélyességi osztályba sorolt településen közbiztonsági referens kijelölése nem mellőzhető.

(3) A közös önkormányzati hivatalt működtető települések polgármesterei közösen jelölik ki a közbiztonsági referenst, megállapodásuk hiányában ezt a jogkört a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja.

(4) A közbiztonsági referens a kijelölését követő 90 napon belül köteles elvégezni a közbiztonsági referensi tanfolyamot, és azon vizsgabizonyítványt szerezni.

(5) A közbiztonsági referens polgári védelmi felkészítésének tematikáját, tárgykörét, óraszámát külön jogszabály állapítja meg.

(6) A közbiztonsági referens a polgármester feladatmeghatározásának megfelelően vesz részt a polgármester védekezési feladatának tervezésében, szervezésében és végrehajtásában, aminek keretében a felkészülés időszakában

a) részt vesz a települési (fővárosi kerületi) veszélyelhárítási terv elkészítésében,

b) a polgármester döntésének megfelelően részt vesz a katasztrófavédelmi felkészítésen,

c) közreműködik a lakosság felkészítésével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatban,

d) figyelemmel kíséri a lakosság veszélyhelyzettel kapcsolatos, a helyi sajátosságról és a tanúsítandó magatartási szabályról történő tájékoztatását,

e) közreműködik a lakossági riasztó és riasztó-tájékoztató végpont működőképességének és karbantartottságának ellenőrzésében,

f) a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet létrehozása és megalakítása során szakmai javaslattal segíti a polgármester döntését,

g) részt vesz a polgári védelmi kötelezettséggel terhelt állampolgár polgári védelmi szervezetbe történő beosztásában, a szervezet kiképzésének és gyakorlatának előkészítésében és lebonyolításában,

h) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a felkészülés időszakában végrehajtott feladatról, valamint

i) kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel, a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő más szervvel és szervezettel.

(7) A közbiztonsági referens a védekezés időszakában

a) előkészíti a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntését a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében,

b) kapcsolatot tart a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő szervvel, és erről tájékoztatja a polgármestert,

c) előkészíti a polgári védelmi kötelezettséggel terhelt állampolgár polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatát és a települési polgári védelmi szervezet alkalmazásának elrendelésével kapcsolatos feladatot,

d) részt vesz a kitelepítés, a kimenekítés, a befogadás és a visszatelepítés feladatában.

(8) A közbiztonsági referens a helyreállítás időszakában

a) közreműködik a vis maior eljárásban,

b) részt vesz a kárfelmérésben, és szakmailag előkészíti a polgármester helyreállítással kapcsolatos döntését,

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a helyreállítási és újjáépítési munka helyzetét, amelyről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert,

d) közreműködik a településre érkező segélyszállítmánnyal és adománnyal kapcsolatos feladatban,

e) közreműködik a helyreállítási és újjáépítési tevékenység ellenőrzésében.

5. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. november 1-jén lép hatályba.

(2) A 22. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

22. §[13]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította e rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította e rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította e rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította e rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította e rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította e rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[7] Módosítani rendelte e rendelet 22. § (1) bekezdése. A módosítás nem hajtható végre.

[8] Módosította e rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[9] Módosította az 592/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2023.12.21.

[10] Módosította e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[11] Módosította e rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[12] Módosította e rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék