592/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet

kormányrendeleteknek a Honvéd Vezérkar létrehozásával összefüggő módosításáról

A Kormány

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés r) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)-c) pontjában, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73/B. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83. § 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. § A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a) 3/A. § (1) és (2) bekezdésében az "MHP LEP" szövegrész helyébe az "MH LEP" szöveg,

b) 3/A. § (3) bekezdésében az "MHP LEP-hez" szövegrész helyébe az "MH LEP-hez" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésében az "a honvédelemről szóló törvénynek" szövegrész helyébe az "a honvédelemről és Magyar Honvédségről szóló törvénynek" szöveg,

d) 8/A. § (3) bekezdésében az "A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben" szövegrész helyébe az "A honvédelemről és Magyar Honvédségről szóló törvényben" szöveg,

e) 8/C. § (3) bekezdés g) pontjában az "a Magyar Honvédség parancsnoka" szövegrész helyébe az "a Honvéd Vezérkar főnöke" szöveg

lép.

2. A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A HVKF az (1)-(3) bekezdés szerinti jogköröket a HVKF gazdálkodási helyettese útján gyakorolja."

(2) A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 7/C. §-át megelőző alcím címében az "A Magyar Honvédség parancsnoka és helyettese" szövegrész helyébe az "A Honvéd Vezérkar főnöke" szöveg,

b) 7/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "a Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a szerinti jogkörében" szövegrész helyébe az "a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 614/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti jogkörében" szöveg,

c) 7/C. § (2) bekezdésében az "Az MH PK, továbbá szervezetszerű helyettese" szövegrész helyébe az "A HVKF, illetve az általa kijelölt helyettese" szöveg,

d) 7/C. § (3) bekezdésében az "Az MH PK a 2. Magyar Honvédség és a 6. MH Egészségügyi Központ költségvetési cím" szövegrész helyébe az "A HVKF vagy az általa kijelölt helyettese a 2. Magyar Honvédség költségvetési cím" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (4) bekezdés a) pontjában az "és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK)" szövegrész,

b) 17. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a " , valamint az MH EK" szövegrész.

3. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében és 6. § (6) bekezdésében az "a Magyar Honvédség Parancsnoksága" szövegrész helyébe az "a Honvéd Vezérkar" szöveg lép.

4. A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. § A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontjában az "a Magyar Honvédség Parancsnoksága" szövegrész helyébe az "a Honvéd Vezérkar" szöveg lép.

5. A pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről szóló 38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet módosítása

5. § A pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről szóló 38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet 1. § 19. pont a) alpontjában az "a Magyar Honvédség Parancsnoksága" szövegrész helyébe az "a Honvéd Vezérkar főnöke által kijelölt honvédségi szervezet" szöveg lép.

6. A honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról szóló 462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § A honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról szóló 462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a) 6. §-ában az "a Magyar Honvédség parancsnoka" szövegrész helyébe az "a Honvéd Vezérkar főnöke" szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében az "a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP)" szövegrész helyébe az "a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK)" szöveg,

c) 12. § (1) bekezdésében az "az MHP" szövegrész helyébe az "a HVK" szöveg,

d) 12. § (3) bekezdésében az "Az MHP" szövegrész helyébe az "A HVK" szöveg

lép.

7. A honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról szóló 463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosítása

7. § A honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról szóló 463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP)" szövegrész helyébe az "a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK)" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "az MHP" szövegrész helyébe az "a HVK" szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében az "Az MHP" szövegrész helyébe az "A HVK" szöveg

lép.

8. A védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szabályairól szóló 427/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

8. § A védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szabályairól szóló 427/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés f) pontjában az "a Magyar Honvédség parancsnoka" szövegrész helyébe az "a Honvéd Vezérkar főnöke" szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék