43/2022. (II. 16.) Korm. rendelet

a Covid-19 megbetegedés ellen külföldön kapott védőoltásoknak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe történő bejelentéséről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése szerinti külföldi államban, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal (a továbbiakban: védőoltás) beoltott

a) magyar állampolgár, valamint

b) a Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár

e rendelet szerint kérheti védőoltásának bejegyzését az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (a továbbiakban: EESZT).

2. § (1) A védőoltás EESZT-be történő bejegyzésére az 1. § a) vagy b) pontja szerinti személy (a továbbiakban együtt: érintett) bejelentése alapján kerül sor.

(2) Az érintett az (1) bekezdés szerinti bejelentését megteheti

a) személyesen bármely kormányablakban,

b) írásban a lakcíme szerint illetékes járási hivatalban vagy

c) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell

a) az érintett természetes személyazonosító adatait,

b) az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa számát,

c) az oltás tényének külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított magyar vagy angol nyelvű igazolását, más idegen nyelvű igazolás esetén annak hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) Melléklet (1) bekezdés c)-j) pontjában meghatározottakat, valamint

d) az érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, ha azzal rendelkezik.

(4) Az érintett a (3) bekezdés c) pontja szerinti adatokat az EUr. szerinti, külföldi állam által kiállított digitális Covid-igazolvánnyal is igazolhatja.

3. § A 2. § (2) bekezdése szerinti szerv bejelentés esetén haladéktalanul intézkedik, hogy a feladat- és hatáskörrel rendelkező egészségügyi szolgáltató a 2. § (3) bekezdés c) pontja szerinti igazolás adatait az EESZT-ben rögzítse. A 2. § (3) bekezdése szerinti adatokat a 2. § (2) bekezdése szerinti szerv azok továbbításáig kezeli.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 19. napon lép hatályba.

5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök