441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 5. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaktól eltérően a bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik a kisadózói adóalanyiság, ha a kisadózó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként bevételt, ide nem értve a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származó bevételt.

(2) Megszűnik a kisadózói adóalanyiság annak a hónapnak az utolsó napjával, amelyben a kisadózó a Kata tv. 2. § 2. pont a)-j) alpontjának bármelyike szerint nem minősül főfoglalkozású kisadózónak.

(3) A kisadózó a (2) bekezdés szerinti tényt a tárgyhónapot követő 15 napon belül bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz.

(4) A Kata tv. 5. § (4) bekezdésétől eltérően az állami adó- és vámhatóság határozattal állapítja meg a kisadózói adóalanyiság megszűnését abban az esetben is, ha a kisadózó a (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, vagy bejelentésében az adóalanyiság megszűnésének időpontját helytelenül jelöli meg.

2. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 53. § (2) bekezdésétől eltérően a TESZOR 85.53.11 Személygépjármű-vezető képzés tevékenységből származó bevételre is 80 százalékos költséghányad alkalmazható.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdése a 2022. november 1-jétől keletkezett bevételek esetében alkalmazható.

(2) Az 1. § (2)-(4) bekezdése első alkalommal az adóalanyiság 2022 november hónapjában bekövetkező megszűnése esetén alkalmazható.

5. § Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § (1) A Neta tv. 7. § (3) bekezdését a (2)-(5) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) Mentes a népegészségügyi termékadó alól annak az adóköteles terméknek a Neta tv. 3. § (1) bekezdése szerinti értékesítése, amelyet vevője

a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 89. § (1) bekezdése vagy az Áfa törvény 98. §-a szerinti feltételeknek megfelelően továbbértékesít, vagy

b) olyan saját termék előállításához használ fel, melyet az Áfa törvény 89. § (1) bekezdése vagy 98. §-a szerinti feltételeknek megfelelően értékesít.

(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség feltétele, hogy a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti értékesítés szándékáról a vevő az adóalany felé az értékesítéskor nyilatkozik, valamint a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti értékesítés tényét és

a) a (2) bekezdés a) pontja szerint továbbértékesített adóköteles termék mennyiségét,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerint értékesített saját termék előállításához felhasznált, az adóalanytól beszerzett adóköteles termék mennyiségét

az adóalany számára hitelt érdemlően igazolja.

(4) Ha a vevő a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatában foglaltak ellenére az általa beszerzett terméket belföldön értékesíti tovább, vagy a beszerzett terméket olyan saját termék előállításához használja fel, amit belföldön értékesít, akkor erről a tényről - a belföldön továbbértékesített termék vagy a belföldön értékesített saját termék előállításához felhasznált adóköteles termék mennyiségének megjelölésével - az adó alanyát a belföldi értékesítés teljesítési időpontját követő 8 napon belül köteles értesíteni. Az adó alanya a vevő által belföldön továbbértékesített adóköteles termék vagy a belföldön értékesített saját termék előállításához felhasznált termék utáni adót - az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal növelten - a vevő által megküldött értesítés kézhezvételének napját magában foglaló adómegállapítási időszakban köteles megállapítani és esedékességkor megfizetni.

(5) Amennyiben a vevő a belföldi értékesítésről szóló, (4) bekezdés szerinti értesítési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a számára értékesített adóköteles termék után az adóalany által meg nem fizetett adót, a (3) bekezdés szerinti nyilatkozattétel esedékességétől számított késedelmi pótlékot, illetve - ha a mulasztást az állami adó- és vámhatóság tárja fel - a meg nem fizetett adóval összefüggő adóbírságot és késedelmi pótlékot a vevő köteles megfizetni."

6. § A Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 31-34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1.Adóköteles termékAdómérték)
31.j)Előrecsomagolt édes, sós tészta
32.ja)a sütőipari termék előállításához használt lisztkeverék kivételével a 1901 20,
1902, a c) és d) pont hatálya alá nem tartozó 1905 90 80 VTSZ szám alá
tartozó olyan termék, amely hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma
meghaladja a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget, vagy amely
hozzáadott cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, ide nem értve
a jc) alpont hatálya alá tartozó termékeket
210 forint/kilogramm
33.jb)a sütőipari termék előállításához használt lisztkeverék kivételével a 1901 20,
1902, a c) és d) pont hatálya alá nem tartozó 1905 90 80 VTSZ szám alá tartozó
olyan termék, amely hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, vagy
édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma
a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget nem haladja meg, ide nem értve
a jc) alpont hatálya alá tartozó termékeket
65 forint/kilogramm
34.jc)a sütőipari termék előállításához használt lisztkeverék kivételével a 1901 20,
1902, a c) és d) pont hatálya alá nem tartozó 1905 90 80 VTSZ szám alá tartozó
olyan termék, amelynek sótartalma meghaladja az 1 gramm só/100 gramm
mennyiséget
210 forint/kilogramm
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére