451/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt termékeken túl az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 451/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet hatálybalépésének napja és 2022. december 31. közötti időszakban hatósági áras termék a 2. melléklet szerinti termék.

(2) A 2. melléklet szerinti termék vonatkozásában üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem során alkalmazandó bruttó kiskereskedelmi ár a kereskedő által 2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb.

(3) A 2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár helyett,

a) ha a 2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár nem áll rendelkezésre, akkor a kereskedő által 2022. szeptember 30. napját megelőzően alkalmazott utolsó bruttó kiskereskedelmi árat kell alkalmazni,

b) ha az a) pont szerinti bruttó kiskereskedelmi ár nem állapítható meg, akkor a Központi Statisztikai Hivatal honlapján 2022. szeptember hónapra vonatkozóan közzétett átlagos fogyasztói árat kell alkalmazni, amennyiben az rendelkezésre áll.

(4) Ha a (2) bekezdés vagy (3) bekezdés a) pontja szerinti időpontban a kereskedő kedvezményes értékesítés során alkalmazott árkedvezményt nyújtott, akkor a kedvezményes értékesítés előtti legutolsó nem kedvezményes bruttó kiskereskedelmi árat kell figyelembe vennie.

(5) A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 3. § (2) bekezdés q) pontja szerinti számlázott átadási ár vagy önköltségi ár mértéke megegyezik a 2022. szeptember 30. napján érvényes számlázott átadási ár vagy önköltségi ár mértékével.

(6) A (2) bekezdés szerinti árazás során egyéb költség vagy díj nem számolható fel."

2. § Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) A kereskedő a 2. melléklet szerinti, 2022. szeptember 30. napján forgalmazott termékek forgalmazására és naponta legalább a hét adott napjára vonatkozó, 2022. évi átlagos napi, a kereskedőnél készleten lévő mennyiség árusítására köteles.

(2) A kereskedő köteles az 1/A. § (1) bekezdésével összefüggő, az általános politikai koordinációért felelős miniszter által meghatározott tartalmú és formájú tájékoztatást az üzletben jól látható helyre kifüggeszteni és csomagküldő kereskedelem esetén a nyitólapon közzétenni."

3. § Az R.

a) 2. § (1) bekezdésében az "átlagos napi mennyiség" szövegrész helyébe az "átlagos napi, a kereskedőnél készleten lévő mennyiség" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "1. § (5) bekezdése" szövegrész helyébe az "1. § (5) bekezdése és 1/A. § (5) bekezdése" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében az "1. és 2. §" szövegrész helyébe az "1-2/A. §" szöveg,

d) 4. §-ában a "2. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "2. § (2) bekezdése és 2/A. § (2) bekezdése" szöveg

lép.

4. § Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 451/2022. (XI. 9.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelethez

Hatósági áras termékek

1.Megnevezés
2.Friss tojás, héjában a Gallusdomesticus
fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve
a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)
3.Étkezési burgonya, kivéve újburgonya

"

Tartalomjegyzék