455/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

a polgári légiközlekedésben alkalmazandó nemzeti vészhelyzeti tervről és a légitársasági segítségnyújtási tervről

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a Magyarország területén történt minden olyan légiközlekedési balesetre, mely 19 főnél több utas szállítására vagy 10 tonnánál több áru szállítására alkalmas polgári légijárművel történik, és a baleset következtében legalább 5 fő elhunyt, vagy legalább 10 fő súlyosan sérült,

b) minden polgári légijárműre, amely a fedélzetén a berakodás előtti előzetes áruinformációk alapján történt kockázatelemzésből származó Do Not Load (a továbbiakban: DNL) jelöléssel ellátott árut vagy postaküldeményt szállít, amelynek repülési útja során az Európai Unió területén az első belépési vámhatóság Magyarország vámhatósága, vagy amely Magyarország légterén átrepül, ha Magyarország légtere az első európai uniós tagállam, amelyet repülési útja során érint,

c) a Kormány rendeletében megállapított egészségügyi válsághelyzetre, amelyet az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló törvény szerinti nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet vagy egyéb járványveszély (járványügyi szükséghelyzet) szükségessé tesz.

(2) E rendelet hatálya kiterjed

1. a légiközlekedési hatóságra,

2. a közlekedésbiztonsági szervre,

3. a hivatásos katasztrófavédelmi szervre,

4. az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságra és az önkéntes tűzoltó egyesületre,

5. az állami mentőszolgálatra,

6. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,

7. a terrorizmust elhárító szervre,

8. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 7. §-ában meghatározott kormányzati koordinációs szervre,

9. a megyei, a fővárosi és a helyi védelmi bizottságokra,

10. a körzeti repüléstájékoztató és a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó szervezetre és a katonai légiforgalmi szolgálatot ellátó szervezetre,

11. a légiközlekedési hatóság által kiállított érvényes működési engedéllyel rendelkező, Magyarországon bejegyzett légifuvarozóra,

12. a repülőtér üzembentartójára,

13. a földi kiszolgálási tevékenységet végző szervezetre,

14. az állami adóhatóságra és vámhatóságra,

15. az országos tisztifőorvosra, továbbá

16. a Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét vizsgáló szervezetre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. nemzeti vészhelyzeti terv karbantartása: a polgári légiközlekedési balesetek, a berakodás előtti előzetes áruinformációk, az egészségügyi válsághelyzetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti terv mellékletében szereplő adatok, elérhetőségek naprakészségének biztosítása,

2. nemzeti vészhelyzeti terv módosítása: az 1. pontban meghatározottak kivételével a polgári légiközlekedési balesetek, a berakodás előtti előzetes áruinformációk, az egészségügyi válsághelyzetek kezelésére szóló nemzeti vészhelyzeti terv tartalmának érdemi megváltoztatása, amely a 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti jóváhagyást igényel,

3. nemzeti vészhelyzeti terv aktiválása: a terv alkalmazásának megkezdése az 1. § (1) bekezdésében meghatározott események bekövetkezése esetén,

4. kényszerhelyzeti terv: az érintett szervezet belső szabályzata, amely a nemzeti vészhelyzeti tervben meghatározott feladatok hatékony végrehajtásához szükséges részletes eljárások, utasítások és intézkedések összességét állapítja meg.

3. A nemzeti vészhelyzeti terv

3. § (1) A polgári légiközlekedési balesetek, a berakodás előtti előzetes áruinformációk, valamint az egészségügyi válsághelyzetek kezelésére szóló nemzeti vészhelyzeti terv (a továbbiakban: nemzeti vészhelyzeti terv) az 1. § (2) bekezdésében felsorolt szervezeteknek a nemzeti vészhelyzeti tervben meghatározott együttműködési kötelezettsége teljesítésének szakmai szabályait határozza meg. A nemzeti vészhelyzeti terv alapján ezen szervezetek saját kényszerhelyzeti terveik megvalósítása figyelembevételével szakmai tevékenységük összehangolására kötelesek.

(2) A nemzeti vészhelyzeti terv részletes szabályokat állapít meg

a) a nemzeti vészhelyzeti terv aktiválása,

b) az érintett szervezetek feladatai,

c) a riasztási és értesítési rend,

d) a kárhelyszín biztosítása és felszámolása,

e) a vészhelyzeti kommunikáció, valamint

f) az 5. §-ban meghatározott referens feladatai

vonatkozásában.

(3) A nemzeti vészhelyzeti terv elkészítéséről a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik. A nemzeti vészhelyzeti tervet és annak módosítását a miniszter a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter és az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével állapítja meg és teszi közzé a légiközlekedési hatóság honlapján.

(4) A nemzeti vészhelyzeti tervet folyamatosan karban kell tartani és szükség esetén, de legalább háromévente meg kell vizsgálni célszerűségét, a hatályos jogszabályoknak és szervezeti szabályoknak való megfelelőségét, alkalmazhatóságát. A nemzeti vészhelyzeti terv karbantartása, módosítása a miniszter feladata.

(5) A nemzeti vészhelyzeti terv polgári légiközlekedési balesetek miatti alkalmazása esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a közlekedésbiztonsági szerv; a berakodás előtti előzetes áruinformációk miatti alkalmazása esetén a légiközlekedési hatóság; egészségügyi válsághelyzet miatti alkalmazása esetén az országos tisztifőorvos és a légiközlekedési hatóság értékeli a nemzeti vészhelyzeti terv végrehajtását, és amennyiben szükséges, 180 napon belül ajánlást fogalmaz meg az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szervezetnek.

(6) Az ajánlás címzettje az ajánlás kézhezvételétől számított 90 napon belül írásban tájékoztatást ad az ajánlást tevő szervnek az ajánlás elfogadásáról vagy az azzal való - indokolással ellátott - egyet nem értéséről és az ajánlás alapján tervezett vagy megtett intézkedésről, az intézkedés bevezetése határidejének megjelölésével.

4. A nemzeti vészhelyzeti terv alkalmazásában közreműködő szervezet tevékenysége

4. § (1) Az 1. § (2) bekezdésében szereplő szervezetek a nemzeti vészhelyzeti terv alkalmazása során egymással együttműködnek. A szervezet saját működésére vonatkozó belső szabályozása nem lehet ellentétes a nemzeti vészhelyzeti terv rendelkezéseivel.

(2) A nemzeti vészhelyzeti terv alkalmazhatóságának fenntartása érdekében az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szervezet belső szabályozásának, eljárási rendjének és kényszerhelyzeti tervének a nemzeti vészhelyzeti tervet érintő módosításáról írásban haladéktalanul értesíti a légiközlekedési hatóságot.

(3) A nemzeti vészhelyzeti terv hatékony végrehajtása érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az 1. § (2) bekezdésében meghatározott együttműködő szervezetek közül az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott balesetekre vonatkozó gyakorlat tervezett időpontját legalább 60 nappal megelőzően kijelöli azokat a szervezeteket, amelyek legalább évente együttes törzsvezetési gyakorlatot és legalább kétévente rendes gyakorlatot tartanak. A gyakorlatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv koordinálja. A szervezetek a gyakorlatozást követő 30 napon belül a gyakorlat végrehajtását értékelik, és az értékelés eredményéről tájékoztatják a minisztert.

(4) A (3) bekezdés szerinti gyakorlat végrehajtásával kapcsolatban felmerült költséget az a szerv viseli, amelynél a költség felmerült.

5. § A légiközlekedési balesetek áldozatai és e személyek hozzátartozói számára történő segítségnyújtásban közreműködő, a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikk (3) bekezdésében meghatározott referenst a külpolitikáért felelős miniszter javaslatára a miniszter jelöli ki.

5. A polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási terv

6. § (1) Az 1. § (2) bekezdés 11. pontjában meghatározott szervezet a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási tervet (a továbbiakban: légitársasági segítségnyújtási terv) készít. A légitársasági segítségnyújtási terv nem tartalmazhat a nemzeti vészhelyzeti terv rendelkezéseivel ellentétes előírásokat.

(2) A légitársasági segítségnyújtási tervnek tartalmaznia kell legalább a hozzátartozókkal való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és az azonnali és hatékony segítségnyújtás és az érintett szervezetekkel való együttműködés módját. A légitársaságnak biztosítania kell az utaslista azonnali megismerhetőségét a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 27/A. §-ában foglalt adatvédelmi szabályok figyelembevételével, továbbá biztosítania kell a balesetekre való felkészülést és az ehhez szükséges személyi és tárgyi erőforrások azonnali rendelkezésre állását.

(3) Az 1. § (2) bekezdés 11. pontjában meghatározott szervezet a légitársasági segítségnyújtási tervet és annak módosítását a légiközlekedési hatósághoz nyújtja be. A légiközlekedési hatóság a légitársasági segítségnyújtási terv jogszabályoknak való megfelelőségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdés 11. pontjában meghatározott azon szervezet, amely e rendelet hatálybalépésének időpontjáig nem nyújtott be a légiközlekedési hatóság számára segítségnyújtási tervet, azt 3 hónapon belül e rendelet szabályai szerint elkészíti és benyújtja hatósági ellenőrzés céljából a légiközlekedési hatósághoz.

8. § Ez a rendelet

a) a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikk (1)-(3) bekezdésének,

b) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2021. február 18-i (EU) 2021/255 bizottsági végrehajtási rendelet 22. pontjának

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. § Ez a rendelet a nemzeti polgári repülésről Chicagóban, az 1944. december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvényben kihirdetett ANNEX9. Egyszerűsítések 8. Fejezet F. pont 8.16 alpontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

10. §[1]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék