Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32015R1998[1]

A Bizottság (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelete (2015. november 5.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1998 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. november 5.)

a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett, a polgári légi közlekedésnek a védelmét veszélyeztető jogellenes cselekményekkel szembeni megóvását szolgáló közös alapkövetelmények végrehajtására vonatkozó részletes intézkedéseket, valamint az ugyanazon rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett, a közös alapkövetelményeket kiegészítő általános intézkedéseket e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

A 185/2010/EU rendelet hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. február 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

1. A REPÜLŐTEREK VÉDELME

1.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.0.1.

Eltérő rendelkezés hiányában az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében említett nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program alapján felelős hatóság, repülőtér-üzemeltető, légi fuvarozó vagy jogalany köteles biztosítani.

1.0.2.

E fejezet alkalmazásában a légi járművet, az autóbuszt, a poggyászkocsit és az egyéb közlekedési eszközöket, valamint a beszállófolyosót és az utashidat a repülőtér részének kell tekinteni.

E fejezet alkalmazásában a "biztosított poggyász" olyan átvizsgált induló feladott poggyász, amely fizikailag oly módon védett, hogy abba utólag semmiféle tárgyat nem lehet betenni.

1.0.3.

A 272/2009/EK bizottsági rendelet ( 1 ) mellékletének K. részében foglalt, az eltérésekre irányadó feltételek sérelme nélkül a felelős hatóság a repülőtér légi oldalának védelme tekintetében különleges védelmi eljárásokat vagy mentességeket engedélyezhet olyan napokon, amikor egyidejűleg legfeljebb egy légi jármű vár berakodásra, kirakodásra, beszállásra vagy kiszállásra a szigorított védelmi terület kritikus részén belül vagy az 1.1.3. pont hatályán kívül eső repülőtéren.

1.0.4.

E melléklet alkalmazásában az "utasoktól különböző személyek személyes tárgyai" az azokat hordozó személyek személyes használatára szolgáló holmik.

1.0.5.

Az e fejezetben és adott esetben a C(2015) 8005 final bizottsági végrehajtási határozatban ( 2 ) szereplő, harmadik országokra való utalások vonatkoznak olyan egyéb országokra és területekre is, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés harmadik részének VI. címe nem vonatkozik.

1.0.6.

A felelős hatóság olyan eljárásokat alakít ki és alkalmaz, amelyek révén szükség szerint, praktikus módon és kellő időeg tudja osztani a többi nemzeti hatósággal és ügynökséggel, a repülőtér-üzemeltetőkkelben m, a légi fuvarozókkal és más érintett szervezetekkel a releváns információkat, ezzel segítve őket abban, hogy hatékony biztonsági kockázatértékeléseket végezhessenek műveleteikhez kapcsolódóan.

1.1. REPÜLŐTÉR-TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

1.1.1. Határok

1.1.1.1.

Annak érdekében, hogy a földi oldalon, a légi oldalon, a szigorított védelmi területeken, a kritikus részeken és - adott esetben - az elkülönített területeken minden repülőtér esetében lehetővé váljon a megfelelő védelmi intézkedések alkalmazása, az említett területek közötti határoknak jól azonosíthatóaknak kell lenniük.

1.1.1.2.

A földi oldal és a légi oldal közötti határnak az utazóközönség számára jól látható, az arra jogosulatlan személyek bejutását megakadályozó fizikai akadálynak kell lennie.

1.1.2. Szigorított védelmi területek

1.1.2.1.

A szigorított védelmi területek legalább a következőket foglalják magukban: a)

a repülőtér azon részét, amelyre az átvizsgált induló utasok beléphetnek; valamint b)

a repülőtér azon részét, amelyen az átvizsgált feladott poggyász - hacsak nem biztosított poggyász - áthaladhat vagy tárolható; továbbá c)

a repülőtérnek a beszállásra vagy berakodásra várakozó légi jármű parkolására kijelölt részét.

1.1.2.2.

A repülőtér adott részét legalább addig szigorított védelmi területnek kell tekinteni, amíg ott az 1.1.2.1. pontban felsorolt tevékenységek folynak.

A szigorított védelmi terület kijelölésekor azokat a részeket, amelyek kontaminálódhattak, közvetlenül a szigorított védelmi terület létrehozása előtt védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni annak ésszerű biztosítása érdekében, hogy ott ne lehessenek tiltott tárgyak. Ez a követelmény a védelmi célú átvizsgálás hatálya alá tartozó légi járművek esetében teljesítettnek tekintendő.

A nem a közös alapkövetelmények szerint átvizsgált kiszálló utasok által használtaktól eltérő területeken védelmi célú átvizsgálást végző személyeknek a 11.2.3.1., a 11.2.3.2., a 11.2.3.3., a 11.2.3.4. vagy a 11.2.3.5. pontnak megfelelő képzésben kell részesülniük.

1.1.2.3.

Amennyiben arra jogosulatlan személyek a szigorított védelmi területre bejuthattak, azokat a részeket, amelyek kontaminálódhattak, mihamarabb védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni annak ésszerű biztosítása érdekében, hogy ott ne lehessenek tiltott tárgyak. Ez a követelmény a védelmi célú átvizsgálás hatálya alá tartozó légi járművek esetében teljesítettnek tekintendő.

1.1.3. A szigorított védelmi területek kritikus részei

1.1.3.1.

Azokon a repülőtereken, ahol több mint 60 személy rendelkezik a szigorított védelmi területre való belépésre jogosító repülőtéri azonosító kártyával, kritikus részeket kell kijelölni.

1.1.3.2.

A kritikus részek legalább a következőket foglalják magukban: a)

a repülőtér valamennyi olyan részét, amelyre az átvizsgált induló utasok beléphetnek; valamint b)

a repülőtér valamennyi olyan részét, amelyen az átvizsgált feladott poggyász - hacsak nem biztosított poggyász - áthaladhat vagy tárolható.

A repülőtér adott részét legalább addig kritikus résznek kell tekinteni, amíg ott az a) és a b) pontban meghatározott tevékenységek folynak.

1.1.3.3.

A kritikus rész kijelölésekor azokat a részeket, amelyek kontaminálódhattak, közvetlenül az ilyen kijelölés előtt védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni annak ésszerű biztosítása érdekében, hogy ott ne lehessenek tiltott tárgyak. Ez a követelmény a védelmi célú átvizsgálás hatálya alá tartozó légi járművek esetében teljesítettnek tekintendő.

1.1.3.4.

Amennyiben a kritikus részekre bejutott az alábbi személyek bármelyike, azokat a kritikus részeket, amelyek kontaminálódhattak, mihamarabb védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni annak észszerű biztosítása érdekében, hogy ott ne lehessenek tiltott tárgyak: a)

át nem vizsgált személyek; b)

a 4-B. függelék jegyzékén nem szereplő harmadik országokból érkező utasok és személyzet; c)

olyan uniós repülőterekről érkező utasok és személyzet, amelyek esetében az illetékes tagállam eltért az 1254/2009/EU bizottsági rendelet ( 3 ) 1. cikkében előírt közös alapkövetelményektől, kivéve, ha érkezésükkor a kísérők az utasokat és személyzetet az 1.2.7.3. pontnak megfelelően az említett területeken kívülre kísérik.

Ez a pont teljesítettnek tekintendő a védelmi célú átvizsgálásnak alávetett légi járművek esetében, és nem alkalmazandó, ha a kritikus részekre az 1.3.2. pont és a 4.1.1.7. pont hatálya alá tartozó személyek jutottak be.

A b) és c) pont esetében ez a rendelkezés csak azon kritikus részekre alkalmazandó, ahol átvizsgált feladott poggyász található és/vagy olyan átvizsgált induló utasok tartózkodnak, akik más légi járművel indulnak, mint az említett utasok vagy személyzet.

1.2. A BELÉPÉS ELLENŐRZÉSE

1.2.1. A légi oldalra való belépés

1.2.1.1.

A légi oldalra csak akkor engedélyezhető egy adott személy vagy jármű belépése, ha ott tartózkodása indokolt. Az engedéllyel rendelkező személy által vezetett repülőtér-látogatás indokolt tartózkodásnak tekintendő.

1.2.1.2.

A légi oldalra kizárólag engedéllyel rendelkező személy léphet be.

1.2.1.3.

A légi oldalra kizárólag behajtási engedéllyel ellátott gépjármű hajthat be.

1.2.1.4.

A légi oldalon tartózkodó személyek ellenőrzés céljából kötelesek kérésre felmutatni engedélyüket.

1.2.2. A szigorított védelmi területekre való belépés

1.2.2.1.

A szigorított védelmi területekre csak akkor engedélyezhető egy adott személy vagy jármű belépése, ha ott tartózkodása indokolt. Az engedéllyel rendelkező személy által vezetett repülőtér-látogatás indokolt tartózkodásnak tekintendő.

1.2.2.2.

A szigorított védelmi területekre kizárólag a következő engedélyek valamelyikének bemutatása esetén engedélyezhető a belépés: a)

érvényes beszállókártya vagy azzal egyenértékű dokumentum; vagy b)

érvényes repülőszemélyzeti azonosító kártya; vagy c)

érvényes repülőtéri azonosító kártya; vagy d)

a felelős nemzeti hatóság érvényes azonosító kártyája; vagy e)

a megfelelőséget ellenőrző hatóságnak a felelős nemzeti hatóság által elismert, érvényes azonosító kártyája.

A belépés mindazonáltal engedélyezhető a biometrikus adatok ellenőrzésével megvalósuló sikeres azonosítást követően is.

1.2.2.3.

A szigorított védelmi területekre kizárólag érvényes behajtási engedéllyel ellátott gépjármű hajthat be.

1.2.2.4.

Személyek szigorított védelmi területre való belépésének engedélyezése előtt az 1.2.2.2. a) pontban említett beszállókártyát vagy azzal egyenértékű dokumentumot ellenőrizni kell annak érdekében, hogy ésszerű mértékben meg lehessen bizonyosodni a dokumentum érvényességéről.

Személyek szigorított védelmi területre való belépésének engedélyezése előtt az 1.2.2.2. b)-e) pontok szerinti kártyát ellenőrizni kell annak érdekében, hogy ésszerű mértékben meg lehessen bizonyosodni annak érvényességéről, valamint használata jogosultságáról.

Amennyiben biometrikus azonosítást alkalmaznak, az ellenőrzésnek biztosítania kell, hogy a szigorított védelmi területekre belépni kívánó személy rendelkezik az 1.2.2.2. pont szerinti engedélyek valamelyikével, és hogy az adott engedély érvényes és nem került visszavonásra.

1.2.2.5.

A szigorított védelmi területre való jogosulatlan belépés megakadályozása érdekében a belépési pontok ellenőrzését a következők révén kell biztosítani: a)

egyszerre csak egy személy belépését lehetővé tévő elektronikus rendszer; vagy b)

a belépés ellenőrzésére feljogosított személyek.

A felelős hatóság a nemzeti légiközlekedés-védelmi programban rendelkezhet úgy, hogy az a) pont szerinti, egyszerre csak egy személy belépését lehetővé tévő korlátozás nem alkalmazandó azokon a belépési pontokon, amelyeket kizárólag a bűnüldöző szervek tisztviselői használnak.

1.2.2.6.

Járművek szigorított védelmi területre való behajtásának engedélyezése előtt a behajtási engedélyt ellenőrizni kell annak érdekében, hogy ésszerű mértékben meg lehessen bizonyosodni annak érvényességéről és használata jogosultságáról.

1.2.2.7.

A szigorított védelmi területekre való belépésre a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

1.2.3. Az uniós repülőszemélyzeti azonosító kártyákra és a repülőtéri azonosító kártyákra vonatkozó követelmények

1.2.3.1.

Az uniós légi fuvarozók által foglalkoztatott repülőszemélyzet tagjainak repülőszemélyzeti azonosító kártyája és a repülőtéri azonosító kártya kizárólag olyan személynek bocsátható ki, akinek erre üzemeltetési szempontból szüksége van, és akinek a 11.1.3. pont szerinti fokozott védelmi háttérellenőrzése sikeres volt.

1.2.3.2.

A repülőszemélyzeti és a repülőtéri azonosító kártya legfeljebb ötéves időtartamra bocsátható ki.

1.2.3.3.

A fokozott védelmi háttérellenőrzésen meg nem felelő személy azonosító kártyáját azonnal érvényteleníteni kell vagy adott esetben vissza kell vonni, és vissza kell küldeni az illetékes hatóságnak, az üzemeltetőnek, illetve a kibocsátónak.

1.2.3.4.

Az azonosító kártyát legalább a szigorított védelmi területen belül jól látható helyen kell viselni.

Azt a személyt, aki az utasok számára fenntartott helyektől eltérő szigorított védelmi területen az azonosító kártyát nem viseli, az 1.5.1. c) pont végrehajtásáért felelős személyek kötelesek feltartóztatni és - szükség szerint - feljelenteni.

1.2.3.5.

Az azonosító kártyát a következő esetekben azonnali hatállyal vissza kell szolgáltatni: a)

az illetékes hatóság, az üzemeltető vagy adott esetben a kibocsátó kérésére; b)

a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor; c)

a munkáltató megváltozásakor; d)

az olyan területekre való belépés szükségességének módosulásakor, amelyekre vonatkozóan az engedélyt kiadták; e)

a kártya lejártakor; f)

a kártya visszavonásakor.

1.2.3.6.

Az azonosító kártya elvesztése, eltulajdonítása, illetve visszaszolgáltatásának elmulasztása esetén azonnal értesíteni kell a kibocsátót.

1.2.3.7.

Az elektronikus kártyát a visszaszolgáltatás, lejárat, visszavonás, illetve az elvesztés, eltulajdonítás vagy visszaszolgáltatás elmulasztásának bejelentése esetén azonnal érvényteleníteni kell.

1.2.4. Az uniós repülőszemélyzeti azonosító kártyára vonatkozó kiegészítő követelmények

1.2.4.1.

Az uniós légi fuvarozók által foglalkoztatott repülőszemélyzet tagjának kiadott repülőszemélyzeti azonosító kártyán fel kell tüntetni: a)

a jogosult nevét és fényképét; valamint b)

a légi fuvarozó nevét; valamint c)

az angol "crew" szót; valamint d)

a lejárat napját.

1.2.5. A repülőtéri azonosító kártyára vonatkozó kiegészítő követelmények

1.2.5.1.

A repülőtéri azonosító kártyán fel kell tüntetni: a)

a jogosult nevét és fényképét; valamint b)

a jogosult munkáltatójának nevét, hacsak elektronikusan programozva nem tartalmazza azt; valamint c)

vagy a kibocsátó vagy a repülőtér nevét; valamint d)

azon területek megjelölését, amelyekre a jogosult beléphet; valamint e)

a lejárat napját, hacsak elektronikusan programozva nem tartalmazza azt.

A nevek és a belépési területek megjelölése egyenértékű azonosítóval helyettesíthető.

1.2.5.2.

A repülőtéri azonosító kártyával való visszaélések megelőzése érdekében olyan rendszert kell üzemeltetni, amely révén kellő bizonyossággal észlelhetők az elveszett, eltulajdonított vagy vissza nem szolgáltatott kártyák használatára tett kísérletek. Ilyen kísérlet észlelésekor megfelelő intézkedéseket kell tenni.

1.2.6. A behajtási engedélyre vonatkozó követelmények

1.2.6.1.

Behajtási engedély abban az esetben bocsátható ki, ha megállapítást nyert, hogy arra üzemeltetési szempontból szükség van.

1.2.6.2.

A behajtási engedély az adott járműre vonatkozik, és rajta meg kell jelölni: a)

azokat a területeket, amelyekre a jármű jogosult behajtani; valamint b)

a lejárat napját.

1.2.6.3.

Az elektronikus behajtási engedélyt: a)

oly módon kell a járművön elhelyezni, hogy onnan máshová ne lehessen áthelyezni; vagy b)

biztonságos gépjármű-nyilvántartási adatbázison keresztül a járművet használó vállalathoz vagy személyhez kell kapcsolni.

Az elektronikus behajtási engedélyeken nem szükséges feltüntetni sem azokat a területeket, amelyekre a jármű behajthat, sem pedig a lejárat napját, amennyiben ezek az információk elektronikusan olvashatók, és a járműnek a szigorított védelmi területre való behajtása előtt sor kerül ellenőrzésükre. Az elektronikus behajtási engedélyeknek a légi oldalon is elektronikusan olvashatóknak kell lenniük.

1.2.6.4.

Amikor a jármű a légi oldalon tartózkodik, a behajtási engedélynek jól látható helyen kell lennie.

1.2.6.5.

A behajtási engedélyt a következő esetekben azonnali hatállyal vissza kell szolgáltatni a kibocsátónak: a)

a kibocsátó kérésére; vagy b)

ha a járművet a továbbiakban nem használják a légi oldalra való behajtásra; vagy c)

az engedély lejártakor, hacsak az engedély érvénytelenítése automatikusan meg nem történik.

1.2.6.6.

A behajtási engedély elvesztése, eltulajdonítása, illetve visszaszolgáltatásának elmulasztása esetén a kibocsátót azonnal értesíteni kell.

1.2.6.7.

Az elektronikus behajtási engedélyt a visszaszolgáltatás, lejárat, visszavonás, illetve az elvesztés, eltulajdonítás vagy visszaszolgáltatás elmulasztásának bejelentése esetén azonnal érvényteleníteni kell.

1.2.6.8.

A behajtási engedéllyel való visszaélések megelőzése érdekében olyan rendszert kell üzemeltetni, amely révén kellő bizonyossággal észlelhetők az elveszett, eltulajdonított vagy vissza nem szolgáltatott kártyák használatára tett kísérletek. Ilyen kísérlet észlelésekor megfelelő intézkedéseket kell tenni.

1.2.6.9.

A kizárólag a légi oldalon használt, közúti közlekedésben nem használható járművek mentesíthetők az 1.2.6.2-1.2.6.8. pontok alkalmazása alól, amennyiben külső jelzésük egyértelműen utal arra, hogy az adott repülőtéren alkalmazott műveleti járművekről van szó.

1.2.7. Kísérettel való belépés

1.2.7.1.

A repülőszemélyzetnek az érvényes repülőtéri azonosító kártyával nem rendelkező tagjait mindenkor kísérettel kell ellátni, amikor a következőktől eltérő szigorított védelmi területek valamelyikén tartózkodnak: a)

azok a területek, ahol utasok tartózkodhatnak; valamint b)

azon légi jármű közvetlen környezete, amellyel érkeztek vagy indulni fognak; valamint c)

a repülőszemélyzet számára fenntartott területek; valamint d)

a terminál vagy a belépési pont és azon légi jármű közötti távokon, amellyel a repülőszemélyzet tagjai érkeztek vagy indulni fognak.

1.2.7.2.

Kivételes esetben egy személy mentesíthető az 1.2.5.1. pont követelményei és a védelmi háttérellenőrzésekre vonatkozó kötelezettségek alól, ha a szigorított védelmi területeken minden esetben kísérettel tartózkodik. Az engedéllyel és érvényes repülőtéri azonosító kártyával rendelkező személy mentesíthető a kíséret alól.

1.2.7.3.

A kísérőnek: a)

rendelkeznie kell az 1.2.2.2. c), d) vagy e) pontban említett érvényes azonosító kártyával; valamint b)

engedéllyel kell rendelkeznie arra, hogy szigorított védelmi területeken kísérőként tevékenykedjék; valamint c)

a kísért személyt vagy személyeket mindenkor a közvetlen látóterében kell tartania; valamint d)

megfelelően biztosítania kell, hogy a kísért személy vagy személyek ne szegjék meg a védelmi előírásokat.

1.2.7.4.

Egy jármű mentesíthető az 1.2.6. pont követelményei alól, ha a légi oldalon mindenkor kísérettel látják el.

1.2.7.5.

Amennyiben egy utas nem olyan légifuvarozási szerződéssel utazik, amely alapján beszállókártyát vagy azzal egyenértékű dokumentumot kapna, az őt kísérő hajózó személyzet mentesíthető az 1.2.7.3. a) pont követelményei alól.

1.2.8. Egyéb mentességek

Az egyéb mentességekre a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat rendelkezései alkalmazandók.

1.3. AZ UTASOKTÓL KÜLÖNBÖZŐ SZEMÉLYEK ÉS SZEMÉLYES TÁRGYAIK ÁTVIZSGÁLÁSA

1.3.1. Az utasoktól különböző személyek és személyes tárgyaik átvizsgálása

1.3.1.1.

Az utasoktól különböző személyeket az alábbi módszerek egyikével kell átvizsgálni: a)

kézzel történő átvizsgálás; b)

fémérzékelő kapu (WTMD); c)

robbanóanyag-kereső kutya; d)

robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD); e)

ionizáló sugárzást nem alkalmazó biztonsági szkenner; f)

robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD) és kézi fémérzékelő eszközök (HHMD) együttes alkalmazása; g)

lábbelivizsgáló fémérzékelő berendezések (SMD); h)

lábbelibe rejtett robbanóanyagokat felderítő eszközök (SED).

Lábbelivizsgáló fémérzékelő berendezések (SMD) és lábbelibe rejtett robbanóanyagokat felderítő eszközök (SED) kizárólag kiegészítő átvizsgálási eszközként alkalmazhatók.

1.3.1.2.

Az utasoktól különböző személyek átvizsgálására a 4.1.1.3.-4.1.1.6. és a 4.1.1.10.-4.1.1.11. pontok alkalmazandók.

1.3.1.3.

Az utasoktól különböző személyek átvizsgálására robbanóanyag-kereső kutyák, robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD), valamint lábbelibe rejtett robbanóanyagokat felderítő eszközökkel (SED) együttesen alkalmazott robbanóanyagnyom-felderítő eszközök kizárólag más átvizsgálási módszer kiegészítéseként, illetve a kézzel történő átvizsgálás, lábbelivizsgáló fémérzékelő berendezésekkel (SMD) együttesen alkalmazott, kézzel történő átvizsgálás, fémérzékelő kapu vagy biztonsági szkenner alkalmazásával előre ki nem számítható módon váltakozva használhatók.

1.3.1.4.

Az utasoktól különböző személyek személyes tárgyait az alábbi módszerek egyikével kell átvizsgálni: a)

kézzel történő átvizsgálás; b)

röntgensugaras berendezés; c)

robbanóanyag-felderítő eszköz (EDS); d)

automatizált tiltott tárgy felismerő (APID) szoftver és a c) pont szerinti eszköz együttes alkalmazása; e)

robbanóanyag-kereső kutya; f)

robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD).

Ha az átvizsgálást végző személy nem tudja megállapítani, hogy az adott tétel tartalmaz-e tiltott tárgyat, akkor a tételt vagy vissza kell utasítani, vagy újból át kell vizsgálni az átvizsgálást végző személyt megnyugtató módon.

1.3.1.5.

Az utasoktól különböző személyek tárgyainak átvizsgálására a 4.1.2.4-4.1.2.7. és a 4.1.2.11-4.1.2.12. pont alkalmazandó.

1.3.1.6.

Az utasoktól különböző személyek személyes tárgyainak átvizsgálására robbanóanyag-kereső kutyák és robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD) kizárólag más átvizsgálási módszer kiegészítéseként, illetve a kézzel történő átvizsgálás, röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszközök (EDS) alkalmazásával előre ki nem számítható módon váltakozva használhatók.

1.3.1.7.

Ha az utasoktól különböző személyeket és azok személyes tárgyait folyamatos véletlenszerű alapon kell átvizsgálni, akkor az átvizsgálás gyakoriságát a felelős hatóság kockázatértékelés alapján állapítja meg.

1.3.1.8.

A szolgálati célra használt, érvényes repülőtéri azonosító kártyával rendelkező személy által kísért állatokat a szigorított védelmi területre való belépés engedélyezése előtt vizuálisan kell ellenőrizni.

1.3.1.9.

Az utasoktól különböző személyek és azok személyes tárgyai átvizsgálására a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

1.3.2. Mentességek és különleges átvizsgálási eljárások

1.3.2.1.

A felelős hatóság objektív okokból engedélyezheti az utasoktól különböző személyek átvizsgálás alóli mentesítését vagy különleges átvizsgálási eljárás alá vonását, amennyiben a szóban forgó személyt az 1.2.7.3. ponttal összhangban arra jogosult személy kíséri.

1.3.2.2.

Ha egy, utastól különböző átvizsgált személy a kritikus részt átmenetileg elhagyta, akkor ez a személy visszatérésekor mentesíthető az átvizsgálás alól, amennyiben arra jogosult személyek olyan folyamatos megfigyelés alatt tartották, amely ésszerűen biztosítja, hogy az adott személy a kritikus részre tiltott tárgyat ne vihessen be.

1.3.2.3.

A mentességekre és a különleges átvizsgálási eljárásokra a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

1.4. A JÁRMŰVEK ÁTVIZSGÁLÁSA

1.4.1. Járművek behajtása a kritikus részekre

1.4.1.1.

Minden járművet át kell vizsgálni a kritikus részekre való behajtásukat megelőzően. A járműveket az átvizsgálás végétől a kritikus részre való behajtásig védeni kell a jogosulatlan beavatkozástól.

1.4.1.2.

A jármű átvizsgálása közben annak vezetője és más személyek nem tartózkodhatnak a járműben. Mindannyian felszólíthatók arra, hogy átvizsgálás céljából szálljanak ki és vegyék magukhoz a járművön tartott személyes tárgyaikat.

1.4.1.3.

Az átvizsgálandó területek véletlenszerű kiválasztását előre meghatározott módszertan szerint kell végezni.

1.4.1.4.

A kritikus részekre behajtó járművekre a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

1.4.2. Járművek behajtása a kritikus résznek nem minősülő szigorított védelmi területre

1.4.2.1.

A jármű átvizsgálása közben annak vezetője és más személyek nem tartózkodhatnak a járműben. Mindannyian felszólíthatók arra, hogy átvizsgálás céljából szálljanak ki és vegyék magukhoz a járművön tartott személyes tárgyaikat.

1.4.2.2.

A jármű és az átvizsgálandó területek véletlenszerű kiválasztását előre meghatározott módszertan szerint kell végezni.

1.4.2.3.

A kritikus résznek nem minősülő szigorított védelmi területre behajtó járművekre a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

1.4.3. Átvizsgálási módszerek

1.4.3.1.

A kézzel történő átvizsgálás a kiválasztott területek kézzel végrehajtott alapos ellenőrzését jelenti, kell állnia, beleértve tartalmuk ellenőrzését is, és ésszerűen biztosítania kell, hogy a kiválasztott területen ne lehessen tiltott tárgy.

1.4.3.2.

A következő módszerek kizárólag kiegészítésképpen alkalmazhatók: a)

robbanóanyag-kereső kutya; valamint b)

robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD).

1.4.3.3.

Az átvizsgálási módszerekre a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

1.4.4. Mentességek és különleges átvizsgálási eljárások

1.4.4.1.

A felelős hatóság objektív okokból engedélyezheti egy jármű átvizsgálás alóli mentesítését vagy külön átvizsgálási eljárás alá vonását, amennyiben a járművet az 1.2.7.3. ponttal összhangban arra jogosult személy kíséri.

1.4.4.2.

A kritikus részeket ideiglenesen elhagyó átvizsgált járművek mentesülhetnek a visszatérésükkor végzendő átvizsgálás alól, feltéve, hogy arra jogosult személyek olyan folyamatos megfigyelés alatt tartották őket, amely észszerűen biztosítja, hogy a járműveken senki nem helyezett el tiltott tárgyat.

1.4.4.3.

A mentességekre és a különleges átvizsgálási eljárásokra a C(2015) 8005 végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

1.5. MEGFIGYELÉS, ŐRJÁRAT ÉS EGYÉB FIZIKAI ELLENŐRZÉSEK

1.5.1.

Megfigyelést vagy őrjáratot kell biztosítani a következők folyamatos ellenőrzése érdekében: a)

a földi oldal, a légi oldal, a szigorított védelmi területek, a kritikus részek, és - adott esetben - az elkülönített területek közötti határok; valamint b)

az utazóközönség számára hozzáférhető terminálterület, illetve az annak szomszédságában lévő területek, ideértve a parkolóterületeket és a járműforgalmi utakat is; valamint c)

az utasok számára fenntartott helyektől eltérő szigorított védelmi területeken tartózkodó személyek azonosító kártyáinak viselése és érvényessége; valamint d)

a légi oldalon tartózkodó járművek behajtási engedélyének elhelyezése és érvényessége; valamint e)

a kritikus részeken lévő, berakodásra váró feladott poggyász, áru és postai küldemény, fedélzeti ellátmány, valamint légifuvarozói postai küldemény és anyag.

1.5.2.

A megfigyelés és az őrjárat ellátásának gyakoriságát és módját kockázatértékelés alapján kell meghatározni, és azt a felelős hatóságnak jóvá kell hagynia. A hatóságnak figyelembe kell vennie: a)

a repülőtér méretét, ezen belül különösen a műveletek számát és jellegét; valamint b)

a repülőtér elrendezését, ezen belül különösen a repülőtéren meghatározott területek közötti viszonyrendszert; valamint c)

a megfigyelés és az őrjárat ellátására rendelkezésre álló módszerek lehetőségeit és korlátait.

A kockázatértékelés azon részeit, amelyek a megfigyelés és az őrjárat ellátásának gyakoriságával kapcsolatosak, megfelelőség-ellenőrzés céljából kérésre írásban rendelkezésre kell bocsátani.

1.5.3.

A megfigyelés és az őrjárat nem folytatható előre kiszámítható módon. Az azonosító kártyák érvényességét véletlenszerűen kell ellenőrizni.

1.5.4.

Gondoskodni kell olyan intézkedésekről, amelyek egyrészt megakadályozzák, hogy bárki is kikerülje az ellenőrző pontokat, másrészt ilyen esetben azonnal lehetővé teszik, hogy a szabálytalanság és annak következményei megszüntetésre és orvoslásra kerüljenek.

1.5.5.

Az illetékes nemzeti hatóságok által elvégzett vagy jóváhagyott biztonsági kockázatértékelésnek megfelelően eljárásokat kell kidolgozni az azonosítatlan poggyász és a gyanús tárgyak kezelése tekintetében.

1.6. TILTOTT TÁRGYAK

1.6.1.

Az 1-A. függelékben felsorolt tárgyakat utasoktól különböző személyek nem vihetik be a szigorított védelmi területekre.

1.6.2.

Az 1.6.1. pont alól mentesség biztosítható, ha egy személy számára engedélyezték, hogy - a repülőtéri létesítmények vagy a légi jármű üzemeltetése vagy a repülés közben felmerülő feladatok ellátása szempontjából alapvető fontosságú feladatok teljesítése érdekében - tiltott tárgyakat vigyen a szigorított védelmi területekre.

1.6.3.

Annak megállapításához, hogy az 1-A. függelékben felsorolt tárgyak közül egy vagy több bevitelére engedéllyel rendelkező személy valóban az engedélyben szereplő tárgya(ka)t tartja-e magánál (ez az ún. egyeztetés), az alábbiakra van szükség: a)

a személynek engedéllyel kell rendelkeznie, és azt magánál kell tartania; az engedélynek vagy a szigorított védelmi területre történő belépésre feljogosító azonosító kártyán, vagy külön írásos nyilatkozaton kell szerepelnie; az engedélyben fel kell tüntetni a szigorított védelmi területre bevihető tárgy(ak) kategóriáját vagy konkrét nevét; amennyiben az engedély az azonosító kártyán szerepel, akkor annak a szükséges ismeret elve szerint kell felismerhetőnek lennie; vagy b)

a biztonsági ellenőrző pontnál olyan rendszert kell üzemeltetni, amely jelzi, hogy mely személy milyen kategóriába tartozó tárgy(ak)at, illetve milyen konkrét tárgy(ak)at jogosult magánál tartani.

1.6.4.

Az előzőekben leírt egyeztetést azelőtt kell végrehajtani, hogy az adott személy számára engedélyeznék az érintett tárgy(ak)nak a szigorított védelmi területekre való bevitelét, illetve akkor, amikor őt az 1.5.1. c) pont szerint megfigyelést végző vagy őrjáratot ellátó személyek feltartóztatják.

1.6.5.

Az 1-A. függelékben felsorolt tárgyak tárolhatók a szigorított védelmi területeken, amennyiben tárolásuk védett körülmények között történik. A 4-C. függelék c), d) és e) pontjában felsorolt tárgyak tárolhatók a szigorított védelmi területeken, amennyiben az utasok nem férhetnek hozzájuk.

1.7. A POLGÁRI LÉGI KÖZLEKEDÉS KRITIKUS FONTOSSÁGÚ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIAI RENDSZEREINEK ÉS ADATAINAK AZONOSÍTÁSA ÉS A KIBERFENYEGETÉSEKKEL SZEMBENI VÉDELME

1.7.1.

A felelős hatóság biztosítja, hogy a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programban meghatározott repülőtér-üzemeltetők, légi fuvarozók és egyéb szervezetek azonosítsák a polgári légi közlekedés céljait szolgáló kritikus információs és kommunikációs technológiai rendszereiket és adataikat, és meg tudják védeni azokat a polgári légi közlekedés biztonságát veszélyeztető kibertámadásoktól.

1.7.2.

A repülőtér-üzemeltetők, légi fuvarozók és szervezetek légiközlekedés-védelmi programjukban vagy az abban hivatkozott egyéb releváns dokumentumokban azonosítják az 1.7.1. pontban említett kritikus információs és kommunikációs technológiai rendszereket és adatokat.

A légiközlekedés-védelmi programban vagy az abban hivatkozott bármely egyéb releváns dokumentumban részletesen ismertetik az 1.7.1. pontban említett kiberfenyegetésekkel szembeni védelem, az ilyen fenyegetések felderítése, a megfelelő válaszlépések, valamint a károk helyreállítása érdekében kialakított intézkedéseket.

1.7.3.

A szóban forgó rendszerek és adatok jogellenes beavatkozástól való védelmére szolgáló részletes intézkedéseket a repülőtér-üzemeltető, a légi fuvarozó vagy adott esetben más megfelelő szerv által végzett kockázatértékeléssel összhangban kell meghatározni, kialakítani és végrehajtani.

1.7.4.

Amennyiben egy adott tagállamon belül valamely konkrét hatóság vagy ügynökség illetékes a kiberfenyegetésekhez kapcsolódó intézkedések tekintetében, a tagállam e hatóságot vagy ügynökséget kijelölheti az e rendeletben említett, a kiberfenyegetésekkel kapcsolatos rendelkezések összehangolásának és/vagy nyomon követésének illetékes hatóságaként.

1.7.5.

Amennyiben a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programban meghatározott repülőtér-üzemeltetőkre, légi fuvarozókra és szervezetekre más uniós vagy nemzeti jogszabályok által előírt külön kiberbiztonsági követelmények vonatkoznak, a felelős hatóság az e rendeletnek való megfelelés helyett az egyéb uniós vagy nemzeti jogszabályokban foglalt követelményeknek való megfelelést írhatja elő. A koordinált vagy egymással összeegyeztethető felügyeleti rendszerek biztosítása érdekében a felelős hatóság egyeztet az egyéb érintett illetékes hatóságokkal.

1-A. FÜGGELÉK

UTASOKTÓL KÜLÖNBÖZŐ SZEMÉLYEK

A TILTOTT TÁRGYAK JEGYZÉKE

a) lőfegyverek és lövedék kilövésére használt egyéb eszközök - a lövedék kilövése útján súlyos sérülés okozására alkalmas eszközök, valamint az ezekhez megtévesztésig hasonlító eszközök, így különösen:

- minden típusú lőfegyver, például a pisztoly, a revolver, a puska, a sörétes puska,

- a valódi fegyverrel összetéveszthető játék fegyver, lőfegyver-utánzat és -imitáció,

- a lőfegyverek részei, kivéve a teleszkópos irányzékokat,

- sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyverek, például a pisztoly, a sörétes fegyver, a légpuska és a gázfegyver (BB pisztoly),

- a jelzőpisztoly és a rajtpisztoly,

- az íj, a számszeríj és a nyíl,

- a szigonypuska,

- a parittya és a hajítógép;

b) kábító eszközök - a kifejezetten elkábításra vagy bénításra szolgáló eszközök, így különösen:

- a sokkolásra szolgáló eszközök, például a bénító vagy sokkoló lövedéket kilövő fegyver, az elektromos sokkolópisztoly és az elektromos sokkolóbot,

- az állatok bénítására vagy leölésére szolgáló eszközök,

- a másokat öntudatlanná vagy védekezésre képtelenné tevő vegyi anyagok, gázok és spray-k, például az önvédelmi spray, a bors- vagy a paprikaspray, a könnygáz, a savas spray-k és az állatriasztó szerek;

c) robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök - a súlyos sérülés okozására vagy a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére alkalmas robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök, valamint az ezekhez megtévesztésig hasonlító anyagok és eszközök, így különösen:

- a lőszer,

- a gyutacs,

- a detonátor és a gyújtókészülék,

- robbanóeszközök utánzata és imitációja,

- az akna, a gránát és más katonai robbanóeszközök,

- a tűzijáték és más pirotechnikai eszközök,

- a füstképző doboz és a füstképző kapszula,

- a dinamit, a puskapor és a plasztik robbanóanyagok;

d) bármilyen egyéb, súlyos sérülés okozására használható tárgy, amelynek használata a szigorított védelmi területen belül nem szokásos, így a harcművészeti eszközök, a kardok, a szablyák stb.

2. A REPÜLŐTEREK ELKÜLÖNÍTETT TERÜLETEI

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

3. A LÉGI JÁRMŰVEK VÉDELME

3.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3.0.1.

Eltérő rendelkezés hiányában a légi fuvarozó köteles biztosítani légi járművei tekintetében az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását.

3.0.2.

Azon harmadik országokat, amelyekben a légi járművek védelme tekintetében a közös alapkövetelményekkel egyenértékűként elismert védelmi követelményeket alkalmaznak, a 3-B. függelék sorolja fel.

3.0.3.

Légi járművön védelmi célú ellenőrzést nem szükséges végezni. A légi járműveket a 3.1. pont szerinti védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni.

3.0.4.

A légi fuvarozót - kérésére - a repülőtér üzemeltetője köteles tájékoztatni arról, hogy légi járműve kritikus részen tartózkodik-e. Ha ez nem egyértelmű, azt kell feltételezni, hogy a légi jármű nem kritikus részen tartózkodik.

3.0.5.

Ha a védelmi státus megváltozása miatt egy terület már nem minősül kritikus résznek, akkor a repülőtér köteles erről értesíteni az érintett légi fuvarozókat.

3.0.6.

A légi járművek védelmi célú átvizsgálása kontextusában a repülőgép belsejében tiltott tárgyak jegyzéke megegyezik az 1-A. függelékben szereplővel. Az összeszerelt robbanó- és gyújtóeszközök tiltott tárgynak minősülnek a repülőgép külsejének védelmi célú átvizsgálása kontextusában.

3.0.7.

E fejezet alkalmazásában "szervizpanelek és -nyílások" a légi járműhöz hozzáférést biztosító külső csatlakozási pontok és külső fogantyúval vagy csattal ellátott rekeszek, amelyeket általában a járművek földi kiszolgálásának céljára használnak.

3.0.8.

Az e fejezetben és a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban szereplő, harmadik országokra való hivatkozások magukban foglalnak olyan egyéb országokat és területeket is, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés harmadik részének VI. címe nem vonatkozik.

3.1. LÉGI JÁRMŰVEK VÉDELMI CÉLÚ ÁTVIZSGÁLÁSA

3.1.1. A légi járművek védelmi célú átvizsgálásának időpontja

3.1.1.1.

Egy légi járművet minden olyan esetben védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni, amikor okkal feltételezhető, hogy arra nem jogosult személy hozzáférhetett.

3.1.1.2.

A légi járművek védelmi célú átvizsgálása keretében a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban előírt meghatározott részeket kell ellenőrizni.

3.1.1.3.

A 3-B. függelékben nem szereplő harmadik országból a kritikus részre érkező légi járműveket az után kell védelmi célú átvizsgálásnak alávetni, hogy az utasok elhagyták az átvizsgálandó területet és/vagy a poggyászt vagy rakományt kirakodták. Az átvizsgálás mindaddig nem kezdhető meg, amíg a légi jármű el nem érte a végleges megállási helyét.

3.1.1.4.

Harmadik országból érkezőnek kell tekinteni az olyan légi járművet, amely valamely tagállamból azt követően érkezik, hogy oda a 3-B. függelék jegyzékén nem szereplő harmadik országból tranzitként érkezett.

3.1.1.5.

A légi járművek védelmi célú átvizsgálásának időpontjára a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

3.1.2. A légi járművek védelmi célú átvizsgálásának módja

A légi járművek védelmi célú átvizsgálásának módjára a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított rendelkezések vonatkoznak.

3.1.3. Tájékoztatás a légi jármű védelmi célú átvizsgálásáról

Induló járatok esetében a légi járművek átvizsgálására vonatkozó következő adatokat jegyzőkönyvbe kell venni, és azokat a repülés ideje alatt, de legalább 24 órán át a légi járműtől eltérő helyen kell tárolni:

a) a járat száma;

b) az előző járat indulási helye;

c) a légi jármű védelmi célú átvizsgálásának napja és időpontja;

d) a légi jármű védelmi célú átvizsgálásáért felelős személy neve és aláírása.

Az első bekezdésben felsorolt információk jegyzőkönyvbe vétele elektronikus formában is történhet.

3.2. A LÉGI JÁRMŰVEK VÉDELME

3.2.1. A légi járművek védelme - általános rendelkezések

3.2.1.1.

Függetlenül attól, hogy egy légi jármű a repülőtéren hol parkol, annak valamennyi külső ajtaját védeni kell a jogosulatlan hozzáféréstől az alábbi módon: a)

a jogosulatlan hozzáférést megkísérlő személyek gyors feltartóztatásának biztosításával; vagy b)

a külső ajtók lezárásával. Amennyiben a légi jármű kritikus részen tartózkodik, a talajról az ember számára el nem érhető külső ajtókat becsukottnak kell tekinteni, ha a hozzáférést megkönnyítő eszközöket eltávolították, és a légi járműtől kellően távol helyezték el ahhoz, hogy egy ember bejutása megfelelőképpen meg legyen gátolva; vagy c)

olyan elektronikus eszköz üzemeltetésével, amely a jogosulatlan hozzáférést azonnal észleli; vagy d)

a nyitott repülőgépajtókhoz kapcsolódó utasbeszállító rámpák felé vezető valamennyi ajtónál olyan, a repülőtéri azonosító kártyák ellenőrzésére szolgáló elektronikus beléptető rendszer működtetésével, amely kizárólag azon személyek számára teszi lehetővé a belépést, akik részesültek a 11.2.3.7. pont szerinti képzésben. A szóban forgó személyeknek gondoskodniuk kell arról, hogy amíg ők használják az ajtót, jogosulatlan személyek ne juthassanak át rajta.

3.2.1.2.

A 3.2.1.1. pont nem alkalmazandó a bezárt vagy a jogosulatlan hozzáféréstől más módon védett hangárban parkoló légi járművekre.

3.2.2. A nem kritikus részen tartózkodó, becsukott külső ajtókkal rendelkező légi járművek további védelme

3.2.2.1.

Amennyiben egy légi jármű nem kritikus részen tartózkodik, és külső ajtói be vannak csukva, mindegyik külső ajtó esetében gondoskodni kell a következőkről: a)

a hozzáférést megkönnyítő eszközök el vannak távolítva; vagy b)

az ajtó zárjellel le van zárva; vagy c)

az ajtó be van zárva; vagy d)

az ajtó megfigyelés alatt áll.

Az a) pont a talajról ember által megközelíthető ajtók esetében nem alkalmazható.

3.2.2.2.

Amennyiben a talajról az ember számára el nem érhető ajtóktól a hozzáférést megkönnyítő eszközöket eltávolították, ezeket az eszközöket a légi járműtől kellően távol kell elhelyezni ahhoz, hogy a bejutás megfelelőképpen meg legyen gátolva.

3.2.2.3.

A bezárt külső ajtót kizárólag olyan személyek lehetnek képesek kinyitni, akik esetében ez üzemeltetési szempontból szükséges.

3.2.2.4.

A megfigyelés alatt tartott külső ajtó esetében a megfigyelésnek biztosítania kell a légi járműhöz való jogosulatlan hozzáférés azonnali észlelését.

3.2.2.5.

A nem kritikus részen tartózkodó, becsukott külső ajtókkal rendelkező légi járművek védelmére a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

3-A. FÜGGELÉK

A LÉGI JÁRMŰVEK VÉDELMI CÉLÚ ÁTVIZSGÁLÁSA

A légi járművek védelmi célú átvizsgálására vonatkozó részletes rendelkezéseket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

3-B. FÜGGELÉK

A LÉGI JÁRMŰVEK VÉDELME

A KÖZÖS POLGÁRI LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI ALAPKÖVETELMÉNYEKKEL EGYENÉRTÉKŰ VÉDELMI KÖVETELMÉNYEKET ALKALMAZÓKÉNT ELISMERT HARMADIK ORSZÁGOK ÉS EGYÉB ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK, AMELYEKRE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 355. CIKKE SZERINT AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS HARMADIK RÉSZÉNEK VI. CÍME NEM VONATKOZIK

A légi járművek védelme tekintetében elismerten a közös polgári légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel egyenértékű védelmi követelményeket alkalmaznak a következő harmadik országok és más olyan országok és területek, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés harmadik részének VI. címe nem vonatkozik:

A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a tagállamok felelős hatóságait, amennyiben olyan információk birtokába jut, amelyek arra engednek következtetni, hogy az adott harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott, az Unió légiközlekedés-védelmének általános szintjét jelentősen befolyásoló légiközlekedés-védelmi követelmények már nem egyenértékűek az Unió közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményeivel.

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a tagállamok felelős hatóságait abban az esetben, ha információi szerint olyan intézkedésekre - így többek között kompenzációs intézkedésekre - került sor, amelyek nyomán az érintett harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott légiközlekedés-védelmi követelmények újból egyenértékűek lettek a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel.

4. UTASOK ÉS KÉZIPOGGYÁSZ

4.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

4.0.1.

Eltérő rendelkezés hiányában az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében említett nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program alapján felelős hatóság, repülőtér-üzemeltető, légi fuvarozó vagy jogalany köteles biztosítani.

4.0.2.

A 4-B. függelék sorolja fel azokat a harmadik országokat, amelyekben az utasok és a kézipoggyász tekintetében a közös alapkövetelményekkel egyenértékűként elismert védelmi követelményeket alkalmaznak.

4.0.3.

Harmadik országból érkező utasnak és kézipoggyásznak kell tekinteni az olyan utast és kézipoggyászt, aki vagy amely valamely tagállamból azt követően érkezik, hogy légi járműve oda a 4-B. függelék jegyzékén nem szereplő harmadik országból tranzitként érkezett, illetve aki vagy amely olyan uniós repülőtérről érkezett, amelynek esetében az illetékes tagállam eltért az 1254/2009/EU bizottsági rendelet 1. cikkében előírt közös alapkövetelményektől, kivéve akkor, ha megerősítést nyert, hogy az érintett utast és kézipoggyászát az említett tagállamban már átvizsgálták.

4.0.4. E melléklet alkalmazásában:

a)

"folyadékok, aeroszolok és gélek" : mindenféle paszták, krémek, a folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok keverékei és a túlnyomás alá helyezett flakonok tartalma; ide sorolandó a fogkrém, a hajzselé, az italok, a levesek, a szirupok, a parfüm, a borotvahab és a hasonló konzisztenciájú egyéb anyagok;

b)

"egyszer lezárható biztonsági zacskó" : a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) védelmi ellenőrzésekre vonatkozó ajánlott iránymutatásainak megfelelő zacskó;

c)

"folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezés (LEDS)" : veszélyes anyagok felderítésére szolgáló olyan berendezés, amely megfelel a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat mellékletének 12.7. pontjában foglalt rendelkezéseknek.

4.0.5.

Az e fejezetben és adott esetben a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban szereplő, harmadik országokra való utalások magukban foglalnak olyan egyéb országokat és területeket is, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés harmadik részének VI. címe nem vonatkozik.

4.0.6.

Harmadik országból érkező utasnak és kézipoggyásznak kell tekinteni az olyan utast és kézipoggyászt, aki vagy amely olyan uniós repülőtérről érkezett, amelynek esetében az illetékes tagállam eltért az 1254/2009/EU bizottsági rendelet 1. cikkében előírt közös alapkövetelményektől, kivéve akkor, ha megerősítést nyert, hogy az érintett utast és kézipoggyászát az említett tagállamban már átvizsgálták.

4.1. AZ UTASOK ÉS A KÉZIPOGGYÁSZ ÁTVIZSGÁLÁSA

4.1.1. Az utasok átvizsgálása

4.1.1.1.

Az átvizsgálás előtt a felsőruházatot le kell venni és kézipoggyászként kell átvizsgálni, kivéve, ha a berendezés üzemeltetési útmutatója szerint a felsőruházat levétele nélkül is lehetséges a vizsgálat. Az átvizsgálást végző személy - szükség esetén - megkérheti az utast további ruhadarabok levételére.

4.1.1.2.

Az utast legalább a következő módszerek egyikével át kell vizsgálni: a)

kézzel történő átvizsgálás; b)

fémérzékelő kapu (WTMD); c)

robbanóanyag-kereső kutya; d)

robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD); e)

ionizáló sugárzást nem alkalmazó biztonsági szkenner; f)

kézi fémérzékelő eszközzel (HHMD) együtt használt robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD); g)

lábbelivizsgáló fémérzékelő berendezések (SMD); h)

lábbelibe rejtett robbanóanyagokat felderítő eszközök (SED).

Ha az átvizsgálást végző személy nem tudja megállapítani, hogy az utasnál van-e tiltott tárgy, akkor vagy meg kell tagadni az utasnak a szigorított védelmi területre való belépését, vagy az utast az átvizsgálást végző személyt megnyugtató módon újból át kell vizsgálni.

4.1.1.3.

A kézzel történő átvizsgálást úgy kell elvégezni, hogy ésszerűen biztosítsa, hogy az érintett személynél ne lehessen tiltott tárgy.

4.1.1.4.

Ha a fémérzékelő berendezés riaszt, meg kell állapítani a riasztás okát.

4.1.1.5.

Kézi fémérzékelő eszköz (HHMD) kizárólag kiegészítő átvizsgálási eszközként használható. Annak használata nem helyettesíti a kézzel végzett átkutatást.

4.1.1.6.

Az olyan élő állatot, amely bevihető a légi jármű utasterébe, utasként vagy kézipoggyászként át kell vizsgálni.

4.1.1.7.

A felelős hatóság meghatározhat olyan utaskategóriákat, akiket - objektív okokból - különleges átvizsgálási eljárásnak kell alávetni, vagy akik esetében el lehet tekinteni az átvizsgálástól. Az így meghatározott kategóriákról értesíteni kell a Bizottságot.

4.1.1.8.

Az utasok átvizsgálására a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

4.1.1.9.

Robbanóanyag-kereső kutya és robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD), lábbelivizsgáló fémérzékelő berendezés (SMD), lábbelibe rejtett robbanóanyagokat felderítő eszköz (SED) kizárólag kiegészítő átvizsgálási eszközként alkalmazható.

4.1.1.10.

Amennyiben az utasok átvizsgálására a 12.11.1. pont második bekezdése szerinti olyan biztonsági szkennert alkalmaznak, amely képének elemzését személy végzi, teljesülniük kell legalább az alábbi feltételeknek: a)

a képeket a biztonsági szkenner nem tárolhatja, nem őrizheti meg, és azokat nem szabad lemásolni, kinyomtatni vagy visszakeresni. A berendezés által előállított képet annyi ideig szabad megőrizni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a képelemzést végző személy megvizsgálja, majd a képet az utason végrehajtott átvizsgálás megnyugtató befejezése után azonnal törölni kell. A képekhez való jogosulatlan hozzáférés és a képek felhasználása tilos, és azt meg kell akadályozni; b)

a kép elemzését végző személynek a berendezéstől elkülönített helyiségben kell dolgoznia, hogy ne láthassa a szkennerrel vizsgált személyt; c)

abba az elkülönített helyiségbe, ahol a képek elemzése történik, semmilyen olyan műszaki eszköz nem vihető be, amely alkalmas képek tárolására, másolására, lefényképezésére vagy más módon való rögzítésére; d)

a képeket tilos bármilyen módon összekapcsolni a vizsgált személy adataival, és garantálni kell a vizsgált személy anonimitását; e)

az utas kérheti, hogy a testéről készülő kép elemzését az általa választott nemű személy végezze el; f)

annak érdekében, hogy az utas arca ne legyen felismerhető, a képnek ezen a ponton elmosódottnak vagy homályosnak kell lennie.

Az a) és a d) bekezdés az automatikus fenyegetésészlelést alkalmazó biztonsági szkennerekre is alkalmazandó.

Az utasok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy visszautasítsák a biztonsági szkennerrel végzett átvizsgálást. Ebben az esetben az utast más módszerrel kell átvizsgálni, és ennek keretében végezni kell legalább a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 4-A. függeléke szerinti kézzel történő átvizsgálást. Ha a biztonsági szkenner riaszt, meg kell állapítani a riasztás okát.

A biztonsági szkennerrel való átvizsgálás előtt az utast tájékoztatni kell az alkalmazott technológiáról, az ahhoz kapcsolódó feltételekről és a biztonsági szkennerrel végzett átvizsgálás visszautasításának lehetőségéről.

4.1.1.11.

A robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD) és a kézi fémérzékelő eszközök (HHMD) együttes alkalmazása csak olyan esetekben megengedett, amikor az átvizsgálást végző személy megítélése szerint az érintett személy adott testrészének kézzel történő átvizsgálása nem hatékony és/vagy nemkívánatos.

4.1.2. A kézipoggyász átvizsgálása

4.1.2.1.

Az átvizsgálás előtt a hordozható számítógépeket és más nagyobb méretű elektronikus készülékeket ki kell venni a kézipoggyászból, és külön kell átvizsgálni, kivéve, ha a kézipoggyászt C2 vagy annál magasabb szintű szabványnak megfelelő robbanóanyag-felderítő eszközzel (EDS) vizsgálják át.

4.1.2.2.

A szigorított védelmi területre történő belépéskor a felelős jogalanynak minden repülőtéren át kell vizsgálnia legalább a repülőtéren vagy a légi jármű fedélzetén vásárolt, és olyan, egyszer lezárható biztonsági zacskóba zárt folyadékokat, aeroszolokat és géleket, amely belsejében jól láthatóan el van helyezve egy bizonylat arról, hogy a folyadékot, aeroszolt vagy gélt egy repülőtér légi oldalán vagy egy légi jármű fedélzetén vásárolták, valamint az utazás ideje alatt egészségügyi célból vagy speciális táplálkozási szükségletek kielégítésére felhasználni kívánt folyadékokat, aeroszolokat és géleket, ideértve a bébiételeket is.

A folyadékokat, aeroszolokat és géleket az átvizsgálás előtt ki kell venni a kézipoggyászból, majd azokat a kézipoggyászban lévő többi tárgytól külön kell átvizsgálni, kivéve akkor, ha a kézipoggyász átvizsgálására szolgáló berendezés alkalmas a poggyászban lévő, folyadékot, aeroszolt vagy gélt tartalmazó több lezárt tartály egyidejű átvizsgálására is.

Amennyiben a folyadékot, aeroszolt vagy gélt a kézipoggyászból kivették, az utasnak be kell mutatnia: a)

minden, legfeljebb 100 milliliter űrtartalmú különálló tartályban vagy azzal egyenértékű kiszerelésben lévő folyadékot, aeroszolt és gélt egyetlen, legfeljebb egy liter űrtartalmú újrazárható, átlátszó műanyag zacskóban elhelyezve, oly módon, hogy a műanyag zacskó tartalma kényelmesen elfér a zacskóban, és a zacskó teljesen le van zárva; valamint b)

minden egyéb folyadékot, aeroszolt és gélt, ideértve az egyszer lezárható biztonsági zacskóba zárt folyadékokat, aeroszolokat és géleket is.

A felelős hatóságok, a légitársaságok és a repülőterek kötelesek megfelelően tájékoztatni az utasokat a folyadékok, aeroszolok és gélek repülőtéren végzett átvizsgálásáról.

4.1.2.3.

A kézipoggyászt legalább a következő módszerek egyikével át kell vizsgálni: a)

kézzel történő átvizsgálás; b)

röntgensugaras berendezés; c)

robbanóanyag-felderítő eszköz (EDS); d)

automatizált tiltott tárgy felismerő (APID) szoftver és a c) pont szerinti eszköz együttes alkalmazása; e)

robbanóanyag-kereső kutya és az a) pont szerinti vizsgálat együttes alkalmazása; f)

robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD).

Ha az átvizsgálást végző személy nem tudja megállapítani, hogy a kézipoggyász tartalmaz-e tiltott tárgyat, akkor a kézipoggyászt vagy vissza kell utasítani, vagy újból át kell vizsgálni az átvizsgálást végző személyt megnyugtató módon.

4.1.2.4.

A kézzel történő átvizsgálásnak a kézipoggyász kézi úton történő ellenőrzéséből kell állnia, beleértve a tartalom ellenőrzését is, és ésszerűen biztosítania kell, hogy a kézipoggyász tiltott tárgyat ne tartalmazhasson.

4.1.2.5.

Röntgensugaras berendezés használata esetén az átvizsgálást végző személynek valamennyi képet meg kell tekintenie.

Robbanóanyag-felderítő eszköz használata esetén az átvizsgálást végző személynek valamennyi képet meg kell tekintenie vagy azokat egy automatizált tiltott tárgy felismerő (APID) szoftvernek elemeznie kell.

4.1.2.6.

Az automatizált tiltott tárgy felismerő szoftver használata esetén az átvizsgálást végző személyt megnyugtató módon meg kell állapítani a 12.13.1.1. pont szerinti riasztások mindegyikének okát, és ezáltal észszerűen biztosítani kell, hogy a szigorított védelmi területre vagy a légi jármű fedélzetére tiltott tárgy ne kerülhessen.

Robbanóanyag-felderítő eszköz használata esetén a 12.4.1.3. pontban említett riasztások mindegyikének okát a poggyász újbóli átvizsgálásával, egy további átvizsgálási módszer alkalmazásával kell megállapítani.

Amennyiben a robbanóanyag-felderítő eszközt 2023. július 1-je előtt telepítették, és azt APID szoftver nélkül használják, az átvizsgálást végző személyt megnyugtató módon meg kell állapítani a 12.4.1.3. pont szerinti riasztások mindegyikének okát, és ezáltal észszerűen biztosítani kell, hogy a szigorított védelmi területre vagy a légi jármű fedélzetére tiltott tárgy ne kerülhessen. Amennyiben egy tárgy nem azonosítható egyértelműen, a riasztások okát a poggyász újbóli átvizsgálásával, egy további átvizsgálási módszer alkalmazásával kell megállapítani.

4.1.2.7.

Röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz használata esetén a kézipoggyászból ki kell venni minden olyan tárgyat, amely sűrűsége folytán gátolja az átvizsgáló személyt a kézipoggyász tartalmának ellenőrzésében. A kézipoggyászt ismételten át kell vizsgálni, a tárgyat pedig külön kézipoggyászként kell átvizsgálni.

4.1.2.8.

Ha egy kézipoggyászban nagyobb méretű elektromos készüléket találnak, akkor azt ki kell venni, és így újra át kell vizsgálni mind a kézipoggyászt, mind az elektromos készüléket, kivéve, ha a kézipoggyászt C2 vagy annál magasabb szintű szabványnak megfelelő robbanóanyag-felderítő eszközzel vizsgálták át.

4.1.2.9.

Robbanóanyag-kereső kutya és robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD) kizárólag kiegészítő átvizsgálási eszközként alkalmazható.

4.1.2.10.

A felelős hatóság meghatározhat olyan kézipoggyász-kategóriákat, amelyeket - objektív okokból - különleges átvizsgálási eljárásnak kell alávetni, vagy amelyek esetében el lehet tekinteni az átvizsgálástól. Az így meghatározott kategóriákról értesíteni kell a Bizottságot.

4.1.2.11.

A kézipoggyászok átvizsgálását röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz segítségével végző személyek rendes körülmények között nem tölthetnek egyhuzamban több mint 20 percet a képek megtekintésével. Átvizsgálást végző személy a képek megtekintésével töltött minden időszak után legalább 10 percig nem ellenőrizhet képeket. Ez a követelmény csak akkor alkalmazandó, ha a vizsgálandó képsor folyamatos.

A kézipoggyászokat átvizsgáló személyek munkájáért egy felügyelő felel, aki gondoskodik a csapat megfelelő összetételéről, a munka minőségéről, a dolgozók képzéséről, támogatásáról és értékeléséről.

4.1.2.12.

Amennyiben az APID szoftvert a C1, C1+, C2 vagy C2+ szabványnak megfelelő robbanóanyag-felderítő eszközzel együtt használják, az üzemeltető vagy más jogalany köteles biztosítani, hogy a nagyobb méretű elektronikus készülékek, valamint a folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálása tekintetében az eljárások összhangban legyenek a szóban forgó szabványok üzemeltetési útmutatójával.

4.1.2.13.

A kézipoggyász átvizsgálására a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

4.1.3. A folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálása

4.1.3.1.

A szigorított védelmi területre történő belépéskor az utasoknál lévő folyadékok, aeroszolok és gélek akkor mentesíthetők a folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezésekkel történő átvizsgálás alól, ha a folyadékok, aeroszolok vagy gélek legfeljebb 100 milliliter űrtartalmú különálló tartályokban vagy azzal egyenértékű kiszerelésben vannak elhelyezve, egyetlen, legfeljebb 1 liter űrtartalmú újrazárható, átlátszó műanyag zacskóba csomagolva, és a műanyag zacskó tartalma kényelmesen elfér a zacskóban, a zacskó pedig teljesen zárt.

4.1.3.3.

A felelős hatóság meghatározhat olyan folyadék-, aeroszol- és gélkategóriákat, amelyeket - objektív okokból - különleges átvizsgálási eljárásnak kell alávetni, vagy amelyek esetében el lehet tekinteni az átvizsgálástól. Az így meghatározott kategóriákról értesíteni kell a Bizottságot.

4.1.3.4.

A folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálására a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

4.2. AZ UTASOK ÉS A KÉZIPOGGYÁSZ VÉDELME

Az utasok és a kézipoggyász védelmére a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított rendelkezések vonatkoznak.

4.3. A POTENCIÁLISAN RENDZAVARÓ UTASOK

4.3.1.

A hatáskörrel rendelkező hatóság köteles előzetesen írásban értesíteni a légi fuvarozót arról, ha a légi fuvarozó légi járművének fedélzetén potenciálisan rendzavaró utast terveznek szállítani.

4.3.2.

Az értesítésnek tartalmaznia kell: a)

a kérdéses személy személyazonosságát és nemét; valamint b)

a szállítás okát; valamint c)

az esetleges kísérők nevét és rendfokozatát; valamint d)

a hatáskörrel rendelkező hatóság által elvégzett kockázatértékelést, beleértve a kísérők biztosításának vagy nem biztosításának okait is; valamint e)

az előzetesen meghatározott ültetési rendet, ha szükséges; valamint f)

a rendelkezésre álló úti okmányok típusát.

A légi fuvarozó ezeket az információkat köteles az utasok fedélzetre szállását megelőzően a légi jármű parancsnoka rendelkezésére bocsátani.

4.3.3.

A hatáskörrel rendelkező hatóság köteles gondoskodni arról, hogy a törvényes őrizet alatt álló személyeket minden esetben kísérettel szállítsák.

4.4. TILTOTT TÁRGYAK

4.4.1.

A 4-C. függelékben felsorolt tárgyakat nem vihet utas a szigorított védelmi területekre vagy a légi jármű fedélzetére.

4.4.2.

A 4.1.1. pont alól a következő feltétellel adható mentesség: a)

a felelős hatóság hozzájárulását adta a tárgy fedélzetre viteléhez; valamint b)

a légi fuvarozót az utasnak a légi járműre való felszállása előtt tájékoztatták az utasról és az általa szállított tárgyról; valamint c)

az alkalmazandó biztonsági előírások teljesülnek.

Az ilyen tárgyakat a légi jármű fedélzetén védett körülmények között kell tartani.

4.4.3.

A légi fuvarozó köteles gondoskodni arról, hogy az utasok legkésőbb az utasfelvétel befejezése előtt tájékoztatást kapjanak a 4-C. függelékben felsorolt tárgyakról.

4-A. FÜGGELÉK

A KÉZZEL TÖRTÉNŐ ÁTVIZSGÁLÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A kézzel történő átvizsgálásra vonatkozó részletes rendelkezéseket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

4-B. FÜGGELÉK

UTASOK ÉS KÉZIPOGGYÁSZ

A KÖZÖS POLGÁRI LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI ALAPKÖVETELMÉNYEKKEL EGYENÉRTÉKŰ VÉDELMI KÖVETELMÉNYEKET ALKALMAZÓKÉNT ELISMERT HARMADIK ORSZÁGOK ÉS EGYÉB ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK, AMELYEKRE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 355. CIKKE SZERINT AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS HARMADIK RÉSZÉNEK VI. CÍME NEM VONATKOZIK

Az utasok és a kézipoggyász tekintetében elismerten a közös polgári légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel egyenértékű védelmi követelményeket alkalmaznak a következő harmadik országok és más olyan országok és területek, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés harmadik részének VI. címe nem vonatkozik:

A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a tagállamok felelős hatóságait, amennyiben olyan információk birtokába jut, amelyek arra engednek következtetni, hogy az adott harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott, az Unió légiközlekedés-védelmének általános szintjét jelentősen befolyásoló légiközlekedés-védelmi követelmények már nem egyenértékűek az Unió közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményeivel.

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a tagállamok felelős hatóságait abban az esetben, ha információi szerint olyan intézkedésekre - így többek között kompenzációs intézkedésekre - került sor, amelyek nyomán az érintett harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott légiközlekedés-védelmi követelmények újból egyenértékűek lettek a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel.

4-C. FÜGGELÉK

UTASOK ÉS KÉZIPOGGYÁSZ

A TILTOTT TÁRGYAK JEGYZÉKE

Az alkalmazandó biztonsági előírások sérelme nélkül az utasok nem vihetik a szigorított védelmi területre és a légi jármű fedélzetére a következő tárgyakat:

a) lőfegyverek és lövedék kilövésére használt egyéb eszközök

-

a lövedék kilövése útján súlyos sérülés okozására alkalmas eszközök, valamint az ezekhez megtévesztésig hasonlító eszközök, így különösen: - minden típusú lőfegyver, például a pisztoly, a revolver, a puska, a sörétes puska, - a valódi fegyverrel összetéveszthető játék fegyver, lőfegyver-utánzat és -imitáció, - a lőfegyverek részei, kivéve a teleszkópos irányzékokat, - sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyverek, például a pisztoly, a sörétes fegyver, a légpuska és a gázfegyver (BB pisztoly), - a jelzőpisztoly és a rajtpisztoly, - az íj, a számszeríj és a nyíl, - a szigonypuska, - a parittya és a hajítógép;

b) kábító eszközök

-

a kifejezetten elkábításra vagy bénításra szolgáló eszközök, így különösen: - a sokkolásra szolgáló eszközök, például a bénító vagy sokkoló lövedéket kilövő fegyver, az elektromos sokkolópisztoly és az elektromos sokkolóbot, - az állatok bénítására vagy leölésére szolgáló eszközök, - a másokat öntudatlanná vagy védekezésre képtelenné tevő vegyi anyagok, gázok és spray-k, például az önvédelmi spray, a bors- vagy a paprikaspray, a könnygáz, a savas spray-k és az állatriasztó szerek;

c) hegyes végű vagy éles szélű tárgyak

-

a súlyos sérülés okozására alkalmas hegyes végű és éles szélű tárgyak, így különösen: - a darabolásra szolgáló eszközök, például a fejsze, a balta és a bárd, - a jégcsákány és a jégvágó, - a borotvapenge, - a sniccer, - a 6 cm-nél hosszabb pengéjű kés, - a forgástengelyétől mérve 6 cm-nél hosszabb pengéjű olló, - a hegyes végű és az éles szélű harcművészeti eszközök, - a kard és a szablya;

d) kéziszerszámok

-

a súlyos sérülés okozására vagy a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére alkalmas szerszámok, így különösen: - a feszítővas, - a fúrógép és a fúrófej, beleértve a kábel nélküli, hordozható tápegységű fúrógépet is, - a fegyverként használható, 6 cm-nél hosszabb pengéjű vagy tollú szerszámok, például a csavarhúzó és a véső, - a fűrész, beleértve a kábel nélküli, hordozható tápegységű fűrészt is, - a forrasztólámpa, - a csapszeg- és a szegbelövő;

e) tompa eszközök

-

az ütés útján súlyos sérülés okozására alkalmas eszközök, így különösen: - a baseball- és a softballütő, - a merev és a rugalmas ütők, például a furkósbot, az ólmosbot és a gumibot, - a harcművészeti eszközök;

f) robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök

-

a súlyos sérülés okozására vagy a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére alkalmas robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök, valamint az ezekhez megtévesztésig hasonlító anyagok és eszközök, így különösen: - a lőszer, - a gyutacs, - a detonátor és a gyújtókészülék, - robbanóeszközök utánzata és imitációja, - az akna, a gránát és más katonai robbanóeszközök, - a tűzijáték és más pirotechnikai eszközök, - a füstképző doboz és a füstképző kapszula, - a dinamit, a puskapor és a plasztik robbanóanyagok.

5. A FELADOTT POGGYÁSZ

5.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

5.0.1.

Eltérő rendelkezés hiányában az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében említett nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program alapján felelős hatóság, repülőtér-üzemeltető, légi fuvarozó vagy jogalany köteles biztosítani.

5.0.2.

Az 5-A. függelék sorolja fel azokat a harmadik országokat, amelyekben a feladott poggyász tekintetében a közös alapkövetelményekkel egyenértékűként elismert védelmi követelményeket alkalmaznak.

5.0.3.

Harmadik országból érkező feladott poggyásznak kell tekinteni az olyan feladott poggyászt, amely valamely tagállamból azt követően érkezik, hogy légi járműve oda az 5-A. függelék jegyzékén nem szereplő harmadik országból tranzitként érkezett, illetve amely olyan uniós repülőtérről érkezett, amelynek esetében az illetékes tagállam eltért az 1254/2009/EU bizottsági rendelet 1. cikkében előírt közös alapkövetelményektől, kivéve akkor, ha megerősítést nyert, hogy a feladott poggyászt e fejezetnek megfelelően átvizsgálták.

5.0.4.

E fejezet alkalmazásában a "biztosított poggyász" olyan átvizsgált induló feladott poggyász, amely fizikailag oly módon védett, hogy abba utólag semmiféle tárgyat nem lehet betenni.

5.0.5.

Az e fejezetben és adott esetben a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban szereplő, harmadik országokra való utalások magukban foglalnak olyan egyéb országokat és területeket is, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés harmadik részének VI. címe nem vonatkozik.

5.0.6.

Harmadik országból érkező feladott poggyásznak kell tekinteni az olyan feladott poggyászt, amely olyan uniós repülőtérről érkezett, amelynek esetében az illetékes tagállam eltért az 1254/2009/EU bizottsági rendelet 1. cikkében előírt közös alapkövetelményektől, kivéve akkor, ha megerősítést nyert, hogy a feladott poggyászt e fejezetnek megfelelően átvizsgálták.

5.1. A FELADOTT POGGYÁSZ ÁTVIZSGÁLÁSA

5.1.1.

A feladott poggyász átvizsgálására a következő módszereket kell - egyedileg vagy egymással kombinálva - alkalmazni: a)

kézzel történő átvizsgálás; vagy b)

röntgensugaras berendezés; vagy c)

robbanóanyag-felderítő eszközök (EDS); vagy d)

robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD); vagy e)

robbanóanyag-kereső kutya;

Ha az átvizsgálást végző személy nem tudja megállapítani, hogy a feladott poggyász tartalmaz-e tiltott tárgyat, akkor azt vagy vissza kell utasítani, vagy az átvizsgálást végző személyt megnyugtató módon újból át kell vizsgálni.

5.1.2.

A kézzel történő átvizsgálásnak a poggyász kézi úton végrehajtott alapos ellenőrzéséből kell állnia, beleértve a tartalom ellenőrzését is, és ésszerűen biztosítania kell, hogy a feladott poggyász tiltott tárgyat ne tartalmazhasson.

5.1.3.

Röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz (EDS) használata esetén ha egy tárgy a sűrűsége folytán gátolja az átvizsgáló személyt a poggyász tartalmának ellenőrzésében, akkor a poggyászt más módszeren alapuló átvizsgálásnak kell alávetni.

5.1.4.

A robbanóanyagnyom-felderítő eszközzel (ETD) végzett átvizsgálásnak a poggyász külsejéből és belsejéből, valamint tartalmából vett minták elemzéséből kell állnia. A poggyász tartalma kézzel történő átvizsgálás útján is ellenőrizhető.

5.1.5.

A felelős hatóság meghatározhat olyan kézipoggyász-kategóriákat, amelyeket - objektív okokból - különleges átvizsgálási eljárásnak kell alávetni, vagy amelyek esetében el lehet tekinteni az átvizsgálástól. Az így meghatározott kategóriákról értesíteni kell a Bizottságot.

5.1.6.

A feladott poggyász átvizsgálására a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

5.1.7.

A feladott poggyász átvizsgálását röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz segítségével végző személyek rendes körülmények között nem tölthetnek egyhuzamban több mint 20 percet a képek megtekintésével. Átvizsgálást végző személy a képek megtekintésével töltött minden időszak után legalább 10 percig nem ellenőrizhet képeket. Ez a követelmény csak akkor alkalmazandó, ha a vizsgálandó képsor folyamatos.

A feladott poggyászokat átvizsgáló személyek munkájáért egy felügyelő felel, aki gondoskodik a csapat megfelelő összetételéről, a munka minőségéről, a dolgozók képzéséről, támogatásáról és értékeléséről.

5.2. A FELADOTT POGGYÁSZ VÉDELME

5.2.1.

Az utasok számára nem engedhető meg az átvizsgált feladott poggyászhoz való hozzáférés, kivéve akkor, ha saját poggyászukról van szó, és felügyelet révén biztosított, hogy: a)

a feladott poggyászban ne helyezhessenek el olyan tárgyat, amely szerepel az 5-B. függelék jegyzékén; vagy b)

a feladott poggyászból ne vehessenek ki és a szigorított védelmi területre vagy a légi jármű fedélzetére ne vihessenek be olyan tárgyat, amely szerepel a 4-C. függelék jegyzékén.

5.2.2.

Azt a feladott poggyászt, amely a jogosulatlan beavatkozással szemben nem részesült védelemben, ismételten át kell vizsgálni.

5.2.3.

A feladott poggyász átvizsgálására a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

5.3. POGGYÁSZEGYEZTETÉS

5.3.1. A feladott poggyász azonosítása

5.3.1.1.

A légi fuvarozó köteles biztosítani, hogy a beszállási folyamat során az utas a poggyászfelvételkor feladott csomaghoz kapcsolódó beszállókártyát vagy azzal egyenértékű dokumentumot mutasson be.

5.3.1.2.

A légi fuvarozó köteles gondoskodni egy olyan eljárás alkalmazásáról, amelynek révén azonosítható a beszállást elmulasztó vagy az indulás előtt a légi járművet elhagyó utasok feladott poggyásza.

5.3.1.3.

Ha egy utas nem tartózkodik a légi jármű fedélzetén, a beszállókártyájához vagy az azzal egyenértékű dokumentumhoz kapcsolódó feladott poggyászt kísérő nélküli poggyásznak kell tekinteni.

5.3.1.4.

A légi fuvarozó köteles gondoskodni arról, hogy a kísérő nélküli feladott poggyász valamennyi darabjáról egyértelműen megállapítható legyen, hogy a légi szállítása jóváhagyott.

5.3.2. Az utason kívül álló körülmények

5.3.2.1.

Hacsak nem alkalmazzák az 5.3.3. pontban előírt védelmi ellenőrzéseket, egy poggyász kísérő nélküli poggyásszá válásának okát a légi járműbe való berakodását megelőzően jegyzőkönyvbe kell foglalni.

5.3.2.2.

Az utason kívül álló körülményekre irányadó további részletes rendelkezéseket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

5.3.3. A kísérő nélküli feladott poggyász megfelelő védelmi ellenőrzése

5.3.3.1.

Az 5.3.2. pont hatályán kívül eső kísérő nélküli feladott poggyászt az 5.1.1. pontban megállapított módszerek valamelyikével át kell vizsgálni, és adott esetben alkalmazni kell rá a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított további követelményeket.

5.3.3.2.

Az 5.3.2.2. pontban említett okokon kívüli tényezők miatt kísérő nélkülivé vált feladott poggyászt ki kell rakodni a légi járműből, és a légi járműbe való ismételt berakodása előtt újból át kell vizsgálni.

5.3.3.3.

A kísérő nélküli feladott poggyász védelmi ellenőrzésére irányadó további részletes rendelkezéseket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

5.4. TILTOTT TÁRGYAK

5.4.1.

Az 5-B. függelékben felsorolt tárgyakat nem tarthatja utas a feladott poggyászában.

5.4.2.

Az 5.4.1. pont alól a következő feltétellel adható mentesség: a)

ha a felelős hatóság nemzeti előírásai lehetővé teszik a tárgy szállítását; valamint b)

ha az alkalmazandó biztonsági előírások teljesülnek.

A légi fuvarozó biztosítja, hogy lőfegyverek kizárólag akkor legyenek szállíthatók a feladott poggyászban, ha egy erre felhatalmazott és megfelelően képesített személy megállapította, hogy nincsenek megtöltve. Az ily módon ellenőrzött lőfegyvereket olyan helyen kell tárolni, ahol a repülés során senki nem férhet hozzájuk.

5.4.3.

A légi fuvarozó köteles gondoskodni arról, hogy az utasok az utasfelvétel befejezése előtt bármikor tájékoztatást kapjanak az 5-B. függelékben felsorolt tárgyakról.

5-A. FÜGGELÉK

FELADOTT POGGYÁSZ

A KÖZÖS POLGÁRI LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI ALAPKÖVETELMÉNYEKKEL EGYENÉRTÉKŰ VÉDELMI KÖVETELMÉNYEKET ALKALMAZÓKÉNT ELISMERT HARMADIK ORSZÁGOK ÉS EGYÉB ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK, AMELYEKRE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 355. CIKKE SZERINT AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS HARMADIK RÉSZÉNEK VI. CÍME NEM VONATKOZIK

A feladott poggyász tekintetében elismerten a közös polgári légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel egyenértékű védelmi követelményeket alkalmaznak a következő harmadik országok és más olyan országok és területek, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés harmadik részének VI. címe nem vonatkozik:

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a tagállamok felelős hatóságait, amennyiben olyan információk birtokába jut, amelyek arra engednek következtetni, hogy az adott harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott, az Unió légiközlekedés-védelmének általános szintjét jelentősen befolyásoló légiközlekedés-védelmi követelmények már nem egyenértékűek az Unió közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményeivel.

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a tagállamok felelős hatóságait abban az esetben, ha információi szerint olyan intézkedésekre - így többek között kompenzációs intézkedésekre - került sor, amelyek nyomán az érintett harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott légiközlekedés-védelmi követelmények újból egyenértékűek lettek a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel.

5-B. FÜGGELÉK

FELADOTT POGGYÁSZ

A TILTOTT TÁRGYAK JEGYZÉKE

A következő tárgyakat nem szállíthatja utas a feladott poggyászában:

-

a súlyos sérülés okozására vagy a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére alkalmas robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök, így különösen:

- a lőszer,

- a gyutacs,

- a detonátor és a gyújtókészülék,

- az akna, a gránát és más katonai robbanóeszközök,

- a tűzijáték és más pirotechnikai eszközök,

- a füstképző doboz és a füstképző kapszula,

- a dinamit, a puskapor és a plasztik robbanóanyagok;

6. ÁRUK ÉS POSTAI KÜLDEMÉNYEK

6.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6.0.1.

Az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását az e fejezetben meghatározottak szerinti hatóság, repülőtér-üzemeltető, légi fuvarozó vagy jogalany köteles biztosítani.

6.0.2.

A nem az alkalmazandó biztonsági előírásokkal összhangban szállított összeszerelt robbanó- és gyújtóeszközök az áruk és postai küldemények szállítmányaiban tiltott tárgynak minősülnek.

6.0.3.

Az e fejezetben és adott esetben a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban szereplő, harmadik országokra való utalások magukban foglalnak olyan egyéb országokat és területeket is, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés harmadik részének VI. címe nem vonatkozik.

6.0.4.

E melléklet alkalmazásában: "berakodás előtti előzetes áruinformációk" vagy "PLACI": az Unió vámterületére ( 4 ) légi úton beszállítandó áruk légiközlekedés-védelmi célú első kockázatelemzésének eljárása.

6.0.5.

E melléklet alkalmazásában "engedélyezett fuvarozó": az a jogalany, amely a meghatalmazott ügynök vagy ismert szállító nevében biztosítja a korábban védelmi ellenőrzések alá vont légi áruk és postai küldemények felszíni szállítását és védelmét, és amelynek eljárásai megfelelnek azon közös védelmi szabályoknak és előírásoknak, amelyek elegendőek a szállítmányok sértetlenségének biztosításához.

6.0.6.

E melléklet alkalmazásában "korlátozott tárolás": az a teljes időtartam, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy engedélyezett fuvarozó elvégezze az áruknak és postai küldeményeknek egyik szállítóeszközről egy másik - az adott szállítmány felszíni szállításának következő szakaszán használt - szállítóeszközre történő átrakodását.

Az első bekezdésben szereplő fogalommeghatározás alkalmazásában a "feltétlenül szükséges időtartam": a)

magában foglalja a kapcsolódó kezelési műveletek és az adminisztratív alakiságok elvégzéséhez szükséges időt; b)

amennyiben logisztikai okokból szükséges, magában foglalja a szállítmány rövid tárolását a két szállítóeszközzel való szállítás között, amely során a szállítmány a 6.5.2., 6.6.1. és 6.6.2. pontnak megfelelően védve van a jogosulatlan beavatkozástól; c)

nem foglalja magában a b) pontban említetteken kívüli tárolási műveleteket, kivéve akkor, ha a fuvarozó maga is rendelkezik meghatalmazott ügynökként való jóváhagyással.

6.1. VÉDELMI ELLENŐRZÉSEK - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6.1.1.

A légi járműbe való berakodást megelőzően valamennyi árut és postai küldeményt át kell vizsgálnia egy meghatalmazott ügynöknek, kivéve, ha: a)

a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket egy meghatalmazott ügynök már elvégezte, és a szállítmány azt követően a berakodásig védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben; vagy b)

a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket egy ismert szállító már elvégezte, és a szállítmány azt követően a berakodásig védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben; vagy d)

a szállítmány mentességet élvez az átvizsgálás alól, és a szállítmány az azonosítható légi áruvá vagy azonosítható légipostai küldeménnyé válásától berakodásáig védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben.

6.1.2.

Amennyiben okkal feltételezhető, hogy a védelmi ellenőrzés alá vont szállítmányt a védelmi ellenőrzés időpontja óta jogosulatlan beavatkozás érte vagy az a jogosulatlan beavatkozással szemben nem volt védve, akkor a szállítmányt a légi járműre való berakodását megelőzően egy meghatalmazott ügynöknek át kell vizsgálnia. Azon szállítmányok, amelyeket vélhetően jogosulatlan beavatkozás ért vagy amelyek más oknál fogva gyanút keltenek, a 6.7. pontnak megfelelően magas kockázatú áruként vagy postai küldeményként kezelendők.

6.1.3.

Ha a meghatalmazott ügynök magas kockázat miatt utasít el egy szállítmányt, gondoskodnia kell arról, hogy a szállítmányt és a kísérő dokumentációt magas kockázatú áruként és postai küldeményként jelöljék meg, mielőtt a szállítmányt visszajuttatnák az azt átadó jogalanyt képviselő személyhez. Az ilyen szállítmányok kizárólag akkor rakodhatók be a légi járműbe, ha egy másik meghatalmazott ügynök a 6.7. pontnak megfelelően kezeli őket.

6.1.4.

Az áruknak és postai küldeményeknek a szigorított védelmi területekre való belépése kizárólag akkor engedélyezhető, miután megállapításra került, hogy a szállítmányt földi oldalról szállító jogalany az alábbi kategóriák közül melyikbe tartozik: a)

meghatalmazott ügynök; b)

ismert szállító; c)

a 6.6.1.1. c) pontnak megfelelően kijelölt fuvarozó, aki korábban védelmi ellenőrzés alá vont szállítmányt szállít; d)

engedélyezett fuvarozó; e)

az a)-d) pontok egyikében sem említett jogalany.

A c) pont 2026. december 31-ig alkalmazandó.

6.1.5.

Amennyiben a 6.1.4. c) pont alkalmazandó, a 6-E. függelékben található nyilatkozat egy aláírt példányát a szigorított védelmi területekre belépést engedélyező meghatalmazott ügynök, légi fuvarozó vagy repülőtér-üzemeltető rendelkezésére kell bocsátani, kivéve, ha az alábbi esetek egyike áll fenn: a)

a fuvarozó maga is meghatalmazott ügynök; b)

a szállítás a fogadó meghatalmazott ügynök vagy légi fuvarozó nevében a szigorított védelmi területen történik.

A 6-E. függelékben található nyilatkozat egy aláírt példányának a fuvarozó általi benyújtása helyettesíthető egy azzal egyenértékű, a belépési pontnál teendő előzetes értesítéssel, amelyről annak a repülőtéren kívüli feladónak vagy meghatalmazott ügynöknek, akinek a nevében a szállítást teljesítik, vagy a szigorított védelmi területen a fogadó meghatalmazott ügynöknek vagy a légi fuvarozónak kell gondoskodnia.

6.1.6.

Védelmi ellenőrzésen korábban át nem esett áruk vagy postai küldemények akkor engedhetők be a szigorított védelmi területekre, ha az alábbi lehetőségek közül egyre sor került: a)

belépés előtt a 6.2. pontnak megfelelően, a fogadó meghatalmazott ügynök vagy légi fuvarozó felelősségvállalása mellett az árukat vagy postai küldeményeket átvizsgálták; b)

az árukat vagy postai küldeményeket a meghatalmazott ügynök vagy a légi fuvarozó felelősségvállalása mellett a meghatalmazott ügynök vagy légi fuvarozó szigorított védelmi területen található telephelyére kísérik.

Átadáskor az ilyen szállítmányt az átvizsgálásig védeni kell a jogosulatlan beavatkozástól.

A szállítmányt kísérő vagy a szállítmányt a jogosulatlan beavatkozástól védő személyzet felvételének és képzésének a 11.1.1. pontnak, illetve legalább a 11.2.3.9. pontnak megfelelően kell történnie.

6.2. ÁTVIZSGÁLÁS

6.2.1. Átvizsgálás

6.2.1.1.

Áru vagy postai küldemény átvizsgálásakor: a)

olyan eszközt vagy módszert kell alkalmazni, amely a szállítmány jellegének figyelembevételével a legnagyobb valószínűséggel biztosítja a tiltott tárgyak észlelését; valamint b)

az alkalmazott eszköznek vagy módszernek ésszerűen biztosítania kell, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy.

6.2.1.2.

Ha az átvizsgálást végző személy nem tud kellőképpen meggyőződni arról, hogy a szállítmány nem tartalmaz tiltott tárgyat, a szállítmányt vagy vissza kell utasítani, vagy az átvizsgálást végző személyt megnyugtató módon újból át kell vizsgálni.

6.2.1.3.

Az áruk és postai küldemények átvizsgálására a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

6.2.1.4.

Az áruk átvizsgálását röntgensugaras berendezés vagy robbanó- anyag-felderítő eszköz segítségével végző személyek rendes körülmények között nem tölthetnek egyhuzamban több mint 20 percet a képek megtekintésével. Átvizsgálást végző személy a képek megtekintésével töltött minden időszak után legalább 10 percig nem ellenőrizhet képeket. Ez a követelmény csak akkor alkalmazandó, ha a vizsgálandó képsor folyamatos.

6.2.1.5.

Az árukat és a postai küldeményeket legalább a következő módszerek egyikével át kell vizsgálni, a 6-J. függelékben foglaltaknak megfelelően: a)

kézzel történő átvizsgálás; b)

röntgensugaras berendezés; c)

robbanóanyag-felderítő eszköz (EDS); d)

robbanóanyag-kereső kutya (EDD); e)

robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD); f)

szemrevételezés; g)

fémérzékelő eszköz (MDE); h)

robbanógőz-felderítő eszköz (EVD).

6.2.1.6.

Ha egy szállítmány jellege miatt a 6.2.1.5. pontban meghatározott eszközök vagy módszerek nem alkalmazhatók, akkor egyéb megfelelő védelmi ellenőrzések is végezhetők, feltéve, hogy ezeket a felelős hatóság engedélyezi, és arról a Bizottságot értesítette.

6.2.2. Az átvizsgálás alóli mentesség

Az átvizsgálás alóli mentességre vonatkozó részletes rendelkezéseket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

6.3. MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖKÖK

6.3.1. A meghatalmazott ügynökök jóváhagyása

6.3.1.1.

A meghatalmazott ügynököket a felelős hatóság hagyja jóvá.

A meghatalmazott ügynök jóváhagyása egy adott létesítményre szól.

Meghatalmazott ügynökként jóvá kell hagyni a 6.3.2. pontban előírt védelmi ellenőrzéseket alkalmazó valamennyi jogalanyt. Ilyen jogalany különösen az integrált raktározási és szállítási szolgáltatásokat nyújtó, harmadik személynek minősülő logisztikai szolgáltató, a légi fuvarozó és a földi kiszolgáló.

A meghatalmazott ügynökök alvállalkozásba adhatják a következőket: a)

a 6.3.2. pont szerinti védelmi ellenőrzések bármelyikét másik meghatalmazott ügynöknek; b)

a 6.3.2. pont szerinti védelmi ellenőrzések bármelyikét másik jogalanynak, amennyiben a védelmi ellenőrzést a meghatalmazott ügynök saját létesítményén vagy valamely repülőtéren a meghatalmazott ügynök vagy repülőtér védelmi programja alapján végzik; c)

a 6.3.2. pont szerinti védelmi ellenőrzések bármelyikét másik jogalanynak, amennyiben a védelmi ellenőrzést nem a meghatalmazott ügynök saját létesítményén és nem repülőtéren végzik, és a szóban forgó jogalanyt a felelős hatóság az adott szolgáltatás nyújtása vonatkozásában tanúsította vagy jóváhagyta és nyilvántartásba vette; d)

a szállítmányok védelmét, valamint a 6.5., illetve 6.6. pont követelményeinek megfelelő fuvarozóhoz történő szállítását.

6.3.1.2.

A meghatalmazott ügynökök jóváhagyása a következő eljárás szerint történik: a)

A kérelmező annak a tagállamnak a felelős hatóságától kér jóváhagyást, amelyben a kérelemben szereplő létesítmények találhatók.

A kérelmező védelmi programot nyújt be az érintett felelős hatósághoz. A programban meghatározza azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket az ügynök a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében követni köteles. A programban meghatározza továbbá, hogy az ügynök hogyan fogja ellenőrizni a módszereknek és eljárásoknak való megfelelést. A légi fuvarozónak a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében követendő módszereket és eljárásokat leíró védelmi programját úgy kell tekinteni, hogy teljesíti a meghatalmazott ügynök védelmi programjára vonatkozó követelményt.

A kérelmező benyújtja továbbá a 6-A. függelékben található "Kötelezettségvállalási nyilatkozat - Meghatalmazott ügynök" című nyilatkozatot is. A nyilatkozatot a kérelmező törvényes képviselője vagy a védelmi kérdésekért felelős személy írja alá.

Az aláírt nyilatkozatban egyértelműen fel kell tüntetni azon létesítmény(ek) helyét, amely(ek)re az vonatkozik, és az érintett felelős hatóságnak meg kell őriznie azt. b)

A felelős hatóság vagy a nevében eljáró uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr mielőtt a védelmi programban megjelölt létesítményeken helyszíni szemlét hajtana végre, megvizsgálja a védelmi programot annak megállapítása céljából, hogy a kérelmező megfelel-e a 300/2008/EK rendeletben és a rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban foglalt követelményeknek.

Az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet ( 5 ) 29. cikke alapján az illetékes vámhatóság által a kérelmező létesítményénél végzett vizsgálat helyszíni szemlének tekintendő - kivéve a 6.2. pontban szereplő átvizsgálási követelmények tekintetében -, amennyiben arra legfeljebb 3 évvel az előtt az időpont előtt kerül sor, amikor a kérelmező meghatalmazott ügynökként való jóváhagyás iránt folyamodott. Az AEO-engedélyt és a vámhatóság által végzett vizsgálat eredményét a kérelmező további vizsgálat céljából köteles rendelkezésre bocsátani. c)

Ha a felelős hatóság elégedett az a) és a b) pont alapján nyújtott tájékoztatással, akkor gondoskodik arról, hogy az ügynök szükséges adatai legkésőbb a következő munkanapon bekerüljenek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba. Az adatbázisba történő felvételkor a felelős hatóság mindegyik jóváhagyott létesítményhez szabványos formátumú egyedi alfanumerikus azonosítót rendel.

Ha a felelős hatóság elégedetlen az a) és a b) pont alapján nyújtott tájékoztatással, akkor ennek okát haladéktalanul közli a meghatalmazott ügynökként való jóváhagyást igénylő jogalannyal. d)

A meghatalmazott ügynök nem tekinthető jóváhagyottnak mindaddig, amíg adatai nem szerepelnek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban.

6.3.1.3.

A meghatalmazott ügynök minden létesítmény esetében kijelöl legalább egy személyt, aki a benyújtott védelmi program végrehajtásáért felelős. Ennek a személynek sikeresen teljesítenie kell a 11.1. pont szerinti védelmi háttérellenőrzést.

6.3.1.4.

A meghatalmazott ügynököt rendszeres időközönként, de legalább ötévente ismételten tanúsítani kell. Az ismételt tanúsításnak helyszíni szemlét is magában kell foglalnia annak megállapítására, hogy a meghatalmazott ügynök továbbra is megfelel-e a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek.

A felelős hatóság által a nemzeti minőségbiztosítási programjával összhangban a meghatalmazott ügynök telephelyén folytatott vizsgálat helyszíni szemlének tekinthető, amennyiben a jóváhagyáshoz szükséges valamennyi követelményre kiterjed.

Az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet 29. cikkével összhangban az illetékes vámhatóság által a meghatalmazott ügynök telephelyén végzett vizsgálat helyszíni szemlének tekintendő - kivéve a 6.2. pontban szereplő átvizsgálási követelmények tekintetében.

6.3.1.5.

Ha a felelős hatóság úgy ítéli meg, hogy a meghatalmazott ügynök már nem tesz eleget a 300/2008/EK rendeletben foglalt követelményeknek, akkor a megjelölt létesítmény vagy létesítmények tekintetében köteles megvonni a meghatalmazott ügynök jogállását.

Közvetlenül az engedély visszavonását követően, de legkésőbb a visszavonást követő 24 órán belül a felelős hatóság gondoskodik arról, hogy a korábban meghatalmazott ügynöki státussal rendelkező jogalany jogállásának változása megjelenjen a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban.

Ha a meghatalmazott ügynök már nincs birtokában a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) 38. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 33. cikkében említett AEO-engedélynek vagy ha AEO-engedélye a 952/2013/EU rendelet 39. cikke e) pontjának és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 28. cikkének való meg nem felelés miatt felfüggesztésre került, a felelős hatóság megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsa a meghatalmazott ügynök 300/2008/EK rendelet követelményeinek való megfelelését.

A meghatalmazott ügynök a 952/2013/EU rendelet 38. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és az (EU) 2015/2447 rendelet 33. cikkében említett AEO-engedélye tekintetében bekövetkező minden változásról tájékoztatja a felelős hatóságot.

6.3.1.6.

Az egyes tagállamok azon jogának sérelme nélkül, hogy a 300/2008/EK rendelet 6. cikke alapján szigorúbb intézkedéseket alkalmazzanak, az e melléklet 6.3. pontja alapján jóváhagyott meghatalmazott ügynököt valamennyi tagállamban el kell ismerni.

6.3.1.7.

A felelős hatóság meghatalmazott ügynökként való jóváhagyása esetében a 6.3.1. pont követelményeit - a 6.3.1.2. d) pont kivételével - nem kell alkalmazni.

6.3.1.8.

A felelős hatóság a vámhatóság tudomására hoz a meghatalmazott ügynökök jogállásával kapcsolatos minden olyan információt, amely a 952/2013/EU rendelet 38. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 33. cikkében említett AEO-engedély birtoklása szempontjából releváns lehet. Ezen információk közé tartoznak a meghatalmazott ügynökök részére újonnan kiadott jóváhagyásokkal, a meghatalmazott ügynöki jogállás visszavonásával, az újraérvényesítéssel és a vizsgálatokkal, az ellenőrzési ütemtervekkel, valamint az ezen értékelések eredményével kapcsolatos információk.

A felelős hatóságok és a nemzeti vámhatóságok meghatározzák ezen információcsere módját.

6.3.1.9.

A felelős hatóság kérésére a meghatalmazott ügynöknek dokumentumokkal kell igazolnia a nevében szállítást végző engedélyezett fuvarozóval kötött hatályos megállapodásokat. Amennyiben azt a jóváhagyó felelős hatóság előírja, a meghatalmazott ügynöknek továbbá listát kell vezetnie, amely minden olyan engedélyezett fuvarozó esetében, amellyel fuvarozási megállapodást kötött, tartalmazza legalább az egyedi alfanumerikus azonosítót, a megállapodás érvényességének kezdetét és adott esetben lejáratát.

A listát vizsgálat céljából hozzáférhetővé kell tenni a felelős hatóság számára.

6.3.2. A meghatalmazott ügynök által alkalmazandó védelmi ellenőrzések

6.3.2.1.

A meghatalmazott ügynök valamennyi szállítmány fogadásakor megállapítja, hogy az a jogalany, amelytől a szállítmányt kapja, meghatalmazott ügynök, ismert szállító, vagy egyik sem.

6.3.2.2.

A meghatalmazott ügynök vagy a légi fuvarozó a neki bármilyen szállítmányt átadó személytől megköveteli egy személyazonosító igazolvány, útlevél, gépjármű-vezetői engedély vagy a nemzeti hatóság által kibocsátott illetve elismert más fényképes okmány bemutatását. A bemutatott okmány alapján meg kell állapítani a szállítmányt átadó személy személyazonosságát.

6.3.2.3.

A meghatalmazott ügynök gondoskodik arról, hogy az olyan szállítmány, amelyre előzőleg nem alkalmazták valamennyi előírt védelmi ellenőrzést: a)

a 6.2. vagy adott esetben a 6.7. pont szerint átvizsgálásra kerüljön; vagy b)

a meghatalmazott ügynök kizárólagos felelősségére kerüljön tárolásra, válogatás előtt ne legyen légi járművön szállítandó rakományként azonosítható, és kizárólag a meghatalmazott ügynök által e feladatra kijelölt és kiképzett személyek - a szállító vagy bármely más személy vagy jogalany közreműködése nélkül - válogathassák ki.

A b) pont csak abban az esetben alkalmazható, ha a meghatalmazott ügynök nem tudja előre, hogy a szállítmány légi úton kerül-e szállításra.

6.3.2.4.

Az e melléklet 6.3.2.1-6.3.2.3. pontjaiban és a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat mellékletének 6.3. pontjában előírt védelmi ellenőrzések végrehajtása után a meghatalmazott ügynök biztosítja az áru és a postai küldemények 6.6. pont szerinti védelmét.

6.3.2.5.

A 6.3.2.1-6.3.2.4. pontokban előírt védelmi ellenőrzések végrehajtása után a meghatalmazott ügynök biztosítja, hogy a légi fuvarozónak vagy másik meghatalmazott ügynöknek átadott szállítmányt megfelelő okmány kísérje; ez az okmány lehet a légi fuvarlevél vagy külön nyilatkozat, és elektronikus formátumban vagy írásban egyaránt kiállítható.

6.3.2.6.

A 6.3.2.5. pontban említett okmánynak vizsgálat céljából hozzáférhetőnek kell lennie a felelős hatóság számára a szállítmány légi járműre való berakodását megelőző bármely időpontban, és ezt követően a repülés időtartama alatt, de legalább 24 órán át, és tartalmaznia kell a következőket: a)

a meghatalmazott ügynök felelős hatóságtól kapott egyedi alfanumerikus azonosítója; b)

a szállítmány egyedi azonosítója, például az (egyedi vagy összevont) légi fuvarlevél száma; c)

a szállítmány tartalma, kivéve a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 6.2.1. d) és e) pontjában felsorolt szállítmányok esetében; d)

a szállítmány védelmi státusa a következők valamelyikének megadásával: - "SPX": biztonságosan szállítható utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön, vagy - "SHR": a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartásával szállítható biztonságosan utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön; e)

a védelmi státus megállapításának alapja, vagyis: i.

"KC": ismert szállítótól származik; vagy iii.

"RA": meghatalmazott ügynök választotta ki; vagy iv.

az átvizsgáláshoz alkalmazott eszköz vagy módszer, az alábbiak szerint: - kézzel történő átvizsgálás (PHS), - röntgensugaras berendezés (XRY), - robbanóanyag-felderítő eszköz (EDS), - robbanóanyag-kereső kutya (EDD), - robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD), - szemrevételezés (VCK), - fémérzékelő eszköz (CMD), - robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (EVD), - bármilyen más, a 6.2.1.6. pontnak megfelelő módszer (AOM), ez esetben meg kell adni az alkalmazott módszert; vagy v.

a szállítmány átvizsgálás alóli mentességének oka; f)

a védelmi státust megállapító személy neve vagy azzal egyenértékű azonosító jele, valamint a megállapítás napja és időpontja; g)

azon meghatalmazott ügynök felelős hatóságtól kapott egyedi azonosítója, amely a más meghatalmazott ügynök által a szállítmányra vonatkozóan megállapított védelmi státust elfogadta, az átrakodási műveletek alatt is.

Amikor egy meghatalmazott ügynök egy másik meghatalmazott ügynöknek vagy légi fuvarozónak szállítmányt ad át, határozhat úgy, hogy csak az a)-e) és g) pontokban szereplő információkat adja át, és az f) pontban említett adatokat a repülés időtartama alatt, de legalább24 órán át visszatartja.

Azt az átrakandó árut vagy postai küldeményt, amely vonatkozásában a légi fuvarozó vagy a nevében eljáró meghatalmazott ügynök nem tudja az e pontban vagy adott esetben a 6.3.2.7. pontban előírt információkat a kísérő dokumentációban megerősíteni, át kell vizsgálni a következő járatot biztosító légi járműbe való berakodás előtt.

6.3.2.7.

Összevont szállítmányok esetében a 6.3.2.5. és a 6.3.2.6. pont szerinti követelményeket teljesítettnek kell tekinteni, ha: a)

az összevonást végző meghatalmazott ügynök minden egyedi szállítmányra nézve megőrzi a 6.3.2.6. a)-g) pontokban előírt információkat a repülés(ek) időtartamára, de legalább 24 óráig; valamint b)

az összevont szállítmányt kísérő okmány tartalmazza az összevonást végző meghatalmazott ügynök alfanumerikus azonosítóját, valamint az összevont szállítmány egyedi azonosítóját és védelmi státusát.

Az a) alpont nem alkalmazandó olyan összevont szállítmányokra, amelyek minden esetben vagy a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 6.2.1. d) és e) pontjával összhangban mentességet élveznek az átvizsgálás alól, ha a meghatalmazott ügynök egyedi azonosítóval látja el az összevont szállítmányt, feltünteti annak védelmi státusát és megadja a védelmi státus odaítélésének kizárólagos okát.

6.3.2.8.

Olyan szállítmány fogadásakor, amelyen korábban nem végezték el valamennyi előírt védelmi ellenőrzést, a meghatalmazott ügynök is dönthet úgy, hogy nem hajtja végre a 6.3.2. pontban előírt védelmi ellenőrzéseket, hanem azok végrehajtásának biztosítása érdekében a szállítmányt másik meghatalmazott ügynöknek adja át.

6.3.2.9.

A meghatalmazott ügynöknek gondoskodnia kell arról, hogy a személyzet minden tagjának felvétele a 11. pont követelményeivel, képzése pedig a vonatkozó munkaköri leírásokkal összhangban történjen. A képzés szempontjából védelmi ellenőrzéseket végző személyzetnek kell tekinteni a személyzet azon tagjait, akik felügyelet nélkül hozzáférnek olyan azonosítható légi árukhoz vagy azonosítható légipostai küldeményekhez, amelyeken az előírt védelmi ellenőrzéseket elvégezték. Az olyan azonosítható légi áruhoz vagy azonosítható légipostai küldeményhez hozzáféréssel nem rendelkező vagy felügyelet melletti hozzáféréssel rendelkező járművezetőknek, amelyeken az előírt védelmi ellenőrzéseket elvégezték, részesülniük kell legalább a 11.2.7. pont szerinti védelmi tudatosságnövelő képzésben.

6.3.2.10.

A meghatalmazott ügynök által alkalmazandó védelmi ellenőrzésekre a C(2015) 8005 végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

6.4. ISMERT SZÁLLÍTÓK

6.4.1. Az ismert szállítók jóváhagyása

6.4.1.1.

Az ismert szállítókat a felelős hatóság hagyja jóvá.

Az ismert szállítók jóváhagyása egy adott létesítményre szól.

6.4.1.2.

Az ismert szállítók jóváhagyása a következő eljárás szerint történik: a)

A kérelmező jóváhagyást kér annak a tagállamnak a felelős hatóságától, ahol a létesítmény található.

A kérelmező védelmi programot nyújt be az érintett felelős hatósághoz. A programban meghatározza azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket a szállító a 300/2008/EK rendeletben és az azt végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében követni köteles. A programban meghatározza továbbá, hogy a szállító hogyan fogja ellenőrizni a módszereknek és eljárásoknak való megfelelést.

A kérelmező rendelkezésére kell bocsátani a 6-B. függelékben található "Útmutató ismert szállítók számára" című dokumentumot és a 6-C. függelékben található "Az ismert szállítókra vonatkozó jóváhagyási ellenőrzőlista" című dokumentumot. b)

A felelős hatóság vagy az annak nevében eljáró uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megvizsgálja a védelmi programot, majd helyszíni szemlét hajt végre a benne megjelölt létesítményeken annak megállapítására, hogy a kérelmező megfelel-e a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek.

Annak megállapítása során, hogy a kérelmező megfelel-e az említett követelményeknek, a felelős hatóság vagy az annak nevében eljáró uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr a 6-C. függelékben található "Az ismert szállítókra vonatkozó jóváhagyási ellenőrzőlista" című dokumentumot követi. Ez az ellenőrzőlista kötelezettségvállalási nyilatkozatot is tartalmaz, amelyet a kérelmező törvényes képviselőjének vagy a létesítmény védelemért felelős személynek alá kell írnia.

A jóváhagyási ellenőrzőlistán szereplő információkat az ellenőrzőlista kitöltését követően minősített információként kell kezelni.

Az aláírt nyilatkozatot vagy az érintett felelős hatóság, vagy az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr őrzi meg; aki a nyilatkozatot az érintett felelős hatóság rendelkezésére bocsátja. c)

Az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet 29. cikke alapján az illetékes vámhatóság által a kérelmező létesítményénél végzett vizsgálat helyszíni szemlének tekinthető, amennyiben arra legfeljebb 3 évvel az előtt az időpont előtt kerül sor, amikor a kérelmező ismert szállítóként való jóváhagyás iránt folyamodott. Ebben az esetben a kérelmező kitölti a 6-C. függelékben található "Az ismert szállítókra vonatkozó jóváhagyási ellenőrzőlista" című dokumentum első részét, és azt a kérelmező törvényes képviselőjének vagy a létesítmény védelemért felelős személynek az aláírásával ellátott kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt eljuttatja a felelős hatósághoz.

Az AEO-engedélyt és a vámhatóság által végzett vizsgálat eredményét a kérelmező további vizsgálat céljából köteles rendelkezésre bocsátani.

Az aláírt nyilatkozatot vagy az érintett felelős hatóság, vagy az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr őrzi meg; ez utóbbi esetben az ellenőr a nyilatkozatot kérésre az érintett felelős hatóság rendelkezésére bocsátja; d)

Ha a felelős hatóság - az esettől függően - az a) és a b) vagy az a) és a c) pont szerinti tájékoztatást kielégítőnek találja, akkor gondoskodik arról, hogy a szállító szükséges adatai legkésőbb a következő munkanapon bekerüljenek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba. Az adatbázisba történő felvételkor a felelős hatóság mindegyik jóváhagyott létesítményhez szabványos formátumú egyedi alfanumerikus azonosítót rendel.

Ha a felelős hatóság - az esettől függően - az a) és a b) vagy az a) és a c) pont szerinti tájékoztatást nem találja kielégítőnek, akkor ennek indokát haladéktalanul közli az ismert szállítóként való jóváhagyást igénylő jogalannyal. e)

Az ismert szállító mindaddig nem tekinthető jóváhagyottnak, amíg adatai nem szerepelnek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban.

6.4.1.3.

Az ismert szállító minden létesítmény esetében kijelöl legalább egy személyt, aki ott a védelmi ellenőrzések végrehajtásáért és felügyeletéért felelős. Ez csak olyan személy lehet, akinek a 11.1. pont szerinti védelmi háttérellenőrzése megnyugtató eredménnyel zárult.

6.4.1.4.

Az ismert szállítót rendszeres időközönként, de legalább ötévente ismételten tanúsítani kell. Az ismételt tanúsításnak helyszíni szemlét is magában kell foglalnia annak megállapítására, hogy az ismert szállító továbbra is megfelel-e a 300/2008/EK rendeletben és az azt végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek.

A felelős hatóság által a nemzeti minőségbiztosítási programjával összhangban az ismert szállító telephelyén folytatott vizsgálat helyszíni szemlének tekinthető, amennyiben a 6-C. függelékben található ellenőrzőlistán meghatározott valamennyi területre kiterjedt.

Az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet 29. cikke alapján az illetékes vámhatóság által az ismert szállító létesítményénél végzett vizsgálat helyszíni szemlének tekintendő.

6.4.1.5.

Ha a felelős hatóság úgy ítéli meg, hogy az ismert szállító már nem tesz eleget a 300/2008/EK rendeletben foglalt követelményeknek, akkor a megjelölt létesítmény(ek) tekintetében köteles megvonni az ismert szállító jogállását.

A felelős hatóság közvetlenül az engedély visszavonását követően, de legkésőbb a visszavonást követő 24 órán belül gondoskodik arról, hogy az ismert szállító jogállásának változása megjelenjen a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban.

Ha az ismert szállító már nincs birtokában a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* 38. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 33. cikkében említett AEO-engedélynek vagy ha AEO-engedélye a 952/2013/EU rendelet 39. cikke e) pontjának és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 28. cikkének való meg nem felelés miatt felfüggesztésre került, a felelős hatóság megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsa az ismert szállító 300/2008/EK rendelet követelményeinek való megfelelését.

Az ismert szállító a 952/2013/EU rendelet 38. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 33. cikkében említett AEO-engedélye tekintetében bekövetkező minden változásról tájékoztatja a felelős hatóságot.

6.4.1.6.

Az egyes tagállamok azon jogának sérelme nélkül, hogy a 300/2008/EK rendelet 6. cikke alapján szigorúbb intézkedéseket alkalmazzanak, az e melléklet 6.3. pontja alapján jóváhagyott ismert szállítót valamennyi tagállamban el kell ismerni.

6.4.1.7.

A felelős hatóság a vámhatóság tudomására hoz az ismert szállító jogállásával kapcsolatos minden olyan információt, amely a 952/2013/EU rendelet 38. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 33. cikkében említett AEO-engedély birtoklása szempontjából releváns lehet. Ezen információk közé tartoznak az ismert szállítók részére újonnan kiadott jóváhagyásokkal, az ismert szállítói jogállás visszavonásával, az újraérvényesítéssel és a vizsgálatokkal, az ellenőrzési ütemtervekkel, valamint az ezen értékelések eredményével kapcsolatos információk.

A felelős hatóságok és a nemzeti vámhatóságok meghatározzák ezen információcsere módját.

6.4.1.8.

A felelős hatóság kérésére az ismert szállítónak dokumentumokkal kell igazolnia a nevében szállítást végző engedélyezett fuvarozóval kötött hatályos megállapodásokat. Amennyiben azt a jóváhagyó felelős hatóság előírja, az ismert szállítónak továbbá listát kell vezetnie, amely minden olyan engedélyezett fuvarozó esetében, amellyel fuvarozási megállapodást kötött, tartalmazza legalább az egyedi alfanumerikus azonosítót, a megállapodás érvényességének kezdetét és adott esetben lejáratát.

A listát vizsgálat céljából hozzáférhetővé kell tenni a felelős hatóság számára.

6.4.2. Az ismert szállító által alkalmazandó védelmi ellenőrzések

6.4.2.1.

Az ismert szállító köteles biztosítani, hogy: a)

a létesítményben vagy a helyiségekben a biztonság szintje elegendő legyen az azonosítható légi áru és az azonosítható légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozással szembeni védelméhez; valamint b)

a védelmi ellenőrzéseket végző személyzet minden tagjának, valamint a személyzet minden olyan tagjának a felvétele, aki felügyelet nélküli hozzáféréssel rendelkezik azokhoz az azonosítható légi árukhoz vagy azonosítható légipostai küldeményekhez, amelyeken az előírt védelmi ellenőrzéseket elvégezték, a 11. pont követelményeinek megfelelően történjen, és hogy a személyzet szóban forgó tagjai részesüljenek a 11.2.3.9. pont szerinti védelmi képzésben. Az olyan azonosítható légi áruhoz vagy azonosítható légipostai küldeményhez hozzáféréssel nem rendelkező vagy felügyelet melletti hozzáféréssel rendelkező járművezetőknek, amelyeken az előírt védelmi ellenőrzéseket elvégezték, részesülniük kell legalább a 11.2.7. pont szerinti védelmi tudatosságnövelő képzésben; valamint c)

az adott esetnek megfelelően a gyártás és az előállítás, a csomagolás, a tárolás, a feladás és/vagy a szállítás során az azonosítható légi áru és az azonosítható légipostai küldemények védve legyenek a jogosulatlan beavatkozástól vagy megbontástól.

Ha egy szállítmányon valamilyen okból nem hajtotta végre a fenti védelmi ellenőrzéseket vagy a szállítmány nem tőle magától ered, az ismert szállító ezt a körülményt a 6.3.2.3. pont alkalmazása érdekében köteles egyértelműen a meghatalmazott ügynök tudomására hozni.

6.4.2.2.

Az ismert szállító köteles tudomásul venni, hogy a megfelelő védelmi ellenőrzésen át nem esett szállítmányokat a 6.2.1. pont szerint át kell vizsgálni.

6.4.2.3.

Az ismert szállító által alkalmazandó védelmi ellenőrzésekre a C(2015) 8005 végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

6.5. ENGEDÉLYEZETT FUVAROZÓK

6.5.1. A fuvarozók engedélyezése

6.5.1.1. A fuvarozóknak az engedélyezett státuszt a felelős hatóság adja meg.

A kérelmező - aki lehet jogi vagy természetes személy - annak a tagállamnak a felelős hatóságánál kérelmezi az engedélyt, amelyben az esetnek megfelelően a kérelmező lakcíme vagy székhelye található. Ugyanazon kérelmező vagy annak leányvállalatai külföldi fióktelepeinek az engedélyt azon tagállam felelős hatóságától kell kérniük, amelyben a külföldi fióktelep vagy leányvállalat bejegyzett címe található.

6.5.1.2. A kérelmező védelmi programot nyújt be az érintett felelős hatósághoz. A program meghatározza azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket a fuvarozó a 300/2008/EK rendeletben és az azt végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében követni köteles. Részletes rendelkezéseket és eljárásokat tartalmaz legalább a következőkre vonatkozóan:

1. általános információk, többek között a szervezetet, a védelemért felelős személyt, a minőség-ellenőrzést, a hatóságokkal való együttműködést, a jelentéstételt és egyéb terveket és utasításokat illetően;

2. a rakomány védelme az összegyűjtés, kezelés, korlátozott tárolás, szállítás és átadás során;

3. a személyzet felvétele és képzése, beleértve adott esetben a képzési nyilvántartásokat és a háttérellenőrzések sikeres elvégzésének igazolását;

4. a védelmi ellenőrzéseknek már alávetett légi árukat és postai küldeményeket érintő jogellenes beavatkozás megakadályozására irányuló intézkedések, valamint az ilyen beavatkozás esetén meghozandó intézkedések.

A program meghatározza továbbá, hogy a fuvarozó hogyan fogja ellenőrizni az említett rendelkezéseknek és eljárásoknak való megfelelést.

A programot a 6-K. függelékben (Az engedélyezett fuvarozó védelmi programja) meghatározott egységesített minta felhasználásával kell elkészíteni. Azoknak az engedélyezést kérelmező szervezeteknek, amelyek a nyilvántartásba vételük és engedélyezésük helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban terveznek fuvarozói műveleteket végrehajtani, angol nyelven is el kell készíteniük biztonsági programjukat.

A kérelmezőnek be kell nyújtania a 6-D. függelékben meghatározott "Kötelezettségvállalási nyilatkozat - engedélyezett fuvarozó" című dokumentumot is. Ezt a nyilatkozatot a kérelmező jogi képviselőjének vagy a védelemért felelős személynek kell aláírnia.

Az aláírt nyilatkozatban egyértelműen fel kell tüntetni az(oka)t a helyszín(eke)t, amely(ek)re az vonatkozik, és az érintett felelős hatóságnak meg kell őriznie azt.

6.5.1.3. A védelmi program benyújtását, valamint a program relevanciáját és teljességét megállapító sikeres értékelést követően a kérelmező helyszíni ellenőrzésnek kell alávetni a 300/2008/EK rendeletben és annak végrehajtási jogi aktusaiban foglalt követelményeknek való megfelelés értékelése céljából. A helyszíni ellenőrzés magában foglalja annak nyomon követését, hogy a fuvarozó az összegyűjtés, kezelés, korlátozott tárolás, szállítás és átadás során hiánytalanul hajtotta-e végre a vonatkozó műveleteket és eljárásokat. A helyszíni ellenőrzésnek ki kell terjednie a fuvarozó hálózatához tartozó működési helyek legalább egyikére.

A felelős hatóság a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében említett nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjában meghatározza, hogy a védelmi program értékelését és a helyszíni ellenőrzést maga a hatóság vagy a nevében eljáró uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr végzi-e.

A helyszíni ellenőrzés lezárásakor a felelős hatóság vagy a nevében eljáró uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr a 6-L. függelékben meghatározott szabványosított ellenőrzőlista felhasználásával ellenőrzési jelentést készít.

Ha a helyszíni ellenőrzést uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr végzi, az ellenőrzési jelentést és a 11-A. függelékben (Függetlenségi nyilatkozat - uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr) meghatározott függetlenségi nyilatkozatot a helyszíni látogatástól számított legfeljebb egy hónapon belül be kell nyújtani a felelős hatóságnak.

Adott esetben és amennyiben szükséges a fuvarozó által végrehajtott vonatkozó műveletek és eljárások nyomon követéséhez a jóváhagyó tagállam segítséget és támogatást kérhet azon másik tagállam felelős hatóságától, ahol bizonyos műveletekre sor kerül. A jóváhagyó tagállam hozzájárulásával e műveletek helyszíni ellenőrzését egy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr is elvégezheti, amely annak a tagállamnak a felelős hatósága nevében jár el, ahol bizonyos műveletekre sor kerül. Az érintett tagállamok koordinálják a kellő időben elvégzett helyszíni ellenőrzést, megállapodnak annak mértékéről és tartalmáról, valamint meghatározzák az eredményeire vonatkozó információcsere módozatait. Ebben az esetben az e műveletekre vonatkozó ellenőrzési jelentést, amely a 6-L. függelékben meghatározott ellenőrzőlistából áll, és amelyet adott esetben a 11-A. függelékben (Függetlenségi nyilatkozat - uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr) meghatározott függetlenségi nyilatkozat kísér:

a) angol nyelven vagy az Unió más hivatalos nyelvén kell elkészíteni, az érintett tagállamok megállapodása szerint;

b) a helyszíni látogatástól számított legfeljebb egy hónapon belül be kell nyújtani a jóváhagyó felelős hatósághoz.

Miután a jóváhagyó felelős hatóság sikeresen teljesítette az e pontban említett lépéseket, és megállapította, hogy a kérelmező megfelel a 300/2008/EK rendeletben és annak végrehajtási jogi aktusaiban foglalt követelményeknek, legfeljebb öt évre megadja az engedélyezett fuvarozói státuszt. Ilyenkor a felelős hatóság gondoskodik arról, hogy a fuvarozó szükséges adatai legkésőbb a következő munkanapon bekerüljenek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba. Az adatbázisba történő felvételkor a felelős hatóság mindegyik székhelyhez szabványos formátumú egyedi alfanumerikus azonosítót rendel.

A fuvarozó nem tekinthető engedélyezettnek mindaddig, amíg adatai nem szerepelnek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban.

6.5.1.4. A 6.5.1.3. pontban meghatározott eljárás alternatívájaként és kizárólag az engedélyezett státusz első megadása esetén, a védelmi program relevanciáját és teljességét megállapító sikeres értékelést követően a felelős hatóság a kérelmezőt dokumentációalapú ellenőrzésnek vetheti alá, amely a védelmi program végrehajtásáért, valamint a végrehajtott vonatkozó műveletekért és eljárásokért felelősként kijelölt személlyel folytatott részletes beszélgetésből áll. Ha a felelős hatóság megállapítja, hogy a kérelmező megfelel a 300/2008/EK rendeletben és annak végrehajtási jogi aktusaiban foglalt követelményeknek, akkor egy legfeljebb egyéves, nem megújítható időszakra megadja az engedélyezett fuvarozói státuszt, amelyen időszakon belül a fuvarozót a 6.5.1.3. pontban meghatározott helyszíni ellenőrzésnek kell alávetni.

Ha a felelős hatóság a helyszíni ellenőrzés elvégzését követően megállapítja, hogy a kérelmező megfelel a 300/2008/EK rendeletben és annak végrehajtási jogi aktusaiban foglalt követelményeknek, legfeljebb öt évre megadja az engedélyezett fuvarozói státuszt.

Ha a helyszíni ellenőrzésre a fuvarozó felelősségi körén kívül eső okok miatt nem kerül sor egy éven belül, a jóváhagyó felelős hatóság legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatja a státuszt. A meghosszabbítási időszak végén a felelős hatóság felfüggeszti a fuvarozó státuszát, és azt a helyszíni ellenőrzés sikeres befejezéséig nem aktiválja.

6.5.1.5. Ha a felelős hatóság elégedetlen adott esetben a 6.5.1.2., 6.5.1.3. és 6.5.1.4. pont alapján nyújtott és értékelt információkkal, akkor ennek okait haladéktalanul közli az engedélyezett fuvarozóként való jóváhagyást kérelmező jogalannyal.

6.5.1.6. Az engedélyezett fuvarozó kijelöl legalább egy személyt, aki a benyújtott védelmi program végrehajtásáért, valamint a végrehajtott vonatkozó műveletekért és eljárásokért felelős. Ez csak olyan személy lehet, akinek a 11.1.1. b) pont szerinti fokozott védelmi háttérellenőrzése megnyugtató eredménnyel zárult.

6.5.1.7. Az engedélyezett fuvarozót rendszeres, de öt évet meg nem haladó időközönként újra jóváhagyási eljárásnak kell alávetni annak megállapítására, hogy továbbra is megfelel-e a 300/2008/EK rendeletben és az azt végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek. Ez az eljárás magában foglalja a védelmi program vizsgálatát és a 6.5.1.3. pont szerinti helyszíni ellenőrzést.

A jóváhagyó felelős hatóság által a nemzeti minőségbiztosítási programjával összhangban folytatott vizsgálat helyszíni ellenőrzésnek tekinthető, amennyiben a jóváhagyáshoz szükséges valamennyi követelményre kiterjed.

6.5.1.8. Amennyiben a jóváhagyó felelős hatóság vagy más felelős hatóság a fuvarozói műveletek végrehajtásához kapcsolódó hiányosságokat állapít meg, erről haladéktalanul tájékoztatja a fuvarozót, és kéri a hiányosságok orvoslását. Amennyiben a hiányosságok orvoslása észszerű időn belül nem valósul meg, vagy a hiányosságok jelentős hatást gyakorolnak az ellátási lánc biztonságára, a jóváhagyó felelős hatóság adott esetben felfüggeszti vagy visszavonja az engedélyezett fuvarozói státuszt.

Ha a felelős hatóság, amely az engedélyezett státuszt megadta, úgy ítéli meg, hogy az engedélyezett fuvarozó már nem tesz eleget a 300/2008/EK rendeletben és az azt végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek, akkor köteles visszavonni a fuvarozó engedélyezett státuszát.

A jóváhagyó felelős hatóság közvetlenül az engedély visszavonását követően, de minden esetben legkésőbb a visszavonást követő 24 órán belül gondoskodik arról, hogy az engedélyezett fuvarozó jogállásának változása megjelenjen a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban.

6.5.1.9. Az e melléklet 6.5. pontjának megfelelően jóváhagyott engedélyezett fuvarozót minden tagállamban engedélyezett státusszal rendelkező fuvarozóként kell elismerni.

6.5.2. Az engedélyezett fuvarozó által alkalmazandó védelmi ellenőrzések

6.5.2.1. Az engedélyezett fuvarozó biztosítja, hogy:

a) telephelyein és a műveletek és eljárások végrehajtásának helyszínein a védelem szintje elegendő legyen a védelmi ellenőrzéseknek korábban már alávetett azonosítható légi áruk és azonosítható légipostai küldemények védelmére;

b) az áruk és postai küldemények szállításában részt vevő valamennyi személy a 11.2.7. ponttal összhangban általános védelmi tudatosságnövelő képzésben részesüljön;

c) a b) pontban említett valamennyi, az előírt védelmi ellenőrzéseknek már alávetett árukhoz és postai küldeményekhez felügyelet nélküli hozzáféréssel rendelkező személy a 11.2.3.9. ponttal összhangban védelmi képzésben részesüljön és a 11.1.2. b) ponttal összhangban sikeresen átmenjen a védelmi háttérellenőrzésen;

d) a védelmi ellenőrzéseknek korábban már alávetett azonosítható légi áruk és azonosítható légipostai küldemények az összegyűjtés, kezelés, korlátozott tárolás, szállítás és átadás során védve legyenek a jogosulatlan beavatkozással vagy megbontással szemben.

6.5.2.2. Annak biztosítása érdekében, hogy az előírt védelmi ellenőrzéseknek már alávetett szállítmány az engedélyezett fuvarozó által végzett műveletek során a jogosulatlan beavatkozással szemben védve legyen, az alábbi követelmények mindegyikét alkalmazni kell:

a) a szállítmányt a meghatalmazott ügynöknek vagy az ismert szállítónak be kell csomagolnia vagy zárjellel kell ellátnia oly módon, hogy esetleges megbontása látható legyen. Amennyiben ez nem lehetséges, olyan egyéb védelmi intézkedéseket kell hozni, amelyek biztosítják a szállítmány sértetlenségét;

b) a rakteret közvetlenül a berakodás előtt át kell vizsgálni, és az átvizsgálás integritását a berakodás befejezéséig fenn kell tartani;

c) a szállítmány szállítására igénybe vett jármű rakterét oly módon kell lezárni vagy zárjellel, illetve függönyponyvás járművek esetében TIR-sodronnyal ellátni, hogy az esetleges megbontás látható legyen, illetve a platós járművek rakterét megfigyelés alatt kell tartani;

d) valamennyi járművezető a nemzeti hatóságok által kibocsátott vagy elismert személyi igazolványt, útlevelet, vezetői engedélyt vagy egyéb fényképes okmányt tart magánál. A bemutatott okmány alapján meg kell állapítani a szállítmányt átvevő vagy átadó személy személyazonosságát;

e) a járművezető az összegyűjtés és az átadás között nem iktat be előre nem tervezett megállást. Ha ez mégis elkerülhetetlen, visszatérésekor a járművezető ellenőrzi a rakomány biztonságát és a zárak vagy zárjelek vagy mindkettő sértetlenségét. Amennyiben a járművezető jogosulatlan beavatkozásra utaló jeleket észlel, értesíti mind az elöljáróját, mind pedig a légi áru vagy postai küldemény címzettjét;

f) a szállítást nem lehet harmadik félnek alvállalkozásba adni, kivéve, ha a harmadik fél a 6.5. pont szerinti engedélyezett fuvarozó vagy a 6.3. pont szerinti meghatalmazott ügynök;

g) más, légi árú kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatást (például korlátozott tárolást vagy védelmet) sem lehet alvállalkozásba adni más félnek a meghatalmazott ügynökön kívül.

6.5.3. Az alkalmazás kezdőnapja

6.5.3.1 2027.1.1. január 1-jétől a védelmi ellenőrzéseknek korábban már alávetett légi áruk és postai küldemények Unión belüli felszíni szállítását, beleértve a légi fuvarlevéllel, valamint annak a légi fuvarozónak egy járatszámával rendelkező járművel történő fuvarozást is, amelynek nevében a fuvarozást végzik, az "Air Cargo Road Feeder Service" modellnek megfelelően kizárólag a következők végezhetik:

a) meghatalmazott ügynök, saját eszközeivel és erőforrásaival, a védelmi programjában leírtak és a jóváhagyási eljárás során végzett helyszíni ellenőrzés során megerősítettek szerint;

b) ismert szállító (a tőle származó áru és postai küldemény esetében), saját eszközeivel és erőforrásaival, a védelmi programjában leírtak és a jóváhagyási eljárás során végzett helyszíni ellenőrzés során megerősítettek szerint;

c) egy felelős hatóság által a 6.5. pont szerint engedélyezett fuvarozó, aki fuvarozási megállapodást kötött egy meghatalmazott ügynökkel vagy ismert szállítóval, amelynek nevében a szállításra sor kerül, illetve "Air Cargo Road Feeder Service" modell szerinti tevékenység esetében közvetlenül azzal az érintett légi fuvarozóval, amelynek nevében a szállításra sor kerül.

Az első bekezdés nem alkalmazandó a repülőterek szigorított védelmi területein belüli szállításra.

6.6. AZ ÁRUK ÉS POSTAI KÜLDEMÉNYEK VÉDELME

6.6.1. Az áruk és postai küldemények védelme szállítás közben

6.6.1.1.

Annak biztosítása érdekében, hogy az előírt védelmi ellenőrzéseken átesett szállítmány a szállítás során a jogosulatlan beavatkozással szemben védve legyen, az alábbi követelmények mindegyikét alkalmazni kell: a)

a szállítmányt a meghatalmazott ügynöknek vagy az ismert szállítónak be kell csomagolnia vagy zárjellel kell ellátnia oly módon, hogy esetleges megbontása látható legyen; amennyiben ez nem lehetséges, olyan egyéb védelmi intézkedéseket kell hozni, amelyek biztosítják a szállítmány sértetlenségét; b)

a szállítmány szállítására igénybe vett jármű rakterét oly módon kell lezárni vagy zárjellel, illetve függönyponyvás járművek esetében TIR-sodronnyal ellátni, hogy az esetleges megbontás látható legyen, illetve a platós járművek rakterét megfigyelés alatt kell tartani; c)

a meghatalmazott ügynökkel vagy ismert szállítóval fuvarozási megállapodást kötött fuvarozó köteles elfogadni a 6-E. függelékben található fuvarozói nyilatkozatot, kivéve akkor, ha e fuvarozó maga is rendelkezik meghatalmazott ügynöki jóváhagyással.

Az aláírt nyilatkozatot az a meghatalmazott ügynök vagy ismert szállító őrzi meg, amelynek nevében a szállításra sor kerül. Az aláírt nyilatkozat egy példányát kérésre a szállítmányt fogadó meghatalmazott ügynök vagy légi fuvarozó, vagy az érintett felelős hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Amennyiben a fuvarozó engedélyét egy felelős hatóság a 6.5. pontnak megfelelően kiadta, az e pont első bekezdésének c) pontjában említett fuvarozói nyilatkozat helyettesíthető az engedélyezett fuvarozó jogállásának a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban történő ellenőrzésével.

Az első bekezdés c) pontja 2026. december 31-ig alkalmazandó.

6.6.1.2.

A légi oldalon való szállítás során a 6.6.1.1. b) és c) pontok nem alkalmazandók.

6.6.1.3.

A fuvarozó gondoskodik arról, hogy a védelmi ellenőrzésen átesett légi árut és postai küldeményeket összegyűjtő, szállító, tároló és átadó személyzet tekintetében legalább a következőkre sor kerüljön: a)

a személyes feddhetetlenség ellenőrzése, ami a személyazonosság és az önéletrajz és/vagy megadott referenciák ellenőrzéséből áll; b)

a 11.2.7. pont szerinti általános védelmi tudatosságnövelő képzés.

6.6.1.4.

A 6.6.1.3. pontban említett feladatok ellátása vagy az e fejezetben meghatározott védelmi ellenőrzések végrehajtása közben a fuvarozó árukhoz és postai küldeményekhez felügyelet nélkül hozzáférő teljes személyzetének: a)

sikeresen teljesítenie kell a védelmi háttérellenőrzést; b)

a 11.2.3.9. pont szerinti védelmi képzésen kell átesnie.

6.6.1.5.

Ha a fuvarozó másik vállalat szolgáltatásait veszi igénybe a 6.6.1.3 pontban felsorolt feladatok közül egy vagy több ellátására, a másik vállalatnak meg kell felelnie a következő feltételeknek: a)

fuvarozói megállapodást köt a fuvarozóval; b)

tartózkodik a további alvállalkozásba adástól; c)

végrehajtja - az esettől függően - a 6.6.1.3. és a 6.6.1.4. pont rendelkezéseit.

Az alvállalkozó fuvarozó az ügynök vagy szállító nevében végzett fuvarozás egészéért teljeskörű felelősséget vállal.

6.6.2. Az áruk és postai küldemények védelme a kezelés, tárolás és a légi járműbe való berakodás idején

6.6.2.1.

A kritikus részen lévő árut és postai küldeményeket a jogosulatlan beavatkozással szemben védettnek kell tekinteni.

6.6.2.2.

A szigorított védelmi terület kritikus részein kívül az áruszállítmányokat és a postai küldeményeket védeni kell a jogosulatlan beavatkozástól mindaddig, amíg egy másik meghatalmazott ügynöknek vagy légi fuvarozónak át nem adják. A szállítmányokat a meghatalmazott ügynök telephelyének olyan részén kell elhelyezni, amelyre a belépést ellenőrzik, ennek hiányában a következő feltételek mellett lehet azokat a jogosulatlan beavatkozástól védettnek tekinteni: a)

azok fizikailag oly módon védettek, hogy azokba tiltott tárgyak nem kerülhetnek; vagy b)

nem hagyják azokat őrizetlenül, és csak az áruk és postai küldemények védelmében és a légi járműbe való berakodásában részt vevő személyek férhetnek hozzájuk.

6.7. MAGAS KOCKÁZATÚ ÁRUK ÉS POSTAI KÜLDEMÉNYEK

A magas kockázatú árukra és postai küldeményekre vonatkozó előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

6.8. A HARMADIK ORSZÁGOKBÓL AZ UNIÓ TERÜLETÉRE SZÁLLÍTOTT ÁRUK ÉS POSTAI KÜLDEMÉNYEK VÉDELME

6.8.1. A légi fuvarozók kijelölése

6.8.1.1.

A 6-Fi. vagy a 6-Fii. függelékben nem szereplő harmadik országok repülőtereiről a 300/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó repülőtérre átrakás, tranzit vagy kirakodás céljából érkező árut vagy postai küldeményt szállító légi fuvarozókat "harmadik ország repülőteréről az Unió területére árut vagy postai küldeményt fuvarozóként" (ACC3) kell kijelölnie valamely hatóságnak az alábbiak szerint: a)

azon tagállam felelős hatósága, amely a légi fuvarozó üzembentartási engedélyét kibocsátotta; b)

a tagállamok valamelyike által kibocsátott üzembentartási engedéllyel nem rendelkező légi fuvarozók esetében a 748/2009/EK bizottsági rendelet ( 7 ) mellékletében felsorolt tagállamok valamelyikének felelős hatósága; c)

a tagállamok valamelyike által kibocsátott üzembentartási engedéllyel nem rendelkező és a 748/2009/EU rendelet mellékletében nem szereplő légi fuvarozók esetében azon tagállam felelős hatósága, ahol a légi fuvarozó Unión belüli fő állomáshelye található, vagy megállapodás alapján bármely más uniós felelős hatóság.

6.8.1.2.

Az olyan repülőtérről végzett áru- és postaiküldemény-szállítás tekintetében, amely vonatkozásában ACC3 kijelölés szükséges (a továbbiakban: szóban forgó áruszállítási műveletek), a légi fuvarozók ACC3-ként való kijelölése az alábbiak alapján történik: a)

a szóban forgó áruszállítási műveletekre vonatkozó áru- és postaiküldemény-védelmi előírások végrehajtásáért a légi fuvarozó nevében átfogó felelősséggel rendelkező személy kinevezése; valamint b)

a védelmi intézkedések végrehajtását megerősítő uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentés.

6.8.1.3.

A felelős hatóság a kijelölt ACC3-hoz szabványos formátumú egyedi alfanumerikus azonosítót rendel, amely azonosítja a légi fuvarozót és azt a harmadik országbeli repülőteret, amely tekintetében a légi fuvarozót az Unió területére való áru- és postaiküldemény-szállításra kijelölték.

6.8.1.4.

A kijelölés legfeljebb ötéves időszakra érvényes attól az időponttól kezdve, amikor a felelős hatóság az ACC3-ra vonatkozó adatokat bevezeti a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba.

6.8.1.5.

A szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba felvett ACC3-at valamennyi tagállamban el kell ismerni az adott harmadik országbeli repülőtérről az Unió területére irányuló összes művelet tekintetében.

6.8.1.6.

Miután Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága az EUSZ 50. cikke alapján jelezte az Európai Unióból való kilépési szándékát, az e tagállam által kiadott ACC3-kijelölésekre a következő rendelkezések vonatkoznak: a)

A folyamatban lévő kijelölésekkel kapcsolatos felelősség átkerül az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt módosított 748/2009/EK bizottsági rendelet mellékletében szereplő tagállam felelős hatóságához. b)

A módosított 748/2009/EK bizottsági rendelet mellékletében nem szereplő légi fuvarozók ACC3-ként való kijelölésének felelőssége a 6.8.1.1. c) pontban meghatározott felelős hatósághoz kerül. c)

Az a) és b) pontok szerinti tagállam felelős hatósága megállapodhat egy másik tagállam megfelelő hatóságával, hogy utóbbi átvállalja egy adott légi fuvarozó ACC3-ként való kijelölésének felelősségét. Ilyen esetben az érintett tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. d)

A Bizottság tájékoztatja az Egyesült Királyság felelős hatóságát arról, hogy mely tagállamok veszik át az ACC3-kijelöléseivel kapcsolatos felelősséget. e)

Az Egyesült Királyság felelős hatósága az átvevő tagállam felelős hatóságának rendelkezésére bocsátja azoknak a szükséges dokumentumoknak a másolatát, amelyek alapján az a) pontban felsorolt légi fuvarozókat ACC3-ként kijelölte. E dokumentumok között legalább a teljes ellenőrzési jelentésnek, a védelmi programnak és adott esetben az érintett légi fuvarozóval egyeztetett ütemtervnek is szerepelnie kell. f)

Amennyiben az e) pontban foglalt kötelezettségek teljesülnek, az ACC3-kijelölésekkel kapcsolatos felelősség az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének napján kerül átadásra. g)

Az olyan légi fuvarozók ACC3-kijelölését, amelyek tevékenysége kizárólag az Egyesült Királyságba irányul, meg kell szüntetni. h)

Az átadott ACC3-kijelölések lejáratuk napjáig érvényben maradnak, és az e rendeletben meghatározott felelősségek és kötelezettségek átkerülnek az átvevő tagállamhoz. i)

A Bizottság egyebek között az ACC3-ak adatainak a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba való felvételével segíti az adminisztratív átállást.

6.8.1.7.

A 2020. április 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszakban a felelős hatóság eltérhet a 6.8.2. pontban meghatározott eljárástól, és ideiglenesen kijelölhet ACC3-ként egy légi fuvarozót abban az esetben, ha az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésre a Covid19-világjárvány előidézte válsághoz kapcsolódó és a légi fuvarozó felelősségi körén kívül eső, objektív okok miatt nem kerülhetett sor. A kijelölés feltételei a következők: a)

a légi fuvarozó aktív ACC3 státussal rendelkezik az érintett harmadik országban, illetve aktív ACC3 státussal rendelkezett, amennyiben az nem járt le 2020. február 1. előtt; b)

a légi fuvarozó új státus iránti kérelmet nyújt be a 6.8.1.1. pont szerinti felelős hatósághoz, illetve ahhoz a hatósághoz, amelynek hatáskörébe tartozik a lejáró kijelölés, megerősítve, hogy a légi fuvarozó felelősségi körén kívül eső, objektív okok akadályozzák vagy késleltetik a 6.8.2. pont követelményeinek teljesítését; c)

a légi fuvarozó benyújtja a 6-G. függelékben meghatározott valamennyi pont tekintetében releváns és teljes védelmi programját, vagy megerősíti, hogy a jelenlegi program még naprakész; d)

a légi fuvarozó aláírt nyilatkozatot nyújt be, amelyben megerősíti azon védelmi követelmények teljeskörű és hatékony végrehajtása iránti elkötelezettségét, amelyek tekintetében megszerezte a jelenlegi vagy lejárt ACC3 státust; e)

egy légi fuvarozó e pont szerinti ACC3-ként való kijelölése a jelenlegi vagy - adott esetben - az előző lejárat napjától számított legfeljebb hat hónapra szól; f)

a jelentkezést, a légi fuvarozó védelmi programját és a kötelezettségvállalási nyilatkozatot írásban vagy elektronikus formában kell benyújtani.

6.8.1.8.

Adott esetben a felelős hatóság megállapodhat az érintett légi fuvarozóval a 6.8.2.2. ponton belüli 2. d) pontban említett éves uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzések elhalasztásáról oly módon, hogy azokat hozzáadja a légi fuvarozó ütemterve szerint a következő éviben ellenőrizendő repülőterek számához.

6.8.1.9.

A 6.8.1.7. pontban említett ideiglenes kijelölési időszak alatt a felelős hatóság azon tagállami repülőtéren vagy repülőtereken, amely vagy amelyek az ACC3 területéről érkező járatokat fogadnak, legalább három alkalommal megfelelőség-ellenőrzési tevékenységet végez az ACC3, valamint az ellátási lánc RA3 és KC3 részei által alkalmazott védelmi ellenőrzések tekintetében. Amennyiben az ACC3 nem indít közvetlen járatokat a kijelölő tagállamba, a megfelelés-ellenőrzési tevékenységek végrehajtását össze kell hangolni egy olyan másik tagállammal, ahova az ACC3 üzemeltet járatokat.

6.8.2. Az ACC3 uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzése

6.8.2.1.

Egy légi fuvarozó szóban forgó áruszállítási műveleteire vonatkozó uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésnek az alábbiakból kell állnia: a)

a légi fuvarozó légiközlekedés-védelmi programjának vizsgálata, amely során meg kell bizonyosodni arról, hogy a program a 6-G. függelékben meghatározott valamennyi pont tekintetében releváns és megfelelő; valamint b)

a szóban forgó áruszállítási műveletekre vonatkozó légiközlekedés-védelmi intézkedések végrehajtásának ellenőrzése a 6-C3. függelékben meghatározott ellenőrzőlista alapján.

6.8.2.2.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés során a végrehajtás ellenőrzését a helyszínen kell elvégezni az alábbi két lehetőség valamelyike szerint: 1.

azon a repülőtéren, ahonnan a légi fuvarozó a szóban forgó áruszállítási műveleteket végzi mielőtt ACC3-ként kerül kijelölésre az adott repülőtér tekintetében.

Amennyiben az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés azt mutatja, hogy a 6-C3. függelékben meghatározott ellenőrzőlista szerinti célok közül egy vagy több nem teljesül, a felelős hatóság a légi fuvarozót a megfelelő szállítási műveletek tekintetében nem jelölheti ki ACC3-ként mindaddig, amíg bizonyítékot nem szerez arról, hogy a légi fuvarozó végrehajtotta a feltárt hiányosságot orvosló intézkedéseket. 2.

reprezentatív számú olyan repülőtéren, ahol a légi fuvarozó a szóban forgó áruszállítási műveleteket végzi, ha az ACC3- ként való kijelölés az összes ilyen repülőtérre vonatkozik. Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: a)

az ellenőrzés egy olyan légi fuvarozó kérésére történik, amely a szóban forgó áruszállítási műveletekből többet is végez; valamint b)

a felelős hatóság ellenőrizte, hogy a légi fuvarozó az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzéssel egyenértékű belső légiközlekedés-védelmi minőségbiztosítási programmal rendelkezik; valamint c)

reprezentatívnak számít legalább 3 repülőtér, de legalább a repülőterek 5 %-a, valamint valamennyi, magas kockázatú származási helyen található repülőtér; valamint d)

a felelős hatóság olyan ütemtervet fogadott el, amely biztosítja az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést minden kijelölési évre vonatkozóan azon további repülőtereken, amelyek tekintetében az ACC3-kijelölést megadják, vagy mindaddig, amíg az összes repülőtér ellenőrzésre nem kerül. Az ellenőrzések száma minden évben eléri a c) pontban előírt mennyiséget. Az ütemterv tartalmazza a további repülőterek kiválasztását alátámasztó indokokat; valamint e)

valamennyi ACC3-kijelölés ugyanazon a napon jár le; valamint f)

ha az ütemtervben elfogadott uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzések egyike azt mutatja, hogy egy vagy több, a 6-C3. függelékben meghatározott ellenőrzőlista szerinti cél nem teljesül, a kijelölő felelős hatóság bizonyítékot kér arra nézve, hogy a légi fuvarozó végrehajtotta az adott repülőtéren feltárt hiányosságot orvosló intézkedéseket, és - a hiányosság súlyosságától függően - előír: - az ACC3-ként kijelölendő összes repülőtér tekintetében a 6.8.2.2.1. pontnak megfelelő uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést a felelős hatóság által meghatározott határidőn belül, vagy - a d) pontban meghatározottnál kétszer több uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést a hátralévő ACC3-kijelölési évek mindegyikére nézve.

6.8.2.3.

ACC3 kijelölése kapcsán a felelős hatóság akkor fogadhatja el egy harmadik országbeli jogalany vagy egy másik ACC3 uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentését, ha a szóban forgó jogalany vagy ACC3 a teljes szállítási műveletet lebonyolítja a kérelmező ACC3 nevében, beleértve a légi jármű csomagterébe való berakodást is, és az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentés minden műveletre kiterjed.

6.8.2.4.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésről ellenőrzési jelentést kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell legalább a 6-H1. függelék szerinti kötelezettségvállalási nyilatkozatot, a 6-C3. függelék szerinti ellenőrzőlistát és az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr 11-A. függelék szerinti nyilatkozatát. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr benyújtja az ellenőrzési jelentést a felelős hatósághoz, a jelentés másolatát pedig eljuttatja az ellenőrzött légi fuvarozóhoz.

6.8.3. Harmadik országból érkező áruk és postai küldemények védelmi ellenőrzései

6.8.3.1.

Az ACC3 gondoskodik arról, hogy minden, uniós repülőtéren történő átrakásra, tranzitként kezelésre vagy kirakásra szánt áru és postai küldemény átvizsgálásra kerüljön, kivéve, ha: a)

a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket valamely, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök (RA3) már elvégezte, és a szállítmány e védelmi ellenőrzéseket követően a berakodásig védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben; vagy b)

a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket valamely, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ismert szállító (KC3) már elvégezte, és a szállítmány e védelmi ellenőrzéseket követően a berakodásig védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben; vagy d)

a szállítmány a 6.1.1. d) ponttal összhangban mentességet élvez az átvizsgálás alól, és a szállítmány az azonosítható légi áruvá vagy azonosítható légipostai küldeménnyé válásától kezdődően a berakodásig védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben.

6.8.3.2.

Az Unió területére szállított árukat és postai küldeményeket a 6.2.1. pontban felsorolt eszközök vagy módszerek valamelyikével át kell vizsgálni, ésszerűen biztosítva, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy.

6.8.3.3.

Az ACC3 biztosítja a következőket: a)

az átrakandó és a tranzitként kezelendő áruk vagy postai küldemények esetében, hogy azt vagy ő maga vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött jogalany a 6.8.3.2. pontnak megfelelő átvizsgálásnak vagy védelmi ellenőrzésnek vesse alá a szállítmány származási helyen vagy a szállítási lánc más pontján, és hogy az ilyen szállítmány ezt követően a berakodásáig védve legyen a jogosulatlan beavatkozással szemben; valamint b)

a magas kockázatú áruk vagy postai küldemények esetében, hogy azt vagy ő maga vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött jogalany a 6.7. ponttal összhangban átvizsgálásnak vesse alá vagy a származási helyen vagy a szállítási lánc más pontján, továbbá hogy az ilyen szállítmány SHR jelölést kapjon, és a védelmi ellenőrzést követően a berakodásáig védve legyen a jogosulatlan beavatkozással szemben.

6.8.3.4.

Amennyiben egy ACC3, RA3, vagy KC3 az általa ellenőrzött szállítmányokat másik ACC3-nak vagy RA3-nak adja ki, fel kell tüntetnie a szállítmányt kísérő dokumentációban a kijelölő felelős hatóságtól kapott egyedi alfanumerikus azonosítóját.

6.8.3.5.

Az ACC3 vagy RA3 bármilyen szállítmány átvételekor megállapítja az alábbiak alapján, hogy a szállítmányt átadó légi fuvarozó vagy jogalany egy másik ACC3, RA3, vagy KC3: a)

megnézi, hogy a szállítmányt átadó jogalany egyedi alfanumerikus azonosítója szerepel-e a szállítmányt kísérő dokumentációban; valamint b)

meggyőződik arról, hogy a szállítmányt átadó légi fuvarozó vagy jogalany az adott repülőtéren vagy helyszínen aktívként szerepel a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban.

Amennyiben a szállítmányt kísérő dokumentációba nem szerepel azonosító, vagy ha a szállítmányt átadó légi fuvarozó vagy jogalany nem szerepel az adott repülőtéren vagy helyszínen aktívként a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban, azt kell feltételezni, hogy korábban nem végeztek védelmi ellenőrzést, így a szállítmányt az ACC3 vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök (RA3) át kell vizsgálja a légi járműbe való berakodása előtt.

6.8.3.6. A 6.8.3.1-6.8.3.5. pontban említett védelmi ellenőrzések elvégzése után az ACC3 vagy a védelmi ellenőrzések alkalmazásáért felelős, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök (RA3) gondoskodik arról, hogy a szállítmányt kísérő dokumentációban, ami lehet légi fuvarlevél, azzal egyenértékű postai dokumentáció vagy egy külön nyilatkozat elektronikus vagy írott formában, szerepeljenek legalább a következő információk:

a) az ACC3 egyedi alfanumerikus azonosítója;

b) a szállítmány 6.3.2.6. d) pontban említett védelmi státusa, amelyet - az esettől függően - az ACC3 vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök (RA3) állapított meg;

c) a szállítmány egyedi azonosítója, például az egyedi vagy összevont légi fuvarlevél száma, ha van;

d) a szállítmány tartalma vagy adott esetben a szállítmányok összevonásának feltüntetése;

e) a védelmi státus kiadásának alapja, kitérve többek között az alkalmazott átvizsgálási módszerre vagy a szállítmánynak az átvizsgálás alóli mentesítése okára az ICAO szállítmányvédelmi nyilatkozati rendszerében szereplő előírásoknak megfelelően.

Összevont szállítmányok esetében az ACC3 vagy az az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök (RA3), aki az összevonást végezte, minden egyes szállítmányra vonatkozóan megőrzi az első bekezdés a)-e) pontjában meghatározott információkat legalább a szállítmányok első uniós repülőtérre való megérkezésének várható időpontjáig vagy 24 óráig, attól függően, hogy melyik időszak hosszabb.

6.8.3.7 A 6-F. függelékben felsorolt harmadik országokból érkező légi fuvarozóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a fedélzetén szállított áruk és postai küldemények megfeleljenek a 6.8.3.6. pontban szereplő vonatkozó előírásoknak. Ezen szállítmányok kísérő dokumentációjának legalább az ICAO szállítmányvédelmi nyilatkozati rendszerének vagy az előírt információkat egyenértékű módon biztosító alternatív rendszernek kell megfelelniük.

6.8.3.8.

A 6-I. függelékben felsorolt harmadik országból érkező, tranzitként kezelendő vagy átrakandó olyan szállítmányokat, amelyek kísérő dokumentációja nem felel meg a 6.8.3.6. pontnak, a következő járat előtt, a 6.7. fejezetnek megfelelően kell kezelni.

6.8.3.9.

A 6.8.3.8. pontban nem említett harmadik országból érkező, tranzitként kezelendő vagy átrakandó olyan szállítmányokat, amelyek kísérő dokumentációja nem felel meg a 6.8.3.6. pontnak, a következő járat előtt a 6.2. pontnak megfelelően kell kezelni.

6.8.3.10.

A harmadik országokból származó árukon és postai küldeményeken végzett védelmi ellenőrzésekre a C(2015) 8005 végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

6.8.4. A meghatalmazott ügynökök és az ismert szállítók kijelölése

6.8.4.1.

Azon harmadik országbeli jogalanyok, akik ACC3 státusú légi fuvarozó ellátási láncában tevékenykednek vagy szeretnének tevékenykedni, kijelölhetők harmadik országbeli meghatalmazott ügynökké (RA3) vagy harmadik országbeli ismert szállítóvá (KC3).

6.8.4.2.

A kijelölés érdekében a jogalany kérelemmel fordul az alábbiak valamelyikéhez: a)

azon a repülőtéren, ahol a kérelmező az EU-ba irányuló szállítmányt kezeli, a légi fuvarozó ACC3-ként való kijelöléséért felelős tagállam felelős hatósága; vagy b)

ha az adott országban nincs ACC3-ként kijelölt légi fuvarozó, az ellenőrzést elvégző uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr jóváhagyásáért felelős tagállam felelős hatósága.

A kérelmet fogadó felelős hatóság megkezdi a kijelölési eljárást, vagy megegyezik egy másik tagállam felelős hatóságával annak meghatalmazásáról, figyelembe véve a politikai és/vagy légi közlekedési együttműködés színvonalát.

6.8.4.3.

Kijelölés előtt meg kell győződni arról, hogy a 6.8.4.1. pont alapján megadható-e az RA3 vagy a KC3 státus.

6.8.4.4.

Egy jogalanynak az áru és postai küldemény kapcsán végzett műveletei tekintetében az RA3-ként vagy a KC3-ként való kijelölése alapja: a)

a szóban forgó áruszállítási műveletekre vonatkozó áru- és postaiküldemény-védelmi előírások végrehajtásáért a jogalany nevében átfogó felelősséggel rendelkező személy kinevezése; valamint b)

a védelmi intézkedések végrehajtását megerősítő uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentés.

6.8.4.5.

A felelős hatóság a kijelölt RA3-hoz vagy KC3-hoz szabványos formátumú egyedi alfanumerikus azonosítót rendel, amely azonosítja a jogalanyt és azt a harmadik országot, amely tekintetében az Unió területére szállítandó áruk és postai küldeményekre alkalmazandó védelmi intézkedések végrehajtására kijelölték.

6.8.4.6.

A kijelölés legfeljebb hároméves időszakra érvényes attól az időponttól kezdve, amikor a felelős hatóság a jogalany adatait bevezeti a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba.

6.8.4.7.

A szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban RA3-ként vagy KC3-ként szereplő jogalanyokat valamennyi tagállamban el kell ismerni az adott harmadik országbeli repülőtérről ACC3 által az Unió területére szállítandó áruk és postai küldemények tekintetében.

6.8.4.8.

A 2017. június 1. előtt kiadott RA3-ként vagy KC3-ként való kijelölés érvényessége a kijelöléstől számított öt év elteltével, vagy legkésőbb 2020. március 31-én szűnik meg.

6.8.4.9.

Az őket jóváhagyott felelős hatóság kérésére az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök minden általuk kijelölt jogalany tekintetében elérhetővé teszik a 6-C2. vagy értelemszerűen a 6-C4. függelékben található ellenőrző lista 1. részében szereplő adatokat annak érdekében, hogy az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök által kijelölt jogalanyokról konszolidált jegyzék készülhessen.

6.8.4.10.

Miután Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága az EUSZ 50. cikke alapján jelezte az Európai Unióból való kilépési szándékát, az e tagállam által kiadott RA3- és KC3-kijelölésekre a következő rendelkezések vonatkoznak: a)

A valamely légi fuvarozó fióktelepéből vagy leányvállalatából álló jogalanyok RA3-ként vagy KC3-ként való kijelölésének felelőssége az e rendelet 6.8.1.1. pontjában meghatározott tagállam felelős hatóságához kerül. b)

A légi fuvarozóhoz közvetlenül nem kapcsolódó jogalanyok RA3-ként vagy KC3-ként való kijelölésével kapcsolatos felelősség annak a 6.8.1.1. pontban meghatározott tagállamnak a felelős hatóságához kerül, amely annak a harmadik országnak a nemzeti vagy fő légi fuvarozójáért felel, amelyben az RA3 vagy KC3 tevékenykedik. c)

Az a) és b) pontok egyike alá sem tartozó jogalanyok RA3-ként vagy KC3-ként való kijelölésének felelőssége annak a 6.8.1.1. pontban meghatározott tagállamnak a felelős hatóságához kerül, amely az egyik olyan uniós légi fuvarozóért felel, amely az RA3 vagy KC3 által használt, vagy e jogalany telephelyéhez legközelebb eső repülőtérről működtet járatokat. d)

Az a)-c) pontok szerinti tagállam felelős hatósága megállapodhat egy másik tagállam megfelelő hatóságával, hogy utóbbi átvállalja egy adott jogalany vagy légi fuvarozó RA3-ként vagy KC3-ként való kijelölésének felelősségét. Ilyen esetben az érintett tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. e)

A Bizottság tájékoztatja az Egyesült Királyság felelős hatóságát arról, hogy mely tagállamok veszik át az RA3- és KC3-kijelöléseivel kapcsolatos felelősséget. f)

Az Egyesült Királyság felelős hatósága az átvevő tagállam felelős hatóságának rendelkezésére bocsátja azoknak a szükséges dokumentumoknak a másolatát, amelyek alapján egy jogalanyt vagy légi fuvarozót RA3-ként vagy KC3-ként kijelölt. E dokumentumok között legalább a teljes ellenőrzési jelentésnek és az érintett jogalany vagy légi fuvarozó védelmi programjának szerepelnie kell. g)

Amennyiben az f) pontban foglalt kötelezettségek teljesülnek, az RA3- és KC3-kijelölésekkel kapcsolatos felelősség az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének napján kerül átadásra. h)

Az átadott RA3- és KC3-kijelölések lejáratuk napjáig érvényben maradnak, és az e rendeletben meghatározott felelősségek és kötelezettségek átkerülnek az átvevő tagállamhoz. i)

A Bizottság egyebek között az RA3-ak és KC3-ak adatainak a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba való felvételével segíti az adminisztratív átállást.

6.8.4.11.

A 2020. április 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszakban a felelős hatóság eltérhet a 6.8.5. pontban meghatározott eljárástól, és ideiglenesen kijelölhet RA3-ként vagy KC3-ként egy harmadik országbeli jogalanyt abban az esetben, ha az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésre a Covid19-világjárvány előidézte válsághoz kapcsolódó és a szervezet felelősségi körén kívül eső, objektív okok miatt nem kerülhetett sor. A kijelölés feltételei a következők: a)

a jogalany aktív RA3 vagy KC3 státussal rendelkezik, illetve RA3 vagy KC3 státussal rendelkezett, amennyiben az nem járt le 2020. február 1. előtt; b)

a jogalany új státus iránti kérelmet nyújt be ahhoz a felelős hatósághoz, amelynek hatáskörébe tartozik a lejáró vagy lejárt kijelölés, megerősítve, hogy a jogalany felelősségi körén kívül eső, objektív okok akadályozzák vagy késleltetik a 6.8.5. pont követelményeinek teljesítését; c)

a jogalany benyújtja az elvégzett műveletek szempontjából releváns és teljes védelmi programját, vagy megerősíti, hogy a jelenlegi program még naprakész; d)

a jogalany aláírt nyilatkozatot nyújt be, amelyben megerősíti azon védelmi követelmények teljeskörű és hatékony végrehajtása iránti elkötelezettségét, amelyek tekintetében megszerezte a jelenlegi vagy lejárt RA3 vagy KC3 státust; e)

egy jogalany e pont szerinti RA3-ként vagy KC3-ként való kijelölése a jelenlegi vagy - adott esetben - az előző lejárat napjától számított legfeljebb hat hónapra szól; f)

a jelentkezést, a jogalany védelmi programját és a kötelezettségvállalási nyilatkozatot írásban vagy elektronikus formában kell benyújtani.

6.8.4.12.

A 6.8.4.8. pontban említett azon jogalanyok, amelyek RA3 vagy KC3 státusa a 2020. február 1-jétől 2020. március 31-ig tartó időszakban járt le, és amelyek esetében a 6.8.4.11. pontban említett objektív okok miatt nem végezhető el a 6.8.5. pontban meghatározott uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés, valamint az ebből következő, a 6.8.4. pont szerinti illetékes hatóság általi kijelölés, az alábbi feltételek mellett kérelmezhetik a Bizottság által megadott ideiglenes kijelölést: a)

a jogalany RA3 vagy KC3 státus iránti kérelmet nyújt be a Bizottsághoz, megerősítve, hogy felelősségi körén kívül eső, objektív okok akadályozzák vagy késleltetik a 6.8.5. pont követelményeinek teljesítését; b)

a jogalany aláírt nyilatkozatot nyújt be, amelyben megerősíti egyrészt azon védelmi követelmények teljeskörű és hatékony végrehajtása iránti elkötelezettségét, amelyek tekintetében megszerezte a lejárt RA3 vagy KC3 státust, másrészt hogy védelmi programja még naprakész; c)

a jelentkezést és a kötelezettségvállalási nyilatkozatot írásban vagy elektronikus formában kell benyújtani; d)

a kijelölés legfeljebb hat hónapra szól és a 6.8.4.11. pontban meghatározott eltérési időszakon belül meghosszabbítható.

6.8.5. A meghatalmazott ügynökök és az ismert szállítók ellenőrzése

6.8.5.1.

Egy harmadik országbeli jogalany akkor válhat uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynökké vagy ismert szállítóvá, ha ellenőrzés alá vonják a következő két opció egyikének megfelelően: a)

az ACC3 védelmi programja részletesen rögzíti azon védelmi ellenőrzéseket, amelyeket a nevében olyan harmadik országbeli jogalanyok hajtanak végre, amelyektől az ACC3 közvetlenül fogad az Unió területére továbbítandó árut vagy postai küldeményt. Az ACC3 uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzése keretében jóvá kell hagyni a szóban forgó jogalanyok által végzett védelmi ellenőrzéseket; vagy b)

a harmadik országbeli jogalanyok a szóban forgó árukezelési tevékenységeiket legfeljebb hároméves időközönként uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésnek vetik alá. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés a következőkből áll: i.

a jogalany légiközlekedés-védelmi programjának vizsgálata, amely során meg kell bizonyosodni arról, hogy a végzett műveletek tekintetében az releváns és megfelelő; valamint ii.

a szóban forgó áruszállítási műveletekre vonatkozó légiközlekedés-védelmi intézkedések végrehajtásának helyszíni ellenőrzése.

Az ellenőrzésről készült jelentésnek harmadik országbeli meghatalmazott ügynökök esetében tartalmaznia kell a 6-H2. függelék szerinti kötelezettségvállalási nyilatkozatot és a 6-C2. függelék szerinti ellenőrzőlistát, harmadik országbeli ismert szállítók esetében pedig a 6-H3. függelék szerinti kötelezettségvállalási nyilatkozatot és a 6-C4. függelék szerinti ellenőrzőlistát. Az ellenőrzési jelentésnek ezek mellett tartalmaznia kell az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr 11-A. függeléknek megfelelő nyilatkozatát.

6.8.5.2.

A 6.8.5.1. b) pontnak megfelelő uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés végeztével az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr benyújtja az ellenőrzési jelentést a felelős hatósághoz, a jelentés másolatát pedig eljuttatja az ellenőrzött jogalanyhoz.

6.8.5.3.

A megfelelés nyomon követésére irányuló, valamely tagállam felelős hatósága vagy a Bizottság által elvégzett tevékenység tekinthető uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésnek, amennyiben kiterjedt minden, a 6-C2. vagy értelemszerűen a 6-C4. függelékben található ellenőrzőlistán meghatározott területre.

6.8.5.4.

Az ACC3 adatbázist tart fenn, amelybe minden egyes olyan meghatalmazott ügynök és ismert szállító kapcsán, amelyet a 6.8.5.1. pontnak megfelelően uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésnek vetettek alá, és amelytől közvetlenül fogad az Unió területére továbbítandó árut vagy postai küldeményt, bejegyzésre kerülnek legalább a következő információk: a)

a vállalat adatai, beleértve hiteles üzleti címét is; valamint b)

a tevékenység jellege, kivéve az üzleti szempontból érzékeny információkat; valamint c)

elérhetőségek, beleértve a védelemért felelős személy(ek) elérhetőségét is; valamint d)

cégjegyzékszám, ha van; valamint e)

az ellenőrzési jelentés, ha rendelkezésre áll; valamint f)

a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázis szerinti egyedi alfanumerikus azonosító.

Az adatbázisnak az ACC3 vizsgálata céljából hozzáférhetőnek kell lennie.

Ilyen adatbázist más, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött jogalanyok is fenntarthatnak.

6.8.6. Meg nem felelés és az ACC3-, RA3- és KC3-kijelölés megszűnése

6.8.6.1. Meg nem felelés

1. Ha a Bizottság vagy valamely felelős hatóság egy ACC3, RA3 vagy KC3 műveletei tekintetében olyan súlyos hiányosságot állapít meg, vagy olyan súlyos hiányossággal kapcsolatos írásbeli tájékoztatásban részesül, amely vélhetően jelentősen befolyásolja az Unió légi közlekedésének biztonságát, akkor:

a) haladéktalanul tájékoztatja erről az érintett légi fuvarozót vagy jogalanyt, és felkéri, hogy tegye meg észrevételeit, valamint hozza meg a megfelelő intézkedéseket a súlyos hiányosság vonatkozásában;

b) mihamarabb tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

Az első bekezdésben megállapított súlyos hiányosság megállapítható a következő tevékenységek bármelyike révén:

1. megfelelőség-ellenőrzési tevékenységek;

2. dokumentumok vizsgálata, ideértve az ACC3, RA3 vagy KC3 ellátási láncába tartozó más üzemeltető uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentését is;

3. az érintett ACC3, RA3 vagy KC3 tevékenységeivel kapcsolatban tényszerű írásbeli információk kézhezvétele más hatóságoktól és/vagy üzemeltetőktől az előírások megszegését egyértelműen jelző dokumentált bizonyíték formájában.

2. Amennyiben az ACC3, RA3 vagy KC3 nem orvosolja meghatározott időn belül a súlyos hiányosságot, vagy nem reagál a 6.8.6.1. a) pont szerinti felkérésre, a hatóság vagy a Bizottság:

a) a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban érvényteleníti az üzemeltető vagy a jogalany ACC3, RA3 vagy KC3 státusát; vagy

b) felkéri a kijelölésért felelős hatóságot arra, hogy a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban érvénytelenítse az üzemeltető vagy a jogalany ACC3, RA3 vagy KC3 státusát.

Az első bekezdésben említett esetben a hatóság vagy a Bizottság mihamarabb tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3. Az a légi fuvarozó vagy jogalany, amelynek ACC3, RA3 vagy KC3 státusát a 6.8.6.1.2. ponttal összhangban érvénytelenítették, nem vehető fel ismét a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba mindaddig, amíg le nem zajlik a 6.8.1 vagy 6.8.4. pont szerinti uniós légiközlekedés-védelmi újrakijelölés.

4. Amennyiben egy légi fuvarozó vagy jogalany már nem rendelkezik ACC3, RA3 vagy KC3 státussal, a megfelelő hatóságok megteszik az ahhoz szükséges lépéseket, hogy meggyőződjenek arról, hogy a felfüggesztett státusú légi fuvarozó vagy jogalany beszállítói láncában tevékenykedő, a felügyeletük alá tartozó más ACC3, RA3 vagy KC3-ak megfelelnek-e a 300/2008/EK rendeletben foglalt követelményeknek.

6.8.6.2. A kijelölés megszűnése

1. Az ACC3-at, RA3-at vagy KC3-at kijelölt felelős hatóság feladata törölni annak adatait a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisból, ha:

a) ezt a légi fuvarozó vagy jogalany kéri vagy erről a hatósággal megállapodik, vagy

b) az ACC3, RA3 vagy KC3 nem végzi a szóban forgó áruszállítási műveleteket, nem válaszol az észrevételek megtételére vonatkozó felkérésre vagy egyéb módon akadályozza a légi közlekedési kockázat értékelését.

2. Amennyiben egy légi fuvarozó vagy jogalany már nem rendelkezik ACC3, RA3 vagy KC3 státussal, a megfelelő hatóságok megteszik az ahhoz szükséges lépéseket, hogy meggyőződjenek arról, hogy a megszüntetett kijelölésű légi fuvarozó vagy jogalany beszállítói láncában tevékenykedő, a felügyeletük alá tartozó más ACC3, RA3 vagy KC3-ak megfelelnek-e a 300/2008/EK rendeletben foglalt követelményeknek.

6.8.7. Berakodás előtti előzetes áruinformációk (PLACI)

6.8.7.1. Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 186. cikke értelmében a PLACI kockázatelemzést a harmadik országból való indulás előtt kell elvégezni, amikor az első belépési vámhivatal megkapja az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ( 8 ) 106. cikkének (2) és (2a) bekezdésében említett belépési gyűjtő árunyilatkozatban szereplő minimális adatkészletet.

6.8.7.2. Amennyiben az első belépési vámhivatal a PLACI kockázatelemzés során megalapozottan gyanítja, hogy az Unió vámterületére légi úton belépő szállítmány súlyos kockázatot jelenthet a polgári légi közlekedésre, az adott szállítmányt a 6.7. pont szerint magas kockázatú áruként vagy postai küldeményként kell kezelni. Az ilyen szállítmányt a légi fuvarozó csak akkor rakodhatja be az Unióba történő szállítás céljából, ha a 6.8.7.3. és a 6.8.7.4. pontban előírt intézkedéseket kielégítő módon végrehajtották.

6.8.7.3. A 6-F. függelékben felsorolt harmadik országokat és Izlandot kivéve, a harmadik országbeli légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy, amikor megkapja az első belépési vámhivataltól azt az értesítést, amelynek alapján egy szállítmányt a 6.8.7.2. pont szerint magas kockázatú áruként vagy postai küldeményként kell kezelni:

a) az adott szállítmány vonatkozásában végrehajtja a C(2015) 8005 végrehajtási határozat mellékletének 6.7.3. és 6.7.4. pontjában felsorolt védelmi ellenőrzéseket abban az esetben, ha van a védelmi ellenőrzések elvégzésére jóváhagyott ACC3 vagy RA3;

b) gondoskodik arról, hogy a védelmi ellenőrzések elvégzésére jóváhagyott ACC3 vagy RA3 megfeleljen az a) pontban előírt rendelkezéseknek. Az első belépési vámhivatalt tájékoztatni kell, ha a szállítmányt a védelmi ellenőrzések alkalmazása céljából át fogják adni vagy átadták egy másik üzemeltetőnek, jogalanynak vagy hatóságnak. A másik üzemeltetőnek, jogalanynak vagy hatóságnak gondoskodnia kell az a) pontban említett védelmi ellenőrzések végrehajtásáról, és vissza kell igazolnia annak a légi fuvarozónak, üzemeltetőnek, jogalanynak vagy személynek a védelmi ellenőrzések végrehajtását és azok eredményét, akitől a szállítmányt átvette;

c) az első belépési vámhivatal felé visszaigazolja az a) pontban említett védelmi intézkedések végrehajtását és azok eredményét.

Az első bekezdés a) és b) pontja nem alkalmazandó abban az esetben, ha a kért védelmi ellenőrzéseket már korábban végrehajtották. Ha azonban a korábbi védelmi ellenőrzések végrehajtása után fény derült konkrét veszélyre vonatkozó információkra, a légi fuvarozótól, üzemeltetőtől, jogalanytól vagy személytől kérhető a védelmi ellenőrzés meghatározott módszerekkel történő megismétlése, és annak az első bekezdés c) pontjában meghatározott visszaigazolása. A légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy tudomására hozható bármely olyan elem és információ, amely a védelmi célkitűzés hatékony teljesítéséhez szükséges.

6.8.7.4. Az a 6-F. függelékben felsorolt harmadik országbeli vagy izlandi légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy, aki az első belépési vámhivataltól olyan értesítést kap, amely előírja valamely szállítmánynak a 6.8.7.2. pont szerint magas kockázatú áru és postai küldeményként való kezelését:

a) az adott szállítmány vonatkozásában végrehajtja legalább a magas kockázatú árukra és postai küldeményekre vonatkozó 17. számú ICAO-mellékletben meghatározott védelmi ellenőrzéseket ( 9 );

b) gondoskodik arról, hogy a védelmi ellenőrzések elvégzése szempontjából az a) pont követelményeit teljesítse egy, a harmadik ország érintett felelős hatósága által jóváhagyott üzemeltető, jogalany vagy hatóság. Az első belépési vámhivatalt tájékoztatni kell, ha a szállítmányt a védelmi ellenőrzések alkalmazása céljából át fogják adni vagy átadták egy másik üzemeltetőnek, jogalanynak vagy hatóságnak. A másik üzemeltetőnek, jogalanynak vagy hatóságnak gondoskodnia kell az a) pontban említett védelmi ellenőrzések végrehajtásáról, és vissza kell igazolnia annak a légi fuvarozónak, üzemeltetőnek, jogalanynak vagy személynek a védelmi ellenőrzések végrehajtását és azok eredményét, akitől a szállítmányt átvette;

c) az első belépési vámhivatal felé vissza kell igazolnia az a) pontban említett védelmi intézkedések végrehajtását és azok eredményét.

Az első bekezdés a) és b) pontja nem alkalmazandó abban az esetben, ha a kért védelmi ellenőrzéseket már korábban végrehajtották. Ha azonban a korábbi védelmi ellenőrzések végrehajtása után fény derült konkrét veszélyre vonatkozó információkra, a légi fuvarozótól, üzemeltetőtől, jogalanytól vagy személytől kérhető a védelmi ellenőrzés meghatározott módszerekkel történő megismétlése, és annak az első bekezdés c) pontjában meghatározott visszaigazolása. A légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy tudomására hozható bármely olyan elem és információ, amely a védelmi célkitűzés hatékony teljesítéséhez szükséges.

6.8.7.5. Amennyiben az első belépési vámhivatal a PLACI kockázatelemzés során megalapozottan gyanítja, hogy az Unió vámterületére légi úton belépő szállítmány súlyos kockázatot jelent a biztonságra és ez a berakodást megtiltó értesítés kiadásához vezet, a szállítmányt nem lehet - az esettől függően - légi járműbe berakodni, vagy onnan kirakodni.

6.8.7.6. Az a harmadik országbeli légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy, aki az első belépési vámhivataltól olyan értesítést kap, amely a 6.8.7.5. pont szerint megtiltja valamely szállítmány légi járműbe való berakodását:

a) gondoskodik arról, hogy a birtokában lévő szállítmányt ne rakodják be a légi járműbe, illetve ha a szállítmányt már berakodták a légi járműbe, azt azonnal rakodják ki;

b) az Unió vámterületére való első belépési vámhivatal felé megerősíti, hogy a kérést teljesítette;

c) együttműködik az első belépési vámhivatal tagállamának érintett hatóságaival;

d) tájékoztatja azon állam polgári légiközlekedés-védelmi hatóságát, ahol az értesítést átvevő légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy található, valamint azon harmadik ország polgári légiközlekedés-védelmi hatóságát, ahol a szállítmány jelenleg található, amennyiben e két ország különbözik.

6.8.7.7. Ha a szállítmány már az ellátási lánc mentén már másik légi fuvarozónál, üzemeltetőnél vagy jogalanynál van, a 6.8.7.5. pontban meghatározott, berakodást megtiltó értesítést átvevő légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy azonnal tájékoztatja a másik légi fuvarozót, üzemeltetőt, jogalanyt vagy személyt arról, hogy:

a) gondoskodni fog a 6.8.7.6. pont a), c) és d) alpontjában szereplő rendelkezéseknek való megfelelésről;

b) megerősíti a 6.8.7.6. pont b) alpontjának a 6.8.7.5. pontban meghatározott értesítést átvevő légi fuvarozóra, üzemeltetőre, jogalanyra vagy személyre történő alkalmazását.

6.8.7.8. Ha a légi jármű már felszállt a fedélzetén egy olyan szállítmánnyal, amelyet az első belépési vámhivatal 6.8.7.5. pont szerinti értesítése alapján nem lehetett volna berakodni, az értesítést átvevő légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy azonnal tájékoztatja:

a) a 6.8.7.6. pont c) alpontjában említett tagállam érintett hatóságait abból a célból, hogy tájékoztassák és összeköttetésbe lépjenek azon tagállam érintett hatóságaival, ahol a légi jármű az Unió felett először átrepül;

b) azon harmadik ország polgári légiközlekedés-védelmi hatóságát, ahol az értesítést átvevő légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy található, valamint azon harmadik ország polgári légiközlekedés-védelmi hatóságát, ahonnan a járat felszállt, amennyiben e két ország különbözik.

6.8.7.9. Azt követően, hogy átvette az első belépési vámhivatal által kiadott 6.8.7.5. pont szerinti értesítést, ugyanezen tagállam felelős hatósága az esettől függően végrehajtja a tagállam nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjában szereplő vonatkozó biztonsági vészhelyzeti terveket, valamint a válságkezelésre és a jogellenes beavatkozásokkal szembeni fellépésre vonatkozó nemzetközi standardokat és ajánlott gyakorlatokat, illetve gondoskodik ezek végrehajtásáról, vagy együttműködik bármilyen további intézkedés végrehajtásában, beleértve a kiindulási harmadik ország hatóságaival, valamint adott esetben a tranzit és/vagy átrakás szerinti ország vagy országok hatóságaival való koordinációt.

6.8.7.10. Azon harmadik országbeli légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy, aki a Vámigazgatások Világszervezetének SAFE keretrendszere által meghatározott elveknek megfelelően, berakodás előtti előzetes áruinformációk rendszerét végrehajtó harmadik ország vámhatósága által kiadott értesítést vett át, gondoskodik a 6.8.7.3., 6.8.7.4., 6.8.7.6., 6.8.7.7. és 6.8.7.8. pontokban meghatározott előírások végrehajtásáról.

Ez a pont kizárólag az alábbi feltételek valamelyikét teljesítő árukra vagy postai küldeményekre vonatkozik:

a) a szállítmányokat egy uniós repülőtérre tranzit vagy átrakás céljából szállítják, azt megelőzően, hogy elérnék az azon harmadik országban található repülőteret, mint végső rendeltetési helyet, ahol az értesítő vámhatóság található;

b) a szállítmányokat egy uniós repülőtérre tranzit vagy átrakás céljából szállítják, mielőtt egy további tranzit vagy átrakodás történne az azon harmadik országban található repülőtéren, ahol az értesítő vámhatóság található.

A harmadik országban értesítést átvevő légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy a 6.8.7.6(c) és a 6.8.7.8(a) pontban meghatározott követelmények teljesítése céljából azonnal tájékoztatja az Unióba való első leszállás tagállamának érintett hatóságait.

Ha a légi jármű már felszállt, az információt azon tagállam érintett hatóságainak nyújtja, ahol a légi jármű az Unió felett először átrepül, amely az Unióba való első leszállás tagállamának érintett hatóságaival együttműködésben gondoskodik a 6.8.7.9. pontban említett intézkedések végrehajtásáról.

Mind azon tagállam érintett hatóságai, ahol a légi jármű az Unió felett először átrepül, mind az Unióba való első leszállás tagállamának érintett hatóságai tájékoztatják a megfelelő vámhatóságot.

6-A. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT - MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖK

A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 10 ) és annak végrehajtási jogi aktusaival összhangban

kijelentem, hogy:

- a vállalat védelmi programjában szereplő információk a legjobb tudásom szerint helytállóak és pontosak,

- a védelmi programban megállapított gyakorlatot és eljárásokat a vállalat a program hatálya alá tartozó valamennyi létesítményben be fogja vezetni és alkalmazni fogja,

- a védelmi programot a vállalat ki fogja igazítani és összhangba hozza az alkalmazandó uniós jog valamennyi jövőbeni változásával, hacsak a(z) [a vállalat neve] arról nem tájékoztatja a(z) [a felelős hatóság neve]-t, hogy a továbbiakban nem kíván meghatalmazott ügynökként tevékenykedni,

- a(z) [a vállalat neve] írásban tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t a következőkről:

a) a védelmi programjában beálló csekély mértékű tervezett változásokról, így például a társaság nevében, címében, a védelemért felelős személyben vagy a kapcsolattartási adatokban, a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázishoz hozzáférést igénylő személyben beálló változásokról, haladéktalanul, de legkésőbb a tervezett változás előtt 7 munkanappal; valamint

b) a jelentősebb tervezett változásokról, így például új átvizsgálási eljárások bevezetéséről, a vonatkozó közösségi jogi rendelkezéseknek való megfelelést esetlegesen befolyásoló jelentősebb építési munkákról és a létesítmény helyének vagy címének megváltozásáról legkésőbb 15 munkanappal megkezdésük/a tervezett változás előtt,

- a vonatkozó uniós jogi rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása érdekében a(z) [a vállalat neve] igény szerint valamennyi ellenőrzés során teljes mértékben együttműködést fog tanúsítani, és az ellenőrök kérésének megfelelően hozzáférést fog biztosítani valamennyi dokumentumhoz,

- a(z) [a vállalat neve] tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t a védelmi előírások súlyos megszegésének valamennyi esetéről és valamennyi olyan gyanús körülményről, amely kihathat a légi áru/légipostai küldemények védelmére, így különösen a tiltott tárgyaknak valamely szállítmányban való elhelyezésére tett kísérletekről,

- a(z) [a vállalat neve] gondoskodni fog arról, hogy a személyzet valamennyi érintett tagja képzésben részesüljön az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11. fejezetével összhangban, és ismerje a vállalat védelmi programja értelmében rá háruló védelmi feladatokat; valamint

- a(z) [a vállalat neve] tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t, ha:

a) megszünteti tevékenységét;

b) a továbbiakban nem szállít légi árut vagy légipostai küldeményt; vagy

c) a továbbiakban nem tud megfelelni a vonatkozó uniós jogi rendelkezések követelményeinek.

E nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás a vállalatnál:

Dátum:

Aláírás:

6-B. FÜGGELÉK

ÚTMUTATÓ ISMERT SZÁLLÍTÓK SZÁMÁRA

Ez az útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy a szállítók összevessék jelenleg alkalmazott védelmi intézkedéseiket a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 11 ) és azt végrehajtó jogi aktusokban szereplő, az ismert szállítókra vonatkozó követelményekkel. Használatával már a hivatalos helyszíni ellenőrzés előtt meggyőződhetnek arról, hogy az előírt követelményeknek megfelelnek-e.

Fontos, hogy az ellenőrző látogatás során az ellenőr beszélhessen a megfelelő személyekkel (pl. a biztonságért felelős és a személyzet felvételéért felelős személlyel). Az ellenőr megállapításait egy uniós ellenőrző listán kell rögzíteni. Miután ez az ellenőrzőlista kitöltésre került, az abban foglalt információkat titkosként kezelik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az uniós ellenőrző listán kétféle kérdés szerepel: 1. azok, amelyek esetében a nemleges válasz automatikusan azt jelenti, hogy Önök nem fogadhatók el ismert szállítóként; valamint 2. azok, amelyek átfogó képet adnak az Önök védelmi intézkedéseiről, és az ellenőr számára általános következtetés levonását teszik lehetővé. Az automatikus meg nem feleléshez vezető területeket az alábbiakban a követelmény félkövér szedése jelzi. Amennyiben a félkövérrel szedett követelmények valamelyikének nem felelnek meg, erről indoklást kapnak, valamint egy ajánlást a megfeleléshez szükséges kiigazításokról.

Amennyiben az Önök vállalata a 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( 12 ) 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvánnyal (úgynevezett AEOF- és AEOS-tanúsítvánnyal) rendelkezik, és annál a létesítménynél, amelyre az ismert szállítói státust kérelmezik, a vámhatóságok ezen kérelem benyújtása előtt legfeljebb 3 évvel sikeres vizsgálatot végeztek, akkor Önöknek ki kell tölteniük és a vállalat jogi képviselőjének alá kell írnia a 6-C. függelékben található, "Az ismert szállítókra vonatkozó jóváhagyási ellenőrzőlista" "Szervezeti felépítés és felelősségi körök" című 1. részét, valamint a szintén ott található Kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Bevezetés

Az árunak az Önök vállalatától, az ellenőrizendő létesítményből kell származnia. Ez jelentheti azt, hogy az árut az adott telephelyen gyártják, de azt is, hogy az adott telephelyen csupán összeállítják olyan egyedi darabokból, amelyek egy adott megrendelés teljesítése céljából való kiválasztásukig nem azonosíthatók légi áruként. (Lásd még a megjegyzést.)

Meg kell határozniuk, hogy hol válik az áru/postai küldemények szállítmánya légi áru/légipostai küldemények szállítmányává, és igazolniuk kell, hogy alkalmaznak olyan intézkedéseket, amelyek annak a jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét szolgálják. Ezen belül be kell mutatni a gyártásra, csomagolásra, tárolásra és/vagy feladásra vonatkozó előírásokat.

Szervezeti felépítés és felelősségi körök

Meg kell adniuk a szervezetükre vonatkozó adatokat (név, adószám vagy kereskedelmi kamarai azonosító szám vagy cégjegyzékszám, az AEO- tanúsítvány száma és - adott esetben - a vámhatóság által a szóban forgó létesítményénél végzett legutóbbi vizsgálat időpontja), az ellenőrizendő létesítmény címét és a szervezet székhelyének címét (amennyiben nem azonos az ellenőrizendő létesítmény címével). Meg kell adniuk az előző ellenőrző látogatás napját és az utolsó egyedi alfanumerikus azonosítót (ha van), továbbá az üzleti vállalkozás jellegét, a telephelyen dolgozó munkavállalók hozzávetőleges létszámát, a légi áru/légipostai küldemények védelméért felelős személy nevét, beosztását és elérhetőségét.

A személyzet felvétele

Részletesen ismertetni kell az azonosítható légi árukhoz/légipostai küldeményekhez hozzáféréssel rendelkező valamennyi (állandó, ideiglenes, közvetített, gépkocsivezető) munkatárs felvételi eljárását. A felvételi eljárásnak tartalmaznia kell a foglalkoztatást megelőző ellenőrzést vagy védelmi háttérellenőrzést az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11.1. pontjával összhangban. A helyszíni ellenőrző látogatásnak része a személyzet felvételéért felelős személlyel folytatott beszélgetés. Az érintettnek bizonyítékokkal (pl. üres formanyomtatványok bemutatásával) kell alátámasztania a vállalat által alkalmazott eljárásokat. E felvételi eljárás a 2010. április 29-ét követően felvett személyek esetében már alkalmazandó.

A személyzet védelmi tudatosságnövelő képzésére vonatkozó eljárás

Bizonyítani kell, hogy a légi árukhoz/légipostai küldeményekhez hozzáféréssel rendelkező valamennyi munkatárs (állandó, ideiglenes, közvetített, gépkocsivezető) megfelelő védelmi tudatosságnövelő képzésben részesült. A képzésnek meg kell felelnie az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11.2.7. pontjának. Az egyes személyek képzésével kapcsolatos feljegyzéseket meg kell őrizni. Emellett igazolni kell, hogy a védelmi ellenőrzéseket végző valamennyi munkatárs részesült az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11. fejezetének megfelelő képzésben vagy szinten tartó képzésben.

Fizikai védelem

Bizonyítani kell, hogy a létesítmény megfelelően védett (pl. kerítéssel vagy egyéb fizikai akadállyal), továbbá, hogy megfelelő belépés-ellenőrzési eljárásokat alkalmaznak. Ha releváns, adatokat kell szolgáltatni az esetleges riasztó- és/vagy zárt láncú televíziós (CCTV) rendszerről. Alapvető fontosságú, hogy a légi áru/légipostai küldemények kezelésére szolgáló területhez való hozzáférés ellenőrzött legyen. A légi áruhoz/légipostai küldeményekhez vezető valamennyi ajtónak, ablaknak és egyéb hozzáférési pontnak védettnek kell lennie, illetve azoknál ellenőrizni kell a belépést.

Gyártás/előállítás (ha releváns)

Bizonyítani kell, hogy a gyártási/előállítási területre való belépést ellenőrzik, és a folyamatot felügyelik. Amennyiben a termék a gyártás/előállítás folyamán légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható, akkor bizonyítani kell, hogy intézkedéseket hoztak a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Csomagolás (ha releváns)

Bizonyítani kell, hogy a csomagoló területére való belépést ellenőrzik, és a csomagolás folyamatát felügyelik. Amennyiben a termék a csomagolás folyamán légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható, akkor bizonyítani kell, hogy intézkedéseket hoztak a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Adatokat kell szolgáltatni a csomagolási folyamatról, és bizonyítani kell, hogy a csomagolást megelőzően valamennyi készterméket ellenőrzik.

Ismertetni kell a kész külső csomagolás jellemzőit, és bizonyítani, hogy erős. Be kell mutatni, hogy milyen módon biztosítják (például számozott zárjellel, biztonsági szalaggal, speciális bélyegzővel, a kartondobozok szalaggal való összekötésével) hogy a kész külső csomagoláson látható legyen a jogosulatlan megbontás. Azt is bizonyítani kell, hogy az említett eszközöket használaton kívül védett körülmények között tárolják, kibocsátásuk pedig ellenőrzötten történik.

Tárolás (ha releváns)

Bizonyítani kell, hogy a tárolóterületre való belépést ellenőrzik. Amennyiben a termék a tárolás során légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható, akkor bizonyítani kell, hogy intézkedéseket hoztak a légi árunak/légipostai küldeményeknek az ebben a szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Végezetül bizonyítani kell, hogy a befejezett és becsomagolt légi árut/légipostai küldeményt feladás előtt ellenőrzik.

Feladás (ha releváns)

Bizonyítani kell, hogy a feladásra szolgáló területhez való hozzáférést ellenőrzik. Amennyiben a termék a feladás folyamán légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható, akkor bizonyítani kell, hogy intézkedéseket hoztak a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Szállítás

Részletezni kell az áru/postai küldemények meghatalmazott ügynökhöz való szállításának módját.

Amennyiben a szállítást maguk végzik, bizonyítani kell, hogy a gépkocsivezetők rendelkeznek a megfelelő szintű képesítéssel. Amennyiben a vállalat szerződéses megbízottat vesz igénybe, gondoskodni kell arról, hogy a) a légi áru/légipostai küldemények lezárását vagy csomagolását Önök végezzék oly módon, hogy a jogosulatlan megbontás látható legyen, vagy b) a fuvarozó aláírja az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6-E. függelékében foglalt fuvarozói nyilatkozatot.

Amennyiben maguk végzik a légi áru/légipostai küldemények szállítását, bizonyítani kell, hogy a szállítóeszközök védelme biztosítható - lehetőleg zárjellel, vagy valamely más módszerrel. Számozott zárjel használata esetén bizonyítani kell, hogy a zárjelhez való hozzáférést ellenőrzik, a zárjelszámot pedig jegyzőkönyvbe veszik; egyéb megoldás alkalmazása esetén bizonyítani kell, miként gondoskodnak az áru/postai küldemények őrzéséről és/vagy arról, hogy látható legyen a jogosulatlan megbontás. Emellett bizonyítani kell, hogy intézkedéseket hoztak az árut/postai küldeményeket begyűjtő gépjárművek vezetőinek személyazonossága ellenőrzésére. Bizonyítani kell azt is, hogy gondoskodtak az áru/postai küldemények védelméről a létesítményből való kilépéskor. Bizonyítani kell, hogy a szállítás során a légi áru/légipostai küldemények védettek a jogosulatlan beavatkozás ellen.

Nem kell bizonyítékot szolgáltatni a gépjárművezetők képzéséről, illetve nem kell benyújtani a fuvarozói nyilatkozat egy példányát, amennyiben a légi árunak/légipostai küldeményeknek a létesítmény területéről való begyűjtésével kapcsolatos szállítási műveleteket meghatalmazott ügynök végezte.

A szállító kötelezettségei

Nyilatkozni kell arról, hogy elfogadják, hogy a felelős hatóság ellenőrei előzetes bejelentés nélkül ellenőrizzék az ismertetett előírások betartását.

Arról is nyilatkozni kell, hogy azonnal, de legfeljebb 10 munkanapon belül releváns információkkal látják el a(z) [a felelős hatóság neve]-t, amennyiben:

a)

b)

c)

Végezetül nyilatkozni kell arról, hogy a következő helyszíni ellenőrző szemle és/vagy vizsgálat idejéig betartják a védelmi követelményeket.

Ezt követően teljes körű felelősséget kell vállalni a nyilatkozatban foglaltakért, és alá kell írni az ellenőrzési dokumentumot.

MEGJEGYZÉSEK

Robbanó- és gyújtóeszközök

Összeszerelt robbanó- és gyújtóeszköz abban az esetben szállítható áruként, ha valamennyi biztonsági előírás maradéktalanul teljesül.

Más eredetű szállítmányok

Az ismert szállító a nem tőle származó szállítmányt meghatalmazott ügynöknek adhatja át, amennyiben:

a) a szállítmány elkülönül attól a szállítmánytól, amely tőle származik; valamint

b) a szállítmányon vagy a szállítmányt kísérő okmányon a származás egyértelműen meg van jelölve.

A légi járműbe való berakodást megelőzően valamennyi ilyen szállítmányt át kell vizsgálni.

6-C. FÜGGELÉK

AZ ISMERT SZÁLLÍTÓKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI ELLENŐRZŐLISTA

A kitöltéssel kapcsolatos megjegyzések:

Az űrlap kitöltésekor a következőkre kell ügyelni:

- A *-gal megjelölt rovatok a kötelező adatok megadására szolgálnak, ezek KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ.

- Amennyiben egy félkövérrel szedett kérdésre NEM a válasz, az értékelés SZÜKSÉGSZERŰEN: " NEM FELELT MEG ". Ez nem érvényes akkor, ha a kérdés nem releváns.

- A végső értékelés csak abban az esetben lehet " MEGFELELT ", ha a szállító aláírta az utolsó oldalon lévő kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

- A kötelezettségvállalási nyilatkozat eredeti példányát a felelős hatóságnak meg kell őriznie, vagy azt érvényességének lejártáig a hatóság rendelkezésére kell tudni bocsátani. A nyilatkozat egy másolatát a szállító rendelkezésére kell bocsátani.

1. RÉSZ

Szervezeti felépítés és felelősségi körök

1.1. Az ellenőrzés napja (*)
nn/hh/ÉÉÉÉ
1.2. Az előző ellenőrzés napja és – adott esetben – az egyedi azonosító
nn/hh/ÉÉÉÉ
UNI
1.3. A jóváhagyandó szervezet neve (*)
Név
Adóazonosító szám/kereskedelmi kamarai azonosító szám/cégjegyzékszám (ha releváns)
1.4. Az AEOF- vagy AEOS-tanúsítványra vonatkozó információk (ha releváns)
Az AEO-tanúsítvány száma
A létesítménynél végzett legutolsó vámhatósági vizsgálat időpontja
1.5. Az ellenőrizendő létesítmény címe (*)
Házszám/egység/épület
Utca
Város
Irányítószám
Ország
1.6. A szervezet székhelyének címe (amennyiben nem azonos az ellenőrizendő létesítmény címével, de ugyanabban az országban található)
Házszám/egység/épület
Utca
Város
Irányítószám
Ország
1.7. Az üzleti vállalkozás jellege – a kezelt áruk jellege
1.8. A kérelmező által végzett tevékenység:
á) gyártás/előállítás
b) csomagolás
c) tárolás
d) feladás
e) egyéb, méghozzá:
1.9. A telephelyen dolgozó munkavállalók hozzávetőleges létszáma
1.10. A légi áru/légipostai küldemények védelméért felelős személy neve és beosztása*
Név
Beosztás
1.11. Elérhetőség telefonon
Tel. szám
1.12. E-mail cím *
E-mail cím

2. RÉSZ

Azonosítható légi áru/légipostai küldemény

Cél: Megállapítani azt a pontot (vagy helyet), ahol az áru/postai küldemény légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá válik.

2.1. A gyártás/előállítás, csomagolás, tárolás, válogatás, feladás és az egyéb vonatkozó szakaszok vizsgálatával meg kell határozni, hogy hol és miként válik egy szállítmány légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá.

Ismertesse:

Az 5-8. részben részletes tájékoztatást kell adni az azonosítható légi árunak/légipostai küldeménynek a jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelméről.

3. RÉSZ

A személyzet tagjainak felvétele és képzése

Cél: Biztosítani, hogy a személyzet valamennyi olyan (állandó, ideiglenes, közvetített és gépkocsivezető) tagja, aki az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez hozzáféréssel rendelkezik, foglalkoztatást megelőző ellenőrzésen és/vagy védelmi háttérellenőrzésen essen át, továbbá az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11.2.7. pontjának megfelelő képzésben részesüljön. Emellett gondoskodni kell arról is, hogy a készletek védelmi ellenőrzését végző valamennyi alkalmazott részesüljön az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11. fejezetének megfelelő képzésben.

A létesítmény szerinti állam vonatkozó nemzeti jogszabályainak függvénye, hogy a 3.1. és a 3.2. pontban szereplő kérdések félkövérrel szedettek-e (és ily módon a NEM választ nem megfelelésnek kell-e értékelni). Mindazonáltal e két kérdés közül legalább az egyiket félkövérrel kell szedni, vagyis amennyiben sor került védelmi háttérellenőrzésre, akkor a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés már nem kötelező. A védelmi ellenőrzések végrehajtásáért felelős személyeket minden esetben alá kell vetni védelmi háttérellenőrzésnek.

3.1. Az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez való hozzáféréssel rendelkező munkatársak felvételére vonatkozóan van érvényben az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11.1.4. pontjával összhangban lévő, a foglalkoztatást megelőző ellenőrzést magában foglaló eljárás? Ez a 2010. április 29-ét követően felvett személyzetre vonatkozik.
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, milyen típusú?
3.2. A felvételi eljárás tartalmaz védelmi háttérellenőrzést is, ideértve a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzését is az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11.1.3. pontjával összhangban?
Ez a 2010. április 29-ét követően felvett személyzetre vonatkozik.
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, milyen típusút?
3.3. A létesítményben a védelmi ellenőrzések végrehajtásának alkalmazásáért és felügyeletéért felelősként megnevezett személy kinevezési folyamata kötelezően magában foglalja a védelmi háttérellenőrzést, így a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzését is az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11.1.3. pontjával összhangban?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
3.4. Az azonosítható légi árukhoz/légipostai küldeményekhez felügyelet nélküli hozzáféréssel rendelkező személyzet, valamint a védelmi ellenőrzéseket végző személyzet részesül az 11.2.3.9. pont szerinti védelmi képzésben, mielőtt felügyelet nélküli hozzáférést kapna az azonosítható légi árukhoz/légipostai küldeményekhez?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
3.5. A (fent említett) személyzet részesül szinten tartó képzésben az adott képzés vonatkozásában megállapított gyakorisággal?
IGEN vagy NEM
3.6. Értékelés – Az alkalmazott intézkedések elegendőek annak biztosításához, hogy az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez hozzáféréssel rendelkező és a védelmi ellenőrzéseket végző alkalmazottak felvétele és képzése megfeleljen az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11. fejezetének?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.

4. RÉSZ

Fizikai védelem

Cél: Megállapítani, hogy a létesítményben vagy a helyiségekben megfelelő-e az azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan hozzáférés elleni (fizikai) védelmének szintje.

4.1. A létesítmény megfelelően védett (pl. kerítéssel vagy egyéb akadállyal)?
IGEN vagy NEM
4.2. A létesítményhez való hozzáférési pontokon ellenőrzött a belépés?
IGEN vagy NEM
4.3. Ha IGEN, a hozzáférési pontok védelme:
személyzeti
kézi
automatikus
elektronikus
vagy egyéb, méghozzá:
4.4. Az épület stabil szerkezetű?
IGEN vagy NEM
4.5. Az épület fel van szerelve hatékony riasztórendszerrel?
IGEN vagy NEM
4.6. Az épület fel van szerelve hatékony zárt láncú televíziós rendszerrel (CCTV)?
IGEN vagy NEM
4.7. Ha IGEN, rögzítik-e a zárt láncú televízió (CCTV) képeit?
IGEN vagy NEM
4.8. Az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez vezető valamennyi ajtó, ablak vagy egyéb hozzáférési pont biztonságos, vagy ellenőrzik ezeket?
IGEN vagy NEM
4.9. Ha NEM, indokolja meg.
4.10. Értékelés: A szervezet által hozott intézkedések elégségesek ahhoz, hogy megakadályozzák a létesítmény és a helyiségek azon részeihez való jogosulatlan hozzáférést, ahol az azonosítható légi árut/légipostai küldeményeket kezelik vagy tárolják?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.

5. RÉSZ

Gyártás/Előállítás

Cél: Az azonosítható légi áruk/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelme.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a gyártási/előállítási folyamat során légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

5.1. A gyártási/előállítási területre való belépést ellenőrzik?
IGEN vagy NEM
5.2. Ha IGEN, hogyan?
5.3. A gyártási/előállítási folyamatot felügyelik?
IGEN vagy NEM
5.4. Ha IGEN, hogyan?
5.5. A gyártási/előállítási szakaszban alkalmaznak a jogosulatlan megbontás megelőzésére szolgáló ellenőrzéseket?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse ezeket.
5.6. Értékelés: A szervezet által hozott intézkedések elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a gyártás/előállítás során?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.

6. RÉSZ

Csomagolás

Cél: Az azonosítható légi áruk/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelme.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a csomagolási folyamat során légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

6.1. A csomagolási folyamatot felügyelik?
IGEN vagy NEM
6.2. Ha IGEN, hogyan?
6.3. Ismertesse a kész külső csomagolást az alábbiak szerint:
a) A csomagolás erős?
IGEN vagy NEM
Fejtse ki:
b) A kész külső csomagoláson láthatóvá válik a jogosulatlan megbontás?
IGEN vagy NEM
Fejtse ki:
6.4. a) Számozott zárjellel, biztonsági szalaggal, speciális bélyegzővel vagy a kartondobozok szalaggal való összekötésével biztosítják, hogy a kész külső csomagoláson látható legyen a jogosulatlan megbontás?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN:
6.4.b) A számozott zárjeleket, biztonsági szalagokat, speciális bélyegzőket használaton kívül védett helyen tárolják?
IGEN vagy NEM
Ismertesse:
6.4. c) A számozott zárjelek, biztonsági szalagok, speciális bélyegzők kiadását ellenőrzik?
IGEN vagy NEM
Ismertesse:
6.5. Ha a 6.4. a) kérdésre adott válasz IGEN, miként valósul meg az ellenőrzés?
6.6. Értékelés: A csomagolás során alkalmazott eljárások elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás és/vagy megbontás elleni védelmét?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.

7. RÉSZ

Tárolás

Cél: Az azonosítható légi áruk/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelme.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a tárolási/raktározási folyamat során légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

7.1. A kész és csomagolt légi árut/légipostai küldeményt a jogosulatlan beavatkozás szempontjából védett és ellenőrzött körülmények között tárolják?
IGEN vagy NEM
7.2. Értékelés: A tárolás során alkalmazott eljárások elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás és/vagy megbontás elleni védelmét?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.

8. RÉSZ

Feladás

Cél: Az azonosítható légi áruk/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelme.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a feladási folyamat során légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

8.1. A feladási területre való belépést ellenőrzik?
IGEN vagy NEM
8.2. Ha IGEN, hogyan?
8.3. Ki jogosult a feladási területre való belépésre?
Az alkalmazottak?
IGEN vagy NEM
A gépjárművezetők?
IGEN vagy NEM
Látogatók?
IGEN vagy NEM
Alvállalkozók?
IGEN vagy NEM
8.4. Értékelés: A védelem szintje elégséges ahhoz, hogy biztosítsa az azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás és/vagy megbontás elleni védelmét?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.

8A. RÉSZ

Más eredetű szállítmányok

Cél: megismerni védelem alatt nem álló szállítmányok kezelési eljárását.

Ezeket a kérdéseket csak abban az esetben kell megválaszolni, ha a vállalat légifuvarozási megbízás keretében átvesz szállítmányokat más vállalat(ok)tól.

8A.1. A vállalat átvesz más vállalatoktól olyan árukat és postai küldeményeket, amelyeket légi úton kívánnak szállítani?
IGEN vagy NEM
8A.2. Ha IGEN, ezeket a szállítmányokat miként különítik el a vállalat saját áruitól, és miként azonosítják a meghatalmazott ügynök/fuvarozó számára?

9. RÉSZ

Szállítás

Cél: Az azonosítható légi áruk/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelme.

9.1. Hogyan adják át a légi árut/légipostai küldeményeket a meghatalmazott ügynöknek?
a) A meghatalmazott ügynök által vagy a meghatalmazott ügynök nevében?
IGEN vagy NEM
b) A szállító saját szállítóeszközével?
IGEN vagy NEM
c) A szállító által igénybe vett alvállalkozóval?
IGEN vagy NEM
9.2. Amennyiben a szállító alvállalkozót alkalmaz:
— elvégzik a légi áru/légipostai küldemények szállítást megelőző lezárását vagy csomagolását úgy, hogy a jogosulatlan megbontás látható legyen? valamint
— a fuvarozó aláírta a fuvarozói nyilatkozatot?
IGEN vagy NEM
A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolni, ha a 9.1. b) vagy a 9.1 c) pont alkalmazandó:
9.3. A szállító jármű raktere lezárható?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
9.4.a) Ha a szállító jármű raktere lezárható, alkalmaznak számozott zárjelet?
IGEN vagy NEM
9.4. b) Ha számozott zárjelet alkalmaznak, ellenőrzik a zárjelhez való hozzáférést, illetve jegyzőkönyvezik a kibocsátott számokat?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
9.5. Ha a szállító jármű raktere nem zárható, láthatóvá válik a légi árun/légipostai küldeményen a jogosulatlan megbontás?
IGEN vagy NEM
9.6. Ha IGEN, milyen módon?
9.7. Ha NEM, hogyan biztosítják a védelmét?
9.8. Értékelés: Az intézkedések elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák a légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás elleni védelmét szállítás közben?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy:

- Elfogadom, hogy a felelős hatóság ellenőrei előzetes bejelentés nélkül, az ismertetett előírások betartásának nyomon követése céljából szemléket végeznek. Amennyiben az ellenőr súlyos védelmi hiányosságot tár fel, az az ismert szállítói státusom megvonását vonhatja maga után.

- A(z) [felelős hatóság neve]-nak/-nek mihamarabb, de legfeljebb 10 munkanapon belül rendelkezésére bocsátom a releváns információkat, amennyiben:

- a védelemért való felelősséget az 1.10. pontban megnevezettől eltérő személyre ruházzák át,

- a létesítményekben vagy az eljárásokban más olyan változás történt, amely vélhetően jelentősen kihat a védelemre; valamint

- ha a vállalat felhagy tevékenységével, már nem foglalkozik légi áruval/légipostai küldeményekkel, illetve a továbbiakban nem tud megfelelni a vonatkozó uniós jogszabályok követelményeinek.

- A következő helyszíni ellenőrző szemle és/vagy vizsgálat idejéig gondoskodom a védelmi szint fenntartásáról.

- E nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Aláírás
Beosztás a vállalatnál

Értékelés (és értesítés)

Megfelelt/Nem felelt meg
Amennyiben a végső értékelés „Nem felelt meg”, sorolja fel azokat a területeket, amelyeken a szállító nem felel meg az előírt védelmi szintnek, vagy konkrét hiányosságokkal küzd. Tegyen ajánlást az előírt követelmények teljesítéséhez szükséges kiigazításokra vonatkozóan.
Aláírás
(Az ellenőr neve)

6-C2. FÜGGELÉK

ELLENŐRZŐLISTA UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT, HARMADIK ORSZÁGBELI MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖKÖK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

A harmadik országbeli jogalanyok választhatják azt a lehetőséget, hogy az ACC3-ak (harmadik ország repülőteréről az Unió területére árut vagy postai küldeményt fuvarozók) védett szállítási láncának tagjaivá válnak, amennyiben kérelmezik uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynökként (RA3) való kijelölésüket. Az RA3 olyan, árukezeléssel foglalkozó harmadik országbeli jogalany, amelyet uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés keretében ellenőriztek és ekként jóváhagytak.

Az RA3 biztosítja, hogy az Unióba irányuló szállítmányok esetében védelmi ellenőrzésekre, és ezen belül átvizsgálásra kerüljön sor, és azt követően a szállítmányok a légi járműbe való berakodásig vagy egy ACC3-nak vagy másik RA3-nak való átadásig a jogosulatlan beavatkozást megakadályozó védelem alatt álljanak.

Az Unióba ( 13 ) illetve Izlandra, Norvégiába és Svájcba szállítandó légi áruk és postai küldemények szállításának előfeltételeit az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet állapítja meg.

Az ellenőrzőlista az az eszköz, amely alapján az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr értékeli az EU vagy az EGT területére szállítandó áruk és postai küldemények ( 14 ) tekintetében az RA3-ként való kijelölésért folyamodó jogalany által vagy annak felelősségére fenntartott védelem szintjét. Az ellenőrzőlista kizárólag az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.5.1.b) pontjában meghatározott esetekben alkalmazandó. Az említett melléklet 6.8.5.1.a) pontjában meghatározott esetekben az uniós légiközelekedés-védelmi ellenőrnek az ACC3-ellenőrzőlistát kell használnia.

Az ellenőrzési jelentést a helyszíni szemlét követően legkésőbb egy hónapon belül meg kell küldeni a kijelölő felelős hatóság és az ellenőrzött jogalany részére. Az ellenőrzési jelentés szerves részét alkotják legalább a következők:

- az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, kitöltött és adott esetben az ellenőrzött jogalany észrevételeit tartalmazó ellenőrzőlista; valamint

- az ellenőrzött jogalany által aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat (az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6-H2. függeléke); valamint

- az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, az ellenőrzött jogalanyra vonatkozó függetlenségi nyilatkozat (az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11-A. függeléke).

Az ellenőrzési jelentés teljességét az oldalszámozás, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés dátuma, valamint az ellenőr és az ellenőrzött jogalany minden egyes oldalon szereplő aláírása bizonyítja.

Az RA3 a jelentést bármely ACC3-mal és adott esetben bármely RA3-mal folytatott üzleti kapcsolatában felhasználhatja.

Alapértelmezett esetben az ellenőrzési jelentést angol nyelven kell megírni.

Az 5. részt (Átvizsgálás) és a 6. részt (Magas kockázatú áru és postai küldemény) az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 6.7. és 6.8. pontjaiban rögzített előírások fényében kell értékelni. Az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet követelményei alapján nem értékelhető részek tekintetében az értékelés alapját a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 17. függelékében meghatározott szabványok és ajánlott gyakorlatok (SARP), valamint az ICAO légiközlekedés-védelmi kézikönyvben (Doc 8973-Restricted) található útmutatók jelentik.

A kitöltéssel kapcsolatos megjegyzések:

- Az ellenőrizendő jogalany üzleti modelljével és műveleteivel összhangban az ellenőrzőlista minden alkalmazandó és releváns részét ki kell tölteni. Ha nem áll rendelkezésre információ, azt indokolni kell.

- Az egyes részek után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy az adott részre vonatkozó követelmények teljesülnek-e, illetve milyen mértékben teljesülnek.

1. RÉSZ

Az ellenőrzött jogalany és az ellenőr azonosítása

1.1. Az ellenőrzés dátuma
pontos dátumformátumot adjon meg, pl. 2012.10.1. és 2012.10.2. között
nn/hh/éééé
1.2. Az előző ellenőrzés dátuma, ha volt
nn/hh/éééé
Az RA3-nak előzőleg kiadott nyilvántartási szám, ha rendelkezésre áll
AEO-tanúsítvány/C-TPAT-státus/egyéb igazolások, ha rendelkezésre állnak
1.3. A légiközlekedés-védelmi ellenőr adatai
Név
Vállalat/szervezet/hatóság
Egyedi alfanumerikus azonosító (UAI)
E-mail cím
Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)
1.4. A jogalany neve
Név
A vállalat azonosítója (pl. cégjegyzékszám, ha rendelkezésre áll)
Házszám/egység/épület
Utca
Település
Postai irányítószám
Szövetségi állam (ha releváns)
Ország
Postafiókszám, ha van
1.5. A szervezet székhelye (ha eltér az ellenőrizendő telephelytől)
Házszám/egység/épület
Utca
Település
Postai irányítószám
Szövetségi állam (ha releváns)
Ország
Postafiókszám, ha van
1.6. A vállalkozás jellege (egynél több vállalkozástípus is lehetséges)
a) csak légi fuvarozás;
b) légi és egyéb fuvarozás;
c) árukezelő telephellyel rendelkező szállítmányozó;
d) árukezelő telephellyel nem rendelkező szállítmányozó;
e) földi kiszolgáló;
f) egyéb.
1.7. A kérelmező
a) harmadik országbeli meghatalmazott ügynöktől vesz át árut;
b) harmadik országbeli ismert szállítótól vesz át árut;
c) harmadik országbeli listás szállítótól vesz át árut;
d) mentességet élvező árut vesz át;
e) átvizsgálja az árut;
f) tárolja az árut;
g) egyéb, méghozzá:
1.8. A létesítményben dolgozó munkavállalók hozzávetőleges létszáma
Szám
1.9. A harmadik országbeli légi áru vagy légipostai küldemények védelméért felelős személy neve és beosztása
Név
Beosztás
E-mail cím
Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)

2. RÉSZ

Az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynök szervezete és feladatai

Célkitűzés: Védelmi ellenőrzés nélkül se légi áru, se légipostai küldemény ne kerüljön az EU vagy az EGT területére. Valamely RA3 által egy ACC3-nak vagy másik RA3-nak szállított áru vagy postai küldemény csak akkor tekinthető védelem alatt álló árunak vagy postai küldeménynek, ha az RA3 elvégezte a védelmi ellenőrzést. A védelmi ellenőrzésre vonatkozó részletes előírásokat ezen ellenőrzőlista alábbi részei tartalmazzák.

Az RA3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy megfelelő védelmi ellenőrzéseket végezzenek valamennyi, az EU vagy az EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény tekintetében, és hogy a védelem alatt álló áru vagy postai küldemény az ACC3-nak vagy a másik RA3-nak való átadásig védelem alatt álljon. A védelmi ellenőrzésnek magában kell foglalnia a következők egyikét:

a) olyan mértékű fizikai átvizsgálás, amellyel észszerűen biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy;

b) a szállítási lánc védelmi eljárásának részét képező olyan egyéb védelmi ellenőrzés, amellyel észszerűen biztosítható, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy, és amelyet az RA3 által kijelölt másik RA3, KC3 vagy AC3 végez.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3. pontja.

2.1. Rendelkezik a jogalany védelmi programmal?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, ugorjon a 2.5. ponthoz.
2.2. A jogalany védelmi programja
Dátum – adja meg a pontos dátumot nn/hh/éééé formátumban
Verzió
A programot korábban beterjesztették már a jogalany állama szerinti felelős hatósághoz, illetve ez utóbbi azt jóváhagyta? Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
2.3. A védelmi program kellő mértékben lefedi az ellenőrzőlista 3–9. részében szereplő elemeket?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, adjon részletes indoklást.
2.4. A védelmi program meggyőző, alapos és hiánytalan?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
2.5. A jogalany rendelkezik olyan eljárással, amely biztosítja, hogy a légi áru vagy a légipostai küldemény tekintetében megfelelő védelmi ellenőrzésekre kerüljön sor azelőtt, hogy azt átadnák egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
2.6. A jogalany rendelkezik olyan irányítási rendszerrel (pl. eszközök, utasítások stb.), amely biztosítja, hogy az előírt védelmi ellenőrzések végrehajtásra kerüljenek?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az irányítási rendszert, illetve adja meg, hogy azt a felelős hatóság vagy más jogalany jóváhagyta, ellenőrizte vagy maga bocsátotta rendelkezésre.
Ha NEM, ismertesse, miként biztosítja a jogalany a védelmi ellenőrzések előírásoknak megfelelő elvégzését.
2.7. Következtetések és általános észrevételek az eljárás megbízhatóságára, meggyőző voltára és alaposságára vonatkozóan.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

3. RÉSZ

A személyzet felvétele és képzése

Célkitűzés: Az előírt védelmi ellenőrzések végrehajtásának biztosítása érdekében az RA3 felelős és hozzáértő személyzetet jelöljön ki a légi áru vagy légipostai küldemények védelmével kapcsolatos feladatok ellátására. A védelem alatt álló légi áruhoz hozzáféréssel rendelkező személyzet rendelkezzen a adatai ellátásához szükséges szakértelemmel, illetve megfelelően képzett legyen.

E cél elérése érdekében az RA3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések hatálya alatt álló légi áruhoz vagy légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet valamennyi tagja (pl. állandó, ideiglenes, közvetített, gépkocsivezető):

a) kezdetben, majd rendszeres időközönként foglalkoztatás előtti ellenőrzésen vagy háttérellenőrzésen essen át, amely összhangban áll legalább az ellenőrzött RA3-telephely helyi hatóságának követelményeivel; valamint

b) kezdetben, majd rendszeres időközönként védelmi képzésben részesüljön, hogy tisztában legyen az ellenőrzött RA3-telephely helyi hatóságának követelményeivel összhangban álló feladataival.

Megjegyzés:

- A háttérellenőrzés egy személy személyazonosságának és korábbi tapasztalatainak vizsgálatát jelenti, ideértve - ha ez jogilag lehetséges - bűnügyi előéletének ellenőrzését is a védelmi ellenőrzésre való alkalmasság és/vagy a szigorított védelmi területekre kíséret nélküli belépésre való jogosultság megállapításának részeként (az ICAO-egyezmény 17. függelékében szereplő definíció).

- A foglalkoztatás előtti ellenőrzés során okirati bizonyítékok alapján meg kell állapítani a személy személyazonosságát, munkahelyeit, tanulmányait és az ezek közötti inaktív időszakokat legalább a megelőző öt évre vonatkozóan, majd aláírt nyilatkozatot kell vele íratni, amelyben valamennyi lakóhelye tekintetében részletezi bűnügyi előéletét legalább a megelőző öt évre vonatkozóan (uniós definíció).

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3.1. pontja.

3.1. Van-e olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz vagy légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő teljes személyzet foglalkoztatás előtti ellenőrzésen essen át, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés kiterjed, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.
3.2. Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?
□ háttérellenőrzés
□ a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés
□ a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése
□ meghallgatások
□ egyéb (adja meg)
Ismertesse az egyes elemeket, adja meg, hogy ezeket mely jogalany végzi, és adott esetben azt is, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.
3.3. Van olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a helyszíni védelmi ellenőrzések végrehajtásáért és felügyeletéért felelős személy foglalkoztatás előtti ellenőrzésen essen át, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés kiterjed, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.
3.4. Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?
□ háttérellenőrzés
□ a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés
□ a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése
□ meghallgatások
□ egyéb (adja meg)
Ismertesse az egyes elemeket, adja meg, hogy ezeket mely jogalany végzi, és adott esetben azt is, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.
3.5. A védelem alatt álló légi áruhoz vagy légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet részesül védelmi képzésben azelőtt, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz vagy légipostai küldeményhez hozzáférést kapna?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.
3.6. A légi árut vagy légipostai küldeményt fogadó, átvizsgáló vagy védő személyzet részesül a munkakörének megfelelő szakmai képzésben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.
3.7. A 3.5. és 3.6. pont szerinti személyzet részesül szinten tartó képzésben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a szinten tartó képzés elemeit és időtartamát.
3.8. Következtetés: A személyzet felvételére és képzésére vonatkozó intézkedések biztosítják, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz illetve légipostai küldeményekhez hozzáférő személyzet valamennyi tagja megfelelő módon kerüljön felvételre és olyan szintű képzésben részesüljön, amely kellően biztosítja, hogy tisztában legyen védelmi feladataival?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

4. RÉSZ

Átvételi eljárások

Célkitűzés: Az RA3 az árut és a postai küldeményt egy másik RA3-tól, egy KC3-tól, egy AC3-tól vagy egy nem ismert szállítótól kaphatja. Az RA3 megfelelő átvételi eljárásokkal rendelkezzen annak megállapításához, hogy egy szállítmány védett szállítási láncból érkezik-e, vagy pedig nem, és alá kell vetni átvizsgálásnak.

Szállítmány átvételekor az RA3 állapítsa meg a szállítmányt átadó jogalany státusát, ellenőrizze, hogy a szállítmányt kísérő dokumentációban szerepel-e a szállítmányt átadó jogalany egyedi alfanumerikus azonosítója, és hogy a szállítmányt átadó légi fuvarozó vagy jogalany a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban az adott repülőtéren vagy helyszínen aktívként szerepel-e.

Amennyiben a szállítmányt kísérő dokumentációban nem szerepel egyedi alfanumerikus azonosító, vagy a légi fuvarozó illetve jogalany státusa a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban nem aktív, az RA3 úgy tekinti, hogy a szállítmány eredete ismeretlen.

Emellett az RA3 adatbázist tart fenn, amelybe minden egyes olyan meghatalmazott ügynökre és ismert szállítóra nézve, amelyet a 6.8.5.1. pontnak megfelelően uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés alá vontak, és amelytől az RA3 közvetlenül fogad az Unió területére egy ACC3-nak szállítandó árut vagy postai küldeményt, bejegyzésre kerülnek legalább a következő információk:

a) a vállalat adatai, beleértve hiteles üzleti címét is;

b) a tevékenység jellege, kivéve az üzleti szempontból érzékeny információkat;

c) elérhetőségek, beleértve a védelemért felelős személy(ek) elérhetőségét is;

d) cégjegyzékszám, ha van;

e) az ellenőrzési jelentés, ha rendelkezésre áll;

f) a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázis szerinti egyedi alfanumerikus azonosító.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3.1., 6.8.3.5. és 6.8.5.4. pontja.

Megjegyzés: Az RA3 védelem alatt álló áruként csak olyan AC3-tól vehet át árut, amelyet maga jelölt ki AC3-má az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3.1 c) pontjával összhangban, és felelősséget visel a szóban forgó szállító által szállított áruért.

4.1. Egy szállítmány átvételekor a jogalany megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány egy másik RA3-tól, egy KC3-tól, egy AC3-tól vagy egy nem ismert szállítótól érkezik?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
4.2. A jogalany ellenőrzi, hogy szerepel-e egyedi alfanumerikus azonosító a másik ACC3-tól, RA3-tól vagy KC3-tól átvett szállítmányt kísérő dokumentációban, valamint hogy az adott ACC3, RA3 vagy KC3 státusa a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban aktív-e?
IGEN vagy NEM
4.3. A jogalanynak vannak-e olyan eljárásai, amelyek biztosítják, hogy amennyiben a szállítmányt kísérő dokumentációban nem szerepel egyedi alfanumerikus azonosító, vagy a jogalany státusa a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban nem aktív, a szállítmányt ismeretlen eredetűként kezelje?
IGEN vagy NEM
4.4. A jogalany kijelöl szállítókat AC3-ként?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a kijelölési eljárást és a jogalany által a szállítótól megkövetelt biztosítékokat.
4.5. Egy szállítmány átvételekor a jogalany megbizonyosodik arról, hogy annak rendeltetési helye valamely, az EU vagy az EGT területén lévő repülőtér?
IGEN vagy NEM – fejtse ki részletesen.
4.6. Ha IGEN, a jogalany minden, az EU vagy az EGT területén lévő repülőtérre szállítandó légi árut vagy légipostai küldeményt ugyanolyan védelmi ellenőrzésnek vet alá?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
4.7. Egy szállítmány átvételekor a jogalany megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány magas kockázatú árunak és postai küldeménynek tekintendő-e (a meghatározást lásd a 6. részben), és ezt azon szállítmányok esetében is megteszi, amelyeket a légitől eltérő szállítási móddal szállítottak?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
Ismertesse az eljárást.
4.8. Egy védelem alatt álló szállítmány átvételekor az ellenőrzött jogalany megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány védve volt-e a jogosulatlan beavatkozással vagy megbontással szemben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, hogyan (plombák, zárak, vizsgálat).
4.9. A szállítást végző személytől megkövetelik hivatalos fényképes személyazonosító okmány bemutatását?
IGEN vagy NEM
4.10. Van eljárás az átvizsgálandó szállítmányok azonosítására?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
4.11. Következtetés: Az átvételi eljárások elégségesek annak megállapításához, hogy a légi áru vagy légipostai küldemény védett szállítási láncból érkezik-e vagy pedig azt átvizsgálás alá kell-e vetni?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

5. RÉSZ

Átvizsgálás

Célkitűzés: Amikor az RA3 olyan árut vagy postai küldeményt vesz át, amely nem védett szállítási láncból érkezik, e szállítmányokat megfelelő átvizsgálás alá vonja, mielőtt védelem alatt álló áruként továbbítaná egy ACC3-nak. Az RA3-nak rendelkeznie kell olyan eljárással, amely biztosítja, hogy az EU vagy az EGT területére szállítandó, valamely uniós repülőtéren átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó légi árut és légipostai küldeményt az uniós szabályozás szerinti eszközökkel és módszerekkel olyan színvonalon vizsgálják át, ami észszerűen biztosítja, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy.

Abban az esetben, ha a légi áru vagy a légipostai küldemény a harmadik országbeli felelős hatóság által vagy nevében kerül átvizsgálásra, az RA3 jelezze ezt a tényt, kifejtve, hogy mi biztosítja az átvizsgálás megfelelőségét.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3. pontja.

5.1. Az átvizsgálást a jogalany nevében egy másik jogalany végzi?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN,
adja meg e jogalanyok jellegét és egyéb adatait:
— magántulajdonú áruvizsgáló vállalat
— államilag szabályozott vállalat
— állami átvizsgáló intézmény vagy szerv
— egyéb.
Adja meg az ellenőrzött jogalany és a nevében az átvizsgálást végző jogalany között létrejött megállapodás/szerződés jellegét.
5.2. A jogalanynak van lehetősége arra, hogy kérje a megfelelő védelmi ellenőrzések elvégzését abban az esetben, ha az átvizsgálást a fentiek valamelyike végzi?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, részletezze.
5.3. Mely eszközökkel és utasításokkal biztosítja a jogalany, hogy a nevében eljáró jogalany az előírásoknak megfelelően elvégezze a védelmi ellenőrzéseket (pl. felügyelet, nyomon követés, minőségbiztosítás)?
5.4. Milyen módszereket alkalmaznak a légi áru és a légipostai küldemények átvizsgálására?
Adja meg, ismertetve a légi áru és a légipostai küldemények átvizsgálására használt berendezések adatait (pl. gyártó, típus, szoftververzió, szabvány, sorozatszám) az összes alkalmazott módszer tekintetében.
5.5. Az alkalmazott berendezések vagy módszerek (pl. robbanóanyag-kereső kutyák) szerepelnek a legújabb EU, ECAC vagy TSA megfelelési listán?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a részleteket.
Ha NEM, adjon meg részletes adatokat a berendezés jóváhagyásáról, annak időpontjáról, valamint a berendezés uniós szabványoknak való megfeleléséről.
5.6. A berendezést a gyártó által megadott üzemeltetési útmutatónak (CONOPS) megfelelően használják, és rendszeresen tesztelik, illetve karbantartják?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
5.7. Amennyiben robbanóanyag-kereső kutyákat alkalmaznak, azok tekintetében alkalmaznak-e az EU vagy a TSA követelményeivel egyenértékű alap- és szinten tartó kiképzést, jóváhagyást és minőségbiztosítást?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a teljes eljárást és az értékelést alátámasztó dokumentációt.
5.8. Amennyiben robbanóanyag-kereső kutyákat alkalmaznak, az átvizsgálási eljárás az EU vagy a TSA követelményeivel egyenértékű alkalmazási módszertant követ?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a teljes eljárást és az értékelést alátámasztó dokumentációt.
5.9. Az átvizsgáláskor figyelembe veszik a szállítmány jellegét?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, írja le, miként gondoskodnak arról, hogy a kiválasztott átvizsgálási módszer észszerűen biztosítsa, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy.
5.10. Van-e olyan folyamat, amely azt biztosítja, hogy az átvizsgáló berendezés riasztásának oka megállapításra kerüljön? Néhány eszköz, pl. a röntgensugaras berendezések esetében maga a kezelő aktiválja a riasztást.
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a riasztások okának megállapítására és a tiltott tárgyak hiányának biztosítására szolgáló eljárást.
Ha NEM, mi történik a továbbiakban a szállítmánnyal?
5.11. Vannak a védelmi átvizsgálás alól mentességet élvező szállítmányok?
IGEN vagy NEM
5.12. Vannak az uniós listának nem megfelelő mentességek?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse részletesen.
5.13. Az átvizsgálási területre való bejutást ellenőrzik annak biztosítása érdekében, hogy oda csak az engedéllyel rendelkező, képzett személyzet léphessen be?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, fejtse ki.
5.14. Rendelkezésre áll működő minőségbiztosítási és/vagy -vizsgálati rendszer?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, fejtse ki.
5.15. Következtetés: A légi árut vagy légipostai küldeményeket az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet 6.2.1. pontjában felsorolt eszközök vagy módszerek valamelyikével átvizsgálják olyan színvonalon, ami észszerűen biztosítja, hogy azokban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

6. RÉSZ

Magas kockázatú áru és postai küldemény

Célkitűzés: Az EU által magas kockázatúként azonosított helyről származó vagy ott átrakandó szállítmányt, továbbá az olyan szállítmányt, amely jelentős mértékű jogosulatlan beavatkozás jeleit mutatja, magas kockázatú árunak és postai küldeménynek tekintsék. Az ilyen szállítmányt különleges előírásoknak megfelelően kell átvizsgálni. Az RA3-nak rendelkeznie kell olyan eljárással, amely biztosítja, hogy az EU vagy az EGT területére szállítandó magas kockázatú áru és postai küldemény azonosításra, valamint az uniós szabályozásnak megfelelő ellenőrzésre kerüljön.

Az az ACC3, amelynek az RA3 légi árut vagy légipostai küldeményt ad át szállítás céljából, jogosult a magas kockázatú származási helyekkel kapcsolatos legfrissebb információkat átadni az RA3-nak.

Az RA3 azonos intézkedéseket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a magas kockázatú árut és postai küldeményt egy másik légi fuvarozótól vagy egy másik szállítási móddal kapja-e.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.7. pontja.

Megjegyzés: Az EU vagy az EGT területére való szállításra engedélyezett magas kockázatú árut és postai küldeményt a védelmi státust jelző "SHR" jelöléssel kell ellátni, ami azt jelenti, hogy az adott áru és postai küldemény szállítása a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartása mellett utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön egyaránt biztonságos.

6.1. A védelmi ellenőrzésért felelős személyzetnek van tudomása arról, hogy mely légi áru és légipostai küldemény kezelendő magas kockázatúként?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, fejtse ki.
6.2. A jogalany rendelkezik olyan eljárásokkal, amelyek segítségével azonosítható a magas kockázatú áru és postai küldemény?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, fejtse ki.
6.3. A magas kockázatú áru és postai küldemény átvizsgálása az ilyen szállítmányokra vonatkozó, az uniós szabályozásnak megfelelő átvizsgálási eljárások szerint történik?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, mutassa be az alkalmazott eljárásokat.
6.4. Az átvizsgálást követően a jogalany kiegészíti a szállítmányt kísérő dokumentációt az SHR védelmi státusra vonatkozó nyilatkozattal?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként és mely dokumentumban rögzítik a védelmi státust.
6.5. Következtetés: A jogalany által alkalmazott eljárás releváns és elégséges annak biztosítására, hogy a berakodást megelőzően minden magas kockázatú áru és postai küldemény megfelelő kezelésen essen át?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

7. RÉSZ

A védelem alatt álló légi áru és légipostai küldemény védelme

Célkitűzés: Az RA3 rendelkezzen eljárással annak biztosítására, hogy az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áru és légipostai küldemény védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és megbontással szemben attól a ponttól, ahol átvizsgálják vagy egyéb védelmi ellenőrzés alá vonják, vagy attól a ponttól, ahol - az átvizsgálást vagy egyéb védelmi ellenőrzést követően - átvételre kerül, addig a pontig, ahol berakodják, illetve átadják egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak. Ha a korábban már védelem alatt álló légi áru és légipostai küldemény számára utóbb nem biztosítják a védelmet, akkor az nem rakodható be vagy nem adható át egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A védelem különböző módokon biztosítható, így fizikai elkülönítéssel (pl. akadály, zárt tároló helyiség), személyi felügyelettel (pl. őrjárat, kiképzett személyzet) vagy technikai felügyelettel (pl. videokamerás megfigyelőrendszer, behatolás elleni riasztóberendezés).

Az EU vagy az EGT területére szállítandó, védelem alatt álló légi árut és légipostai küldeményt külön kell választani a nem védett légi árutól és légipostai küldeménytől.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3.1. pontja.

7.1. A védelem alatt álló légi áru és légipostai küldemény védelmét a jogalany nevében egy másik jogalany biztosítja?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN,
adja meg e jogalanyok jellegét és egyéb adatait:
— magántulajdonú áruvizsgáló vállalat;
— államilag szabályozott vállalat;
— állami átvizsgáló intézmény vagy szerv;
— egyéb.
7.2. Az átvizsgálási eljárás közbeni megbontás megakadályozására alkalmaznak védelmi ellenőrzéseket és védelmet?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, fejtse ki.
Az alábbiak közül melyeket alkalmazzák?
— fizikai védelem (pl. kerítés vagy egyéb akadály, szilárd szerkezetű épület);
— személyi felügyelet (pl. őrjárat);
— technikai felügyelet (pl. videokamerás megfigyelőrendszer, behatolás elleni riasztóberendezés).
Ismertesse, hogyan szervezik meg a védelmet.
7.3. A védelem alatt álló légi áruhoz vagy légipostai küldeményhez csak engedéllyel rendelkező személyek férhetnek hozzá?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, fejtse ki.
Adja meg, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz vagy légipostai küldeményhez vezető belépési pontokat (az ajtókat és ablakokat is beleértve) hogyan ellenőrzik.
7.4. Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések alá vont, az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áru és légipostai küldemény az ellenőrzést követően a berakodásig vagy egy ACC3-nak, illetve egy másik RA3-nak való átadásig védve legyen a jogosulatlan beavatkozással szemben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a védelem módját (pl. fizikai, személyi, technikai).
Azt is adja meg, hogy az épület szilárd szerkezetű-e, és milyen anyagokból áll (ha ismert).
Ha NEM, indokolja meg.
7.5. Következtetés: A szállítmányok védelme megfelelően biztosítja a jogosulatlan hozzáférés megakadályozását?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

8. RÉSZ

Dokumentáció

Célkitűzés: Az RA3 gondoskodjon arról, hogy az általa védelmi ellenőrzések (pl. átvizsgálás, védelem) alá vont szállítmányt kísérő dokumentációban szerepeljenek legalább a következők:

a) a kijelölő felelős hatóságtól kapott egyedi alfanumerikus azonosító; valamint

b) a szállítmány egyedi azonosítója, például az egyedi vagy összevont légi fuvarlevél száma, ha van; valamint

c) a szállítmány tartalma; valamint

d) a szállítmány védelmi státusa az alábbiaknak megfelelően:

-

"SPX" : biztonságosan szállítható utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön, vagy

-

"SCO" : kizárólag teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön szállítható biztonságosan, vagy

-

"SHR" : a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartásával biztonságosan szállítható utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön;

Ha a védelmi státust az RA3 adta ki, meg kell jelölni a védelmi státus kiadásának okát, kitérve többek között az alkalmazott átvizsgálási módszerre vagy a szállítmánynak az átvizsgálás alóli mentesítése okára a szállítmány védelmi nyilatkozatában használt előírásoknak megfelelően.

A szállítmányt kísérő dokumentáció lehet légi fuvarlevél, azzal egyenértékű postai dokumentáció vagy egy külön nyilatkozat, és lehet elektronikus vagy írásos.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.3.2.6. d), 6.8.3.4., 6.8.3.5. és 6.8.3.6. pontja.

8.1. A jogalany gondoskodik arról, hogy meglegyenek a megfelelő kísérő dokumentumok, és azok tartalmazzák az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.3.2.6. d), 6.8.3.4., 6.8.3.5. és 6.8.3.6. pontja értelmében megkövetelt információt?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
8.2. Az okmányokon fel van tüntetve a szállítmány védelmi státusa és e státus elnyerésének módja?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
8.3. Következtetés: A dokumentációs eljárás elégséges annak biztosításához, hogy az áruk és postai küldemények megfelelő, a védelmi státust és a megkövetelt információt helyesen feltüntető kísérő dokumentációval legyenek ellátva?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

9. RÉSZ

Szállítás

Célkitűzés: A légi árut és a légipostai küldeményt a védelem alá vonásától a berakodásáig vagy egy ACC3-nak, illetve egy másik RA3-nak való átadásig védjék a jogosulatlan beavatkozással vagy megbontással szemben. Ebbe beletartozik a légi járműhöz, az ACC3-hoz vagy a másik RA3-hoz való szállítás során biztosított védelem is. Ha a korábban védelem alatt álló légi áru és légipostai küldemény számára a szállítás során nem biztosítják a védelmet, akkor az nem rakodható be és nem adható át egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak védelem alatt álló áruként.

A légi járműhöz, illetve az ACC3-hoz vagy a másik RA3-hoz való szállítás során a védelem alatt álló szállítmány védelméért az RA3 felel. Így van ez abban az esetben is, ha a szállítást egy másik jogalany, például egy szállítmányozó végzi a nevében. Azonban nem az RA3 a felelős, ha a szállítmány szállítása egy ACC3 vagy egy másik RA3 felelősségére történik.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3. pontja.

9.1. Hogyan jut el a légi áru vagy a légipostai küldemény az ACC3-hoz vagy a másik RA3-hoz?
a) Az ellenőrzött jogalany maga szállítja?
IGEN vagy NEM
b) Egy másik RA3/ACC3 szállítja?
IGEN vagy NEM
c) Az ellenőrzött jogalany a szállításhoz alvállalkozót vesz igénybe?
IGEN vagy NEM
9.2. A légi árut vagy a légipostai küldeményt úgy csomagolták, hogy a csomagoláson látható legyen a jogosulatlan megbontás?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
9.3. A járművet szállítás előtt lezárják vagy zárjellel látják el?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
9.4. Ha számozott zárjelet alkalmaznak, ellenőrzik a zárjelhez való hozzáférést, illetve jegyzőkönyvezik a számokat?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
9.5. Adott esetben a mindenkori fuvarozó aláírja a fuvarozói nyilatkozatot?
IGEN vagy NEM
9.6. Az árut szállító személy átesett különleges védelmi ellenőrzésen és tudatosságnövelő képzésen azelőtt, hogy jogosulttá vált védelem alatt álló légi áruk vagy légipostai küldemények vagy mindkettő szállítására?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, milyen védelmi ellenőrzésről (pl. foglalkoztatás előtti ellenőrzés, háttérellenőrzés) és képzésről (pl. védelmi tudatosságnövelő képzés) van szó.
9.7. Következtetés: Az intézkedések elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák a légi áru vagy a légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás elleni védelmét szállítás közben?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

10. RÉSZ

Megfelelés

Célkitűzés: Az ellenőrzőlista 1-9. pontjainak értékelése után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy helyszíni szemléje megerősíti-e az EU vagy az EGT területére szállítandó légi árura vagy légipostai küldeményre vonatkozó ellenőrzőlistában szereplő céloknak megfelelő védelmi ellenőrzések alkalmazását.

Két eset lehetséges. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megállapítja, hogy a jogalany:

1. sikeresen teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat. Az ellenőrzési jelentést a helyszíni szemlét követően legkésőbb egy hónapon belül meg kell küldeni a kijelölő felelős hatóság és az ellenőrzött jogalany részére;

2. nem teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat. Ebben az esetben a jogalany nem kap engedélyt arra, hogy védelem alatt álló árut szállítson az EU vagy az EGT területére egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak. A hiányosságokat rögzítő kitöltött ellenőrzőlista másodpéldányát át kell adni a jogalanynak.

10.1. Általános következtetés: Tüntesse fel, melyik fenti eset jellemzi jobban a megvizsgált helyzetet.
1. vagy 2.
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei
A jogalany észrevételei

Az ellenőr neve:

Dátum:

Aláírás:

MELLÉKLET

Az ellenőrzés során meglátogatott és meghallgatott személyek és jogalanyok listája

Tüntesse fel a jogalany nevét, a kapcsolattartó személy nevét és beosztását, valamint a látogatás, illetve a meghallgatás időpontját.

A jogalany neveA kapcsolattartó személy neveA kapcsolattartó személy beosztásaA látogatás/meghallgatás időpontja

6-C3. FÜGGELÉK

AZ ACC3 ELLENŐRZŐLISTA

A légi áruk és légipostai küldemények Európai Unió ( 15 ) (EU), illetve Izland, Norvégia és Svájc területére való fuvarozásának előfeltétele az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet értelmében az ACC3-ként (harmadik ország repülőteréről az Unió területére légi árut vagy postai küldeményt fuvarozóként) való kijelölés.

Az ACC3-ként való kijelölés elvileg kötelező valamennyi, az EU vagy az EGT repülőterein átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó árut vagy postai küldeményt szállító valamennyi járat tekintetében ( 16 ). Az EU-tagállamok, Izland, Norvégia és Svájc felelős hatóságai felelősek az egyes légi fuvarozók ACC3-ként való kijelöléséért. A kijelölés a légi fuvarozó védelmi programján és az ezen ellenőrzőlista szerinti céloknak való megfelelést vizsgáló helyszíni szemlén alapul.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr az ellenőrzőlista alapján értékeli az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áruk és légipostai küldemények tekintetében az ACC3 által vagy felelősségére, illetve az ACC3-kijelölésért folyamodó légi fuvarozó által vagy felelősségére fenntartott védelem szintjét.

Az ellenőrzési jelentést a helyszíni szemlét követően legkésőbb egy hónapon belül meg kell küldeni a kijelölő felelős hatóság és az ellenőrzött jogalany részére. Az ellenőrzési jelentés szerves részét alkotják legalább a következők:

- az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, kitöltött és adott esetben az ellenőrzött jogalany észrevételeit tartalmazó ellenőrzőlista; valamint

- az ellenőrzött jogalany által aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat (az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6-H1. függeléke); valamint

- az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, az ellenőrzött jogalanyra vonatkozó függetlenségi nyilatkozat (az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11-A. függeléke).

Az ellenőrzési jelentés teljességét az oldalszámozás, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés dátuma, valamint az ellenőr és az ellenőrzött jogalany minden egyes oldalon szereplő aláírása bizonyítja. Alapértelmezett esetben az ellenőrzési jelentést angol nyelven kell megírni.

A 3. részt (A légi fuvarozó védelmi programja), a 6. részt (Adatbázis), a 7. részt (Átvizsgálás) és a 8. részt (Magas kockázatú áru és postai küldemény) az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.7. és 6.8. pontjaiban rögzített követelmények fényében kell értékelni. A többi rész tekintetében az értékelés alapját a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 17. függelékében meghatározott szabványok és ajánlott gyakorlatok (SARP), valamint az ICAO légiközlekedés-védelmi kézikönyvben (Doc 8973-Restricted) található útmutatók jelentik.

A kitöltéssel kapcsolatos megjegyzések:

- Az ellenőrizendő jogalany üzleti modelljével és műveleteivel összhangban az ellenőrzőlista minden alkalmazandó és releváns részét ki kell tölteni. Ha nem áll rendelkezésre információ, azt indokolni kell.

- Az egyes részek után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy az adott részre vonatkozó követelmények teljesülnek-e, illetve milyen mértékben teljesülnek.

1. RÉSZ

Az ellenőrzött jogalany és az ellenőr azonosítása

1.1. Az ellenőrzés dátuma
Pontos dátumformátumot adjon meg, pl. 2012.10.1. és 2012.10.2. között
nn/hh/éééé
1.2. Az előző ellenőrzés dátuma és az ACC3 egyedi alfanumerikus azonosítója (UAI), ha van
nn/hh/éééé
Egyedi alfanumerikus azonosító (UAI)
1.3. A légiközlekedés-védelmi ellenőr adatai
Név
Vállalat/szervezet/hatóság
Egyedi alfanumerikus azonosító (UAI)
E-mail-cím
Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)
1.4. Az ellenőrizendő légi fuvarozó neve
Név
Az üzembentartási engedélyt (AOC) kiadó állam:
IATA-kód (Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség) vagy ha a légi fuvarozó nem rendelkezik IATA-kóddal, ICAO-kód (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) Adja meg, hogy melyik.
Az ACC3-ként való kijelölésért felelős állam
1.5. Az ellenőrizendő harmadik országbeli repülőtér helyére vagy a hozzá kapcsolódó áru- vagy postaiküldemény-kezelő létesítményekre vonatkozó adatok
Név
A repülőtér IATA- vagy ICAO-kódja
Ország
1.6. A légi fuvarozói vállalkozás jellege (egynél több vállalkozástípus is lehetséges)
a) személy- és áru-/postaiküldemény-fuvarozó;
b) csak áru- és postaiküldemény-fuvarozó;
c) csak árufuvarozó;
d) csak postaiküldemény-fuvarozó;
e) teljes szolgáltatást nyújtó üzemeltető;
f) béreltjárat-üzemeltető.
1.7. A harmadik országbeli légi áru vagy légipostai küldemények védelméért felelős személy neve és beosztása
Név
Beosztás
E-mail-cím
Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)
1.8. A légi fuvarozó központi irodáinak címe a meglátogatott repülőtéren
Házszám/egység/épület/Repülőtér
Utca
Település
Postai irányítószám
Szövetségi állam (ha releváns)
Ország
1.9. A légi fuvarozó központi irodái, pl. vállalati székhelye
Házszám/egység/épület/Repülőtér
Utca
Település
Postai irányítószám
Szövetségi állam (ha releváns)
Ország

2. RÉSZ

Az ACC3 szervezete és feladatai a repülőtéren

Célkitűzés: Védelmi ellenőrzés nélkül se légi áru, se légipostai küldemény ne kerüljön az EU vagy az EGT területére. A védelmi ellenőrzésre vonatkozó részletes előírásokat ezen ellenőrzőlista alábbi részei tartalmazzák. Az ACC3 csak akkor fogadhat az EU területére szállítandó árut vagy postai küldeményt, ha egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ismert szállító vagy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök vagy általa kijelölt listás szállító megerősítette az átvizsgálás vagy más védelmi ellenőrzés tényét, vagy ha az ilyen szállítmány az uniós joggal összhangban átvizsgálásra kerül.

Az ACC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárással, amely biztosítja, hogy az EU vagy az EGT területére szállítandó valamennyi légi áru vagy légipostai küldemény tekintetében megfelelő védelmi ellenőrzéseket végezzenek, kivéve, ha az az uniós szabályozás alapján mentességet élvez az átvizsgálás alól, és biztosítja, hogy az áru vagy postai küldemény a légi járműbe való berakodásáig védett legyen. A védelmi ellenőrzésnek a következőkből kell állnia:

- olyan mértékű fizikai átvizsgálás, amellyel észszerűen biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy;

- a szállítási lánc védelmi eljárásának részét képező olyan egyéb védelmi ellenőrzések, amelyekkel észszerűen biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy, és amelyeket egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ismert szállító vagy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök által vagy általa kijelölt listás szállító végez.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3. pontja.

2.1. Rendelkezik a légi fuvarozó olyan eljárással, amely biztosítja, hogy a légi áru vagy a légipostai küldemény tekintetében megfelelő védelmi ellenőrzésekre kerüljön sor azelőtt, hogy azt az EU vagy az EGT területére induló légi járműre berakodnák?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
2.2. A védelmi ellenőrzéseket a légi fuvarozó vagy annak nevében a védelmi programjában szereplő valamely jogalany végzi?
Ha IGEN, ismertesse a részleteket.
Ha NEM, a légi fuvarozó védelmi programjában nem szereplő mely jogalanyok végeznek védelmi ellenőrzéseket a légi fuvarozó által az EU vagy az EGT területére szállított légi áru vagy postai küldemény tekintetében?
Adja meg e jogalanyok jellegét és egyéb adatait:
— magántulajdonú árukezelő vállalat;
— államilag szabályozott vállalat;
— állami átvizsgáló intézmény vagy szerv;
— egyéb.
2.3. Mely eszközökkel és utasításokkal biztosítja a légi fuvarozó, hogy a nevében eljáró jogalany az előírásoknak megfelelően elvégezze a védelmi ellenőrzéseket (pl. felügyelet, nyomon követés, minőségbiztosítás)?
2.4. A légi fuvarozónak van lehetősége arra, hogy kérje a megfelelő védelmi ellenőrzések elvégzését abban az esetben, ha az átvizsgálást olyan jogalany, például állami szerv végzi, amely nem szerepel a légi fuvarozó védelmi programjában?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, részletezze.
2.5. Mely eszközökkel és utasításokkal biztosítja a légi fuvarozó, hogy a nevében eljáró jogalany az előírásoknak megfelelően elvégezze a védelmi ellenőrzéseket (pl. felügyelet, nyomon követés, minőségbiztosítás)?
2.6. Azon repülőtér szerinti államban, ahol az ellenőrző látogatást végzik, létezik a meghatalmazott ügynökök vagy az ismert szállítók tekintetében a légi árura és légipostai küldeményre vonatkozó, az ICAO-előírásoknak megfelelő program?
Ha IGEN, ismertesse a program elemeit és alkalmazásának módját.
2.7. Következtetések és általános észrevételek az eljárás megbízhatóságára, meggyőző voltára és alaposságára vonatkozóan.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

3. RÉSZ

A légi fuvarozó védelmi programja

Célkitűzés: Az ACC3 gondoskodjon arról, hogy védelmi programja tartalmazzon minden olyan légiközlekedés-védelmi intézkedést, amely az Unióba szállítandó légi áru és légipostai küldemény védelme szempontjából releváns és elégséges.

Az ezen ellenőrzőlistában szereplő céloknak megfelelően alkalmazott védelmi ellenőrzések a légi fuvarozó védelmi programján és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokon alapulnak. Célszerű, ha a légi fuvarozó még a helyszíni ellenőrzést megelőzően eljuttatja a dokumentumokat az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr részére, hogy az így valamelyest megismerkedhessen a meglátogatandó helyszínnel.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.2.1. pontja és 6-G. függeléke.

Megjegyzés: A védelmi programnak megfelelően le kell fednie az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet 6-G. függelékében szereplő alábbi pontokat:

a) az árukra és postai küldeményekre vonatkozó intézkedések leírása;

b) átvételi eljárások;

c) a meghatalmazott ügynökökre vonatkozó eljárások és feltételek;

d) az ismert szállítókra vonatkozó eljárások és feltételek;

e) a listás szállítókra vonatkozó eljárások és feltételek;

f) az átvizsgálás követelményei;

g) az átvizsgálás helyszíne;

h) az átvizsgáló berendezések adatai;

i) az üzemeltető vagy szolgáltató adatai;

j) a védelmi célú átvizsgálás alóli mentességek;

k) a magas kockázatú áruk és postai küldemények kezelése.

3.1. A légi fuvarozó védelmi programja
Dátum – adja meg a pontos dátumot nn/hh/éééé formátumban
Verzió
A programot korábban már beterjesztették valamely EU- vagy EGT-beli felelős hatósághoz? Ha igen, ACC3-kijelölés céljából? Vagy egyéb célból?
3.2. A védelmi program kellően lefedi a fenti lista elemeit?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, adjon részletes indoklást.
3.3. A védelmi programban szereplő légiközlekedés-védelmi intézkedések relevánsak és elégségesek az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áru és légipostai küldemények előírt szintű védelméhez?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, adjon részletes indoklást.
3.4. Következtetés: A védelmi program meggyőző, alapos és hiánytalan?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

4. RÉSZ

A személyzet felvétele és képzése

Célkitűzés: Az ACC3 felelős és hozzáértő személyzetet jelöljön ki a légi áru és a légipostai küldemények védelmét érintő munkára. A védelem alatt álló légi áruhoz hozzáféréssel rendelkező személyzetnek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges szakértelemmel, illetve megfelelően képzettnek kell lennie.

E cél elérése érdekében az ACC3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések hatálya alatt álló légi áruhoz vagy légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet valamennyi tagja (pl. állandó, ideiglenes, közvetített, gépkocsivezető):

- kezdetben, majd rendszeres időközönként foglalkoztatást megelőző ellenőrzésen vagy háttérellenőrzésen essen át, mely összhangban áll legalább az ellenőrzött repülőtér helyi hatóságának követelményeivel, és

- kezdetben, majd rendszeres időközönként védelmi képzésben részesüljön, hogy tisztában legyen az ellenőrzött repülőtér helyi hatóságának követelményeivel összhangban álló feladataival.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3.1. pontja.

Megjegyzés:

- A háttérellenőrzés egy személy személyazonosságának és korábbi tapasztalatainak vizsgálatát jelenti, ideértve - ha ez jogilag lehetséges - bűnügyi előéletének ellenőrzését is a védelmi ellenőrzésre való alkalmasság vagy a szigorított védelmi területekre kíséret nélküli belépésre való jogosultság megállapításának részeként (az ICAO-egyezmény 17. függelékében szereplő definíció).

- A foglalkoztatás előtti ellenőrzés során okirati bizonyítékok alapján meg kell állapítani a személy személyazonosságát, munkahelyeit, tanulmányait és az ezek közötti inaktív időszakokat legalább a megelőző öt évre vonatkozóan, majd aláírt nyilatkozatot kell vele íratni, amelyben valamennyi lakóhelye tekintetében részletezi bűnügyi előéletét legalább a megelőző öt évre vonatkozóan (uniós definíció).

4.1. Van olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz vagy légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő teljes személyzet foglalkoztatás előtti ellenőrzésen essen át, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés kiterjed, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.
4.2. Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?
— háttérellenőrzés;
— a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés;
— a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése;
— meghallgatások;
— egyéb (adja meg).
Ismertesse az egyes elemeket, adja meg, hogy ezeket mely jogalany végzi, és adott esetben azt is, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.
4.3. Van olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a helyszíni védelmi ellenőrzések végrehajtásáért és felügyeletéért felelős személy foglalkoztatás előtti ellenőrzésen essen át, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés kiterjed, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.
4.4. Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?
— háttérellenőrzés;
— a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés;
— a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése;
— meghallgatások;
— egyéb (adja meg).
Ismertesse az egyes elemeket, adja meg, hogy ezeket mely jogalany végzi, és adott esetben azt is, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.
4.5. A védelem alatt álló légi áruhoz vagy légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet részesül védelmi képzésben azelőtt, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz vagy légipostai küldeményhez hozzáférést kapna?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.
4.6. A légi árut vagy légipostai küldeményt fogadó, átvizsgáló vagy védő személyzet részesül a munkakörének megfelelő szakmai képzésben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.
4.7. A 4.5. és 4.6. pontok szerinti személyzet részesül szinten tartó képzésben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a szinten tartó képzés elemeit és időtartamát.
4.8. Következtetés: A személyzet felvételére és képzésére vonatkozó intézkedések biztosítják, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz vagy légipostai küldeményekhez hozzáférő személyzet valamennyi tagja megfelelő módon kerüljön kijelölésre, és olyan szintű képzésben részesüljön, amely kellően biztosítja, hogy tisztában legyen védelmi feladataival?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

5. RÉSZ

Átvételi eljárások

Célkitűzés: Az ACC3 rendelkezzen olyan eljárással, amely révén átvételkor értékelni és ellenőrizni tudja egy szállítmány előző ellenőrzések alapján kiadott védelmi státusát.

Ezen eljárásnak tartalmaznia kell a következő elemeket:

a) meggyőződés arról, hogy a szállítmányt átadó jogalany a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban az adott repülőtéren vagy helyszínen aktívként szerepel;

b) annak ellenőrzése, hogy a szállítmányt átadó jogalany egyedi alfanumerikus azonosítója szerepel-e a szállítmányt kísérő dokumentációban;

c) listás szállítótól átvett szállítmány esetén annak ellenőrzése, hogy a jogalany szerepel-e a légi fuvarozó adatbázisában.

Amennyiben a szállítmányt kísérő dokumentációban nem szerepel azonosító, vagy ha a szállítmányt átadó légi fuvarozó vagy jogalany nem szerepel a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban az adott repülőtéren vagy helyszínen aktívként, vagy listás szállító esetén a jogalany nem szerepel a légi fuvarozó adatbázisában, azt kell feltételezni, hogy korábban nem végeztek védelmi ellenőrzést, így a szállítmányt az ACC3 vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök (RA3) át kell vizsgálja a légi járműbe való berakodása előtt;

d) annak vizsgálata, hogy a szállítmányt az adatbázisában szereplő, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök vagy ismert szállító által vagy az ilyen meghatalmazott ügynök listás szállítója által vagy maga a légi fuvarozó által kinevezett személy szállította-e;

e) a kinevezett személy az, akinek feladata, hogy a légi árut vagy a légipostai küldeményeket eljuttassa a légi fuvarozóhoz. A szállítmányt a légi fuvarozónak átadó személy bemutatja személyazonosító igazolványát, útlevelét, gépjármű-vezetői engedélyét vagy a nemzeti hatóság által kibocsátott vagy elismert más fényképes okmányát;

f) adott esetben annak vizsgálata, hogy a szállítmány el van-e látva minden előírt védelmi vonatkozású információval (papíralapú vagy elektronikus fuvarlevél és védelmistátus-adatok, a szállítmány leírása, egyedi azonosítója, a védelmi státus kiadásának alapja, az átvizsgálási módszer vagy eszköz, illetve az átvizsgálás alóli mentesség oka), és az a szállított légi áruval és postai küldeménnyel összhangban van-e;

g) annak vizsgálata, hogy a szállítmány mutatja-e jogosulatlan beavatkozás jeleit; valamint

h) annak megállapítása, hogy a szállítmány magas kockázatú áruként és postai küldeményként kezelendő-e.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3.5., 6.8.3.6., 6.8.3.7. és 6.8.5.4. pontja.

5.1. Egy szállítmány közvetlen átvételekor a légi fuvarozó megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány olyan meghatalmazott ügynöktől, ismert szállítótól vagy listás szállítótól érkezik, amelyet a légi árura vonatkozó uniós szabályozásnak megfelelően elismertek, és amely szerepel a légi fuvarozó által fenntartott adatbázisban?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
5.2. A légi fuvarozó ellenőrzi, hogy szerepel-e egyedi alfanumerikus azonosító a másik ACC3-tól, RA3-tól vagy KC3-tól átvett szállítmányt kísérő dokumentációban, valamint hogy az adott ACC3, RA3 vagy KC3 státusa a szállítási lánc védelmére vonatkozó adatbázisban aktív-e?
IGEN vagy NEM
5.3. A jogalanynak vannak-e olyan eljárásai, amelyek biztosítják, hogy amennyiben a szállítmányt kísérő dokumentációban nem szerepel egyedi alfanumerikus azonosító, vagy a jogalany státusa a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban nem aktív, a szállítmányt ismeretlen eredetűként kezelje?
IGEN vagy NEM
5.4. A légi fuvarozó kijelöl szállítókat AC3-ként?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a kijelölési eljárást és a légi fuvarozó által a szállítótól megkövetelt biztosítékokat.
5.5. Egy szállítmány közvetlen átvételekor a légi fuvarozó ellenőrzi, hogy annak rendeltetési helye valamely, az EU vagy az EGT területén lévő repülőtér?
IGEN vagy NEM – fejtse ki részletesen.
5.6. Ha IGEN, akkor a légi fuvarozó minden, az EU vagy az EGT területén lévő repülőtérre szállítandó árut vagy postai küldeményt ugyanolyan védelmi ellenőrzésnek vet alá?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
5.7. Egy szállítmány közvetlen átvételekor a légi fuvarozó megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány magas kockázatú árunak vagy postai küldeménynek tekintendő-e, ideértve azokat a szállítmányokat is, amelyeket a légitől eltérő szállítási móddal szállítottak?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
Ismertesse az eljárást.
5.8. Egy védelem alatt álló szállítmány átvételekor a légi fuvarozó megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány védve volt-e a jogosulatlan beavatkozással és megbontással szemben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse (pl. plombák, zárak).
5.9. Ha a légi fuvarozó átvesz az adott helyszínen tranzitként kezelendő légi árut vagy légipostai küldeményt (amelyet ugyanazon a légi járművön szállítanak tovább, mint amelyiken érkezett) akkor a meglévő adatok alapján megbizonyosodik arról, hogy szükség-e van további védelmi ellenőrzésekre?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
Ha NEM, mely ellenőrzésekre kerül sor az EU vagy az EGT területére szállítandó áru és postai küldemény védettségének biztosításához?
5.10. Ha a légi fuvarozó átvesz az adott helyszínen átrakandó légi árut vagy légipostai küldeményt (amelyet nem ugyanazon a légi járművön szállítanak tovább, mint amelyiken érkezett) akkor a meglévő adatok alapján megbizonyosodik arról, hogy szükség van-e további védelmi ellenőrzésekre?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
Ha NEM, mely ellenőrzésekre kerül sor az EU vagy az EGT területére szállítandó áru és postai küldemény védettségének biztosításához?
5.11. Az ismert és védelmi szempontból ellenőrzött légi áru szállítását végző személytől megkövetelik hivatalos fényképes személyazonosító okmány bemutatását?
IGEN vagy NEM
5.12. Következtetés: Az átvételi eljárások elégségesek annak megállapításához, hogy a légi áru vagy légipostai küldemény védett szállítási láncból érkezik-e, vagy hogy azt átvizsgálás alá kell-e vetni?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

6. RÉSZ

Adatbázis

Célkitűzés: Amennyiben az ACC3 nem köteles elvégezni az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áru vagy légipostai küldemény teljeskörű (100 %-os) átvizsgálását, biztosítsa, hogy az áru vagy postai küldemény uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, egy uniós tagállam felelős hatósága által harmadik országbeli meghatalmazott ügynökké (RA3) vagy harmadik országbeli ismert szállítóvá (KC3) kijelölt jogalanytól, vagy általa illetve harmadik országbeli meghatalmazott ügynök által kijelölt listás szállítótól érkezzen.

A védelmi szempontból releváns ellenőrzési nyomvonal követése érdekében az ACC3 ellenőrzi, hogy az RA3 és a KC3 státusa aktív-e a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban, valamint adatbázist tart fenn, melyben minden olyan jogalanyról és személyről, akitől közvetlenül fogad árut vagy postai küldeményt, megtalálhatók legalább a következő információk:

- az érintett jogalany státusa (meghatalmazott ügynök vagy ismert szállító);

- a vállalat adatai, beleértve hiteles üzleti címét is;

- a tevékenység jellege, kivéve az üzleti szempontból érzékeny információkat;

- elérhetőségek, beleértve a védelemért felelős személy(ek) elérhetőségét is;

- a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban kiadott egyedi alfanumerikus azonosító, vagy ha a jogalany AC3, annak cégjegyzékszáma.

Légi áru vagy postai küldemény RA3-tól vagy KC3-tól való átvételekor az ACC3 ellenőrzi, hogy a jogalany aktívként szerepel-e az uniós adatbázisban, valamint AC3 esetén a légi fuvarozó adatbázisában. Ha az RA3 vagy a KC3 státusa nem aktív, vagy az AC3 nem szerepel az adatbázisban, az általa szállított légi árut vagy légipostai küldeményt a berakodást megelőzően át kell vizsgálni.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3.5. d) és 6.8.5.4. pontja.

6.1. Egy szállítmány közvetlen átvételekor a légi fuvarozó megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány olyan meghatalmazott ügynöktől, ismert szállítótól vagy listás szállítótól érkezik, amelyet a légi árura vonatkozó uniós szabályozásnak megfelelően elismertek, és amely szerepel a légi fuvarozó által fenntartott adatbázisban?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
6.2. A légi fuvarozó tart fenn olyan adatbázist, amely tartalmazza a következők fenti adatait:
— a harmadik országbeli meghatalmazott ügynökké (RA3) kijelölt jogalanyok;
— a harmadik országbeli ismert szállítóvá (KC3) kijelölt jogalanyok;
— az RA3 vagy a légi fuvarozó (AC3) által listás szállítóvá kijelölt jogalanyok?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az adatbázist.
Ha NEM, indokolja meg.
6.3. A légi árut és légipostai küldeményt átvevő személyzet könnyen hozzáfér a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázishoz és a légi fuvarozó adatbázisához?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
6.4. Az adatbázist rendszeresen frissítik annak érdekében, hogy a légi árut és légipostai küldeményt átvevő személyzet megbízható adatokhoz jusson?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
6.5. Következtetés: A légi fuvarozó olyan adatbázist tart fenn, amely biztosítja kapcsolatának teljes átláthatóságát azon jogalanyokkal, amelyektől közvetlenül vesz át az EU vagy az EGT területére szállítandó (átvizsgált vagy védelmi ellenőrzés alá vont) árut és postai küldeményt?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

7. RÉSZ

Átvizsgálás

Célkitűzés: Amennyiben az ACC3 uniós légiközlekedés-védelmi szempontból nem ellenőrzött jogalanytól származó árut vagy postai küldeményt vesz át, vagy az átvett áru az átvizsgálást követően nem volt védve a jogosulatlan beavatkozással szemben, az ACC3 biztosítsa, hogy a kérdéses légi árut vagy légipostai küldeményt egy légi járműre való berakodás előtt átvizsgálják. Az ACC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárással, amely biztosítja, hogy az EU vagy az EGT területére szállítandó, egy uniós repülőtéren átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó légi árut és légipostai küldeményt az uniós szabályozás szerinti eszközökkel vagy módszerekkel olyan színvonalon átvizsgálják, amely észszerűen biztosítja, hogy a szállítmányban ne lehessen tiltott tárgy.

Ha az ACC3 nem maga vizsgálja át a légi árut vagy légipostai küldeményt, biztosítania kell, hogy sor kerüljön a megfelelő átvizsgálásra az uniós követelményekkel összhangban. Az átvizsgálási eljárásoknak adott esetben magukban kell foglalniuk az átrakandó vagy tranzitáru és postai küldemény megfelelő kezelését.

Amennyiben a légi áru vagy a légipostai küldemény a harmadik országbeli felelős hatóság által vagy nevében kerül átvizsgálásra, a szóban forgó légi árut vagy légipostai küldeményt a jogalanytól átvevő ACC3 nyilatkozik erről a tényről védelmi programjában, és megjelöli, hogy az átvizsgálás megfelelőségét hogyan biztosítja.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3.1., 6.8.3.2. és 6.8.3.3. pontja.

7.1. Az átvizsgálást a légi fuvarozó vagy annak nevében a védelmi programjában szereplő valamely jogalany végzi?
Ha IGEN, részletezze.
Adott esetben adjon meg adatokat a légi fuvarozó védelmi programjában szereplő jogalany(ok)ról:
— név,
— cím az adott helyszínen,
— adott esetben AEO-státus.
Ha NEM, a légi fuvarozó védelmi programjában nem szereplő mely jogalanyok végeznek átvizsgálást a légi fuvarozó által az EU vagy az EGT területére szállított légi áru vagy postai küldemény tekintetében?
Adja meg e jogalanyok jellegét és egyéb adatait:
— magántulajdonú árukezelő vállalat,
— államilag szabályozott vállalat,
— állami átvizsgáló intézmény vagy szerv,
— egyéb.
7.2. A jogalanynak van lehetősége arra, hogy kérje a megfelelő védelmi ellenőrzések elvégzését abban az esetben, ha az átvizsgálást a fentiek valamelyike végzi?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, részletezze.
7.3. Mely eszközökkel és utasításokkal biztosítja a jogalany, hogy a nevében eljáró jogalany az előírásoknak megfelelően elvégezze a védelmi ellenőrzéseket (pl. felügyelet, nyomon követés, minőségbiztosítás)?
7.4. Milyen módszereket alkalmaznak a légi áru és a légipostai küldemények átvizsgálására?
Fejtse ki, ismertetve a légi áru és a légipostai küldemények átvizsgálására használt berendezések adatait (pl. gyártó, típus, szoftververzió, szabvány, sorozatszám) az összes alkalmazott módszer tekintetében.
7.5. Az alkalmazott berendezések vagy módszerek (pl. robbanóanyag-kereső kutyák) szerepelnek a legújabb EU, ECAC vagy USA TSA megfelelési listán?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a részleteket.
Ha NEM, adjon meg részletes adatokat a berendezés jóváhagyásáról, annak időpontjáról, valamint a berendezés uniós szabványoknak való megfeleléséről.
7.6. A berendezést a gyártó által megadott üzemeltetési útmutatónak (CONOPS) megfelelően használják, és rendszeresen tesztelik, illetve karbantartják?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
7.7. Amennyiben robbanóanyag-kereső kutyákat alkalmaznak, azok tekintetében alkalmaznak-e az EU vagy a TSA követelményeivel egyenértékű alap- és szinten tartó kiképzést, jóváhagyást és minőségbiztosítást?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a teljes eljárást és az értékelést alátámasztó dokumentációt.
7.8. Amennyiben robbanóanyag-kereső kutyákat alkalmaznak, az átvizsgálási eljárás az EU vagy a TSA követelményeivel egyenértékű alkalmazási módszertant követ?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a teljes eljárást és az értékelést alátámasztó dokumentációt.
7.9. Az átvizsgáláskor figyelembe veszik a szállítmány jellegét?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, írja le, miként gondoskodnak arról, hogy a kiválasztott átvizsgálási módszer észszerűen biztosítsa, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy.
7.10. Van-e olyan folyamat, amely azt biztosítja, hogy az átvizsgáló berendezés riasztásának oka megállapításra kerüljön?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a riasztások okának megállapítására és a tiltott tárgyak hiányának biztosítására szolgáló eljárást.
Ha NEM, mi történik a továbbiakban a szállítmánnyal?
7.11. Vannak a védelmi átvizsgálás alól mentességet élvező szállítmányok?
IGEN vagy NEM
7.12. Vannak az uniós listának nem megfelelő mentességek?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse részletesen.
7.13. Az átvizsgálási területre való bejutást ellenőrizik-e annak biztosítása érdekében, hogy oda csak az engedéllyel rendelkező, képzett személyzet léphessen be?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, fejtse ki.
7.14. Rendelkezésre áll működő minőségbiztosítási vagy -vizsgálati rendszer?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, fejtse ki.
7.15. Következtetés: A légi árut vagy légipostai küldeményeket az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet 6.2.1. pontjában felsorolt eszközök vagy módszerek valamelyikével átvizsgálják olyan színvonalon, ami észszerűen biztosítja, hogy azokban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

8. RÉSZ

Magas kockázatú áru és postai küldemény

Célkitűzés: Az EU által magas kockázatúként azonosított helyről származó vagy ilyen helyen átrakásra kerülő szállítmányt, továbbá az olyan szállítmányt, amely jelentős mértékű megbontás jeleit mutatja, magas kockázatú árunak és postai küldeménynek tekintsék. Az ilyen szállítmányt különleges előírásoknak megfelelően kell átvizsgálni. A magas kockázatú származási helyeket és az átvizsgálási utasításokat az ACC3-at kijelölő EU- vagy EGT-beli felelős hatóság határozza meg. Az ACC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárással, amely biztosítja, hogy az EU vagy az EGT területére szállítandó kockázatú áru és postai küldemény azonosításra, valamint az uniós szabályozásnak megfelelő ellenőrzésre kerüljön.

Annak érdekében, hogy hozzájusson a magas kockázatú származási helyekkel kapcsolatos legfrissebb információkhoz, az ACC3-nak kapcsolatban kell állnia azon EU- vagy EGT-beli repülőterek felelős hatóságaival, ahová árut szállít.

Az ACC3 azonos intézkedéseket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a magas kockázatú árut és postai küldeményt egy másik légi fuvarozótól vagy egy másik szállítási móddal kapja-e.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.7. és 6.8.3.6. pontja.

Megjegyzés: Az EU vagy az EGT területére való szállításra engedélyezett magas kockázatú árut és postai küldeményt a védelmi státust jelző "SHR" jelöléssel kell ellátni, ami azt jelenti, hogy az adott áru és postai küldemény szállítása a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartása mellett utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön egyaránt biztonságos.

8.1. A légi fuvarozónál a védelmi ellenőrzésért felelős személyzetnek van tudomása arról, hogy mely légi áru és légipostai küldemény kezelendő magas kockázatú áruként és postai küldeményként?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, fejtse ki.
8.2. Rendelkezik a légi fuvarozó olyan eljárásokkal, amelyek segítségével azonosítható a magas kockázatú áru és postai küldemény?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, fejtse ki.
8.3. A magas kockázatú áru és postai küldemény átvizsgálása az ilyen szállítmányokra vonatkozó uniós szabályozásnak megfelelően történik?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, mutassa be az alkalmazott eljárásokat.
8.4. Az átvizsgálást követően a légi fuvarozó kiegészíti a szállítmányt kísérő dokumentációt az SHR védelmi státusra vonatkozó nyilatkozattal?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként és mely dokumentumban rögzítik a védelmi státust.
8.5. Következtetés: A légi fuvarozó által alkalmazott eljárás releváns és elégséges annak biztosítására, hogy a berakodást megelőzően minden magas kockázatú áru és postai küldemény megfelelő kezelésen essen át?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

9. RÉSZ

Fizikai védelem

Célkitűzés: Az ACC3 rendelkezzen eljárással annak biztosítására, hogy az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áru vagy légipostai küldemény védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással szemben attól a ponttól, ahol átvizsgálják vagy egyéb védelmi ellenőrzés alá vonják, vagy attól a ponttól, ahol - az átvizsgálást vagy egyéb védelmi ellenőrzést követően - átvételre kerül, addig a pontig, ahol berakodják.

A védelem különböző módokon biztosítható, így fizikai elkülönítéssel (pl. akadály, zárt tároló helyiség), személyi felügyelettel (pl. őrjárat, kiképzett személyzet) vagy technikai felügyelettel (pl. videokamerás megfigyelőrendszer, behatolás elleni riasztóberendezés).

Az EU vagy az EGT területére szállítandó, védelem alatt álló légi árut és légipostai küldeményt külön kell választani a nem védett légi árutól és légipostai küldeménytől.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3. pontja.

9.1. A védelem alatt álló légi áru és légipostai küldemény védelmét a légi fuvarozó vagy annak nevében a védelmi programjában szereplő valamely jogalany biztosítja?
Ha IGEN, ismertesse a részleteket.
Ha NEM, a légi fuvarozó védelmi programjában nem szereplő mely jogalanyok biztosítják a védelem alatt álló légi áru vagy légipostai küldemény védelmét a légi fuvarozó által az EU vagy az EGT területére szállított légi áru vagy postai küldemény tekintetében?
Adja meg e jogalanyok jellegét és egyéb adatait:
— magántulajdonú árukezelő vállalat;
— államilag szabályozott vállalat;
— állami átvizsgáló intézmény vagy szerv;
— egyéb.
9.2. Az átvizsgálási eljárás közbeni megbontás megakadályozására alkalmaznak védelmi ellenőrzéseket és védelmet?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, fejtse ki.
9.3. Alkalmaznak eljárásokat annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések alá vont, az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áru és légipostai küldemény az ellenőrzést követően a berakodásig védve legyen a jogosulatlan beavatkozással szemben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként védik.
Ha NEM, indokolja meg.
9.4. Következtetés: A szállítmányok védelme megfelelően biztosítja a jogosulatlan hozzáférés megakadályozását?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

10. RÉSZ

Kísérő okmányok

Célkitűzés: Az ACC3 gondoskodjon arról, hogy az általa védelmi ellenőrzések (pl. átvizsgálás, védelem) alá vont szállítmányt kísérő dokumentációban szerepeljenek legalább a következők:

a) a kijelölő felelős hatóságtól kapott egyedi alfanumerikus azonosító; valamint

b) a szállítmány egyedi azonosítója, például az egyedi vagy összevont légi fuvarlevél száma, ha van; valamint

c) a szállítmány tartalma; valamint

d) a szállítmány védelmi státusa az alábbiaknak megfelelően:

-

"SPX" : biztonságosan szállítható utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön, vagy

-

"SCO" : kizárólag teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön szállítható biztonságosan, vagy

-

"SHR" : a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartásával biztonságosan szállítható utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön;

Harmadik országbeli meghatalmazott ügynök hiányában a védelmi státusra vonatkozó nyilatkozatot az ACC3 vagy az ACC3-rendszer alól mentesülő harmadik ország területéről érkező légi fuvarozó adhatja ki.

Ha a védelmi státust az ACC3 adta ki, a légi fuvarozónak meg kell jelölnie a védelmi státus kiadásának okát, kitérve többek között az alkalmazott átvizsgálási módszerre vagy a szállítmánynak az átvizsgálás alóli mentesítése okára a szállítmány védelmi nyilatkozatában használt előírásoknak megfelelően.

Amennyiben a védelmi státus megállapítását és a kísérő dokumentáció összeállítását egy RA3 vagy egy másik ACC3 végezte, az átvételi eljárás során az ACC3 meggyőződik arról, hogy a fenti információ szerepel a kísérő dokumentációban.

A szállítmányt kísérő dokumentáció lehet légi fuvarlevél, azzal egyenértékű postai dokumentáció vagy egy külön nyilatkozat, és lehet elektronikus vagy írásos.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.3.2.6. d), 6.8.3.4., 6.8.3.5., 6.8.3.6. és 6.8.3.7. pontja.

10.1. A légi fuvarozó gondoskodik arról, hogy meglegyenek a megfelelő kísérő dokumentumok, és azok tartalmazzák az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.3.2.6. d), 6.8.3.4., 6.8.3.5. és 6.8.3.6. pontja értelmében megkövetelt információt?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a dokumentáció tartalmát.
Ha NEM, ismertesse, hogy a légi fuvarozó mi alapján és hogyan kezeli a légi járműbe rakodott árut és postai küldeményt „védelem alatt álló”-ként.
10.2. Az okmányok tartalmazzák a légi fuvarozó, mint ACC3 egyedi alfanumerikus azonosítóját?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
10.3. Az okmányokon fel van tüntetve a szállítmány védelmi státusa és e státus elnyerésének módja?
IGEN vagy NEM
Ismertesse, hogyan.
10.4. Következtetés: A dokumentációs eljárás elégséges annak biztosításához, hogy az áruk és postai küldemények megfelelő, a védelmi státust és a megkövetelt információt helyesen feltüntető kísérő dokumentációval legyenek ellátva?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

11. RÉSZ

Megfelelés

Célkitűzés: Az ellenőrzőlista előző tíz pontjának értékelése után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy helyszíni szemléjének eredménye összhangban van-e a légi fuvarozó védelmi programjának azon részével, amely az EU vagy az EGT területére szállítandó légi árura vagy légipostai küldeményre vonatkozó intézkedéseket írja le, és hogy a védelmi ellenőrzés megfelelő mértékben valósítja-e meg ezen ellenőrzőlista céljait.

A következtetések kapcsán az alábbi négy fő eset lehetséges:

1. a légi fuvarozó védelmi programja megfelel az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 6-G. függelékének, és a helyszíni szemle során megerősítést nyert, hogy az ellenőrzőlista céljai megvalósulnak; vagy

2. a légi fuvarozó védelmi programja megfelel az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 6-G. függelékének, de a helyszíni szemle során nem nyert megerősítést, hogy az ellenőrzőlista céljai megvalósulnak; vagy

3. a légi fuvarozó védelmi programja nem felel meg az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 6-G. függelékének, de a helyszíni szemle során megerősítést nyert, hogy az ellenőrzőlista céljai megvalósulnak; vagy

4. a légi fuvarozó védelmi programja nem felel meg az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 6-G. függelékének, és a helyszíni szemle során nem nyert megerősítést, hogy az ellenőrzőlista céljai megvalósulnak.

11.1. Általános következtetés: Tüntesse fel, melyik fenti eset jellemzi legjobban a megvizsgált helyzetet.
1., 2., 3.vagy 4.
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei
A légi fuvarozó észrevételei

Az ellenőr neve:

Dátum:

Aláírás:

MELLÉKLET

Az ellenőrzés során meglátogatott és meghallgatott személyek és jogalanyok listája

Tüntesse fel a jogalany nevét, a kapcsolattartó személy nevét és beosztását, valamint a látogatás, illetve a meghallgatás időpontját.

A jogalany neveA kapcsolattartó személy neveA kapcsolattartó személy beosztásaA látogatás/meghallgatás időpontja

6-C4. FÜGGELÉK

ELLENŐRZŐLISTA UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT, HARMADIK ORSZÁGBELI ISMERT SZÁLLÍTÓ JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

A harmadik országbeli jogalanyok választhatják azt a lehetőséget, hogy az ACC3-ak (harmadik ország repülőteréről az Unió területére légi árut vagy légipostai küldeményt fuvarozók) védett szállítási láncának tagjaivá válnak, amennyiben kérelmezik uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállítóként (KC3) való kijelölésüket. A KC3 olyan, árukezeléssel foglalkozó harmadik országbeli jogalany, amelyet uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés keretében ellenőriztek és ekként jóváhagytak.

A KC3 biztosítja, hogy az Unióba ( 17 ) irányuló szállítmányok tekintetében védelmi ellenőrzésekre kerül sor, és azt követően a szállítmányok egy ACC3-nak vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynöknek (RA3) való átadásig a jogosulatlan beavatkozást megakadályozó védelem alatt állnak.

Az Unióba, illetve Izlandra, Norvégiába és Svájcba irányuló légi áruk és postai küldemények szállításának előfeltételeit az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet határozza meg.

Az ellenőrzőlista az az eszköz, amely alapján az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr értékeli az EU vagy az EGT területére szállítandó áruk és postai küldemények ( 18 ) tekintetében a KC3-ként való kijelölésért folyamodó jogalany által vagy annak felelősségére fenntartott védelem szintjét. Az ellenőrzőlista kizárólag az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.5.1.b) pontjában meghatározott esetekben alkalmazandó. Az említett melléklet 6.8.5.1.a) pontjában meghatározott esetekben az uniós légiközelekedés-védelmi ellenőrnek az ACC3-ellenőrzőlistát kell használnia.

Az ellenőrzési jelentést a helyszíni szemlét követően legkésőbb egy hónapon belül meg kell küldeni a kijelölő felelős hatóság és az ellenőrzött jogalany részére. Az ellenőrzési jelentés szerves részét alkotják legalább a következők:

- az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, kitöltött és - adott esetben - az ellenőrzött jogalany észrevételeit tartalmazó ellenőrzőlista; valamint

- az ellenőrzött jogalany által aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat (az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6-H3. függeléke); valamint

- az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, az ellenőrzött jogalanyra vonatkozó függetlenségi nyilatkozat (az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11-A. függeléke).

Az ellenőrzési jelentés teljességét az oldalszámozás, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés dátuma, valamint az ellenőr és az ellenőrzött jogalany minden egyes oldalon szereplő aláírása bizonyítja.

A KC3 a jelentést bármely ACC3-mal és bármely RA3-mal folytatott üzleti kapcsolatában felhasználhatja.

Alapértelmezett esetben az ellenőrzési jelentést angol nyelven kell megírni.

Az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet követelményei alapján nem értékelhető részek tekintetében az értékelés alapját a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 17. függelékében meghatározott szabványok és ajánlott gyakorlatok (SARP), valamint az ICAO légiközlekedés-védelmi kézikönyvben (Doc 8973-Restricted) található útmutatók jelentik.

A kitöltéssel kapcsolatos megjegyzések:

1. Az ellenőrizendő jogalany üzleti modelljével és műveleteivel összhangban az ellenőrzőlista minden alkalmazandó és releváns részét ki kell tölteni. Ha nem áll rendelkezésre információ, azt indokolni kell.

2. Az egyes részek után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy az adott részre vonatkozó követelmények teljesülnek-e, illetve milyen mértékben teljesülnek.

1. RÉSZ

Szervezeti felépítés és felelősségi körök

1.1. Az ellenőrzés dátuma
pontos dátumformátumot adjon meg, pl. 2012.10.1. és 2012.10.2. között
nn/hh/éééé
1.2. Az előző ellenőrzés dátuma, ha volt
nn/hh/éééé
A KC3-nak előzőleg kiadott nyilvántartási szám, ha rendelkezésre áll
AEO-tanúsítvány/C-TPAT-státus/egyéb igazolások, ha rendelkezésre állnak
1.3. A légiközlekedés-védelmi ellenőr adatai
Név
Vállalat/szervezet/hatóság
Egyedi alfanumerikus azonosító (UAI)
E-mail cím
Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)
1.4. A jogalany neve
Név
A vállalat azonosítója (pl. cégjegyzékszám, ha rendelkezésre áll)
Házszám/egység/épület
Utca
Település
Postai irányítószám
Szövetségi állam (ha releváns)
Ország
Postafiókszám, ha van
1.5. A szervezet székhelye (ha eltér az ellenőrizendő telephelytől)
Házszám/egység/épület
Utca
Település
Postai irányítószám
Szövetségi állam (ha releváns)
Ország
Postafiókszám, ha van
1.6. Az üzleti vállalkozás jellege – a telephelyen kezelt áruk jellege
Adja meg a vállalkozás jellegét és a telephelyen kezelt áruk jellegét.
1.7. A kérelmező által végzett tevékenység:
a) gyártás/előállítás;
b) csomagolás;
c) tárolás
d) feladás;
e) egyéb, méghozzá:
1.8. A létesítményben dolgozó munkavállalók hozzávetőleges létszáma
Szám
1.9. A harmadik országbeli légi áru vagy légipostai küldemények védelméért felelős személy neve és beosztása
Név
Beosztás
E-mail cím
Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)

2. RÉSZ

Az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállító szervezete és feladatai

Célkitűzés: Védelmi ellenőrzés nélkül se légi áru, se légipostai küldemény ne kerüljön az EU vagy az EGT területére. A valamely KC3 által egy ACC3-nak vagy RA3-nak szállított áru vagy postai küldemény csak akkor tekinthető védelem alatt álló árunak vagy postai küldeménynek, ha a KC3 elvégezte az említett védelmi ellenőrzést. A védelmi ellenőrzésre vonatkozó részletes előírásokat ezen ellenőrzőlista alábbi részei tartalmazzák.

A KC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárással, amely biztosítja, hogy megfelelő védelmi ellenőrzésekre kerüljön sor valamennyi, az EU vagy az EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény tekintetében, és hogy a védelem alatt álló áru vagy postai küldemény védelem alatt álljon egy ACC3-nak vagy egy RA3-nak való átadásáig. A védelmi ellenőrzés észszerűen biztosítja, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3. pontja.

2.1. Rendelkezik a jogalany védelmi programmal?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, ugorjon a 2.5. ponthoz.
2.2. A jogalany védelmi programja
Dátum – adja meg a pontos dátumot nn/hh/éééé formátumban
Verzió
A programot korábban beterjesztették a jogalany állama szerinti felelős hatósághoz, illetve ez utóbbi azt jóváhagyta? Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
2.3. A védelmi program kellő mértékben lefedi az ellenőrzőlista 4–11. részében szereplő elemeket?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, adjon részletes indoklást.
2.4. A védelmi program meggyőző, alapos és hiánytalan?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
2.5. Rendelkezik a jogalany eljárással annak biztosítására, hogy megfelelő védelmi ellenőrzésekre kerüljön sor az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áru vagy légipostai küldemény tekintetében azelőtt, hogy azt átadnák egy ACC3-nak vagy egy RA3-nak?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
2.6. A jogalany rendelkezik olyan irányítási rendszerrel (pl. eszközök, utasítások stb.), amely biztosítja, hogy az előírt védelmi ellenőrzések végrehajtásra kerüljenek?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az irányítási rendszert, illetve adja meg, hogy azt a felelős hatóság vagy más jogalany jóváhagyta, ellenőrizte vagy maga bocsátotta rendelkezésre.
Ha NEM, ismertesse, miként biztosítja a jogalany a védelmi ellenőrzések előírásoknak megfelelő elvégzését.
2.7. Következtetések és általános észrevételek az eljárás megbízhatóságára, meggyőző voltára és alaposságára vonatkozóan.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

3. RÉSZ

Azonosítható légi áru vagy légipostai küldemény

Célkitűzés: Megállapítani azt a pontot (vagy helyet), ahol az áru vagy postai küldemény légi áruként vagy légipostai küldeményként azonosíthatóvá válik.

3.1. A gyártás/előállítás, csomagolás, tárolás, válogatás, feladás és az egyéb vonatkozó területek megvizsgálása révén meg kell határozni, hogy hol és miként válik egy szállítmány az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áruként vagy légipostai küldeményként azonosíthatóvá.
Fejtse ki.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

Az 6-9. részben részletes tájékoztatást kell adni az azonosítható légi árunak vagy légipostai küldeménynek a jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelméről.

4. RÉSZ

A személyzet felvétele és képzése

Célkitűzés: Az előírt védelmi ellenőrzések végrehajtásának biztosítása érdekében a KC3 felelős és hozzáértő személyzetet jelöljön ki a légi áru vagy légipostai küldemények védelmével kapcsolatos feladatok ellátására. Az azonosítható légi áruhoz hozzáféréssel rendelkező személyzet rendelkezzen a feladatai ellátásához szükséges szakértelemmel, illetve megfelelően képzett legyen.

E cél elérése érdekében a KC3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések hatálya alatt álló légi áruhoz vagy légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet valamennyi tagja (pl. állandó, ideiglenes, közvetített, gépkocsivezető):

a) kezdetben, majd rendszeres időközönként foglalkoztatás előtti ellenőrzésen vagy háttérellenőrzésen essen át, amely összhangban áll legalább az ellenőrzött KC3-telephely helyi hatóságának követelményeivel; valamint

b) kezdetben, majd rendszeres időközönként védelmi képzésben részesüljön, hogy tisztában legyen az ellenőrzött KC3-telephely helyi hatóságának követelményeivel összhangban álló feladataival.

Megjegyzés:

- A háttérellenőrzés egy személy személyazonosságának és korábbi tapasztalatainak vizsgálatát jelenti, ideértve - ha ez jogilag lehetséges - bűnügyi előéletének ellenőrzését is a védelmi ellenőrzésre való alkalmasság vagy a szigorított védelmi területekre kíséret nélküli belépésre való jogosultság megállapításának részeként (az ICAO-egyezmény 17. függelékében szereplő definíció).

- A foglalkoztatás előtti ellenőrzés során okirati bizonyítékok alapján meg kell állapítani a személy személyazonosságát, munkahelyeit, tanulmányait és az ezek közötti inaktív időszakokat legalább a megelőző öt évre vonatkozóan, majd aláírt nyilatkozatot kell vele íratni, amelyben valamennyi lakóhelye tekintetében részletezi bűnügyi előéletét legalább a megelőző öt évre vonatkozóan (uniós definíció).

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3.1. pontja.

4.1. Van-e olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz vagy légipostai küldeményhez hozzáférő teljes személyzet foglalkoztatás előtti ellenőrzésen essen át, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés kiterjed, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.
4.2. Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?
□ háttérellenőrzés;
□ a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés
□ a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése;
□ meghallgatások;
□ egyéb (adja meg).
Ismertesse az egyes elemeket, adja meg, hogy ezeket mely jogalany végzi, és adott esetben azt is, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.
4.3. Van olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a helyszíni védelmi ellenőrzések végrehajtásáért és felügyeletéért felelős személy foglalkoztatás előtti ellenőrzésen essen át, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés kiterjed, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.
4.4. Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?
□ háttérellenőrzés;
□ a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés;
□ a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése;
□ meghallgatások;
□ egyéb (adja meg).
Ismertesse az egyes elemeket, adja meg, hogy ezeket mely jogalany végzi, és adott esetben azt is, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.
4.5. Az azonosítható légi áruhoz vagy légipostai küldeményhez hozzáférő személyzet részesül védelmi képzésben azelőtt, hogy az azonosítható légi áruhoz vagy légipostai küldeményhez hozzáférést kapna?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.
4.6. A 4.5. pont szerinti személyzet részesül szinten tartó képzésben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a szinten tartó képzés elemeit és időtartamát.
4.7. Következtetés: A személyzet felvételére és képzésére vonatkozó intézkedések biztosítják, hogy az EU vagy az EGT területére szállítandó, azonosítható légi áruhoz vagy légipostai küldeményekhez hozzáférő személyzet valamennyi tagja megfelelő módon kerüljön felvételre és olyan szintű képzésben részesüljön, amely kellően biztosítja, hogy tisztában legyen védelmi feladataival?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

5. RÉSZ

Fizikai biztonság

Célkitűzés: A KC3 rendelkezzen olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy az EU vagy az EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru vagy légipostai küldemény védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással vagy megbontással szemben. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez védelmet, akkor nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak ismertetnie kell, miként állnak védelem alatt létesítményei és telephelyei, és bizonyítania kell, hogy ezeknél megfelelő belépés-ellenőrzési eljárásokat léptetett életbe. Alapvető fontosságú, hogy az azonosítható légi áru vagy légipostai küldemények kezelésére és tárolására szolgáló területhez való hozzáférés ellenőrzött legyen. Az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áruhoz vagy légipostai küldeményekhez vezető összes ajtót, ablakot és egyéb hozzáférési pontot védeni kell, illetve azoknál ellenőrizni kell a belépést.

A fizikai védelem többek között az alábbiakkal biztosítható:

- fizikai akadályok, például kerítés vagy egyéb;

- riasztóberendezéseket és/vagy videokamerás megfigyelőrendszereket alkalmazó technológiák;

- személyi védelem, például megfigyeléssel megbízott személyzet.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3.1. pontja.

5.1. Az azonosítható légi áruhoz vagy légipostai küldeményekhez vezető valamennyi hozzáférési ponton ellenőrzik a belépést, és a bejutás csak az arra jogosultak számára lehetséges?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést? Fejtse ki és ismertesse. Többféle válasz is lehetséges.
□ védelemmel megbízott személyzettel;
□ egyéb személyzettel;
□ a területre való belépési jogosultságot kézi úton ellenőrzik;
□ elektronikus beléptető rendszert alkalmaznak;
□ egyéb, méghozzá:
Ha IGEN, miként bizonyosodnak meg arról, hogy valaki jogosult-e belépni? Fejtse ki és ismertesse. Többféle válasz is lehetséges.
— vállalati személyzeti igazolvány révén;
— egyéb azonosító okmány (például útlevél vagy vezetői engedély) révén;
— a (védelemmel megbízott) személyzet listát vezet a jogosultsággal rendelkező személyekről;
— elektronikus (pl. chipkártyás) beléptető rendszer alkalmazásával;
— a kulcsokat vagy a belépési kódokat kizárólag a hozzáférésre jogosult személyzetnek adják ki;
— egyéb, méghozzá:
5.2. Az azonosítható légi áruhoz vagy légipostai küldeményekhez vezető valamennyi hozzáférési pont védelem alatt áll? Ide sorolandók azok a hozzáférési pontok is, amelyek nincsenek folyamatosan használatban, illetve rendes körülmények között nem belépésre szolgálnak (pl. ablakok).
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan biztosítják a védelmet? Fejtse ki és ismertesse. Többféle válasz is lehetséges.
— védelemmel megbízott személyzettel;
— egyszerre csak egy személy belépését lehetővé tévő elektronikus rendszerrel;
— akadállyal, pl. redőnnyel vagy zárral;
— videokamerás megfigyelőrendszerrel;
— behatolásjelző rendszerrel.
5.3. Vannak további intézkedések a telephely általános védelmének fokozására?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse ezeket.
□ kerítés vagy egyéb akadály;
□ videokamerás megfigyelőrendszer;
□ behatolásjelző rendszer;
□ megfigyelés és őrjárat;
□ egyéb, méghozzá:
5.4. Az épület stabil szerkezetű?
IGEN vagy NEM
5.5. Következtetés: A jogalany által hozott intézkedések elégségesek ahhoz, hogy megakadályozzák a létesítmény és a helyiségek azon részeihez való jogosulatlan hozzáférést, ahol az EU vagy az EGT területére szállítandó, azonosítható légi árut vagy légipostai küldeményeket kezelik vagy tárolják?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

6. RÉSZ

Gyártás/Előállítás

Célkitűzés: A KC3 rendelkezzen olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy az EU vagy az EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru vagy légipostai küldemény védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással vagy megbontással szemben a gyártási/előállítási folyamat során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez védelmet, akkor nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak bizonyítania kell, hogy a gyártási/előállítási területre való belépést ellenőrzik, és a gyártási/előállítási folyamatot felügyelik. Amennyiben a termék a gyártás/előállítás folyamán válik az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áruként vagy légipostai küldeményként azonosíthatóvá, akkor a jogalanynak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket hozott a légi áru vagy légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére e szakasztól kezdve.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a gyártási vagy előállítási folyamat során az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áruként vagy légipostai küldeményként azonosítható.

6.1. A gyártási/előállítási területre való belépés csak az arra jogosult személyek számára lehetséges?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse miként ellenőrzik a belépést, és miként korlátozzák annak lehetőségét csak az arra jogosult személyekre.
6.2. A gyártási/előállítási folyamat felügyelet alatt áll?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként felügyelik.
6.3. A gyártási/előállítási szakaszban alkalmaznak a megbontás megelőzésére szolgáló ellenőrzéseket?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, fejtse ki.
6.4. Következtetés: A jogalany által hozott intézkedések elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák az EU vagy az EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru vagy légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a gyártás/előállítás során?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

7. RÉSZ

Csomagolás

Célkitűzés: A KC3 rendelkezzen olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy az EU vagy az EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru vagy légipostai küldemény védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással vagy megbontással szemben a csomagolási folyamat során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez védelmet, akkor nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak bizonyítania kell, hogy a csomagoló területre való belépést ellenőrzik, és a csomagolási folyamatot felügyelik. Amennyiben a termék a csomagolás folyamán válik az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áruként vagy légipostai küldeményként azonosíthatóvá, akkor a jogalanynak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket hozott a légi áru vagy légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére e szakasztól kezdve. A csomagolás előtt minden készterméket ellenőrizni kell.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a csomagolási folyamat során azonosítható az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áruként vagy légipostai küldeményként.

7.1. A csomagoló területre való belépés csak az arra jogosult személyek számára lehetséges?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse miként ellenőrzik a belépést, és miként korlátozzák annak lehetőségét csak az arra jogosult személyekre.
7.2. A csomagolási folyamatot felügyelik?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként felügyelik.
7.3. A csomagolási szakaszban alkalmaznak a megbontás megelőzésére szolgáló ellenőrzéseket?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, fejtse ki.
7.4. Ismertesse a kész külső csomagolást:
a) A csomagolás erős?
IGEN vagy NEM
Fejtse ki.
b) A kész külső csomagoláson láthatóvá válik a jogosulatlan megbontás?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse milyen eljárással biztosították, hogy a csomagoláson láthatóvá váljon a jogosulatlan megbontás, pl. számozott zárjel, speciális bélyegző vagy biztonsági szalag.
Ha NEM, ismertesse, milyen intézkedésekkel biztosítják a szállítmányok sértetlenségét.
7.5. Következtetés: A jogalany által hozott intézkedések elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák az EU vagy az EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru vagy légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a csomagolás során?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

8. RÉSZ

Tárolás

Célkitűzés: A KC3 rendelkezzen olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy az EU vagy az EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru vagy légipostai küldemény védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással vagy megbontással szemben. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez védelmet, akkor nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak bizonyítania kell, hogy a tárolóterületre való belépést ellenőrzik. Amennyiben a termék a tárolás folyamán válik az EU vagy az EGT területére irányuló légi áruként vagy légipostai küldeményként azonosíthatóvá, akkor a jogalanynak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket hozott a légi áru vagy légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére e szakasztól kezdve.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a tárolás során azonosítható az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áruként vagy légipostai küldeményként.

8.1. A tárolóterületre való belépés csak az arra jogosult személyek számára lehetséges?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse miként ellenőrzik a belépést, és miként korlátozzák annak lehetőségét csak az arra jogosult személyekre.
8.2. A kész és csomagolt légi árut vagy légipostai küldeményt a jogosulatlan megbontás szempontjából védett és ellenőrzött körülmények között tárolják?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, fejtse ki.
Ha NEM, ismertesse, hogy a jogalany miként biztosítja, hogy az EU vagy az EGT területére szállítandó kész és csomagolt légi áru vagy légipostai küldemény védett legyen a jogosulatlan beavatkozással és megbontással szemben?
8.3. Következtetés: A jogalany által hozott intézkedések elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák az EU vagy az EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru vagy légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a tárolás során?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

9. RÉSZ

Feladás

Célkitűzés: A KC3 rendelkezzen olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy az EU vagy az EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru vagy légipostai küldemény védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással vagy megbontással szemben a feladási folyamat során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez védelmet, akkor nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak bizonyítania kell, hogy a feladási területre való belépést ellenőrzi. Amennyiben a termék a feladás folyamán válik az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áruként vagy légipostai küldeményként azonosíthatóvá, akkor a jogalanynak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket hozott a légi áru vagy légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére e szakasztól kezdve.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a feladás során azonosítható az EU vagy az EGT területére irányuló légi áruként vagy légipostai küldeményként.

9.1. A feladási területre való belépés csak az arra jogosult személyek számára lehetséges?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse miként ellenőrzik a belépést, és miként korlátozzák annak lehetőségét csak az arra jogosult személyekre.
9.2. Ki jogosult a feladási területre való belépésre? Többféle válasz is lehetséges.
□ a jogalany alkalmazottai;
□ járművezetők;
□ látogatók;
□ alvállalkozók;
□ egyéb (adja meg):
9.3. A feladási folyamatot felügyelik?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként felügyelik.
9.4. A feladási területen alkalmaznak a jogosulatlan megbontás megelőzésére szolgáló ellenőrzéseket?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, fejtse ki.
9.5. Következtetés: A jogalany által hozott intézkedések elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák az EU vagy az EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru vagy légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a feladás során?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

10. RÉSZ

Más eredetű szállítmányok

Célkitűzés: A KC3 rendelkezzen eljárásokkal annak biztosítására, hogy a nem tőle származó áru vagy postai küldemény ne legyen továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A KC3 a nem tőle származó szállítmányt a következő feltételekkel adhatja át egy RA3-nak vagy egy ACC3-nak:

a) a szállítmány elkülönül attól a szállítmánytól, amely tőle származik; valamint

b) a szállítmányon vagy a szállítmányt kísérő okmányon a származás egyértelműen meg van jelölve.

A légi járműbe való berakodást megelőzően valamennyi ilyen szállítmányt át kell vizsgálnia egy RA3-nak vagy egy ACC3-nak.

10.1. A jogalany átvesz más jogalanyoktól olyan árukat és postai küldeményeket, amelyeket légi úton kívánnak szállítani?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ezeket a szállítmányokat miként különítik el a vállalat saját áruitól vagy postai küldeményeitől, és miként azonosítják a meghatalmazott ügynök vagy a fuvarozó számára?
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

11. RÉSZ

Dokumentáció

Célkitűzés: A KC3 gondoskodjon arról, hogy az általa védelmi ellenőrzések (pl. átvizsgálás, védelem) alá vont szállítmányt kísérő dokumentációban szerepeljenek legalább a következők:

a) a kijelölő felelős hatóságtól kapott egyedi alfanumerikus azonosító; valamint

b) a szállítmány tartalma.

A szállítmányt kísérő dokumentáció lehet akár elektronikus, akár írásos.

Hivatkozás: az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.3.4. pontja.

11.1. A jogalany gondoskodik arról, hogy legyen megfelelő kísérő dokumentáció, amely tartalmazza a kijelölő felelős hatóságtól kapott egyedi alfanumerikus azonosítót és a szállítmány leírását?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
11.2. Következtetés: A dokumentációs eljárás elégséges annak biztosításához, hogy az áruk és postai küldemények megfelelő kísérő dokumentációval legyenek ellátva?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

12. RÉSZ

Szállítás

Célkitűzés: A KC3 rendelkezzen olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy az EU vagy az EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru vagy légipostai küldemény védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással vagy megbontással szemben a szállítás során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez védelmet, akkor nem vehető át egy ACC3 vagy RA3 által védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A szállítás során a védelem alatt álló szállítmányok védelméért a KC3 felel. Így van ez abban az esetben is, ha a szállítást egy másik jogalany, például egy szállítmányozó végzi a nevében. Azonban nem felelős a KC3, ha a szállítmány szállítása egy ACC3 vagy egy RA3 felelősségére történik.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a szállítás során azonosítható az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áruként/légipostai küldeményként.

12.1. Hogyan jut el a légi áru vagy légipostai küldemény az ACC3-hoz vagy RA3-hoz?
a) Az ellenőrzött jogalany maga szállítja?
IGEN vagy NEM
b) Egy ACC3 vagy RA3 szállítja?
IGEN vagy NEM
c) Az ellenőrzött jogalany a szállításhoz alvállalkozót vesz igénybe?
IGEN vagy NEM
12.2. A légi árut vagy a légipostai küldeményt úgy csomagolták, hogy a csomagoláson látható legyen a jogosulatlan megbontás?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
12.3. A járművet szállítás előtt lezárják vagy zárjellel látják el?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
12.4. Ha számozott zárjelet alkalmaznak, ellenőrzik a zárjelhez való hozzáférést, illetve jegyzőkönyvezik a számokat?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
12.5. Adott esetben a mindenkori fuvarozó aláírja a fuvarozói nyilatkozatot?
IGEN vagy NEM
12.6. Az árut szállító személy átesett különleges védelmi ellenőrzésen és tudatosságnövelő képzésen azelőtt, hogy jogosulttá vált védelem alatt álló légi áruk vagy légipostai küldemények vagy mindkettő szállítására?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, milyen védelmi ellenőrzésről (pl. foglalkoztatás előtti ellenőrzés, háttérellenőrzés) és képzésről (pl. védelmi tudatosságnövelő képzés) van szó.
12.7. Következtetés: Az intézkedések elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák a légi áru vagy a légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás elleni védelmét szállítás közben?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

13. RÉSZ

Megfelelés

Célkitűzés: Az ellenőrzőlista előző tizenkét pontjának értékelése után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy helyszíni szemle igazolja-e, hogy a védelmi ellenőrzések végrehajtása összhangban van az EU vagy az EGT területére szállítandó légi árura vagy légipostai küldeményre vonatkozó ellenőrzőlistában szereplő célokkal.

Két eset lehetséges. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megállapítja, hogy a jogalany:

1. sikeresen teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat. Az ellenőrzési jelentést a helyszíni szemlét követően legkésőbb egy hónapon belül meg kell küldeni a kijelölő felelős hatóság és az ellenőrzött jogalany részére;

2. nem teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat. Ebben az esetben a jogalany nem kap engedélyt arra, hogy árut szállítson az EU vagy az EGT területére egy ACC3-nak vagy egy RA3-nak anélkül, hogy azt egy jogosult fél át ne vizsgálná. A hiányosságokat rögzítő kitöltött ellenőrzőlista másodpéldányát át kell adni a jogalanynak.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr szem előtt tartja, hogy értékelésének átfogó célkitűzés-alapú megfelelési módszertanon kell nyugodnia.

12.1. Általános következtetés: Tüntesse fel, melyik fenti eset jellemzi jobban a megvizsgált helyzetet.
1. vagy 2.
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei
A jogalany észrevételei

Az ellenőr neve:

Dátum:

Aláírás:

MELLÉKLET

Az ellenőrzés során meglátogatott és meghallgatott személyek és jogalanyok listája

Tüntesse fel a jogalany nevét, a kapcsolattartó személy nevét és beosztását, valamint a látogatás, illetve a meghallgatás időpontját.

A jogalany neveA kapcsolattartó személy neveA kapcsolattartó személy beosztásaA látogatás/meghallgatás időpontja

6-D. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT - ENGEDÉLYEZETT FUVAROZÓ

A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 19 ) és annak végrehajtási jogi aktusaival összhangban

kijelentem, hogy:

- a vállalat védelmi programjában szereplő információk a legjobb tudásom szerint helytállóak és pontosak,

- a védelmi programban megállapított gyakorlatot és eljárásokat a vállalat a program hatálya alá tartozó valamennyi helyszínen be fogja vezetni és alkalmazni fogja,

- a védelmi programot a vállalat ki fogja igazítani és összhangba hozza az alkalmazandó uniós jog valamennyi jövőbeni változásával, hacsak a(z) [a vállalat neve] arról nem tájékoztatja a(z) [a felelős hatóság neve]-t, hogy a továbbiakban nem kíván engedélyezett fuvarozóként tevékenykedni,

- a(z) [a társaság neve] írásban tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t:

a) a védelmi programjában beálló csekély mértékű változások, így például a vállalat nevében, a védelemért felelős személyben vagy a kapcsolattartási adatokban beálló változások - haladéktalanul, legkésőbb 10 munkanapon belül;

b) a jelentősebb tervezett változások, például az eljárások olyan módosulása, amelyek a vonatkozó uniós vagy nemzeti jogi rendelkezéseknek való megfelelést esetlegesen befolyásolják, vagy a műveleti helyszín vagy a cím megváltozása - legkésőbb 15 munkanappal megkezdésük vagy a tervezett változás előtt,

- a vonatkozó uniós jogi rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása érdekében a(z) [a vállalat neve] igény szerint valamennyi ellenőrzés során teljes mértékben együttműködést fog tanúsítani, és az ellenőrök kérésének megfelelően hozzáférést fog biztosítani valamennyi dokumentumhoz,

- a(z) [a vállalat neve] tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t a védelmi előírások súlyos megszegésének valamennyi esetéről és valamennyi olyan gyanús körülményről, amely kihathat a légi áruk vagy légipostai küldemények védelmére, így különösen a tiltott tárgyaknak valamely szállítmányban való elhelyezésére tett kísérletekről, és/vagy a biztonságos szállításba történő beavatkozásról,

- a(z) [a vállalat neve] gondoskodni fog arról, hogy a személyzet valamennyi érintett tagja képzésben részesüljön az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet ( 20 ) mellékletének 11. fejezetével összhangban, és ismerje a vállalat védelmi programja értelmében rá háruló védelmi feladatokat,

- a(z) [a társaság neve] tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t, ha:

a) megszünteti tevékenységét;

b) a továbbiakban nem vesz részt légi áruk/légipostai küldemények szállításában;

c) a továbbiakban nem tud megfelelni a vonatkozó uniós jog követelményeinek.

E nyilatkozatért teljeskörű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás a vállalatnál:

A vállalat neve és székhelye:

Dátum:

Aláírás:

6-E. FÜGGELÉK

A FUVAROZÓ NYILATKOZATA

A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel () és annak végrehajtási jogi aktusaival összhangban

Kijelentem, hogy a védelmi ellenőrzésen átesett légi áruknak/légipostai küldeményeknek a(z) [a meghatalmazott ügynök/áruk és postai küldemények védelmi ellenőrzéseit végző légi fuvarozó/ismert szállító neve] nevében történő összegyűjtése, szállítása, tárolása és átadása során a következő védelmi eljárásokat alkalmazzuk:

- Az áruk és postai küldemények szállításában részt vevő valamennyi személy az 11.2.7. ponttal összhangban általános védelmi tudatosságnövelő képzésben részesül. Ezenkívül amennyiben e személyek felügyelet nélküli hozzáférést kapnak az előírt védelmi ellenőrzések tárgyát képező árukhoz és postai küldeményekhez, az 11.2.3.9. pontjával összhangban védelmi képzésben részesülnek.

- A munkaerő-felvétel során a légi áruk és légipostai küldemények szállítmányaihoz hozzáférő valamennyi leendő munkatárs feddhetetlenségét ellenőrizzük. Az ellenőrzésnek legalább a személyazonosság ellenőrzéséből (lehetőleg fényképes személyi igazolvány, gépjármű-vezetői engedély vagy útlevél alapján) és az önéletrajz és/vagy a benyújtott referenciák ellenőrzéséből kell állnia.

- A járművek rakterét zárjellel látjuk el vagy lezárjuk. A függönyponyvás járműveket TIR-sodronnyal biztosítjuk. A sík platójú tehergépjárművek rakterét légi áru szállításakor megfigyelés alatt tartjuk.

- A rakteret közvetlenül a berakodást megelőzően átvizsgáljuk, és az átvizsgálás integritását a berakodás befejezéséig fenntartjuk.

- Valamennyi járművezető a nemzeti hatóságok által kibocsátott vagy elismert személyi igazolványt, útlevelet, vezetői engedélyt vagy egyéb fényképes okmányt tart magánál.

- A járművezetők az összegyűjtés és az átadás között nem tartanak előre nem tervezett megállókat. Ha ez mégis elkerülhetetlen, a járművezető visszatérésekor ellenőrzi a rakomány biztonságát és a zárak és/vagy zárjelek sértetlenségét. Amennyiben a járművezető jogosulatlan beavatkozásra utaló jeleket észlel, értesíti felettesét, és a légi áru, illetve légipostai küldemény nem adható át erre vonatkozó figyelmeztetés nélkül.

- A szállítást nem adjuk harmadik félnek alvállalkozásba, kivéve akkor, ha a harmadik fél:

a) fuvarozói megállapodást kötött a fuvarozásért felelős meghatalmazott ügynökkel vagy ismert szállítóval [annak fentiek szerinti neve]; vagy

b) a felelős hatóság által jóváhagyott vagy hitelesített; vagy

c) olyan fuvarozói megállapodást kötött az alulírott fuvarozóval, amelynek értelmében a harmadik fél a tevékenységeket nem adhatja további alvállalkozásba, és alkalmazza az ebben a nyilatkozatban szereplő védelmi eljárásokat. Az alulírott fuvarozó a meghatalmazott ügynök vagy ismert szállító nevében végzett fuvarozás egészéért teljeskörű felelősséget vállal; és

- Semmilyen más szolgáltatást (például tárolást) nem adunk alvállalkozásba más félnek, mint meghatalmazott ügynöknek vagy a felelős hatóság által az adott szolgáltatás nyújtása vonatkozásában tanúsított vagy jóváhagyott és nyilvántartásba vett másik jogalanynak.

E nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás a vállalatnál:

A vállalat neve és címe:

Dátum:

Aláírás:

6-F. FÜGGELÉK

ÁRUK ÉS POSTAI KÜLDEMÉNYEK

6-Fi.

A KÖZÖS POLGÁRI LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI ALAPKÖVETELMÉNYEKKEL EGYENÉRTÉKŰ VÉDELMI KÖVETELMÉNYEKET ALKALMAZÓKÉNT ELISMERT HARMADIK ORSZÁGOK ÉS EGYÉB ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK, AMELYEKRE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 355. CIKKE SZERINT AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS HARMADIK RÉSZÉNEK VI. CÍME NEM VONATKOZIK

Az áruk és postai küldemények tekintetében a következő harmadik országok elismerten a közös polgári légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel egyenértékű védelmi követelményeket alkalmaznak:

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a tagállamok felelős hatóságait, amennyiben olyan információk birtokába jut, amelyek arra engednek következtetni, hogy az adott harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott, az Unió légiközlekedés-védelmének általános szintjét jelentősen befolyásoló légiközlekedés-védelmi követelmények már nem egyenértékűek az Unió közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményeivel.

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a tagállamok felelős hatóságait abban az esetben, ha információi szerint olyan intézkedésekre - így többek között kompenzációs intézkedésekre - került sor, amelyek nyomán az érintett harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott légiközlekedés-védelmi követelmények újból egyenértékűek lettek a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel.

6-Fii.

AZ ACC3 KIJELÖLÉSÉRE NEM KÖTELEZETT HARMADIK ORSZÁGOKAT, VALAMINT A TÖBBI OLYAN ORSZÁGOT ÉS TERÜLETET, AMELYEKRE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 355. CIKKE SZERINT AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS HARMADIK RÉSZÉNEK VI. CÍME NEM VONATKOZIK, A C(2015) 8005 BIZOTTSÁGI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZAT SOROLJA FEL.

6-Fiii.

A KÖZÖS ALAPKÖVETELMÉNYEKKEL EGYENÉRTÉKŰ VÉDELMI KÖVETELMÉNYEKET ALKALMAZÓKÉNT ELISMERT HARMADIK ORSZÁGOKNAK ÉS MÁS OLYAN ORSZÁGOKNAK ÉS TERÜLETEKNEK A HITELESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEI, AMELYEKRE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 355. CIKKE SZERINT AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS HARMADIK RÉSZÉNEK VI. CÍME NEM VONATKOZIK

Még nem fogadták el.

6-G. FÜGGELÉK

HARMADIK ORSZÁGBELI ÁRUKRA ÉS POSTAI KÜLDEMÉNYEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az ACC3 védelmi programjának rögzítenie kell az alábbiakat, esettől függően vagy minden egyes harmadik országbeli repülőtér tekintetében, vagy általánosságban, de ismertetve az egyedi eltéréseket egyes megnevezett repülőterek tekintetében:

a) az árukra és postai küldeményekre vonatkozó intézkedések leírása;

b) szállítmányfogadási eljárások;

c) a meghatalmazott ügynökökre vonatkozó eljárások és feltételek;

d) az ismert szállítókra vonatkozó eljárások és feltételek;

e) a listás szállítókra vonatkozó eljárások és feltételek;

f) az átvizsgálás követelményei;

g) az átvizsgálás helyszíne;

h) az átvizsgáló berendezések adatai;

i) az üzemeltető vagy szolgáltató adatai;

j) a védelmi célú átvizsgálás alóli mentességek;

k) a magas kockázatú áruk és postai küldemények kezelése.

6-H1. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT - UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT ACC3

A(z) [a légi fuvarozó neve] nevében tudomásul veszem a következőket:

Ez a jelentés az EU vagy az EGT területére irányuló áruszállítási műveletek kapcsán alkalmazott védelmi szintet állapítja meg az ellenőrzőlistán felsorolt vagy abban említett védelmi követelmények fényében.

A(z) [a légi fuvarozó neve] csak akkor jelölhető ki harmadik ország repülőteréről az Unió területére légi árut vagy postai küldeményt fuvarozóként (ACC3), ha az uniós ellenőrzési jelentést valamely EU-tagállam, illetve Izland, Norvégia vagy Svájc felelős hatósága ebből a célból megkapta és jóváhagyta, és az ACC3 részletes adatai bevezetésre kerültek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba.

Ha valamely EU-tagállam felelős hatósága vagy az Európai Bizottság meg nem felelést állapít meg a jelentés a tárgyát képező védelmi intézkedések kapcsán, akkor a(z) [a légi fuvarozó neve] már meglévő ACC3-kijelölése visszavonható az adott repülőtér tekintetében, és ennek következtében a(z) [a légi fuvarozó neve] a szóban forgó repülőtérről nem szállíthat légi árut vagy postai küldeményt az EU vagy az EGT területére.

Ez a jelentés öt évig érvényes, ezért legkésőbb ... -án/-én érvényét veszti.

A(z) [a légi fuvarozó neve] nevében kijelentem, hogy:

(1) A(z) [a légi fuvarozó neve] el fogja fogadni azokat az intézkedéseket, amelyek célja a jelentés szerinti teljesítmény fenntartásának nyomon követése.

(2) A kijelölő felelős hatóságnak mihamarabb, de legfeljebb 15 munkanapon belül rendelkezésére bocsátom a releváns információkat, amennyiben:

a) a(z) [a légi fuvarozó neve] védelmi programjában változás történik;

b) a védelemért való átfogó felelősséget az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet 6-C3. függelékének 1.7. pontjában megnevezettől eltérő személyre ruházzák át;

c) a létesítményekben vagy az eljárásokban más olyan változás történt, amely vélhetően jelentősen kihat a védelemre;

d) ha a légi fuvarozó megszünteti tevékenységét, nem szállít többé az Unióba légi árut vagy légipostai küldeményeket, vagy már nem képes teljesíteni az e jelentés szerint ellenőrzött követelményeket.

(3) A(z) [a légi fuvarozó neve] fenn fogja tartani az e jelentésben megállapított, az ellenőrzőlista szerinti céloknak megfelelő védelmi szintet, és adott esetben - amennyiben a védelem szintje nem volt kielégítő - tevékenységének soron következő ellenőrzéséig bevezet és alkalmaz további, az ACC3-ként való kijelöléshez szükséges védelmi intézkedéseket is.

(4) A(z) [a légi fuvarozó neve] tájékoztatja a kijelölő felelős hatóságot, ha az EU vagy az EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemények tekintetében nem tudja kérni, elérni vagy biztosítani a megfelelő védelmi intézkedések alkalmazását, vagy nem tudja ellátni beszállítói lánca hatékony felügyeletét.

A(z) [a légi fuvarozó neve] nevében e nyilatkozatért teljeskörű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás:

Dátum:

Aláírás:

6-H2. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT - UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT, HARMADIK ORSZÁGBELI MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖK (RA3)

A(z) [a jogalany neve] nevében tudomásul veszem a következőket:

Ez a jelentés az EU vagy az EGT területére irányuló áruszállítási műveletek kapcsán alkalmazott védelmi szintet állapítja meg az ellenőrzőlistán felsorolt vagy abban említett védelmi követelmények fényében.

A(z) [a jogalany neve] csak akkor jelölhető ki uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynökként (RA3), ha az uniós ellenőrzési jelentést valamely EU-tagállam, illetve Izland, Norvégia vagy Svájc felelős hatósága ebből a célból megkapta és jóváhagyta, és az RA3 részletes adatai bevezetésre kerültek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba.

Ha valamely EU-tagállam felelős hatósága vagy az Európai Bizottság meg nem felelést állapít meg a jelentés a tárgyát képező védelmi intézkedések kapcsán, akkor a(z) [a jogalany neve] már meglévő RA3-kijelölése visszavonható az adott helyszín tekintetében, és ennek következtében a(z) [a jogalany neve] a szóban forgó helyszínről nem szállíthat az EU vagy az EGT területére légi árut vagy légipostai küldeményt egy ACC3 vagy egy másik RA3 részére.

Ez a jelentés három évig érvényes, ezért legkésőbb ... -án/-én érvényét veszti.

A(z) [a jogalany neve] nevében kijelentem, hogy:

(1) A(z) [a jogalany neve] el fogja fogadni azokat az intézkedéseket, amelyek célja a jelentés szerinti teljesítmény nyomon követése.

(2) A kijelölő felelős hatóságnak mihamarabb, de legfeljebb 15 munkanapon belül rendelkezésére bocsátom a releváns információkat, amennyiben:

a) a(z) [a jogalany neve] védelmi programjában változás történik;

b) a védelemért való átfogó felelősséget az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet 6-C2. függelékének 1.9. pontjában megnevezettől eltérő személyre ruházzák át;

c) a létesítményekben vagy az eljárásokban más olyan változás történt, amely vélhetően jelentősen kihat a védelemre;

d) ha a vállalat megszünteti tevékenységét, nem szállít többé az Unióba légi árut vagy légipostai küldeményeket, vagy már nem tudja teljesíteni a vonatkozó uniós jogszabályokban előírt, e jelentés szerint ellenőrzött követelményeket.

(3) A(z) [a jogalany neve] fenn fogja tartani az e jelentésben megállapított, az ellenőrzőlista szerinti céloknak megfelelő védelmi szintet, és adott esetben - amennyiben a védelem szintje nem volt kielégítő - tevékenységének soron következő ellenőrzéséig bevezet és alkalmaz további, az RA3-ként való kijelöléshez szükséges védelmi intézkedéseket is.

(4) A(z) [a jogalany neve] értesíteni fog minden olyan ACC3-at és RA3-at, amelyeknek védelem alatt álló légi árut és/vagy légipostai küldeményt szállít, arról, ha [a jogalany neve] megszünteti tevékenységét, nem szállít többé légi árut vagy légipostai küldeményeket, vagy már nem képes teljesíteni az e jelentés szerint ellenőrzött követelményeket.

A(z) [a jogalany neve] nevében e nyilatkozatért teljeskörű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás:

Dátum:

Aláírás:

6-H3. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT - UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT, HARMADIK ORSZÁGBELI ISMERT SZÁLLÍTÓ (KC3)

A(z) [a jogalany neve] nevében tudomásul veszem a következőket:

Ez a jelentés az EU vagy az EGT területére irányuló áruszállítási műveletek kapcsán alkalmazott védelmi szintet állapítja meg az ellenőrzőlistán felsorolt vagy abban említett védelmi követelmények fényében.

A(z) [a jogalany neve] csak akkor jelölhető ki uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynökként (KC3), ha az uniós ellenőrzési jelentést valamely EU-tagállam, illetve Izland, Norvégia vagy Svájc felelős hatósága ebből a célból megkapta és jóváhagyta, és a KC3 részletes adatai bevezetésre kerültek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba.

Ha valamely EU-tagállam felelős hatósága vagy az Európai Bizottság meg nem felelést állapít meg a jelentés a tárgyát képező védelmi intézkedések kapcsán, akkor a(z) [a jogalany neve] már meglévő KC3-kijelölése visszavonható az adott helyszín tekintetében, és ennek következtében a(z) [a jogalany neve] a szóban forgó helyszínről nem szállíthat az EU vagy az EGT területére légi árut vagy légipostai küldeményt egy ACC3 vagy egy RA3 részére.

Ez a jelentés három évig érvényes, ezért legkésőbb ... -án/-én érvényét veszti.

A(z) [a jogalany neve] nevében kijelentem, hogy:

(1) A(z) [a jogalany neve] el fogja fogadni azokat az intézkedéseket, amelyek célja a jelentés szerinti teljesítmény nyomon követése.

(2) A kijelölő felelős hatóságnak mihamarabb, de legfeljebb 15 munkanapon belül rendelkezésére bocsátom a releváns információkat, amennyiben:

a) a(z) [a jogalany neve] védelmi programjában változás történik;

b) a védelemért való átfogó felelősséget az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet 6-C4. függelékének 1.9. pontjában megnevezettől eltérő személyre ruházzák át;

c) a létesítményekben vagy az eljárásokban más olyan változás történt, amely vélhetően jelentősen kihat a védelemre;

d) ha a vállalat megszünteti tevékenységét, nem szállít többé az Unióba légi árut vagy légipostai küldeményeket, vagy már nem képes teljesíteni a vonatkozó uniós jogszabályokban előírt, e jelentés szerint ellenőrzött követelményeket.

(3) A(z) [a jogalany neve] fenn fogja tartani az e jelentésben megállapított, az ellenőrzőlista szerinti céloknak megfelelő védelmi szintet, és adott esetben - amennyiben a védelem szintje nem volt kielégítő - tevékenységének soron következő ellenőrzéséig bevezet és alkalmaz további, a KC3-ként való kijelöléshez szükséges védelmi intézkedéseket is.

(4) A(z) [a jogalany neve] értesíteni fog minden olyan ACC3-at és RA3-at, amelyeknek védelem alatt álló légi árut és/vagy légipostai küldeményt szállít, arról, ha [a jogalany neve] megszünteti tevékenységét, nem szállít többé légi árut vagy légipostai küldeményeket, vagy már nem képes teljesíteni az e jelentés szerint ellenőrzött követelményeket.

A(z) [a jogalany neve] nevében e nyilatkozatért teljeskörű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás:

Dátum:

Aláírás:

6-I. FÜGGELÉK

A magas kockázatú árukra vonatkozó előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

6-J. FÜGGELÉK

Az átvizsgáló berendezések használatára vonatkozó előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

6-K. FÜGGELÉK

AZ ENGEDÉLYEZETT FUVAROZÓ VÉDELMI PROGRAMJA

Bevezetés

Az engedélyezett fuvarozó védelmi programjának e mintája azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson a már bevezetett biztonsági óvintézkedéseknek az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet 6.5. pontjában a fuvarozókra vonatkozóan meghatározott kritériumok alapján történő leírásában és értékelésében. Segítségével a hivatalos ellenőrzés elvégzése előtt meggyőződhet arról, hogy vállalata megfelel-e a követelményeknek.

A kérelmező benyújtja az érintett felelős hatósághoz a védelmi programját. A program meghatározza azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket a fuvarozó a 300/2008/EK rendeletben és az azt végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében követni köteles.

Az engedélyezett fuvarozó védelmi programját védeni kell a jogosulatlan hozzáféréstől, és azt csak a vállalaton belül szabad használni, mivel a program biztonsági szempontból releváns információkat tartalmaz. A légiközlekedés-védelmi feladatokkal megbízott valamennyi személynek bizonyíthatóan ismernie kell a védelmi program tartalmát, és képesnek kell lennie annak alkalmazására.

Kitöltési útmutató:

- Ha egyes eljárások nem vonatkoznak vállalata műveleti területére, azt fel kell tüntetni az engedélyezett fuvarozó védelmi programjában.

- Amennyiben a jövőben módosítja e védelmi program valamely fejezetét, rögzítse az érintett fejezet módosításának dátumát a tartalomjegyzékben, és nyújtsa be a teljes módosított fuvarozói védelmi programot ahhoz a felelős hatósághoz, amely kiadta vállalata engedélyét. Kérjük, eltérő szín használatával emelje ki az engedélyezett fuvarozó védelmi programjában bekövetkező változásokat.

Tartalomjegyzék

Fejezet

Tartalom

Az utolsó módosítás dátuma

1

Elérhetőségek

2

Személyzet

3

A légi áruk és postai küldemények szállítása és védelme

4

A légi áruk és postai küldemények korlátozott tárolása és átrakodása

5

Belső minőségbiztosítás

6

Belső fenyegetés és biztonsági kultúra

7

Mellékletek: nemzeti előírások

1.FEJEZET

Elérhetőségek

1.1. A fuvarozó neve, székhelye és elérhetősége

Kérjük, adja meg a vállalat székhelyének nevét, teljes címét és elérhetőségét (telefon, e-mail-cím stb.). Felhívjuk figyelmét, hogy a vállalata számára az engedély a cégjegyzékbe bejegyzett hivatalos cégnéven kerül kiadása. Kiskereskedők vagy egyéni kereskedők esetében az engedély az elő- és utónevükre lesz kiállítva (a működési engedélyükben megadottak szerint).

Kérjük, adja meg adóazonosító számát/kereskedelmi kamarai azonosító számát/cégjegyzékszámát (az esetnek megfelelően).

1.2. Az engedélyezett fuvarozó biztonsági programjának végrehajtásáért felelős személy (biztonsági vezető)

Kérjük, adja meg a biztonsági program összeállításáért, végrehajtásáért és betartásáért felelős személy nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail-cím stb.).

1.3. A vállalat bemutatása

Kérjük, adjon részletes tájékoztatást vállalatának konkrét üzleti tevékenységeiről, különös tekintettel a következőkre:

- a vállalat által szállított rakomány típusa (pl. élő állat, romlandó áru, veszélyes áru stb.),

- a vállalat alvállalkozásba adja-e (vagy alvállalkozásba szándékozik-e adni) harmadik feleknek (azaz egy másik engedélyezett fuvarozónak vagy meghatalmazott ügynöknek) a védelmi ellenőrzéseknek már alávetett légi áru vagy légipostai küldemény szállítását.

1.4. Műveleti területek (ha eltér az 1.1. pontban megadottól)

1.4.1. Kérjük, adja meg a következőket:

- a tagállamban található összes műveleti terület neve és teljes címe (adott esetben),

- az alkalmazottak hozzávetőleges létszáma az egyes műveleti területeken (e védelmi program létrehozásának időpontjában),

- az egyes műveleti területeken végrehajtott műveletek típusa és hozzávetőleges részaránya (az összes művelet százalékában kifejezve).

1.4.2. Kérjük, adja meg a következőket:

- minden egyes, a jóváhagyó tagállamtól eltérő tagállamban található műveleti terület neve és teljes címe (adott esetben),

- az alkalmazottak hozzávetőleges létszáma az egyes műveleti területeken (e védelmi program létrehozásának időpontjában),

- az egyes műveleti területeken végrehajtott műveletek típusa és hozzávetőleges részaránya (az összes művelet százalékában kifejezve).

2. FEJEZET

Személyzet

A személyzeti felvételi eljárást és a személyzet képzését az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11. fejezetével összhangban kell lefolytatni, az alábbiak szerint.

2.1. Személyzeti felvétel

Kérjük, ismertesse az alkalmazott személyzeti felvételi eljárást és azt, hogy az eljárás miként biztosítja az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11.1.8., 11.1.9. és 11.1.10. pontjának való megfelelést.

Legalább a szerződés időtartamának végéig meg kell őrizni a felvétellel és képzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat, beleértve az esetleges tesztek eredményeit is. Kérjük, ismertesse, hogy a vállalata által alkalmazott eljárások miként biztosítják az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11.1.10. pontjának való megfelelést.

2.2. Védelmi háttérellenőrzés

Az 1.2. pontban foglaltak szerint az engedélyezett fuvarozó biztonsági programjának végrehajtásáért felelős személynek (biztonsági vezetőnek) sikeresen át kell esnie a fokozott védelmi háttérellenőrzésen.

Azon személyeknek, akik az előírt védelmi ellenőrzéseknek már alávetett légi áruhoz és postai küldeményhez kíséret nélküli hozzáféréssel rendelkeznek, valamint akik az adott légi áru és postai küldemény fizikai védelmét biztosítják, illetve védelmi ellenőrzését végzik, sikeresen át kell esniük a védelmi háttérellenőrzésen. A jóváhagyó felelős hatóság - az alkalmazandó nemzeti előírásokkal összhangban - meghatározza, hogy fokozott vagy standard védelmi háttérellenőrzést kell-e végrehajtani.

Kérjük, ismertesse az egyes személyzeti kategóriákra vonatkozó háttérellenőrzési eljárást, valamint azt, hogy az eljárás miként biztosítja, hogy az érintett személyzet minden esetben érvényes háttérellenőrzéssel rendelkezzen.

Ha egy személy nem felel meg a védelmi háttérellenőrzésen, vagy az illetékes hatóság visszavonja védelmi háttérellenőrzésének érvényességét, az érintett személy hozzáférési és belépési jogait azonnal vissza kell vonni, és a szóban forgó személy a továbbiakban nem végezhet olyan tevékenységet, amelyhez érvényes védelmi háttérellenőrzéssel kell rendelkezni. Kérjük, ismertesse az ilyen esetekben alkalmazandó eljárást.

2.3. Személyzeti kategóriák és a kapcsolódó képzés

Az alábbi személyzeti kategóriák léteznek, és az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének alábbi pontjaiban meghatározott, releváns képzési előírások vonatkoznak rájuk:

- az engedélyezett fuvarozó védelmi programjának végrehajtásáért felelős személy (biztonsági vezető): a 11.2.5. pont szerinti képzés,

- a védelmi ellenőrzéseknek már alávetett légi áru és légipostai küldemény összegyűjtését, szállítását, korlátozott tárolását és átadását végző, ahhoz közvetlen és kíséret nélküli hozzáféréssel rendelkező személy: a 11.2.3.9. pont szerinti képzés,

- a védelmi ellenőrzéseknek már alávetett légi áru és légipostai küldemény összegyűjtését, szállítását, korlátozott tárolását és átadását végző, ahhoz felügyelet vagy kíséret melletti hozzáféréssel rendelkező személy: a 11.2.7. pont szerinti képzés,

- a védelmi ellenőrzéseknek már alávetett légi áru és légipostai küldemény szállításában vagy annak korlátozott tárolásában részt vevő, ahhoz hozzáféréssel nem rendelkező személy: a 11.2.7. pont szerinti képzés.

A személyzet szinten tartó képzését az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11.4.3. a) pontjával összhangban kell lefolytatni.

A személyzet magában foglalja mind a vállalat saját személyzetét, mind a szolgáltatók által a műveleti területen alkalmazott személyzetet.

Az engedélyezett fuvarozó biztosítja, hogy az e pontban említett személyzet naprakész jegyzékét és a képzési nyilvántartásokat kérésre bármikor a felelős hatóság rendelkezésére bocsássák.

Kérjük, ismertesse az e pont követelményeinek való mindenkori megfelelés érdekében alkalmazott eljárásokat és intézkedéseket.

3. FEJEZET

A légi áruk és postai küldemények szállítása és védelme

A védelmi ellenőrzéseknek már alávetett légi áru vagy légipostai küldemények gyűjtése, szállítása és átadása során a fuvarozónak gondoskodnia kell arról, hogy az általa végzett műveletek tekintetében eleget tegyen az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 6.5.2.1., 6.5.2.2. és 6.6. pontjában foglalt követelményeknek.

Kérjük, ismertesse, hogy a fuvarozó hogyan biztosítja az említett jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést.

Kérjük, ismertesse a fuvarozó által abban az esetben végrehajtott intézkedéseket, amikor okkal feltételezhető, hogy egy védelmi ellenőrzéseknek már alávetett szállítmány jogellenes beavatkozásnak lett kitéve és/vagy nem biztosították a szállítmány védelmét az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 6.6. pontjának megfelelően.

4. FEJEZET

A légi áruk és postai küldemények korlátozott tárolása és átrakodása

Az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 6.0.6. pontja szerint a "korlátozott tárolás" azt a teljes időtartamot jelenti, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy engedélyezett fuvarozó elvégezze az áruknak és postai küldeményeknek egyik szállítóeszközről egy másik - az adott szállítmány felszíni szállításának következő szakaszán használt - szállítóeszközre történő átrakodását.

A korlátozott tárolás során biztosítani kell a szállítmány védelmét a jogosulatlan beavatkozásokkal szemben az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.5.2., 6.6.1. és 6.6.2. pontjával összhangban.

Kérjük, jelölje, hogy a fuvarozó végez-e korlátozott tárolási műveleteket. Ha igen:

- ismertesse az egyes helyszíneken alkalmazott valamennyi tárolási típust és eszközt (pl. raktárban, konténerben stb.), alkalmazásuk indoklását és az alkalmazott vonatkozó eljárásokat,

- fejtse ki, hogy a korlátozott tárolás során hogyan valósul meg a védelmi ellenőrzéseknek már alávetett légi áru és postai küldemény jogosulatlan beavatkozással szembeni védelme,

- ismertesse a fuvarozó által abban az esetben végrehajtott intézkedéseket, amikor okkal feltételezhető, hogy egy védelmi ellenőrzéseknek már alávetett szállítmány jogellenes beavatkozásnak lett kitéve és/vagy nem biztosították a szállítmány védelmét az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 6.5.2., 6.6.1. és 6.6.2. pontjának megfelelően.

5. FEJEZET

Az engedélyezett fuvarozó által végzett belső minőségbiztosítás

Az engedélyezett fuvarozónak a nemzeti előírásokkal összhangban rendszeres időközönként belső minőségbiztosítási tevékenységet kell végeznie.

Az engedélyezett fuvarozónak meg kell jelölnie azt a személyt, aki a légiközlekedés-védelemmel kapcsolatos belső minőségbiztosítási tevékenységekért felelős (ha nem egyezik meg az 1.2. pontban megjelölt személlyel).

Az engedélyezett fuvarozónak gondoskodnia kell a védelmi ellenőrzéseknek már alávetett légi áru vagy légipostai küldemény védelmére vonatkozó jogszabályban foglalt követelményeket betartásáról, valamint a védelmi programban leírt eljárások naprakészen tartásáról. E célból a fuvarozónak belső minőségbiztosítási jelentést kell készítenie.

Kérjük, sorolja fel és írja le az elvégzett minőségellenőrzési tevékenységeket, kitérve a következőkre:

- a minőségellenőrzési tevékenységek hatálya és gyakorisága,

- ellenőrizendő területek és elemek,

- az egyes hiányosságok súlyozása (pl. kisebb, súlyos vagy nagyon súlyos hiányosság),

- a hiányosságok orvoslásával kapcsolatos felelősségi körök és határidők, valamint az esetleges eszkalációs eljárások.

Az engedélyezett fuvarozónak gondoskodnia kell arról, hogy a légiközlekedés-védelemmel kapcsolatos belső minőségbiztosítási tevékenységekre vonatkozó nyilvántartásokat kérésre bármikor a felelős hatóság rendelkezésére bocsássák.

6. FEJEZET

Belső fenyegetés és biztonsági kultúra

A vállalaton belüli elkövetők jelentette fenyegetés (belső fenyegetés) leküzdése és enyhítése érdekében az engedélyezett fuvarozónak megfelelő belső szabályokat és kapcsolódó megelőző intézkedéseket kell meghatároznia a tudatosság növelése és a biztonsági kultúra előmozdítása érdekében.

E célból a fuvarozó megelőző intézkedéseket hajt végre a belső fenyegetés és a radikalizálódás azonosítása, továbbá az ilyen jellegű fenyegetések elleni küzdelem érdekében, valamint a légi közlekedés védelme szempontjából releváns események értékelésére szolgáló rendszereket vezet be. A hozott intézkedéseket és az értékelési rendszereket folyamatosan elemezni és korrigálni kell. E tekintetben kérjük:

- adja meg annak a személynek a nevét és az elérhetőségét (amennyiben eltér az 1.2. pontban megjelölt személytől) vagy azt a beosztást, aki vagy amely a szóban forgó intézkedések koordinálásáért felelős,

- adja meg annak a személynek a nevét és az elérhetőségét (amennyiben eltér az 1.2. pontban megjelölt személytől) vagy azt a beosztást, aki vagy amely a beérkező jelentés értékeléséért, valamint az azokon alapuló intézkedések kezdeményezéséért és koordinálásáért felelős,

- ismertesse a személyzet tudatosságát növelő intézkedéseket és mutassa be a belső jelentéstételi rendszert.

7. FEJEZET

Mellékletek: nemzeti előírások

Kérjük, melléklejen minden olyan, nemzeti szinten kidolgozott információs, szakpolitikai vagy szabályozási dokumentumot, amelynek az engedélyezett fuvarozónak meg kell felelnie.

6-L. FÜGGELÉK

AZ ENGEDÉLYEZETT FUVAROZÓKRA VONATKOZÓ ELLENŐRZŐLISTA

A kitöltéssel kapcsolatos megjegyzések:

Az ellenőrzőlista kitöltésekor vegye figyelembe, hogy ha bármely félkövéren szedett kérdésre NEM a válasz, akkor azt az ellenőrzésén való MEG NEM FELELÉSNEK KELL MINŐSÍTENI, kivéve, ha a kérdés nem releváns.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ellenőrzőlistán kétféle kérdés szerepel: 1. olyan kérdések, amelyek esetében a nemleges válasz automatikusan azt jelenti, hogy vállalata nem fogadható el engedélyezett fuvarozóként; valamint 2. olyan kérdések, amelyek átfogó képet adnak a fuvarozó védelmi intézkedéseiről, és az ellenőr számára általános következtetés levonását teszik lehetővé. Az automatikus meg nem feleléshez vezető területeket a követelmény félkövér szedése jelzi. Amennyiben a félkövérrel szedett követelmények valamelyikének a fuvarozó nem felel meg, erről indoklást kap, valamint egy ajánlást a megfeleléshez szükséges kiigazításokról.

1. RÉSZ

Szervezeti felépítés és felelősségi körök

1.1.Az ellenőrzés dátuma
éééé/hh/nn
1.2.Az előző ellenőrzés dátuma és adott esetben egyedi alfanumerikus azonosítója (UAI)
éééé/hh/nn
Egyedi alfanumerikus azonosító (UAI)
1.3.Az ellenőrizendő szervezet neve
Név:
Adóazonosító szám/kereskedelmi kamarai azonosító szám/cégjegyzékszám (ha releváns):
1.4.A tevékenység földrajzi helye:
A kérelmező egynél több műveleti helyszínnel rendelkezik abban a tagállamban, amelytől az engedély kiadását kéri?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, sorolja fel az összes műveleti helyszínt az adott a tagállamban
Minden egyes műveleti helyszínre vonatkozóan adja meg a következők hozzávetőleges számát:
— az alkalmazottak teljes létszáma,
— a védelem alatt álló légi árukkal és postai küldeményekkel foglalkozó alkalmazottak,
— a végrehajtott műveletek típusa és részaránya (az összes művelet százalékában kifejezve)
1.5.A tevékenység földrajzi helye:
A kérelmező más tagállamban is végez tevékenységet, mint amely(ek)től az engedély kiadását kéri?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, sorolja fel a tagállamban található valamennyi műveleti helyszínt:
Az egyes műveleti helyszíneken dolgozó alkalmazottak hozzávetőleges létszáma
Adja meg az egyes más tagállamokban végrehajtott műveletek típusát és részarányát (az összes művelet százalékában kifejezve).
1.6.Az ellenőrizendő műveleti helyszín(ek) címe és több telephely esetén a kiválasztás oka.
Megjegyzés: megadható(k) más tagállam(ok)ban található műveleti helyszín(ek) is [szúrja be a szükség számú sort]
A műveleti helyszín kiválasztásának oka
Házszám/egység/épület
Utca
Település
Irányítószám
Ország
1.7.A szervezet székhelye (ha eltér az ellenőrizendő műveleti helyszíntől) a jóváhagyó tagállamban
Házszám/egység/épület
Utca
Település
Irányítószám
Ország
1.8.A légi áru/légipostai küldemények védelméért felelős személy neve és beosztása
Név
Beosztás
1.9.Telefonos elérhetőség
Tel. szám
1.10.Kapcsolattartási e-mail-cím
E-mail-cím

2. RÉSZ

A személyzet felvétele és képzése

Cél: Annak biztosítása, hogy az arra kötelezett valamennyi személyt megfelelő védelmi háttérellenőrzésnek vessék alá, valamint az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11. fejezete szerinti képzésben részesüljenek.

2.1.A telephelyen a védelmi ellenőrzések végrehajtásának alkalmazásáért és felügyeletéért felelősként megnevezett személy kinevezési folyamata magában foglalja-e kötelezően a fokozott védelmi háttérellenőrzést az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11.1.1. b) pontjával összhangban?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, részletezze.
2.2.Létezik-e olyan felvételi eljárás, amely biztosítja, hogy az előírt védelmi ellenőrzéseknek már alávetett azonosítható árukhoz és postai küldeményekhez felügyelet vagy kíséret nélküli hozzáféréssel rendelkező személyzet az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11.1.2. b) pontjával összhangban sikeresen átesett a jóváhagyó felelős hatóság által előírt szintű háttérellenőrzésekkel?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, részletezze.
2.3.Létezik-e olyan felvételi eljárás, amely biztosítja, hogy az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11.2.7. pontjával összhangban általános védelmi tudatosságnövelő képzésben részesüljön a személyzet minden olyan tagja, aki nem rendelkezik az előírt védelmi ellenőrzéseknek már alávetett árukhoz és postai küldeményekhez felügyelet nélküli vagy kíséret nélküli hozzáféréssel, és ilyen áruk és küldemények szállítását vagy korlátozott tárolását végzi?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, részletezze.
2.4.Létezik-e olyan felvételi eljárás, amely biztosítja, hogy az előírt védelmi ellenőrzéseknek már alávetett azonosítható árukhoz és postai küldeményekhez felügyelet vagy kíséret nélküli hozzáféréssel rendelkező személyzet az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11.2.3.9. pontjával összhangban védelmi képzésben részesüljön?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, részletezze.
2.5.A telephelyen a védelmi ellenőrzések végrehajtásának alkalmazásáért és felügyeletéért felelősként megnevezett személy kinevezési folyamata kötelezően magában foglal-e védelmi képzést az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11.2.5. pontjával összhangban?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, részletezze.
2.6.A (2.3., 2.4. és 2.5. pontban említett) személyzet részesül szinten tartó képzésben az adott képzés tekintetében megállapított gyakorisággal?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, részletezze.
2.7.Értékelés – Elegendőek az alkalmazott intézkedések annak biztosításához, hogy az azonosítható légi áruhoz vagy légipostai küldeményekhez hozzáféréssel rendelkező személyzet felvétele és képzése megfeleljen az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11. fejezetének?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja.

3. RÉSZ

Szállítás

Cél: Az azonosítható légi áruk, illetve légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni fizikai védelme.

3.1.A fuvarozó meghatalmazott ügynök és/vagy ismert szállító nevében szállít légi árut, illetve légipostai küldeményt?
IGEN vagy NEM
3.2.Igénybe vesz a fuvarozó alvállalkozót a szállításhoz?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, hogyan ellenőrzi a fuvarozó, hogy maga az alvállalkozó engedélyezett fuvarozó vagy meghatalmazott ügynök-e?
3.3.A szállítójármű raktere lezárható?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, részletezze.
3.4. a)Ha a szállítójármű raktere lezárható, alkalmaznak számozott zárjelet?
IGEN vagy NEM
b)Ha számozott zárjelet alkalmaznak, ellenőrzik a zárjelhez való hozzáférést, illetve jegyzőkönyvezik a kibocsátott számokat?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, részletezze.
3.5.Értékelés: Elégségesek az intézkedések ahhoz, hogy biztosítsák a légi áru, illetve a légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás elleni védelmét szállítás közben?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja.

4. RÉSZ

Korlátozott tárolás/Átrakodás

Cél: Az azonosítható légi áruk, illetve légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni fizikai védelme korlátozott tárolás során.

4.1.A fuvarozó végzi korlátozott tárolást vagy az átrakodást?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az alkalmazott tárolási típust és/vagy az átrakodás során alkalmazott intézkedéseket:
4.2.Korlátozott tárolás vagy átrakodás során biztosított-e a szállítmánynak az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.5.2., 6.6.1. és 6.6.2. pontja szerinti védelme a jogosulatlan beavatkozásokkal szemben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a légi áru vagy a légipostai küldemény védelmét szolgáló intézkedéseket:
4.3.Értékelés: Elégségesek ahhoz a korlátozott tárolás vagy az átrakodás során alkalmazott eljárások, hogy biztosítsák az azonosítható légi áru vagy légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás és/vagy megbontás elleni védelmét?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja.

5. RÉSZ

Értékelés (és értesítés)

Megfelelt/Nem felelt meg
Amennyiben a végső értékelés „nem felelt meg”, sorolja fel azokat a területeket, amelyeken a fuvarozó nem felel meg az előírt védelmi követelményeknek, vagy konkrét hiányosságokkal küzd. Tegyen ajánlást az előírt követelmények teljesítéséhez szükséges kiigazításokra vonatkozóan.
Aláírás
(Az ellenőr neve)

7. LÉGIFUVAROZÓI POSTAI KÜLDEMÉNYEK ÉS LÉGIFUVAROZÓI ANYAGOK

7.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Eltérő rendelkezés hiányában, valamint ha a 4., 5., illetve 6. fejezetben előírt védelmi ellenőrzések végrehajtását a hatóság, a repülőtér üzemeltetője, a jogalany vagy másik légi fuvarozó nem biztosítja, az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását a légi fuvarozó köteles biztosítani saját légifuvarozói postai küldeményei és légifuvarozói anyagai tekintetében.

7.1. A LÉGI JÁRMŰBE VALÓ BERAKODÁSRA SZÁNT LÉGIFUVAROZÓI POSTAI KÜLDEMÉNYEK ÉS LÉGIFUVAROZÓI ANYAGOK

7.1.1.

A légi jármű csomagterébe való berakodásukat megelőzően a légifuvarozói postai küldeményeket és a légifuvarozói anyagokat az 5. fejezetnek megfelelően át kell vizsgálni és védeni kell, vagy a 6. fejezetnek megfelelően védelmi ellenőrzések alá kell vonni és védeni kell.

7.1.2.

A légi jármű csomagtértől eltérő részeire való berakodásukat megelőzően a légifuvarozói postai küldeményeket és a légifuvarozói anyagokat a 4. fejezetben a kézipoggyászra vonatkozóan megállapított rendelkezéseknek megfelelően kell átvizsgálni és védeni.

7.1.3.

A légi járműbe való berakodásra szánt légifuvarozói postai küldeményekre és légifuvarozói anyagokra a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

7.2. UTASKEZELÉS ÉS POGGYÁSZFELDOLGOZÁS CÉLJÁRA SZÁNT LÉGIFUVAROZÓI ANYAGOK

7.2.1.

Az utaskezelés és a poggyászfeldolgozás céljára szánt olyan légifuvarozói anyagokat, amelyek alkalmasak a légi közlekedés veszélyeztetésére, a jogosulatlan hozzáférés megelőzése érdekében védeni kell vagy felügyelet alatt kell tartani.

Az önkiszolgáló jegykezelés (self check-in) és az utasok által használható internetes lehetőségek igénybevételét a légifuvarozói anyagokhoz való jogos hozzáférésnek kell tekinteni.

7.2.2.

A szigorított védelmi területre vagy a légi jármű fedélzetére való jogosulatlan belépésre vagy csomagoknak oda való bejuttatására alkalmas, már nem használt légifuvarozói anyagokat meg kell semmisíteni vagy érvényteleníteni kell.

7.2.3.

Az indulás-ellenőrző rendszert (DCS) és az utasfelvételi rendszert úgy kell üzemeltetni, hogy kizárható legyen a jogosulatlan hozzáférés lehetősége.

Az önkiszolgáló jegykezelés (self check-in) igénybevételét az ilyen rendszerekhez való jogos hozzáférésnek kell tekinteni.

8. FEDÉLZETI ELLÁTMÁNY

8.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8.0.1.

Eltérő rendelkezés hiányában az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását a hatóság, a repülőtér üzemeltetője, a légi fuvarozó vagy a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében előírt nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program alapján felelős jogalany köteles biztosítani.

8.0.2.

E fejezet alkalmazásában "fedélzeti ellátmány": az utasok vagy a személyzet által a repülés időtartama alatti használat, elfogyasztás vagy megvásárlás céljából légi jármű fedélzetére szánt minden dolog, a következők kivételével: a)

a kézipoggyász; és b)

az utasoktól különböző személyek személyes tárgyai; és c)

a légifuvarozói postai küldemények és a légifuvarozói anyagok.

E fejezet alkalmazásában "fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója": olyan beszállító, amelynek eljárásai megfelelnek a közös védelmi szabályoknak, és olyan színvonalúak, hogy lehetővé teszik számára a fedélzeti ellátmány közvetlenül a légi járműhöz való szállítását.

E fejezet alkalmazásában "fedélzeti ellátmány ismert beszállítója": olyan beszállító, amelynek eljárásai megfelelnek a közös védelmi szabályoknak, és olyan színvonalúak, hogy lehetővé teszik számára a fedélzeti ellátmány egy légi fuvarozóhoz vagy egy meghatalmazott beszállítóhoz való szállítását, de nem teszik lehetővé közvetlenül a légi járműhöz való szállítását.

8.0.3.

Az ellátmány akkortól minősül fedélzeti ellátmánynak, amikortól az utasok vagy a személyzet által a repülés időtartama alatti használat, elfogyasztás vagy megvásárlás céljából légi jármű fedélzetére szánt ellátmányként azonosítható.

8.0.4.

A fedélzeti ellátmányban tiltott tárgyak jegyzéke megegyezik az 1-A. függelékben szereplővel. A tiltott tárgyakat az 1.6. pontnak megfelelően kell kezelni.

8.1. VÉDELMI ELLENŐRZÉSEK

8.1.1. Védelmi ellenőrzések - Általános rendelkezések

8.1.1.1.

A fedélzeti ellátmányt a szigorított védelmi területre való bevitele előtt a légi fuvarozónak, a meghatalmazott beszállítónak vagy a repülőtér üzemeltetőjének át kell vizsgálnia vagy vizsgáltatnia, kivéve, ha: a)

az ellátmányt a saját légi járművéhez szállító légi fuvarozó már elvégezte azon az előírt védelmi ellenőrzéseket, és ezután az ellátmány a légi járműhöz való szállításáig olyan védelem alatt állt, amely megakadályozta a jogosulatlan beavatkozást; vagy b)

egy meghatalmazott beszállító már elvégezte az ellátmányon az előírt védelmi ellenőrzéseket, és ezután az ellátmány a szigorított védelmi területre való érkezéséig vagy adott esetben a légi fuvarozónak vagy más meghatalmazott beszállítónak való átadásáig olyan védelem alatt állt, amely megakadályozta a jogosulatlan beavatkozást; vagy c)

egy ismert beszállító már elvégezte az ellátmányon az előírt védelmi ellenőrzéseket, és azt követően az ellátmány a légi fuvarozónak vagy más meghatalmazott beszállítónak való átadásáig olyan védelem alatt állt, amely megakadályozta a jogosulatlan beavatkozást.

8.1.1.2.

Amennyiben okkal feltételezhető, hogy a védelmi ellenőrzésen már átesett ellátmányt a védelmi ellenőrzés óta jogosulatlan beavatkozás érte vagy az a jogosulatlan beavatkozással szemben nem volt védve, akkor az ellátmányt a szigorított védelmi területre való bevitele előtt újból át kell vizsgálni.

8.1.1.3.

A fedélzeti ellátmány védelmi ellenőrzésére a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

8.1.2. Átvizsgálás

8.1.2.1.

A fedélzeti ellátmány átvizsgálásakor alkalmazott eszköznek vagy módszernek figyelembe kell vennie az ellátmány jellegét, és azt olyan színvonalon kell alkalmazni, hogy ésszerűen biztosítsa, hogy az ellátmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy.

8.1.2.2.

A fedélzeti ellátmány átvizsgálására a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

8.1.2.3.

A következő átvizsgálási eszközök és módszerek közül egy vagy több alkalmazandó: a)

szemrevételezés; b)

kézzel történő átvizsgálás; c)

röntgensugaras berendezés; d)

robbanóanyag-felderítő eszköz (EDS); e)

robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD) és az a) pont szerinti vizsgálat; f)

robbanóanyag-kereső kutya és az a) pont szerinti vizsgálat együttes alkalmazása; g)

a 6-J. függelék vonatkozó rendelkezéseivel összhangban használt robbanógőz-felderítő eszköz és az a) pont szerinti vizsgálat együttes alkalmazása.

Ha az átvizsgálást végző személy nem tudja megállapítani, hogy az adott tétel tartalmaz-e tiltott tárgyat, akkor a tételt vagy vissza kell utasítani, vagy újból át kell vizsgálni az átvizsgálást végző személyt megnyugtató módon.

8.1.3. A meghatalmazott beszállítók jóváhagyása

8.1.3.1.

A meghatalmazott beszállítókat a felelős hatóság hagyja jóvá.

A meghatalmazott beszállító jóváhagyása egy adott létesítményre szól.

A 8.1.5. pontban említett védelmi ellenőrzéseket biztosító és fedélzeti ellátmányt közvetlenül a légi járműhöz szállító minden jogalanyt jóvá kell hagyni meghatalmazott beszállítóként. Ez nem alkalmazandó azon légi fuvarozókra, amelyek az említett védelmi ellenőrzéseket maguk végzik, és az ellátmányt kizárólag saját légi járművükhöz szállítják.

8.1.3.2.

A meghatalmazott beszállítók jóváhagyása a következő eljárás szerint történik: a)

A jogalany a meghatalmazott beszállítói jogállás elnyerése érdekében jóváhagyást kér annak a tagállamnak a felelős hatóságától, amelyben a létesítménye található.

A kérelmező védelmi programot nyújt be az érintett felelős hatósághoz. E programban meghatározza azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket a beszállító a 8.1.5. pontban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében alkalmaz. A programban meghatározza továbbá, hogy a beszállító hogyan fogja ellenőrizni a módszereknek és eljárásoknak való megfelelést.

A kérelmező benyújtja a 8-A. függelék szerinti "Kötelezettségvállalási nyilatkozat - Fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója" című nyilatkozatot is. A nyilatkozatot a kérelmező törvényes képviselője vagy a védelemért felelős személy írja alá.

Az aláírt nyilatkozatban egyértelműen fel kell tüntetni azon létesítmény(ek) helyét, amely(ek)re az vonatkozik, és az érintett felelős hatóságnak meg kell őriznie azt. b)

A felelős hatóság vagy a nevében eljáró uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megvizsgálja a védelmi programot, majd helyszíni szemlét végez a benne megjelölt létesítményekben annak megállapítására, hogy a kérelmező megfelel-e a 8.1.5. pontban foglalt követelményeknek; c)

Ha a felelős hatóság elégedett az a) és a b) pont alapján nyújtott tájékoztatással, akkor gondoskodik arról, hogy a meghatalmazott beszállító szükséges adatai legkésőbb a következő munkanapon bekerüljenek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba. Az adatbázisba történő felvételkor a felelős hatóság mindegyik jóváhagyott létesítményhez szabványos formátumú egyedi alfanumerikus azonosítót rendel. Ha a felelős hatóság nem elégedett, akkor ennek indokát haladéktalanul közli a meghatalmazott beszállítóként való jóváhagyást igénylő jogalannyal; d)

A meghatalmazott beszállító nem tekinthető jóváhagyottnak mindaddig, amíg adatai nem szerepelnek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban.

8.1.3.3.

A meghatalmazott beszállítót rendszeres időközönként, de legfeljebb ötévenként ismételten tanúsítani kell. Az ismételt tanúsításnak helyszíni szemlét is magában kell foglalnia annak megállapítására, hogy a meghatalmazott beszállító továbbra is megfelel-e a 8.1.5. pontban foglalt követelményeknek.

A felelős hatóság által a nemzeti minőségbiztosítási programjával összhangban a meghatalmazott beszállító telephelyén folytatott vizsgálat helyszíni szemlének tekinthető, amennyiben a 8.1.5. pontban foglalt valamennyi követelményre kiterjed.

8.1.3.4.

Ha a felelős hatóság megítélése szerint a meghatalmazott beszállító nem tesz eleget a 8.1.5. pontban foglalt követelményeknek, akkor a megjelölt létesítmények tekintetében köteles megvonni a meghatalmazott beszállító jogállását.

8.1.3.5.

Az egyes tagállamok azon jogának sérelme nélkül, hogy a 300/2008/EK rendelet 6. cikke alapján szigorúbb intézkedéseket alkalmazzanak, a 8.1.3. pont alapján jóváhagyott meghatalmazott beszállítót valamennyi tagállamban el kell ismerni.

8.1.4. Az ismert beszállítók kijelölése

8.1.4.1.

A 8.1.5. pontban említett védelmi ellenőrzéseket biztosító és fedélzeti ellátmányt nem közvetlenül a légi járműhöz szállító minden jogalanyt (beszállítót) jóvá kell hagynia ismert beszállítóként annak az üzemeltetőnek vagy annak a jogalanynak, aki az ellátmány címzettje (kijelölő jogalany). Ez nem vonatkozik a meghatalmazott beszállítókra.

8.1.4.2.

Az ismert beszállítóként való kijelölés érdekében a beszállító benyújtja a kijelölő jogalanyhoz a következőket: a)

a 8-B. függelék szerinti "Kötelezettségvállalási nyilatkozat - Fedélzeti ellátmány ismert beszállítója" című nyilatkozat. E nyilatkozatban egyértelműen fel kell tüntetni azon létesítmény(ek) helyét, amely(ek)re az vonatkozik, és azt a jogi képviselőnek alá kell írnia; valamint b)

a 8.1.5. pontban említett védelmi ellenőrzésekre kiterjedő védelmi program.

8.1.4.3.

Az ismert beszállítókat az alábbiak ellenőrzése után lehet kijelölni: a)

a védelmi program relevanciája és megfelelősége a 8.1.5. pont tekintetében; valamint b)

a védelmi program hiánytalan végrehajtása.

Ha a felelős hatóság vagy a kijelölő jogalany megítélése szerint az ismert beszállító már nem tesz eleget a 8.1.5. pontban foglalt követelményeknek, akkor a kijelölő jogalany haladéktalanul megvonja az ismert beszállító jogállását.

8.1.4.4.

A felelős hatóság a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében előírt nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programban meghatározza, hogy a védelmi program és annak végrehajtása ellenőrzését egy nemzeti ellenőrnek, uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek vagy a kijelölő jogalany nevében eljáró és kijelölő jogalany által e feladatra kijelölt és kiképzett személynek kell-e végeznie.

Az ellenőrzések tényét rögzíteni kell, és - amennyiben e jogszabály másként nem rendelkezik - azokat a kijelölés előtt kell végezni, majd azt követően kétévente meg kell ismételni.

Ha az ellenőrzés nem a kijelölő jogalany nevében történik, az ellenőrzéssel kapcsolatos minden dokumentumot el kell juttatni hozzá.

8.1.4.5.

A légiközlekedés-védelmi program hiánytalan végrehajtását igazoló ellenőrzés az alábbi módokon történhet: a)

a beszállítónál kétévente végzett helyszíni ellenőrzés formájában; vagy b)

a kijelölést követően az adott ismert beszállító által teljesített szállítmányok átvételekor rendszeresen végzett ellenőrzés révén, amelynek során többek között: - ellenőrzésre kerül, hogy az ismert beszállító nevében szállítást teljesítő személy megfelelő képzésben részesült-e, valamint - hogy a szállítmány megfelelően védett-e, valamint - a szállítmányok ugyanolyan módon kerülnek átvizsgálásra, mintha ismeretlen beszállítótól származnának.

Az ellenőrzéseket előre nem látható módon kell végezni, vagy háromhavonta, vagy az ismert beszállító által a kijelölő jogalany részére teljesített szállítások 20 %-án.

A b) pontban leírt opciót csak akkor lehet alkalmazni, ha a felelős hatóság nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjában meghatározta, hogy a program ellenőrzését a kijelölő jogalany nevében eljáró személynek kell végeznie.

8.1.4.6.

A kijelölés során és azt követően alkalmazandó módszereket és eljárásokat a kijelölő jogalany védelmi programjában kell meghatározni.

8.1.4.7.

A kijelölő jogalany megőrzi a következőket: a)

az általa kijelölt ismert beszállítók listája, amelyen szerepel a kijelölés lejárati ideje, és b)

az aláírással ellátott nyilatkozat, a védelmi program egy példánya, illetve a programnak minden egyes ismert beszállító tekintetében történő végrehajtásáról szóló jelentések - a kijelölés lejárta után legalább 6 hónapig.

Az említett dokumentumokat megfelelőség-ellenőrzés céljából kérésre a felelős hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

8.1.5. A légi fuvarozók, a meghatalmazott beszállítók és az ismert beszállítók által alkalmazandó védelmi ellenőrzések

8.1.5.1.

A légi fuvarozó, valamint a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója és ismert beszállítója gondoskodik a következőkről: a)

kijelöli a vállalaton belül a védelemért felelős személyt; valamint b)

a fedélzeti ellátmányhoz hozzáféréssel rendelkező személyeket a 11.2.7. ponttal összhangban általános védelmi tudatosságnövelő képzésben részesíti, mielőtt a fedélzeti ellátmányhoz hozzáférhetnének. Biztosítja továbbá, hogy a fedélzeti ellátmány átvizsgálását végző személyek a 11.2.3.3. pont szerinti képzésben, a fedélzeti ellátmány tekintetében egyéb védelmi ellenőrzéseket végző személyek pedig a 11.2.3.10. pont szerinti képzésben részesüljenek; valamint c)

megakadályozza a létesítményeihez és a fedélzeti ellátmányhoz való jogosulatlan hozzáférést; valamint d)

ésszerű keretek között biztosítja, hogy a fedélzeti ellátmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy; valamint e)

a beavatkozást láthatóvá tévő zárjelet vagy fizikai védelmet alkalmaz minden olyan járművön és/vagy konténeren, amelyben fedélzeti ellátmányt szállít.

A légi oldalon való szállítás során az e) pont nem alkalmazandó.

8.1.5.2.

Ha egy ismert beszállító igénybe veszi egy másik olyan vállalat szolgáltatásait, amely az ellátmány szállítása tekintetében a légi fuvarozó számára nem ismert beszállító vagy nem meghatalmazott beszállító, az ismert beszállító gondoskodik arról, hogy a 8.1.5.1. pontban felsorolt valamennyi védelmi ellenőrzésre maradéktalanul sor kerüljön.

8.1.5.3.

A légi fuvarozók és a meghatalmazott beszállítók által alkalmazandó védelmi ellenőrzésekre a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

8.2. A FEDÉLZETI ELLÁTMÁNY VÉDELME

A fedélzeti ellátmány védelmére vonatkozó előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

8.3. A REPÜLŐGÉP FEDÉLZETI ELLÁTMÁNYÁNAK RÉSZÉT KÉPEZŐ FOLYADÉKOK, AEROSZOLOK ÉS GÉLEK, VALAMINT EGYSZER LEZÁRHATÓ BIZTONSÁGI ZACSKÓK KÉSZLETEIRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ VÉDELMI ELŐÍRÁSOK

8.3.1.

A repülőgép fedélzeti ellátmányának részét képező egyszer lezárható biztonsági zacskók készletei a légi oldalra vagy a szigorított védelmi területre egyszer lezárható csomagolásban vihetők be.

8.3.2.

Az egyszer lezárható biztonsági zacskók, valamint a folyadékok, aeroszolok és gélek készleteit a légi oldalra vagy a szigorított védelmi területre való megérkezésüktől a légi jármű fedélzetén való eladásukig védeni kell az illetéktelen beavatkozástól.

8.3.3.

Az egyszer lezárható biztonsági zacskókra, valamint a folyadékokra, aeroszolokra és gélekre vonatkozó további részletes követelményeket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

8-A. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

FEDÉLZETI ELLÁTMÁNY MEGHATALMAZOTT BESZÁLLÍTÓJA

A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 21 ) és annak végrehajtási jogi aktusaival összhangban

kijelentem, hogy:

- a vállalat védelmi programjában szereplő információk a legjobb tudásom szerint helytállóak és pontosak,

- a védelmi programban megállapított gyakorlatot és eljárásokat a vállalat a program hatálya alá tartozó valamennyi létesítményben be fogja vezetni és alkalmazni fogja,

- a védelmi programot a vállalat ki fogja igazítani és összhangba hozza az alkalmazandó uniós jog valamennyi jövőbeni változásával, hacsak a(z) [a vállalat neve] arról nem tájékoztatja a(z) [a felelős hatóság neve]-t, hogy a továbbiakban nem kíván fedélzeti ellátmányt közvetlenül légi járműre szállítani (és ilyen módon a továbbiakban nem kíván meghatalmazott beszállítóként tevékenykedni),

- a(z) [a vállalat neve] írásban tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t a következőkről:

a) a védelmi programjában beálló csekély mértékű változások, így például a vállalat nevében, a védelemért felelős személyben vagy a kapcsolattartási adatokban beálló változások - haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül; valamint

b) a jelentősebb tervezett változások, így például új átvizsgálási eljárások bevezetése, a vonatkozó közösségi jogi rendelkezéseknek való megfelelést esetlegesen befolyásoló jelentősebb építési munkák és a létesítmény helyének vagy címének megváltozása - legkésőbb 15 munkanappal megkezdésük/a tervezett változás előtt,

- a vonatkozó uniós jogi rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása érdekében a(z) [a vállalat neve] igény szerint valamennyi ellenőrzés során teljes mértékben együttműködést fog tanúsítani, és az ellenőrök kérésének megfelelően hozzáférést fog biztosítani valamennyi dokumentumhoz,

- a(z) [a vállalat neve] tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t a védelmi előírások súlyos megszegésének valamennyi esetéről és valamennyi olyan gyanús körülményről, amely a fedélzeti ellátmányt érintheti, köztük különösen a tiltott tárgyaknak a fedélzeti ellátmányban való elhelyezésére tett kísérletekről,

- a(z) [a vállalat neve] gondoskodni fog arról, hogy a személyzet valamennyi érintett tagja képzésben részesüljön az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11. fejezetével összhangban, és ismerje a vállalat védelmi programja értelmében rá háruló védelmi feladatokat; valamint

- a(z) [a vállalat neve] tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t, ha:

a) megszünteti tevékenységét;

b) a továbbiakban nem foglalkozik fedélzeti ellátmánynak közvetlenül légi járműhöz való szállításával; vagy

c) a továbbiakban nem tud megfelelni a vonatkozó uniós jog követelményeinek.

E nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás a vállalatnál:

Dátum:

Aláírás:

8-B. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

FEDÉLZETI ELLÁTMÁNY ISMERT BESZÁLLÍTÓJA

A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 22 ) és annak végrehajtási jogi aktusaival összhangban

kijelentem, hogy:

- a(z) [vállalat neve]

a) kijelöli a vállalaton belül a védelemért felelős személyt; valamint

b) gondoskodik arról, hogy a fedélzeti ellátmányhoz hozzáféréssel rendelkező személyek az 11.2.7. ponttal összhangban általános védelmi tudatosságnövelő képzésben részesüljenek, mielőtt a fedélzeti ellátmányhoz hozzáférhetnének. Biztosítja továbbá, hogy a fedélzeti ellátmány átvizsgálástól eltérő védelmi ellenőrzéseit végző személyek az 11.2.3.10. pont szerinti képzésben részesüljenek; valamint

c) megakadályozza a létesítményeihez és a fedélzeti ellátmányhoz való jogosulatlan hozzáférést; valamint

d) ésszerű keretek között biztosítja, hogy a fedélzeti ellátmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy; valamint

e) a beavatkozást láthatóvá tévő zárjelet vagy fizikai védelmet alkalmaz minden olyan járművön és/vagy konténeren, amelyben fedélzeti ellátmányt szállít (a légi oldalon való szállítás során e pont nem alkalmazandó).

Egy másik olyan vállalat szolgáltatásainak igénybevétele esetén, amely az ellátmány szállítása tekintetében a légi fuvarozó számára nem ismert beszállító vagy meghatalmazott beszállító, a(z) [vállalat neve] biztosítja, hogy a fent felsorolt valamennyi védelmi ellenőrzésre maradéktalanul sor kerüljön,

- a rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása érdekében a(z) [a vállalat neve] igény szerint valamennyi ellenőrzés során teljes mértékben együttműködést fog tanúsítani, és az ellenőrök kérésének megfelelően hozzáférést fog biztosítani valamennyi dokumentumhoz,

- a(z) [a vállalat neve] tájékoztatni fogja a(z) [az a légi fuvarozó vagy meghatalmazott beszállító, amelynek a vállalat fedélzeti ellátmányt szállít]-t a védelmi előírások súlyos megszegésének valamennyi esetéről és valamennyi olyan gyanús körülményről, amely a fedélzeti ellátmányt érintheti, különösen a tiltott tárgyaknak a fedélzeti ellátmányban való elhelyezésére tett kísérletekről,

- a(z) [a vállalat neve] gondoskodni fog arról, hogy a személyzet valamennyi érintett tagja képzésben részesüljön az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11. fejezetével összhangban, és ismerje a rá háruló védelmi feladatokat, valamint

- a(z) [a vállalat neve] tájékoztatni fogja a(z) [az a légi fuvarozó vagy meghatalmazott beszállító, amelynek a vállalat fedélzeti ellátmányt szállít]- t, ha:

a) megszünteti tevékenységét; vagy

b) a továbbiakban nem tud megfelelni a vonatkozó uniós jog követelményeinek.

E nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Törvényes képviselő

Név:

Dátum:

Aláírás:

9. REPÜLŐTÉRI KÉSZLETEK

9.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9.0.1.

Eltérő rendelkezés hiányában, valamint ha az átvizsgálás végrehajtását hatóság vagy más jogalany nem biztosítja, az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását a repülőtér üzemeltetője köteles biztosítani.

9.0.2. E melléklet alkalmazásában:

a)

"repülőtéri készlet" : a repülőterek szigorított védelmi területein belüli értékesítésre vagy használatra szánt, vagy bármely célra vagy tevékenységhez rendelkezésre bocsátott minden dolog, kivéve az utasoktól különböző személyek személyes tárgyait;

b)

"repülőtéri készletek ismert beszállítója" : olyan beszállító, amelynek eljárásai megfelelnek a közös védelmi szabályoknak, és olyan színvonalúak, hogy lehetővé teszik számára a repülőtéri készletek szigorított védelmi területekre való szállítását.

9.0.3.

A készletek akkortól minősülnek repülőtéri készleteknek, amikor a repülőterek szigorított védelmi területén belül való értékesítésre, felhasználásra vagy rendelkezésre bocsátásra szánt készletként azonosíthatók.

9.0.4.

A repülőtéri készletekben tiltott tárgyak jegyzéke megegyezik az 1-A. függelékben szereplővel. A tiltott tárgyakat az 1.6. pontnak megfelelően kell kezelni.

9.1. VÉDELMI ELLENŐRZÉSEK

9.1.1. Védelmi ellenőrzések - Általános rendelkezések

9.1.1.1.

A repülőtéri készleteket a szigorított védelmi területre való bevitelük előtt a repülőtér üzemeltetőjének vagy a meghatalmazott beszállítónak át kell vizsgálnia vagy vizsgáltatnia, kivéve, ha: a)

a készleteket saját repülőterére szállító repülőtér-üzemeltető már elvégezte a készleteken az előírt védelmi ellenőrzéseket, és ezután a készletek a szigorított védelmi területre való bevitelükig olyan védelem alatt álltak, amely megakadályozza a jogosulatlan beavatkozást; vagy b)

egy ismert beszállító vagy egy meghatalmazott beszállító már elvégezte a készleteken az előírt védelmi ellenőrzéseket, és azt követően a készletek a szigorított védelmi területre való bevitelükig olyan védelem alatt álltak, amely megakadályozta a jogosulatlan beavatkozást.

9.1.1.2.

A szigorított védelmi területről származó repülőtéri készlet mentesíthető a védelmi ellenőrzések alól.

9.1.1.3.

Amennyiben okkal feltételezhető, hogy a védelmi ellenőrzésen már átesett készleteket a védelmi ellenőrzés óta megbontották vagy azok a jogosulatlan beavatkozással szemben nem voltak védve, akkor a készleteket a szigorított védelmi területre való bevitelük előtt újból át kell vizsgálni.

9.1.2. Átvizsgálás

9.1.2.1.

A repülőtéri készlet átvizsgálásakor alkalmazott eszköznek vagy módszernek figyelembe kell vennie a készlet jellegét, és azt olyan színvonalon kell alkalmazni, hogy ésszerűen biztosítsa, hogy a készletben ne lehessen elrejtve tiltott tárgy.

9.1.2.2.

A repülőtéri készletek átvizsgálására a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

9.1.2.3.

A következő átvizsgálási eszközök és módszerek közül egy vagy több alkalmazandó: a)

szemrevételezés; b)

kézzel történő átvizsgálás; c)

röntgensugaras berendezés; d)

robbanóanyag-felderítő eszköz (EDS); e)

robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD) és az a) pont szerinti vizsgálat együttes alkalmazása; f)

robbanóanyag-kereső kutya és az a) pont szerinti vizsgálat együttes alkalmazása; g)

a 6-J. függelék vonatkozó rendelkezéseivel összhangban használt robbanógőz-felderítő eszköz és az a) pont szerinti vizsgálat együttes alkalmazása.

Ha az átvizsgálást végző személy nem tudja megállapítani, hogy az adott tétel tartalmaz-e tiltott tárgyat, akkor a tételt vagy vissza kell utasítani, vagy újból át kell vizsgálni az átvizsgálást végző személyt megnyugtató módon.

9.1.3. Az ismert beszállítók kijelölése

9.1.3.1.

A repülőtér üzemeltetője ismert beszállítóként jóváhagy minden, a 9.1.4. pontban előírt védelmi ellenőrzéseket biztosító és repülőtéri készleteket szállító jogalanyt ("beszállítót").

9.1.3.2.

Az ismert beszállítóként való kijelölés érdekében a beszállító benyújtja a repülőtér üzemeltetője részére a következőket: a)

a 9-A. függelék szerinti "Kötelezettségvállalási nyilatkozat - Repülőtéri készletek ismert beszállítója" című nyilatkozat. E nyilatkozatban egyértelműen fel kell tüntetni azon létesítmény(ek) helyét, amely(ek)re az vonatkozik, és azt a jogi képviselőnek alá kell írnia; valamint b)

a 9.1.4. pontban említett védelmi ellenőrzésekre kiterjedő védelmi program.

9.1.3.3.

Az ismert beszállítókat az alábbiak ellenőrzése után lehet kijelölni: a)

a védelmi program relevanciája és teljessége a 9.1.4. pont tekintetében; valamint b)

a védelmi program hiánytalan végrehajtása.

A kijelölés jogi bizonyítékaként a felelős hatóság előírhatja a repülőtér-üzemeltetők számára, hogy legkésőbb a következő munkanapon vezessék be az általuk kijelölt ismert beszállítók szükséges adatait a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba. Az adatbázisba történő felvételkor a repülőtér üzemeltetője mindegyik kijelölt létesítményhez szabványos formátumú egyedi alfanumerikus azonosítót rendel.

A repülőtéri készleteknek a szigorított védelmi területekre való belépése csak a beszállító jogállásának megállapítását követően engedélyezhető. Ezt adott esetben a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban végzett ellenőrzés, vagy valamely, ugyanezen célt szolgáló alternatív mechanizmus alkalmazása révén kell elvégezni.

Ha a repülőtér üzemeltetőjének megítélése szerint az ismert beszállító már nem tesz eleget a 9.1.4. pontban foglalt követelményeknek, akkor a repülőtér üzemeltetője haladéktalanul megvonja ismert beszállítói jogállását.

9.1.3.4.

A felelős hatóság a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében előírt nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programban meghatározza, hogy a védelmi program és annak végrehajtása ellenőrzését egy nemzeti ellenőrnek, uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek vagy a kijelölő jogalany nevében eljáró és kijelölő jogalany által e feladatra kijelölt és kiképzett személynek kell-e végeznie.

Az ellenőrzések tényét rögzíteni kell, és - amennyiben e jogszabály másként nem rendelkezik - azokat a kijelölés előtt kell végezni, majd azt követően kétévente meg kell ismételni.

Ha az ellenőrzés nem a repülőtér-üzemeltető nevében történik, az ellenőrzéssel kapcsolatos minden dokumentumot el kell juttatni hozzá.

9.1.3.5.

A légiközlekedés-védelmi program hiánytalan végrehajtását igazoló ellenőrzés az alábbi módokon történhet: a)

a beszállítónál kétévente végzett helyszíni ellenőrzés formájában; vagy b)

a kijelölést követően az ismert beszállító által teljesített szállításoknak a szigorított védelmi területre való érkezésekor rendszeresen végzett ellenőrzés révén, amelynek során: - ellenőrzésre kerül, hogy az ismert beszállító nevében szállítást teljesítő személy megfelelő képzésben részesült-e, valamint - hogy a szállítmány megfelelően védett-e, valamint - a szállítmányok ugyanolyan módon kerülnek átvizsgálásra, mintha ismeretlen beszállítótól származnának.

Az ellenőrzéseket előre nem látható módon kell végezni, vagy háromhavonta, vagy az ismert beszállító által a repülőtér-üzemeltető részére teljesített szállítások 20 %-án.

A b) pontban leírt opciót csak akkor lehet alkalmazni, ha a felelős hatóság nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjában meghatározta, hogy a program ellenőrzését a repülőtér-üzemeltető nevében eljáró személynek kell végeznie.

9.1.3.6.

A kijelölés során és azt követően alkalmazandó módszereket és eljárásokat a repülőtér-üzemeltető védelmi programjában kell meghatározni.

9.1.3.7.

A repülőtér-üzemeltető megőrzi a következőket: a)

az általa kijelölt ismert beszállítók listája, amelyen szerepel a kijelölés lejárati ideje; és b)

az aláírással ellátott nyilatkozat, a védelmi program egy példánya, illetve a programnak minden egyes ismert beszállító tekintetében történő végrehajtásáról szóló jelentések - a kijelölés lejárta után legalább 6 hónapig.

Az említett dokumentumokat megfelelőség-ellenőrzés céljából kérésre a felelős hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

9.1.4. Az ismert beszállítók vagy a repülőtér-üzemeltetők által alkalmazandó védelmi ellenőrzések

9.1.4.1.

A repülőtéri készletek ismert beszállítója vagy a repülőtéri készleteket a szigorított védelmi területre szállító repülőtér-üzemeltető gondoskodik a következőkről: a)

kijelöli a vállalaton belül a védelemért felelős személyt; valamint b)

a repülőtéri készletekhez hozzáféréssel rendelkező személyeket a 11.2.7. ponttal összhangban általános védelmi tudatosságnövelő képzésben részesíti, mielőtt a repülőtéri készletekhez hozzáférhetnének. Biztosítja továbbá, hogy a repülőtéri készletek átvizsgálását végző személyek a 11.2.3.3. pont szerinti képzésben, a repülőtéri készletek tekintetében egyéb védelmi ellenőrzéseket végző személyek pedig a 11.2.3.10. pont szerinti képzésben részesüljenek; valamint c)

megakadályozza a létesítményeihez és a repülőtéri készletekhez való jogosulatlan hozzáférést; valamint d)

ésszerű keretek között biztosítja, hogy a repülőtéri készletekben ne lehessen elrejtve tiltott tárgy; valamint e)

a beavatkozást láthatóvá tévő zárjelet vagy fizikai védelmet alkalmaz minden olyan járművön és/vagy konténeren, amelyben repülőtéri készleteket szállít.

A légi oldalon való szállítás során az e) pont nem alkalmazandó.

9.1.4.2.

Ha valamely ismert beszállító igénybe veszi egy másik olyan vállalat szolgáltatásait, amely a készletek szállítása tekintetében a repülőtér üzemeltetője számára nem ismert beszállító, az ismert beszállító biztosítja, hogy az ebben a pontban felsorolt valamennyi védelmi ellenőrzésre maradéktalanul sor kerüljön.

9.2. A REPÜLŐTÉRI KÉSZLETEK VÉDELME

A repülőtéri készletek védelmére vonatkozó részletes rendelkezéseket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

9.3. A FOLYADÉKOK, AEROSZOLOK ÉS GÉLEK, VALAMINT CSAK EGYSZER LEZÁRHATÓ BIZTONSÁGI ZACSKÓK KÉSZLETEIRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ VÉDELMI ELŐÍRÁSOK

9.3.1.

Az egyszer lezárható biztonsági zacskók készletei a légi oldalra a beszállókártya-ellenőrzési ponton túl vagy a szigorított védelmi területre egyszer lezárható csomagolásban vihetők be.

9.3.2.

A folyadékok, aeroszolok és gélek, valamint egyszer lezárható biztonsági zacskók készleteit a légi oldalra vagy a szigorított védelmi területre való megérkezésüktől az üzletben való eladásukig védeni kell a jogosulatlan beavatkozástól.

9.3.3.

Az egyszer lezárható biztonsági zacskók, valamint folyadékok, aeroszolok és gélek kapcsán alkalmazandó részletes védelmi követelményeket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

9-A. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

REPÜLŐTÉRI KÉSZLETEK ISMERT BESZÁLLÍTÓJA

A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 23 ) és annak végrehajtási jogi aktusaival összhangban

kijelentem, hogy:

- a(z) [vállalat neve]

a) kijelöli a vállalaton belül a védelemért felelős személyt; valamint

b) gondoskodik arról, hogy a repülőtéri készletekhez hozzáféréssel rendelkező személyek az 11.2.7. ponttal összhangban általános védelmi tudatosságnövelő képzésben részesüljenek, mielőtt a repülőtéri készletekhez hozzáférhetnének. Biztosítja továbbá, hogy a repülőtéri készletek átvizsgálástól eltérő védelmi ellenőrzéseit végző személyek az 11.2.3.10. pont szerinti képzésben részesüljenek; valamint

c) megakadályozza a létesítményeihez és a repülőtéri készletekhez való jogosulatlan hozzáférést; valamint

d) ésszerű keretek között biztosítja, hogy a repülőtéri készletekben ne lehessen elrejtve tiltott tárgy; valamint

e) a beavatkozást láthatóvá tévő zárjelet vagy fizikai védelmet alkalmaz minden olyan járművön és/vagy konténeren, amelyben repülőtéri készleteket szállít (a légi oldalon való szállítás során e pont nem alkalmazandó).

Egy másik olyan vállalat szolgáltatásainak igénybevétele esetén, amely a készletek szállítása tekintetében a repülőtér üzemeltetője számára nem ismert beszállító, a(z) [vállalat neve] biztosítja, hogy a fent felsorolt valamennyi védelmi ellenőrzésre maradéktalanul sor kerüljön,

- a rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása érdekében a(z) [a vállalat neve] igény szerint valamennyi ellenőrzés során teljes mértékben együttműködést fog tanúsítani, és az ellenőrök kérésének megfelelően hozzáférést fog biztosítani valamennyi dokumentumhoz,

- a(z) [a vállalat neve] tájékoztatni fogja a(z) [a repülőtér üzemeltetője]-t a védelmi előírások súlyos megszegésének valamennyi esetéről és valamennyi olyan gyanús körülményről, amely a repülőtéri készleteket érintheti, köztük különösen a tiltott tárgyaknak a repülőtéri készletekben való elhelyezésére tett kísérletekről,

- a(z) [a vállalat neve] gondoskodni fog arról, hogy a személyzet valamennyi érintett tagja képzésben részesüljön az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11. fejezetével összhangban, és ismerje a rá háruló védelmi feladatokat, valamint

- a(z) [a vállalat neve] tájékoztatni fogja a(z) [a repülőtér üzemeltetője]-t, ha:

a) megszünteti tevékenységét; vagy

b) a továbbiakban nem tud megfelelni a vonatkozó uniós jog követelményeinek.

E nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Törvényes képviselő

Név:

Dátum:

Aláírás:

10. A REPÜLÉS TARTAMA ALATTI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

11. A SZEMÉLYZET TAGJAINAK FELVÉTELE ÉS KÉPZÉSE

11.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

11.0.1.

A hatóság, a repülőtér-üzemeltető, a légi fuvarozó vagy más jogalany köteles biztosítani, hogy a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében említett nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program értelmében a felelősségi körébe tartozó intézkedéseket végrehajtó vagy ilyen intézkedések végrehajtásáért felelős személyzete megfeleljen e fejezet követelményeinek.

11.0.2.

E fejezet alkalmazásában a "tanúsítás": a felelős hatóság által vagy nevében lefolytatott olyan hivatalos értékelés és megerősítés, amely igazolja, hogy az adott személy sikeresen elvégezte a megfelelő képzést, és rendelkezik a feladatai elfogadható szintű ellátásához szükséges kompetenciákkal.

11.0.3.

E fejezet alkalmazásában a "tartózkodási hely": bármely olyan ország, amelyben az adott személy legalább hat hónapig folyamatosan tartózkodott; az oktatásra vagy a foglalkoztatásra vonatkozó adatokban az "inaktív időszak": 28 napnál hosszabb szünet.

11.0.4.

E fejezet alkalmazásában a "kompetencia": megfelelő ismeretek és készségek összessége.

11.0.5.

Egy személy által a felvételét megelőzően megszerzett kompetenciák figyelembe vehetők az e fejezet szerinti képzési szükséglet megállapításakor.

11.0.6.

Amennyiben az e rendelet értelmében megkövetelt, nem kifejezetten a légi közlekedés védelmével kapcsolatos kompetenciákat valaki olyan képzés során szerezte meg, amelyet nem a 11.5. pontnak megfelelő oktató tartott, és/vagy nem a felelős hatóság határozott meg vagy hagyott jóvá, azt figyelembe lehet venni az e szakasz szerinti képzési szükséglet megállapításakor.

11.0.7.

Amennyiben valaki már részt vett a 11.2. pontnak megfelelő képzésen és megszerezte az ott említett kompetenciákat, felvételét követően elegendő a szinten tartó képzéseken részt vennie.

11.0.8.

E fejezet alkalmazásában a "radikalizálódás" olyan szélsőségességhez vezető szocializálódási jelenség, amely során a személy olyan véleményeket, nézeteket és gondolatokat tesz magáévá, amelyek terrorcselekményekhez vezethetnek.

11.0.9.

E fejezet alkalmazásában és az alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályok sérelme nélkül a 11.1.3. és 11.1.4. pontban leírt eljárás alatt álló személy megbízhatóságának meghatározásakor a tagállamok figyelembe veszik legalább a következőket: a)

az (EU) 2016/681 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 24 ) II. mellékletében említett bűncselekmények;

és b)

az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 25 ) említett terrorista bűncselekmények.

A b) pontban felsorolt bűncselekményeket kizáró jellegű bűncselekménynek kell tekinteni.

11.1. MUNKAERŐ-FELVÉTEL

11.1.1.

A következő személyeknek kell sikeresen átesniük a fokozott védelmi háttérellenőrzésen: a)

azon személyek, akik felvételüket követően szigorított védelmi területen történő átvizsgálást, belépés-ellenőrzést vagy egyéb védelmi ellenőrzéseket fognak végezni vagy ilyen ellenőrzésekért felelősséget fognak viselni; b)

a védelmi program és annak végrehajtása tekintetében a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelésért nemzeti vagy helyi szinten átfogó felelősséget viselő személyek (védelmi felelősök); c)

a 11.5. pontban említett oktatók; d)

a 11.6. pontban említett uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök.

Az első bekezdés b) pontját 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. Ezen időpont előtt az említett személyeknek az 1.2.3.1. pontnak megfelelően vagy a felelős hatóság által az alkalmazandó nemzeti szabályokkal összhangban meghatározottak szerint fokozott vagy standard háttérellenőrzésen kell átesniük.

11.1.2.

A következő személyzetnek kell sikeresen átmennie fokozott vagy standard védelmi háttérellenőrzésen: a)

azon személyeknek, akik felvételüket követően a szigorított védelmi területen kívül átvizsgálást, belépés-ellenőrzést vagy egyéb védelmi ellenőrzéseket fognak végezni vagy ilyen ellenőrzésekért felelősséget fognak viselni; b)

azon személyeknek, akik az előírt védelmi ellenőrzéseken átesett légi áruhoz és légipostai küldeményhez, légifuvarozói postai küldeményekhez és légifuvarozói anyagokhoz, fedélzeti ellátmányhoz és repülőtéri készletekhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférnek; c)

azon személyek, akik adminisztrátori jogosultsággal vagy felügyelet nélküli és korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek a nemzeti légiközlekedés-biztonsági program szerinti, a polgári légi közlekedés biztonságának céljait szolgáló, az 1.7.1. pontban említett kritikus információs és kommunikációs technológiai rendszerekhez és adatokhoz, illetve azon személyek, akiket az 1.7.3. pont szerinti kockázatértékelés egyéb okból azonosított.

Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a felelős hatóság az alkalmazandó nemzeti előírásokkal összhangban határozza meg azt, hogy fokozott vagy standard védelmi háttérellenőrzést kell-e végrehajtani.

11.1.3.

Az uniós és a nemzeti előírásokkal összhangban a fokozott védelmi háttérellenőrzés keretében sor kerül legalább az alábbiakra: a)

okirati bizonyítékok alapján meg kell állapítani az adott személy személyazonosságát; b)

az elmúlt 5 évben előfordult tartózkodási helyek szerinti valamennyi államban ellenőrizni kell a bűnügyi nyilvántartást; c)

legalább öt évre visszamenően ellenőrizni kell az adott személy munkahelyeire és tanulmányaira vonatkozó adatokat, valamint az ezek közötti inaktív időszakokat; d)

ellenőrizni kell a hírszerzési információkat és az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére álló minden egyéb releváns információt, amely e hatóságok megítélése szerint szükséges lehet annak megállapításához, hogy egy adott személy alkalmas-e olyan beosztásban dolgozni, amelynek előfeltétele a fokozott védelmi háttérellenőrzés elvégzése.

11.1.4.

Az uniós és a nemzeti előírásokkal összhangban a standard védelmi háttérellenőrzés keretében sor kerül az alábbiakra: a)

okirati bizonyítékok alapján meg kell állapítani az adott személy személyazonosságát; b)

az elmúlt 5 évben előfordult tartózkodási helyek szerinti valamennyi államban ellenőrizni kell a bűnügyi nyilvántartást; c)

legalább öt évre visszamenően ellenőrizni kell az adott személy munkahelyeire és tanulmányaira vonatkozó adatokat, valamint az ezek közötti inaktív időszakokat.

11.1.5.

A standard védelmi háttérellenőrzést vagy a fokozott védelmi háttérellenőrzés a)-c) pontját azelőtt kell elvégezni, hogy a személy olyan védelmi alapképzésben részesülne, amelynek keretében biztonsági szempontból érzékeny, nyilvánosan nem hozzáférhető információk birtokába juthat. Adott esetben a fokozott védelmi háttérellenőrzés d) pontját azelőtt kell elvégezni, hogy valamely személy átvizsgálást, belépés-ellenőrzést vagy egyéb védelmi ellenőrzéseket végezne vagy ilyen ellenőrzésekért felelősséget viselne.

Amennyiben fokozott védelmi háttérellenőrzés szükséges, annak le kell zárulnia, mielőtt az érintett személy a 11.2.3.1-11.2.3.5. pontban említett képzésen részt venne.

11.1.6.

A fokozott vagy standard védelmi háttérellenőrzések akkor tekintendők sikertelennek, ha a 11.1.3., illetve 11.1.4. pontban meghatározott elemek ellenőrzése nem zárul minden esetben kielégítő eredménnyel, vagy ha bármikor bebizonyosodik, hogy ezek az elemek az adott személy megbízhatósága tekintetében nem nyújtanak szükséges bizonyosságot.

A tagállamok törekednek arra, hogy megfelelő és hatékony mechanizmusokat hozzanak létre az információk nemzeti szintű és más államokkal történő megosztásának biztosítására a védelmi háttérellenőrzéssel kapcsolatos információk kidolgozása és értékelése céljából.

11.1.7.

A védelmi háttérellenőrzésekre a következők vonatkoznak: a)

a 11.1.3. és 11.1.4. pontban meghatározott elemek folyamatos felülvizsgálatára szolgáló mechanizmus, amely az adott esetnek megfelelően az illetékes hatóságot, az üzemeltetőt vagy a kibocsátót azonnal értesíti bármely olyan eseményről, amely befolyásolhatja az egyén megbízhatóságát. Az értesítésekre, valamint az információk és azok tartalmának illetékes hatóságok, üzemeltetők és szervezetek közötti cseréjére vonatkozó szabályokat a nemzeti joggal összhangban kell megállapítani és figyelemmel kísérni; vagy b)

a fokozott védelmi háttérellenőrzéseket a legfeljebb tizenkét hónapot, a standard védelmi háttérellenőrzéseket pedig a legalább három évet meg nem haladó rendszeres időközönként meg kell ismételni.

11.1.8.

A 11.1.1. és a 11.1.2. pontok alapján lefolytatott felvételi eljárásnak minden személy esetében legalább írásos jelentkezési szakaszból, valamint egy, a képességek és az alkalmasság előzetes értékelésére irányuló felvételi beszélgetésből kell állnia.

11.1.9.

Azoknak a személyeknek, akik felvételüket követően védelmi ellenőrzéseket fognak végrehajtani, rendelkezniük kell a feladataik eredményes ellátásához szükséges mentális és fizikai képességekkel és alkalmassággal, és ezt a követelményt már a felvételi folyamat kezdetén ismertetni kell velük.

E képességeket és alkalmasságot a felvételi eljárás során és az esetleges próbaidő letelte előtt egyaránt értékelni kell.

11.1.10.

A 11.1.1. és a 11.1.2. pontok alapján felvett valamennyi személy esetében legalább a foglalkoztatás időtartamának végéig meg kell őrizni a felvétellel kapcsolatos iratokat, beleértve az esetleges felmérések eredményeit is.

11.1.11.

A belső fenyegetés kezelése érdekében, valamint a személyzeti képzés vonatkozásában a 11.2. pontban felsorolt tartalom és kompetenciák sérelme nélkül a 300/2008/EK rendelet 12., 13. és 14. cikkében említett gazdasági szereplők és szervezetek védelmi programjának magában kell foglalnia egy megfelelő belső szabályzatot, valamint a személyzet tudatosságának növelését és a biztonsági kultúra előmozdítását célzó, kapcsolódó intézkedéseket.

11.1.12.

A 2021. december 31. előtt sikeresen elvégzett védelmi háttérellenőrzések lejáratukig vagy legkésőbb 2024. június 30-ig (amelyik hamarabb bekövetkezik) érvényben maradnak.

11.2. KÉPZÉS

11.2.1. Kötelező általános képzés

11.2.1.1.

A védelmi ellenőrzések felügyelet nélküli végrehajtására való jogosultság megszerzésének előfeltétele a megfelelő képzés sikeres teljesítése.

11.2.1.2.

A 11.2.3.1-11.2.3.5. és a 11.2.4. pontokban felsorolt feladatokat ellátó személyek képzése elméleti, gyakorlati és munkahelyi képzési elemekből áll.

11.2.1.3.

Az egyes tanfolyamok tartalmát a felelős hatóság határozza meg vagy hagyja jóvá még azelőtt, hogy: a)

egy oktató a 300/2008/EK rendelet és az azt végrehajtó jogi aktusok értelmében kötelező képzést megkezdené; vagy b)

a 300/2008/EK rendelet és az azt végrehajtó jogi aktusok követelményeinek való megfelelést szolgáló számítógépes képzés megkezdődne.

Számítógépes képzés oktató vagy mentor közreműködésével vagy anélkül egyaránt nyújtható.

11.2.1.4.

A képzésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat a részt vevő személyek vonatkozásában legalább a foglalkoztatás időtartamának végéig meg kell őrizni.

11.2.2. Alapszintű képzés

A 11.2.3.1., a 11.2.3.4., a 11.2.3.5., valamint a 11.2.4., a 11.2.5. és a 11.5. pontok szerinti feladatokat ellátó személyek alapszintű képzésének a következő kompetenciákat kell kialakítania:

a) a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és az aktuális fenyegetések ismerete;

b) a légi közlekedés védelmére vonatkozó jogi keret ismerete;

c) a légi közlekedés védelmére vonatkozó célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét;

d) a belépés-ellenőrzési eljárások ismerete;

e) az alkalmazott azonosítókártya-rendszerek ismerete;

f) a személyek feltartóztatására vonatkozó eljárások és azon körülmények ismerete, amikor egy adott személyt fel kell tartóztatni vagy fel kell jelenteni;

g) a jelentéstételi eljárások ismerete;

h) a tiltott tárgyak azonosítására való képesség;

i) megfelelő válaszadási képesség a védelmet érintő események bekövetkeztekor;

j) az emberi viselkedés és reakciók által a védelem szintjére gyakorolt hatások ismerete;

k) világos és határozott kommunikációra való képesség; valamint

l) a munkahelyen és a légi közlekedés területén az erős és reziliens biztonsági kultúra megteremtéséhez hozzájáruló tényezők vonatkozásában szerzett ismeretek, ideértve többek között a belső fenyegetés és a radikalizálódás ismeretét.

11.2.3. A védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek munkakör-specifikus képzése

11.2.3.1.

A személyek, kézipoggyász, személyeknél lévő tárgyak és feladott poggyász átvizsgálását végző személyek munkakör-specifikus képzésének a következő kompetenciákat kell kialakítania: a)

a védelmi célú átvizsgálás helyszínéül szolgáló terület elrendezésének és az átvizsgálás folyamatának ismerete; b)

a tiltott tárgyak elrejtési módjainak ismerete; c)

megfelelő reagálási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén; d)

az alkalmazott védelmi berendezések vagy átvizsgálási módszerek képességeinek és korlátainak ismerete; e)

a vészhelyzet esetén követendő eljárások ismerete.

Amennyiben a személy munkaköri feladatai ezt szükségessé teszik, képzés révén a következő kompetenciákat is ki kell alakítani: f)

interperszonális készségek, különösen a kulturális különbségek és a potenciálisan rendzavaró utasokkal szembeni bánásmód ismerete; g)

a kézzel történő átvizsgálás módszereinek ismerete; h)

képesség a kézzel történő átvizsgálás olyan színvonalon történő elvégzésére, amely ésszerűen biztosítja az elrejtett tiltott tárgyak észlelését; i)

az átvizsgálás alóli mentességek és a különleges védelmi eljárások ismerete; j)

képesség az alkalmazott védelmi berendezések üzemeltetésére; k)

képesség a védelmi berendezés által előállított képek helyes értelmezésére; valamint l)

a feladott poggyász védelmére vonatkozó követelmények ismerete.

11.2.3.2.

Az áru és a postai küldemények átvizsgálását végző személyek képzésének a következő kompetenciákat kell kialakítania: a)

a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és az aktuális fenyegetések ismerete; b)

a vonatkozó jogszabályi követelmények ismerete, valamint a munkahelyen és a légi közlekedés területén az erős és reziliens biztonsági kultúra megteremtéséhez hozzájáruló tényezők vonatkozásában szerzett ismeretek, ideértve többek között a belső fenyegetés és a radikalizálódás ismeretét; c)

a légi közlekedés védelmére vonatkozó célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a szállítási lánc mentén védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét is; d)

a tiltott tárgyak azonosítására való képesség; e)

megfelelő reagálási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén; f)

az alkalmazott védelmi berendezések vagy átvizsgálási módszerek képességeinek és korlátainak ismerete; g)

a tiltott tárgyak elrejtési módjainak ismerete; h)

a vészhelyzet esetén követendő eljárások ismerete; i)

az áru és a postai küldemények védelmére vonatkozó követelmények ismerete;

Amennyiben a személy munkaköri feladatai ezt szükségessé teszik, képzés révén a következő kompetenciákat is ki kell alakítani: j)

az árura és a postai küldeményekre vonatkozó átvizsgálási követelmények ismerete, beleértve a kivételek és a különleges védelmi eljárások ismeretét is; k)

az áru és a postai küldemények különféle típusainak átvizsgálására alkalmas módszerek ismerete; l)

a kézzel történő átvizsgálás módszereinek ismerete; m)

képesség a kézzel történő átvizsgálás olyan színvonalon történő elvégzésére, amely ésszerűen biztosítja az elrejtett tiltott tárgyak észlelését; n)

képesség az alkalmazott védelmi berendezések üzemeltetésére; o)

képesség a védelmi berendezés által előállított képek helyes értelmezésére; p)

a szállítási követelmények ismerete.

11.2.3.3.

A légifuvarozói postai küldemények, a légifuvarozói anyagok, a fedélzeti ellátmány és a repülőtéri készletek esetében az átvizsgálástól eltérő védelmi ellenőrzéseket végző személyek képzésének a következő kompetenciákat kell kialakítania: a)

a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és az aktuális fenyegetések ismerete; b)

a vonatkozó jogszabályi követelmények ismerete, valamint a munkahelyen és a légi közlekedés területén az erős és reziliens biztonsági kultúra megteremtéséhez hozzájáruló tényezők vonatkozásában szerzett ismeretek, ideértve többek között a belső fenyegetés és a radikalizálódás ismeretét; c)

a légi közlekedés védelmére vonatkozó célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a szállítási lánc mentén védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét is; d)

a tiltott tárgyak azonosítására való képesség; e)

megfelelő reagálási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén; f)

a tiltott tárgyak elrejtési módjainak ismerete; g)

a vészhelyzet esetén követendő eljárások ismerete; h)

az alkalmazott védelmi berendezések vagy átvizsgálási módszerek képességeinek és korlátainak ismerete;

Amennyiben a személy munkaköri feladatai ezt szükségessé teszik, képzés révén a következő kompetenciákat is ki kell alakítani: i)

a kézzel történő átvizsgálás módszereinek ismerete; j)

képesség a kézzel történő átvizsgálás olyan színvonalon történő elvégzésére, amely ésszerűen biztosítja az elrejtett tiltott tárgyak észlelését; k)

képesség az alkalmazott védelmi berendezések üzemeltetésére; l)

képesség a védelmi berendezés által előállított képek helyes értelmezésére; m)

a szállítási követelmények ismerete.

11.2.3.4.

A járművek átvizsgálását végző személyek speciális képzésének a következő kompetenciákat kell kialakítania: a)

a járművek átvizsgálására vonatkozó jogszabályi követelmények ismerete, beleértve a kivételek és a különleges védelmi eljárások ismeretét is; b)

megfelelő reagálási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén; c)

a tiltott tárgyak elrejtési módjainak ismerete; d)

a vészhelyzet esetén követendő eljárások ismerete; e)

a járművizsgálati módszerek ismerete; f)

képesség a gépjármű-átvizsgálás olyan színvonalon történő elvégzésére, amely ésszerűen biztosítja az elrejtett tiltott tárgyak észlelését.

11.2.3.5.

A repülőtéri belépés-ellenőrzést végző, valamint a megfigyelésben és az őrjáratokban közreműködő személyek speciális képzésének a következő kompetenciákat kell kialakítania: a)

a belépés-ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi követelmények ismerete, beleértve a kivételek és a különleges védelmi eljárások ismeretét is; b)

a repülőtéren alkalmazott belépés-ellenőrző rendszerek ismerete; c)

a légi oldalon lévő területekhez való hozzáférést biztosító engedélyek, többek között azonosító kártyák és behajtási engedélyek ismerete, illetve felismerésének képessége; d)

az őrjáratokra és a személyek feltartóztatására vonatkozó eljárások, valamint azon körülmények ismerete, amikor egy adott személyt fel kell tartóztatni vagy fel kell jelenteni; e)

megfelelő reagálási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén; f)

a vészhelyzet esetén követendő eljárások ismerete; g)

interperszonális készségek, különösen a kulturális különbségek és a potenciálisan rendzavaró utasokkal szembeni bánásmód ismerete;

11.2.3.6.

A légi járművek védelmi célú átvizsgálását végző személyek képzésének a következő kompetenciákat kell kialakítania: a)

a légi járművek védelmi célú átvizsgálására vonatkozó jogszabályi követelmények ismerete, valamint a munkahelyen és a légi közlekedés területén az erős és reziliens biztonsági kultúra megteremtéséhez hozzájáruló tényezők vonatkozásában szerzett ismeretek, ideértve többek között a belső fenyegetés és a radikalizálódás ismeretét; b)

azon légijármű-típus(ok) belső elrendezésének ismerete, amely(ek)en az adott személy védelmi célú átvizsgálásokat végezhet; c)

a tiltott tárgyak azonosítására való képesség; d)

megfelelő reagálási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén; e)

a tiltott tárgyak elrejtési módjainak ismerete; f)

képesség a légi járművek védelmi célú átvizsgálásának olyan színvonalon történő elvégzésére, amely ésszerűen biztosítja az elrejtett tiltott tárgyak észlelését.

Amennyiben a személy repülőtéri azonosító kártyával rendekzik, képzés révén a következő kompetenciákat is ki kell alakítani: g)

a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és az aktuális fenyegetések ismerete; h)

a légi közlekedés védelmére vonatkozó jogi keret ismerete; i)

a légi közlekedés védelmére vonatkozó célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét; j)

a védelmi célú átvizsgálás helyszínéül szolgáló terület elrendezésének és az átvizsgálás folyamatának ismerete; k)

a belépés-ellenőrzési és a kapcsolódó átvizsgálási eljárások ismerete; l)

a repülőtéren használt repülőtéri azonosító kártyák ismerete.

11.2.3.7.

A légi járművek védelmét biztosító személyek képzésének a következő kompetenciákat kell kialakítania: a)

a légi jármű védelmére és a légi járműhöz való jogosulatlan hozzáférés megelőzésére alkalmas módszerek ismerete, valamint a munkahelyen és a légi közlekedés területén az erős és reziliens biztonsági kultúra megteremtéséhez hozzájáruló tényezők vonatkozásában szerzett ismeretek, ideértve többek között a belső fenyegetés és a radikalizálódás ismeretét; b)

a légi jármű zárjellel való ellátására vonatkozó eljárások ismerete, ha releváns a képzendő személy szempontjából; c)

a repülőtéren alkalmazott azonosítókártya-rendszerek ismerete; d)

a személyek feltartóztatására vonatkozó eljárások és azon körülmények ismerete, amikor egy adott személyt fel kell tartóztatni vagy fel kell jelenteni; valamint e)

a vészhelyzet esetén követendő eljárások ismerete.

Amennyiben a személy repülőtéri azonosító kártyával rendekzik képzés révén a következő kompetenciákat is ki kell alakítani: f)

a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és az aktuális fenyegetések ismerete; g)

a légi közlekedés védelmére vonatkozó jogi keret ismerete; h)

a légi közlekedés védelmére vonatkozó célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét; i)

a védelmi célú átvizsgálás helyszínéül szolgáló terület elrendezésének és az átvizsgálás folyamatának ismerete; j)

a belépés-ellenőrzési és a kapcsolódó átvizsgálási eljárások ismerete.

11.2.3.8.

A poggyász-egyeztetést végző személyek képzésének a következő kompetenciákat kell kialakítania: a)

a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és az aktuális fenyegetések ismerete; b)

a vonatkozó jogszabályi követelmények ismerete, valamint a munkahelyen és a légi közlekedés területén az erős és reziliens biztonsági kultúra megteremtéséhez hozzájáruló tényezők vonatkozásában szerzett ismeretek, ideértve többek között a belső fenyegetés és a radikalizálódás ismeretét; c)

a légi közlekedés védelmére vonatkozó célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét; d)

megfelelő reagálási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén; e)

a vészhelyzet esetén követendő eljárások ismerete; f)

az utasok és a poggyász egyeztetésével kapcsolatos követelmények és technikák ismerete; g)

az utaskezelés és a poggyászfeldolgozás céljára használt légifuvarozói anyagok védelmére vonatkozó követelmények ismerete.

Amennyiben a személy repülőtéri azonosító kártyával rendelkezik, képzés révén a következő kompetenciákat is ki kell alakítani: h)

a védelmi célú átvizsgálás helyszínéül szolgáló terület elrendezésének és az átvizsgálás folyamatának ismerete; i)

a belépés-ellenőrzési és a kapcsolódó átvizsgálási eljárások ismerete; j)

a repülőtéren használt repülőtéri azonosító kártyák ismerete; k)

a jelentéstételi eljárások ismerete; l)

megfelelő válaszadási képesség a védelmet érintő események bekövetkeztekor.

11.2.3.9.

Az előírt védelmi ellenőrzéseknek alávetett azonosítható légi árukhoz és légipostai küldeményekhez felügyelet nélküli hozzáféréssel rendelkező személyek, valamint a légi áruk és légipostai küldemények átvizsgálástól eltérő védelmi ellenőrzését végző személyek képzésének a következő kompetenciák mindegyikét ki kell alakítania: a)

a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és az aktuális fenyegetések ismerete; b)

a vonatkozó jogszabályi követelmények ismerete, valamint a munkahelyen és a légi közlekedés területén az erős és reziliens biztonsági kultúra megteremtéséhez hozzájáruló tényezők vonatkozásában szerzett ismeretek, ideértve többek között a belső fenyegetés és a radikalizálódás ismeretét; c)

a légi közlekedés védelmére vonatkozó célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a szállítási lánc mentén védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét is; d)

a személyek feltartóztatására vonatkozó eljárások és azon körülmények ismerete, amikor egy adott személyt fel kell tartóztatni vagy fel kell jelenteni; e)

a jelentéstételi eljárások ismerete; f)

a tiltott tárgyak azonosítására való képesség; g)

megfelelő reagálási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén; h)

a tiltott tárgyak elrejtési módjainak ismerete; i)

az áru és a postai küldemények védelmére vonatkozó követelmények ismerete; j)

a szállítási követelmények szükség szerinti ismerete.

Amennyiben a személy repülőtéri azonosító kártyával rendelkezik, képzés révén a következő kompetenciákat is ki kell alakítani: k)

a védelmi célú átvizsgálás helyszínéül szolgáló terület elrendezésének és az átvizsgálás folyamatának ismerete; l)

a belépés-ellenőrzési és a kapcsolódó átvizsgálási eljárások ismerete; m)

az alkalmazott azonosító kártyák ismerete; n)

megfelelő válaszadási képesség a védelmet érintő események bekövetkeztekor.

11.2.3.10.

A légifuvarozói postai küldemények, a légifuvarozói anyagok, a fedélzeti ellátmány és a repülőtéri készletek esetében az átvizsgálástól eltérő védelmi ellenőrzéseket végző személyek képzésének a következő kompetenciákat kell kialakítania: a)

a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és az aktuális fenyegetések ismerete; b)

a vonatkozó jogszabályi követelmények ismerete, valamint a munkahelyen és a légi közlekedés területén az erős és reziliens biztonsági kultúra megteremtéséhez hozzájáruló tényezők vonatkozásában szerzett ismeretek, ideértve többek között a belső fenyegetés és a radikalizálódás ismeretét; c)

a légi közlekedés védelmére vonatkozó célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét; d)

a személyek feltartóztatására vonatkozó eljárások és azon körülmények ismerete, amikor egy adott személyt fel kell tartóztatni vagy fel kell jelenteni; e)

a jelentéstételi eljárások ismerete; f)

a tiltott tárgyak azonosítására való képesség; g)

megfelelő reagálási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén; h)

a tiltott tárgyak elrejtési módjainak ismerete; i)

az adott esetnek megfelelően a légifuvarozói postai küldeményekre, a légifuvarozói anyagokra, a fedélzeti ellátmányra és a repülőtéri készletekre vonatkozó védelmi követelmények ismerete; j)

a szállítási követelmények szükség szerinti ismerete.

Amennyiben a személy repülőtéri azonosító kártyával rendelkezik, képzés révén a következő kompetenciákat is ki kell alakítani: k)

a védelmi célú átvizsgálás helyszínéül szolgáló terület elrendezésének és az átvizsgálás folyamatának ismerete; l)

a belépés-ellenőrzési és a kapcsolódó átvizsgálási eljárások ismerete; m)

az alkalmazott azonosító kártyák ismerete; n)

megfelelő válaszadási képesség a védelmet érintő események bekövetkeztekor.

11.2.3.11.

A hajózó és kabinszemélyzet repülés tartama alatti védelmi intézkedéseket végrehajtó tagjai képzésének a következő kompetenciák mindegyikét ki kell alakítania: a)

a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és az aktuális fenyegetések ismerete; b)

a vonatkozó jogszabályi követelmények ismerete, valamint a munkahelyen és a légi közlekedés területén az erős és reziliens biztonsági kultúra megteremtéséhez hozzájáruló tényezők vonatkozásában szerzett ismeretek, ideértve többek között a belső fenyegetés és a radikalizálódás ismeretét; c)

a légi közlekedés védelmét biztosító célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a hajózó és kabinszemélyzet kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét is; d)

a légi jármű fizikai védelmére és a légi járműhöz való jogosulatlan hozzáférés megelőzésére rendelkezésre álló módszerek ismerete; e)

a légi jármű zárjellel való ellátására vonatkozó eljárások ismerete, ha releváns a képzendő személy szempontjából; f)

a tiltott tárgyak azonosítására való képesség; g)

a tiltott tárgyak elrejtési módjainak ismerete; h)

képesség a légi járművek védelmi célú átvizsgálásának olyan színvonalon történő elvégzésére, amely észszerűen biztosítja az elrejtett tiltott tárgyak észlelését; i)

azon légijármű-típus(ok) belső elrendezésének ismerete, amely(ek)en az adott személy a feladatait ellátja; j)

a pilótafülke repülés közbeni védelmére való képesség; k)

a potenciálisan rendzavaró utasoknak a légi jármű fedélzetén történő szállítására vonatkozó eljárások ismerete, ha releváns a képzendő személy szempontjából; l)

a lőfegyverek fedélzeten tartására jogosult személyekkel kapcsolatos eljárások ismerete, ha releváns a képzendő személy szempontjából; m)

a jelentéstételi eljárások ismerete; n)

a légi jármű fedélzetén előforduló, védelmet érintő eseményekre és vészhelyzetekre való megfelelő reagálás képessége.

11.2.4. A védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek közvetlen felügyeletét ellátó személyek ("felügyeletet ellátó személyek") speciális képzése

A felügyeletet ellátó személyek képzésének - a felügyeletük alá tartozó személyek kompetenciáin túlmenően - a következő kompetenciákat kell kialakítania:

a) a vonatkozó jogszabályi előírások és az azoknak való megfelelés módjainak ismerete;

b) a felügyelettel kapcsolatos feladatok ismerete;

c) a belső minőségbiztosítási eljárások ismerete;

d) megfelelő reagálási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén;

e) a vészhelyzet esetén követendő eljárások ismerete;

f) képesség mentori feladatok ellátására, munkahelyi képzés nyújtására és mások motiválására;

Amennyiben a személy munkaköri feladatai ezt szükségessé teszik, képzés révén a következő kompetenciákat is ki kell alakítani:

g) konfliktuskezelési ismeretek;

h) az alkalmazott védelmi berendezések vagy átvizsgálási módszerek képességeinek és korlátainak ismerete.

11.2.5. A védelmi program és annak végrehajtása tekintetében a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelésért nemzeti vagy helyi szinten átfogó felelősséget viselő személyek ("védelmi felelősök") képzése

A védelmi felelősök speciális képzésének a következő kompetenciákat kell kialakítania:

a) a vonatkozó jogszabályi előírások és az azoknak való megfelelés módjainak ismerete;

b) a belső, nemzeti, uniós és nemzetközi minőségbiztosítási eljárások ismerete;

c) mások motiválására való képesség;

d) az alkalmazott védelmi berendezések vagy átvizsgálási módszerek képességeinek és korlátainak ismerete.

11.2.6. Az utasoktól különböző olyan személyek képzése, akiknek a szigorított védelmi területekre kíséret nélkül szükséges belépniük

11.2.6.1.

Azon, utasnak nem minősülő, a 11.2.3-11.2.5. és 11.5. pontok hatályán kívül eső személyeknek, akiknek a szigorított védelmi területekre kíséret nélkül szükséges belépniük, védelmi tudatosságnövelő képzésben kell részesülniük, és csak ezt követően kaphatnak engedélyt arra, hogy a szigorított védelmi területekre kíséret nélkül belépjenek.

A felelős hatóság objektív okokból mentességet biztosíthat ez alól a képzési követelmény alól, ha a kérdéses személy hozzáférése a terminálon belül az utasok számára is hozzáférhető területre korlátozódik.

11.2.6.2.

A védelmi tudatosságnövelő képzésnek a következő kompetenciákat kell kialakítania: a)

a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és az aktuális fenyegetések ismerete; b)

a vonatkozó jogszabályi követelmények ismerete, valamint a munkahelyen és a légi közlekedés területén az erős és reziliens biztonsági kultúra megteremtéséhez hozzájáruló tényezők vonatkozásában szerzett ismeretek, ideértve többek között a belső fenyegetés és a radikalizálódás ismeretét; c)

a légi közlekedés védelmére vonatkozó célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét; d)

a védelmi célú átvizsgálás helyszínéül szolgáló terület elrendezésének és az átvizsgálás folyamatának ismerete; e)

a belépés-ellenőrzési és a kapcsolódó átvizsgálási eljárások ismerete; f)

a repülőtéren használt repülőtéri azonosító kártyák ismerete; g)

a jelentéstételi eljárások ismerete; h)

megfelelő válaszadási képesség a védelmet érintő események bekövetkeztekor.

11.2.6.3.

A védelmi tudatosságnövelő képzést elvégző személyeknek számot kell adniuk a 11.2.6.2. pontban felsorolt összes tárgykör ismeretéről az előtt, hogy számukra engedélyeznék a szigorított védelmi területekre való kíséret nélkül belépést.

11.2.7. Az általános védelmi tudatosságnövelő képzés

Az általános védelmi tudatosságnövelő képzésnek a következő kompetenciákat kell kialakítania:

a) a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és az aktuális fenyegetések ismerete;

b) a vonatkozó jogszabályi követelmények ismerete, valamint a munkahelyen és a légi közlekedés területén az erős és reziliens biztonsági kultúra megteremtéséhez hozzájáruló tényezők vonatkozásában szerzett ismeretek, ideértve többek között a belső fenyegetés és a radikalizálódás ismeretét;

c) a munkakörnyezettel kapcsolatos légiközlekedés-védelmi célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét is;

d) a jelentéstételi eljárások ismerete;

e) megfelelő válaszadási képesség a védelmet érintő események bekövetkeztekor.

Az általános védelmi tudatosságnövelő képzésben részesülő személyeknek szolgálatuk megkezdése előtt számot kell adniuk az ebben a pontban említett valamennyi tárgykör ismeretéről.

Ez a fajta képzés nem kötelező a 11.5. pont szerinti oktatók számára.

11.2.8. A kiberfenyegetésekhez kapcsolódó feladatokkal és felelősségi körökkel rendelkező személyek képzése

11.2.8.1.

Az 1.7.2. pontban meghatározott intézkedéseket végrehajtó személyeknek rendelkezniük kell a kijelölt feladataik hatékony ellátásához szükséges készségekkel és alkalmassággal. Ezeket a személyeket a szükséges ismeret elve alapján fel kell készíteni a releváns kiberkockázatokra.

11.2.8.2.

Az adatokhoz vagy rendszerekhez hozzáférő személyeknek megfelelő és specifikus, a feladatkörükkel és felelősségi köreikkel arányos képzésben kell részesülniük, beleértve a releváns kockázatokra vonatkozó, a feladatkörük által megkívánt szintű ismereteket. A felelős hatóság vagy az 1.7.4. pontban meghatározott hatóság vagy ügynökség meghatározza vagy jóváhagyja a képzés tartalmát.

11.3. TANÚSITAS VAGY JÓVÁHAGYÁS

11.3.1.

A 11.2.3.1-11.2.3.5. pontokban felsorolt feladatokat ellátó személyeket alá kell vetni a következőknek: a)

első tanúsítási vagy jóváhagyási eljárás; valamint b)

röntgensugaras berendezéseket és robbanóanyag-felderítő (EDS) eszközöket kezelő személyek esetén háromévenkénti újbóli tanúsítás; valamint c)

bármely egyéb személy esetében legalább ötévenként újbóli tanúsítás vagy újbóli jóváhagyás.

A 11.2.3.3. pontban felsorolt feladatokat ellátó személyeket mentesíteni lehet e követelmények alól, amennyiben csak szemrevételezést és/vagy kézzel történő átkutatást jogosultak végezni.

11.3.2.

A röntgensugaras berendezéseket és a robbanóanyag-felderítő eszközöket kezelő személyek az első tanúsítási vagy jóváhagyási eljárás keretében kötelesek szabványosított képértelmezési vizsgát tenni.

11.3.3.

A röntgensugaras berendezéseket és a robbanóanyag-felderítő eszközöket kezelő személyek újbóli tanúsítási vagy újbóli jóváhagyási eljárásának tartalmaznia kell mind szabványosított képértelmezési vizsgát, mind operatív teljesítmény-értékelést.

11.3.4.

Amennyiben egy személy az újbóli tanúsítási vagy újbóli jóváhagyási eljáráson nem vesz részt ésszerű - rendesen legfeljebb három hónapos - határidőn belül, vagy azt sikeresen nem teljesíti, akkor a kapcsolódó védelmi jogosultságait vissza kell vonni.

11.3.5.

A tanúsítással és a jóváhagyással kapcsolatos nyilvántartásokat valamennyi tanúsított, illetve jóváhagyott személy vonatkozásában legalább a foglalkoztatás időtartamának végéig meg kell őrizni.

11.4. SZINTEN TARTÓ KÉPZÉS

11.4.1.

A röntgensugaras berendezéseket és a robbanóanyag-felderítő eszközöket kezelő személyeknek képfelismerési oktatásból és tesztekből álló szinten tartó képzésben kell részesülniük. A képzést a következő formában kell nyújtani: a)

tantermi és/vagy számítógépes képzés formájában; vagy b)

munkahelyi TIP-képzés formájában, amennyiben az alkalmazott röntgensugaras berendezésen vagy robbanóanyag-felderítő eszközön legalább 6 000 , az alábbiakban meghatározott tartalmú képet tartalmazó TIP-könyvtár található, és az érintett személy munkaidejének legalább egyharmadában ilyen berendezésekkel vagy eszközökkel dolgozik.

Tantermi és/vagy számítógépes képzés esetén a személyeknek hathavonta legalább hat óra időtartamú képfelismerési oktatáson és teszteken kell részt venniük az alábbiak használatával: - legalább 250 különböző veszélyes tárgy legalább 1 000 képét tartalmazó képkönyvtár, köztük olyan képekkel, amelyek a veszélyes tárgyak alkotórészeit ábrázolják, és a képeknek mindegyik tárgyat több különböző szögből kell ábrázolniuk, úgy beállítva, hogy a képzés és a tesztelés során előre nem látható módon válogassa a felkínált képeket; vagy - a használatban lévő TIP-könyvtár leggyakrabban eltévesztett képei és a közelmúltban észlelt, az adott típusú átvizsgálás szempontjából releváns veszélyes tárgyak képei, amelyek között szerepel mindenféle veszélyes tárgy, ha személyenként és három évenként legfeljebb egyszer használták a képzések során.

Munkahelyi TIP-képzés esetén a felhasznált TIP-könyvtárnak legalább 1 500 különböző veszélyes tárgy legalább 6 000 képét kell tartalmaznia, köztük olyan képekkel, amelyek a veszélyes tárgyak alkotórészeit ábrázolják, és a képeknek mindegyik tárgyat több különböző szögből kell ábrázolniuk.

11.4.2.

Az átvizsgálást végző személyek teljesítményének értékelését minden 6 hónapos időszak végén el kell végezni. Az értékelés eredményeit: a)

közölni kell az adott személlyel, és jegyzőkönyvbe kell foglalni; b)

fel kell használni a gyenge pontok azonosítására, valamint be kell építeni az e hiányosságok kezelésére alkalmas jövőbeli képzésekbe és tesztekbe; valamint c)

az eredmények figyelembe vehetők az újbóli tanúsítási vagy újbóli jóváhagyási eljárásban.

11.4.3.

A 11.2. pontban felsorolt, a 11.4.1. pontban említettektől eltérő feladatokat ellátó személyeknek olyan gyakorisággal kell szinten tartó képzésen részt venniük, amely megnyugtatóan biztosítja, hogy kompetenciáik megmaradnak és igazodnak a védelem területén bekövetkező fejleményekhez.

A szinten tartó képzést a következők szerint kell nyújtani: a)

az első alapszintű, a munkakör-specifikus és a védelmi tudatosságnövelő képzés keretében elsajátított kompetenciák tekintetében ötévente legalább egyszer, illetve ha egy személy egy kompetenciát több mint hat hónapig nem gyakorolt, akkor a védelmi feladatok ellátásához való visszatérését megelőzően; valamint b)

új vagy további kompetenciák megszerzése tekintetében úgy, hogy a védelmi ellenőrzéseket végző vagy azok végrehajtásáért felelős személyek haladéktalanul megismerjék az új fenyegetéseket és alkalmazandóságuk kezdetéig megismerjék az új jogszabályi követelményeket.

Az a) pontban előírt követelmények nem vonatkoznak a munkakör-specifikus képzés során elsajátított olyan kompetenciákra, amelyekre az adott személynek a kijelölt feladatai ellátásához a továbbiakban nincs szüksége.

11.4.4.

A szinten tartó képzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat a részt vevő személyek vonatkozásában legalább a foglalkoztatás időtartamának végéig meg kell őrizni.

11.5. AZ OKTATÓK KÉPESÍTÉSE

11.5.1.

Az oktatóknak meg kell felelniük legalább az alábbi követelményeknek: a)

a 11.1.3. ponttal összhangban sikeresen átestek egy fokozott védelmi háttérellenőrzésen; b)

rendelkeznek oktatási módszertani ismeretekkel; c)

ismerik az adott légiközlekedés-védelmi területre jellemző munkakörnyezetet; d)

jól ismerik az oktatandó védelmi elemeket.

Tanúsítani kell legalább a 11.2.3.1-11.2.3.5. pontban, a 11.2.4. (kivéve a 11.2.3.6-11.2.3.11. pontban említett személyeket felügyelők képzését) és a 11.2.5. pontban meghatározott képzések nyújtására jogosult oktatókat.

Az oktatókat legalább ötévente újra kell képesíteni.

11.5.2.

Az oktatóknak rendszeres képzésben vagy tájékoztatásban kell részesülniük a releváns területeket érintő fejleményekről.

11.5.3.

A felelős hatóság nyilvántartást vezet a tagállamban tevékenykedő oktatókról, vagy hozzáfér ezek nyilvántartásához.

11.5.4.

Amennyiben egy felelős hatóság nincs meggyőződve arról, hogy egy oktató által nyújtott képzés megfelelő kompetenciákat alakít ki a résztvevőkben, vagy amennyiben egy oktató háttérellenőrzése nem megnyugtató, akkor a felelős hatóság köteles vagy megvonni a tanfolyam jóváhagyását vagy intézkedni akár az oktató felfüggesztéséről, akár az oktatók nyilvántartásából való törléséről. Ilyen intézkedés esetén a felelős hatóságnak közölnie kell azt is, hogy az oktató milyen úton kérelmezheti felfüggesztése visszavonását, az oktatók nyilvántartásába való visszavételét, illetve a tanfolyam újbóli jóváhagyását.

11.5.5.

A tagállamok valamelyikében e fejezet követelményeinek megfelelően megszerezett oktatói képesítéseket a többi tagállamban is el kell ismerni.

11.6. AZ UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI ELLENŐRZÉS

11.6.1.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés egy szabványosított, dokumentált, elfogulatlan és tárgyilagos eljárás, amelynek célja bizonyítékok beszerzése és értékelése alapján megállapítani az ellenőrzött jogalany megfelelési szintjét a 300/2008/EK rendeletben és annak végrehajtási jogi aktusaiban foglalt követelmények tekintetében.

11.6.2. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés a)

követelmény lehet a 300/2008/EK rendelet és annak végrehajtási jogi aktusai szerinti jogi státus megszerzése és fenntartása céljából; b)

elvégezhető e fejezettel összhangban valamely felelős hatóság vagy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrként jóváhagyott ellenőr vagy azzal egyenértékűként elismert ellenőr által; c)

értékeli az ellenőrzött jogalany felelősségi körébe tartozó, alkalmazott védelmi intézkedéseket vagy közülük azokat, amelyekre nézve a jogalany ellenőrzést kért. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés részét képezik legalább a következők: (1)

a védelmi szempontból releváns dokumentáció értékelése, beleértve az ellenőrzött jogalany védelmi programját vagy az ezzel egyenértékű intézkedést; valamint (2)

a légiközlekedés-védelmi intézkedések végrehajtásának ellenőrzése, amely - eltérő rendelkezés hiányában - magában foglalja az ellenőrzött jogalany releváns műveleteinek helyszíni ellenőrzését; d)

valamennyi tagállam által elismerendő.

11.6.3. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrökre vonatkozó jóváhagyási követelmények

11.6.3.1.

A tagállamoknak az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőröket megfelelőség-értékelési képességük alapján kell jóváhagyniuk. E képességet az alábbi szempontokból értékelik: a)

eltérő rendelkezés hiányában függetlenség az ellenőrizendő működési területtől; valamint b)

az ellenőrizendő védelmi terület megfelelő szintű ismerete, valamint módszerek e kompetenciák 11.6.3.5. pont szerinti szintjének fenntartására; valamint c)

az ellenőrzési eljárás célszerűsége és megfelelősége.

11.6.3.2.

Adott esetben a megfelelőség-értékelési képesség újraértékelése helyett a jóváhagyás során figyelembe lehet venni a releváns harmonizált szabványokra, nevezetesen az EN-ISO/IEC 17020 szabványra vonatkozó akkreditációs tanúsítványokat.

11.6.3.3.

Uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr lehet bármely természetes vagy jogi személy.

11.6.3.4.

A 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 26 ) értelmében létrehozott nemzeti akkreditáló testület kaphat felhatalmazást az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzések végzése tekintetében a jogi személyek megfelelőség-értékelési képességének akkreditálására, az ezzel kapcsolatos adminisztratív intézkedések elfogadására, valamint az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési tevékenységek felügyeletére.

11.6.3.5.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést végző természetes személyeknek megfelelő kompetenciákkal és háttérrel kell rendelkezniük, továbbá meg kell felelniük a következőknek: a)

a 11.1.3. ponttal összhangban fokozott védelmi háttérellenőrzésen estek át; b)

az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést elfogulatlan és tárgyilagos módon kell elvégeznie, tisztában kell lennie a függetlenség lényegével, valamint képesnek kell lennie az ellenőrzött jogalanyokkal kapcsolatos, összeférhetetlenséget előidéző helyzetek elkerülésére; c)

a minőségbiztosítás területén kellő elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal kell rendelkeznie, valamint megfelelő hozzáértés és egyéni képességek birtokában kell lennie ahhoz, hogy az ellenőrzőlista alapján összegyűjtse, rögzítse és értékelje az eredményeket, így különösen tisztában kell lennie a következőkkel: (1)

a megfelelés nyomon követésére vonatkozó elvek, eljárások és technikák; (2)

az emberi teljesítményt és a felügyeletet befolyásoló tényezők; (3)

az ellenőr szerepe és hatásköre, ideértve az összeférhetetlenség eseteit is; d)

továbbá bizonyítania kell képzésen és/vagy minimális munkatapasztalaton alapuló kellő hozzáértését a következő területeken: (1)

általános uniós légiközlekedés-védelmi alapelvek és az ICAO légiközlekedés-védelmi előírásai; (2)

az ellenőrzött tevékenységre vonatkozó konkrét követelmények és azok alkalmazásának módja a műveletek során; (3)

az ellenőrzési eljárás szempontjából lényeges védelmi technológiák és technikák; e)

valamint meglévő kompetenciáinak szinten tartása érdekében megfelelő rendszerességgel szinten tartó képzésen kell részt vennie, és a légiközlekedés-védelem területén bekövetkező fejlődéssel lépést tartva új kompetenciákra kell szert tennie.

11.6.3.6.

A felelős hatóságnak vagy magának kell kiképeznie az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőröket, vagy jegyzéket kell jóváhagynia és vezetnie az e célra alkalmas védelmi tanfolyamokról. A felelős hatóságnak meg kell adnia az általa jóváhagyott ellenőröknek a nem nyilvános jogszabályok és nemzeti programok azon vonatkozó részeit, amelyek a műveleteket és ellenőrizendő területeket említik.

11.6.3.7.

A tagállamok az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök jóváhagyását korlátozhatják kizárólag az adott tagállam területén, annak felelős hatósága nevében végzett ellenőrzési tevékenységre. Ilyen esetekben a 11.6.4.2. pontban foglalt követelmények nem alkalmazandók.

11.6.3.8.

Az ellenőrként eljáró felelős hatóság kizárólag akkor végezhet ellenőrzést azon légi fuvarozók, üzemeltetők és jogalanyok vonatkozásában, amelyek a saját felelőssége vagy egy másik tagállam felelős hatóságának felelőssége alá tartoznak, ha a hatóság ezt kifejezetten kérte vagy erre kijelölte.

11.6.3.9.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból - az EUSZ 50. cikke alapján - történő kilépése időpontjától az e tagállam által jóváhagyott uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök a következő rendelkezések szerint ellenőrizhetik az ACC3, RA3, illetve KC3 státust kérelmező légi fuvarozókat, üzemeltetőket, illetve jogalanyokat: a)

az Unióban a továbbiakban nem ismerik el őket; b)

az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének időpontja előtt elvégzett uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzések az említett időpont előtt kiadott uniós ellenőrzési jelentésekkel együtt továbbra is érvényben maradnak a tárgyukat képező légi fuvarozók, üzemeltetők és jogalanyok kijelölése szempontjából.

11.6.3.10.

Az előző pontban említett természetes és jogi személyek valamely tagállam felelős hatóságánál kérvényezhetik uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrként való jóváhagyásukat. A jóváhagyó tagállam: a)

átveszi az Egyesült Királyság felelős hatóságától azokat a szükséges dokumentumokat, amelyek alapján az érintett természetes vagy jogi személyt korábban uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrként jóváhagyták; b)

ellenőrzi, hogy a kérvényező megfelel-e az e fejezetben foglalt uniós követelményeknek. Miután a felelős hatóság meggyőződött a fentiekről, jóváhagyhatja az adott természetes vagy jogi személyt uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrként, a jóváhagyás érvényessége azonban nem tarthat tovább az Egyesült Királyság felelős hatósága által meghatározottnál; c)

haladéktalanul értesíti a Bizottságot, amely gondoskodik arról, hogy a légiközlekedés-védelmi ellenőr bekerüljön a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba.

11.6.3.11.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök jóváhagyása legfeljebb 5 évre szól.

11.6.4. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök elismerése és elismerésének visszavonása

11.6.4.1.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr: a)

nem tekinthető jóváhagyottnak mindaddig, amíg adatait fel nem veszik a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba; b)

a felelős hatóság által vagy annak nevében kiadott státusigazolással kell, hogy rendelkezzen; c)

nem végezhet uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést, ha egy harmadik országban vagy valamely nemzetközi szervezetnél működő, egyenértékű rendszer keretében rendelkezik légiközlekedés-védelmi ellenőri státusszal, kivéve, ha a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet kölcsönös lehetőségeket biztosít az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök számára saját rendszerén belül.

A szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba a felelős hatóság által felvetett uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök kizárólag az azon felelős hatóság felelőssége alá tartozó légitársaságok, üzemeltetők vagy jogalanyok ellenőrzését végezhetik.

11.6.4.2.

A jóváhagyott uniós légiközlekedés-védelmi ellenőröket valamennyi tagállamban el kell ismerni.

11.6.4.3.

Amennyiben egy tagállam megítélése szerint egy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr már nem felel meg a 11.6.3.1. vagy a 11.6.3.5. pont szerinti követelményeknek, visszavonja a jóváhagyást, és az ellenőrt törli a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisból, vagy tájékoztatja az ellenőr jóváhagyásáért felelős hatóságot, és megosztja vele kétségei okát.

11.6.4.4.

A minőségbiztosítási programot működtető ágazati szövetségek és azok felelősségi körébe tartozó jogalanyok jóváhagyhatók uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrként, feltéve, hogy a minőségbiztosítási programjukban szereplő egyenértékű intézkedések biztosítják az ellenőrzés elfogulatlanságát és tárgyilagosságát. Az elismeréshez legalább két tagállam felelős hatóságának együttműködésére van szükség.

11.6.4.5.

A Bizottság elismerheti a valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet által elismert, annak illetékességi körébe tartózó hatóságok vagy légiközlekedés-védelmi ellenőrök által végzett ellenőrzéseket, amennyiben meg tudja állapítani, hogy a szóban forgó ellenőrzések egyenértékűek az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésekkel. Ezek jegyzékét a 6-Fiii. függelék tartalmazza.

11.6.5. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésről készült jelentés ("ellenőrzési jelentés")

11.6.5.1.

Az ellenőrzési jelentésnek rögzítenie kell az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést, és legalább a következőket kell magában foglalnia: a)

az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, kitöltött és - szükséges esetben - az ellenőrzött jogalany észrevételeit megfelelő részletességgel tartalmazó ellenőrzőlista; valamint b)

az ellenőrzött jogalany által aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat; valamint c)

az ellenőrzött jogalany tekintetében tett, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést végző természetes személy által aláírt függetlenségi nyilatkozat.

11.6.5.2.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek meg kell állapítania az ellenőrzőlista szerinti céloknak való megfelelés szintjét, és megállapításait rögzítenie kell az ellenőrzőlista adott részében.

11.6.5.3.

Kötelezettségvállalási nyilatkozatban kell rögzíteni az ellenőrzött jogalany arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a műveleteket továbbra is az ellenőrzésen megfelelőnek talált műveleti követelményeknek megfelelően végzi.

11.6.5.4.

Az ellenőrzött jogalany nyilatkozhat arról, hogy az ellenőrzési jelentésben megállapított megfelelési szinttel egyetért-e vagy sem. E nyilatkozatnak az ellenőrzési jelentés szerves részét kell képeznie.

11.6.5.5.

Az ellenőrzési jelentés teljességét az oldalszámozás, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés dátuma, valamint az ellenőr és az ellenőrzött jogalany minden egyes oldalon szereplő aláírása bizonyítja. Az egyes oldalak parafálása helyettesíthető a teljes dokumentum elektronikus aláírásával.

11.6.5.6.

Alapértelmezett esetben az ellenőrzési jelentést angol nyelven kell megírni, és azt a helyszíni szemlét követő legfeljebb egy hónapon belül meg kell küldeni a felelős hatóság, illetve az ellenőrzött jogalany részére.

A felelős hatóság az ellenőrzési jelentést az átvételétől számított legfeljebb hat héten belül értékeli.

Ha a jelentés olyan légitársaságra, üzemeltetőre vagy jogalanyra vonatkozik, amelynek kijelölése a fenti bekezdésekben említett időszakot követően jár le és ezért folyik az ellenőrzése, a felelős hatóság az értékelés elvégzésére hosszabb időt is meghatározhat.

Ez esetben a felelős hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy az eljárást a státus érvényességének lejárta előtt befejezzék, kivéve, ha további információkra és okirati bizonyítékokra van szükség az értékelés sikeres elvégzéséhez.

A jelentés átvételétől számított három hónapon belül az ellenőr a jelentés minőségéről írásbeli visszajelzést, valamint adott esetben a felelős hatóság által szükségesnek ítélt ajánlásokat és észrevételeket kap. Amennyiben szükséges, a visszajelzés egy példányát továbbítják az ellenőrt jóváhagyó felelős hatóságnak is.

Más légitársaságok, üzemeltetők vagy jogalanyok e rendelet szerinti kijelölése céljából a felelős hatóság kérheti és tizenöt napon belül jogosult megkapni az ellenőrzési jelentés egy angol nyelvű példányát az ellenőrzési jelentést saját nemzeti nyelvén elkészítő vagy az ellenőrzést végző ellenőrtől azt megkövetelő felelős hatóságtól.

11.7. A KÉPZÉSEK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSE

11.7.1.

A 300/2008/EK rendeletben és az azt végrehajtó jogszabályokban foglalt követelmények teljesítése érdekében a tagállamok valamelyikében megszerezett képesítéseket a többi tagállamban is el kell ismerni.

11-A. FÜGGELÉK

FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT - UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI ELLENŐR

a) Kijelentem, hogy az ellenőrzött jogalany megfelelési szintjét elfogulatlan és tárgyilagos módon állapítottam meg.

b) Kijelentem, hogy nem vagyok és az elmúlt két év során nem voltam az ellenőrzött jogalany alkalmazottja.

c) Kijelentem, hogy sem közvetlenül, sem közvetetten nem fűződik gazdasági vagy egyéb érdekem az ellenőrzési tevékenység eredményéhez, az ellenőrzött jogalanyhoz vagy annak kapcsolt vállalkozásaihoz.

d) Kijelentem, hogy az ellenőrzési eljáráson túlmenően nem állok és az elmúlt 12 hónapban nem álltam üzleti kapcsolatban (pl. képzés vagy tanácsadás) az ellenőrzött jogalannyal a légiközlekedés-védelemmel kapcsolatos területeken.

e) Kijelentem, hogy az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésről szóló jelentés egyrészt az alábbi releváns védelmi vonatkozású dokumentáció alapos tényfeltáró értékelésén alapul:

- az ellenőrzött jogalany védelmi programja vagy azzal egyenértékű dokumentáció,

- másrészt annak végrehajtása helyszíni vizsgálatán.

f) Kijelentem, hogy az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésről szóló jelentés alapja mindazon védelmi szempontból releváns területek értékelése, amelyeket az ellenőr a vonatkozó uniós ellenőrzőlista alapján véleményezni köteles.

g) Kijelentem, hogy olyan módszertant alkalmaztam, amely minden egyes ellenőrzött jogalany tekintetében lehetővé teszi külön uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentés elkészítését, és biztosítja a tényfeltárás tárgyilagosságát és elfogulatlanságát akkor is, ha az adott ellenőrzési tevékenység keretében egyszerre több jogalany ellenőrzésére kerül sor.

h) Kijelentem, hogy a méltányos ellenőrzési díjon, valamint a szállás- és útiköltség-térítésen kívül nem fogadtam el pénzbeli vagy egyéb juttatást.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentésért teljeskörű felelősséget vállalok.

Az elenőrzött jogalany neve:

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr neve:

Dátum:

Aláírás:

12. VÉDELMI BERENDEZÉSEK

12.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS ÉS A VÉDELMI ESZKÖZÖK JÓVÁHAGYÁSA

12.0.1. Általános rendelkezés

12.0.1.1. A hatóság, a repülőtér-üzemeltető vagy más jogalany köteles biztosítani, hogy a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében említett nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program értelmében a felelősségi körébe tartozó intézkedések végrehajtásához használt berendezések megfeleljenek az e fejezetben meghatározott követelményeknek.

Az e fejezetben foglalt és az (EU, Euratom) 2015/444 határozatnak ( 27 ) megfelelően minősített információkat a felelős hatóság a szükséges ismeret elve alapján bocsátja a gyártók rendelkezésére.

12.0.1.2. A védelmi berendezéseket egyenként rutinvizsgálatoknak kell alávetni.

12.0.1.3. A berendezések gyártói átadnak egy üzemeltetési útmutatót, és a berendezéseket annak megfelelően kell értékelni és használni.

12.0.1.4. Többféle típusú védelmi berendezés együttes használata esetén minden egyes berendezésnek meg kell felelnie a meghatározott előírásoknak, valamint az e fejezetben meghatározott követelményeknek külön-külön és együttesen történő használat esetében is eleget kell tennie.

12.0.1.5. A berendezéseket a gyártók elvárásainak megfelelően kell elhelyezni, beépíteni és karbantartani.

12.0.2. A védelmi berendezések jóváhagyása

12.0.2.1. A 12.0.5. pont sérelme nélkül, a következő védelmi berendezéseket és szoftvert 2020. október 1-je után csak akkor lehet beépíteni, ha azokat "EU-bélyegző" vagy "EU-bélyegző folyamatban" státuszjelöléssel látták el a 12.0.2.5. pontban foglaltak szerint:

a) fémérzékelő kapu (WTMD);

b) robbanóanyag-felderítő eszköz (EDS);

c) robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD);

d) folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezés (LEDS);

e) fémérzékelő eszköz (MDE);

f) biztonsági szkenner;

g) lábbelivizsgáló berendezés;

h) robbanógőz-felderítő eszköz (EVD);

i) automatizált tiltott tárgy felismerő (APID) szoftver.

12.0.2.2. A Bizottság feladata jóváhagyni a 12.0.2.1. pontban felsorolt biztonsági berendezéseket, és engedélyezni az "EU-bélyegző" elhelyezését.

12.0.2.3. Az "EU-bélyegzőt" csak olyan vizsgálóközpontok által tesztelt védelmi berendezések esetében helyezhető el, amelyek az Európai Polgári Repülési Konferencia közös értékelési eljárásával összhangban lévő minőség-ellenőrzési intézkedéseket hajtanak végre a megfelelő hatóság felelősségvállalása mellett

12.0.2.4. A Bizottság csak azután engedélyezheti az "EU-bélyegző" elhelyezését egy védelmi berendezésen, hogy megkapta a szóban forgó berendezésre vonatkozó vizsgálati jelentéseket vagy az Európai Polgári Repülési Konferencia közös értékelési eljárása szerinti 2. szintű jelentéseket.

A Bizottság további információkat kérhet a vizsgálati jelentésekkel kapcsolatban.

12.0.2.5. A Bizottság olyan védelmi berendezések esetében engedélyezheti az "EU-bélyegző" elhelyezését, amelyeket az Európai Polgári Repülési Konferencia közös értékelési eljárása keretében jóváhagytak. Az ilyen berendezések automatikusan jogosultak lesznek az "EU-bélyegző" megszerzésésre, és végső jóváhagyásukig átmenetileg "EU-bélyegző folyamatban" státuszjelölést kapnak.

Az "EU-bélyegző folyamatban" státuszjelöléssel ellátott védelmi berendezések beépítése és használata megengedett.

12.0.3. Az "EU-bélyegző" megjelölés és a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázis - védelmi berendezések

12.0.3.1. A 12.0.2.1. pontban felsorolt olyan védelmi berendezéseket, amelyek esetében engedélyezték az "EU-bélyegző" megjelölést, fel kell venni a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban szereplő védelmi berendezések közé.

12.0.3.2. Az "EU-bélyegző" megjelölést a gyártóknak kell a Bizottság által jóváhagyott biztonsági berendezéseken elhelyezniük úgy, hogy az egyik oldalon vagy a kijelzőn látható legyen.

12.0.3.3. Az "EU-bélyegző" megjelöléssel ellátott berendezéseknek olyan hardver- és szoftververziókkal kell rendelkezniük, amelyek megfelelnek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban a védelmi berendezésekre vonatkozó leírásuknak.

12.0.3.4. A 12.0.4. és a 12.0.5. pont sérelme nélkül az "EU-bélyegző" megjelöléssel ellátott biztonsági berendezésekre kölcsönös elismerés vonatkozik, és valamennyi tagállamban elismerik őket rendelkezésre állásuk, üzembe helyezésük és felhasználásuk tekintetében.

12.0.3.5. "A szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázis - védelmi berendezések" karbantartása a Bizottság feladata.

12.0.3.6. A szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban a védelmi berendezésekre vonatkozó bejegyzések az alábbi információkat tartalmazzák:

a) egy egyedi alfanumerikus azonosító;

b) a gyártó neve;

c) a berendezés megnevezése;

d) a részletes konfiguráció, ideértve legalább az alábbiakat:

i. hardververzió;

ii. érzékelési algoritmus;

iii. szükség esetén a rendszer szoftververziója;

iv. szükség esetén a tartalék hardver verziója; valamint

v. szükség esetén az üzemeltetési útmutató verziója;

e) a teljesített követelmény;

f) a berendezés státusza, az alábbiak valamelyikének feltüntetésével:

i. "EU-bélyegző";

ii. "EU-bélyegző folyamatban";

iii. "EU-bélyegző felfüggesztve";

iv. "EU-bélyegző visszavonva";

v. "EU-bélyegző lejárt";

g) a státusz odaítélésének dátuma.

12.0.4. Az "EU-bélyegző" megjelölés felfüggesztése és visszavonása

12.0.4.1. A Bizottság a tagállamok kérésére vagy saját kezdeményezésére előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti a védelmi berendezések "EU-bélyegző" és "EU-bélyegző folyamatban" megjelölés szerinti státuszát, amennyiben arról tájékoztatják, hogy a berendezés nem felel meg a jóváhagyás szerinti követelménynek. A Bizottság ilyenkor megfelelően frissíti a státuszt a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázis védelmi berendezésekre vonatkozó részében.

12.0.4.2. Az olyan biztonsági berendezéseket, amelyek esetében az "EU-bélyegző" vagy az "EU-bélyegző folyamatban" megjelölés szerinti státuszt felfüggesztették, a továbbiakban nem lehet üzembe helyezni, a már beépített darabokat pedig adott esetben kompenzációs intézkedések mellett kell üzemeltetni.

12.0.4.3. A Bizottság a tagállamok kérésére vagy saját kezdeményezésére előzetes értesítés nélkül visszavonhatja a védelmi berendezések "EU-bélyegző" és "EU-bélyegző folyamatban" megjelölés szerinti státuszát, amennyiben megállapítja, hogy a védelmi berendezés már nem felel meg a jóváhagyás szerinti követelménynek.

12.0.4.4. Az olyan védelmi berendezéseket, amelyek "EU-bélyegző" vagy "EU-bélyegző folyamatban" megjelölés szerinti státusza visszavonásra került vagy lejárt, a státuszváltozásnak a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázis védelmi berendezésekről szóló részében történő rögzítése napjától kezdve nem lehet üzemeltetni.

12.0.4.5. A Bizottság helyreállíthatja az "EU-bélyegző" vagy az "EU-bélyegző folyamatban" megjelölés szerinti státuszt, amennyiben arról tájékoztatják, hogy a berendezés ismét megfelel a jóváhagyás szerinti követelménynek.

12.0.5. A védelmi berendezésekre vonatkozó szigorúbb intézkedések és nemzeti jóváhagyás

12.0.5.1. A tagállamok eltérhetnek a kölcsönös elismerés elvétől, és szigorúbb intézkedéseket alkalmazhatnak a védelmi berendezések esetében. Értesíteniük kell a Bizottságot ezekről az intézkedésekről, a védelmi berendezések jóváhagyásáról, valamint az annak biztosítása érdekében tett intézkedésekről, hogy az általuk jóváhagyott védelmi berendezések megfeleljenek az e fejezetben meghatározott követelményeknek.

12.0.5.2. A tagállamok eltérhetnek a kölcsönös elismerés elvétől, és saját nemzeti jóváhagyási mechanizmust alkalmazhatnak a védelmi berendezések esetében. Értesíteniük kell a Bizottságot erről a mechanizmusról, a berendezések jóváhagyásáról, valamint az annak biztosítása érdekében tett további intézkedésekről, hogy a védelmi berendezések megfeleljenek az e fejezetben meghatározott követelményeknek.

12.0.5.3. A 12.0.5.1. vagy a 12.0.5.2. pont alapján nemzeti szinten jóváhagyott biztonsági berendezések nem kapják meg automatikusan az "EU-bélyegző" megjelölést.

12.1. Fémérzékelő kapuk (WTMD)

12.1.1. Általános elvek

12.1.1.1.

A fémérzékelő kapunak (WTMD) képesnek kell lennie érzékelni és riasztással jelezni legalább bizonyos meghatározott fémtárgyakat, akár egyet, akár többet.

12.1.1.2.

A fémérzékelő kapunak a fémtárgy helyzetétől és irányától függetlenül érzékelnie kell azt.

12.1.1.3.

A fémérzékelő kaput stabil alapra szilárdan kell rögzíteni.

12.1.1.4.

A fémérzékelő kapunak rendelkeznie kell olyan kijelzővel, amely mutatja, hogy a berendezés működik-e.

12.1.1.5.

A fémérzékelő kapu érzékenységi beállításainak módosítását lehetővé tevő kezelőfelületnek védettnek kell lennie, és csak az arra jogosult személyek számára lehet hozzáférhető.

12.1.1.6.

A fémérzékelő kapunak fémtárgy érzékelésekor a 12.1.1.1. pontban említetteknek megfelelő látható és hallható jelzést kell adnia. Mindkét jelzésnek érzékelhetőnek kell lennie két méter távolságból is.

12.1.1.7.

A látható jelzésnek tájékoztatást kell adnia a fémérzékelő kapu által érzékelt jel erősségéről.

12.1.2. A fémérzékelő kapukra vonatkozó műszaki szabványok

12.1.2.1.

A fémérzékelő kapukra négy műszaki szabvány vonatkozik. Az e szabványokra vonatkozó részletes követelményeket a C(2015) 8005 végrehajtási határozat állapítja meg.

12.1.2.2.

A kizárólag az utasoktól különböző személyek átvizsgálására használt fémérzékelő kapuknak legalább az 1. szabványnak meg kell felelniük.

12.1.2.3.

Az utasok átvizsgálására használt fémérzékelő kapuknak a 2. szabványnak kell megfelelniük.

12.1.2.4.

A 2023. július 1-jétől üzembe helyezett összes fémérzékelő kapunak meg kell felelnie az 1.1. vagy a 2.1. szabványnak.

12.1.3. A fémérzékelő kapukra vonatkozó kiegészítő követelmények

Minden olyan fémérzékelő kapu, amelyet 2007. január 5. után létrejött szerződés értelmében telepítenek, képes kell legyen a következőkre:

a) a fémérzékelő kapun áthaladó, a 12.1.1.1. pont szerinti jelzést nem kiváltó személyek bizonyos százaléka esetében is hallható és/vagy látható jelzést ad, és ennek a százaléknak állíthatónak kell lennie; valamint

b) számlálja az ellenőrzött személyeket, nem számítva a kapun az ellenkező irányban áthaladó személyeket; valamint

c) számlálja a riasztások számát; és

d) kiszámítja, hogy az ellenőrzött személyek hány százaléka esetében történt riasztás.

12.1.4. A lábbelivizsgáló fémérzékelő berendezéssel együttesen alkalmazott fémérzékelő kapukra vonatkozó további követelmények

12.1.4.1.

A lábbelivizsgáló fémérzékelő berendezéssel kombinált fémérzékelő kapuknak érzékelniük és riasztással jelezniük kell legalább bizonyos meghatározott fémtárgyakat, akár egyet, akár többet, és azt is, hogy a fémtárgy a kapun áthaladó személyen milyen magasságban helyezkedik el. Az érzékelést nem befolyásolhatja sem a fémtárgyak típusa vagy száma, sem azok iránya.

12.1.4.2.

A lábbelivizsgáló fémérzékelő berendezéssel kombinált fémérzékelő kapuknak legalább két zónában kell érzékelniük és riasztással jelezniük a személyeken lévő fémtárgyakat. Az első zóna az alsó lábszárnak felel meg, a padló szintjétől legfeljebb 35 cm magasságig tart. A többi zóna az első zóna fölött helyezkedik el.

12.2. KÉZI FÉMÉRZÉKELŐ ESZKÖZÖK (HHMD)

12.2.1.

A kézi fémérzékelő eszközöknek (HHMD) képesnek kell lenniük mind a vastartalmú, mind a színesfémtartalmú tárgyak érzékelésére. A fém észlelését riasztással kell jeleznie, egyben megadva az érzékelt fém helyzetét.

12.2.2.

A kézi fémérzékelő eszköz érzékenységi beállításainak módosítását lehetővé tevő kezelőfelületnek védettnek kell lennie, és csak az arra jogosult személyek számára lehet hozzáférhető.

12.2.3.

Fémtárgy érzékelésekor a kézi fémérzékelő eszköznek hallható jelzést kell adnia. A jelzésnek egy méter távolságból is érzékelhetőnek kell lennie.

12.2.5.

A fémérzékelő eszköznek rendelkeznie kell olyan kijelzővel, amely mutatja, hogy az működik-e.

12.3. RÖNTGENSUGARAS BERENDEZÉSEK

A röntgensugaras berendezéseknek a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított részletes rendelkezéseknek kell megfelelniük.

12.3.1. Legkésőbb 2023. január 1-jétől az Unióban áruk és postai küldemények, valamint a 6. fejezetnek megfelelően védelmi ellenőrzés alá vont légifuvarozói postai küldemények és légifuvarozói anyagok átvizsgálására használt minden beépített berendezésnek többnézetűnek kell lennie.

A felelős hatóság objektív okok miatt a 2023. január 1-je előtt beépített egynézetű röntgensugaras berendezések használatát engedélyezheti a következő időpontokig:

a) a 2016. január 1-je előtt beépített egynézetű röntgensugaras berendezésekét legkésőbb 2025. december 31-ig;

b) a 2016. január 1-je után beépített egynézetű röntgensugaras berendezésekét a beépítés napjától legfeljebb tíz évig vagy - ha az korábban van - legkésőbb 2027. december 31-ig.

A felelős hatóság tájékoztatja a Bizottságot, amennyiben a második bekezdés rendelkezéseit alkalmazza.

12.4. ROBBANÓANYAG-FELDERÍTŐ ESZKÖZÖK (EDS)

12.4.1. Általános elvek

12.4.1.1.

A robbanóanyag-felderítő eszköznek (EDS) képesnek kell lennie érzékelni és riasztással jelezni, ha egy poggyász vagy más szállítmány egy meghatározott mennyiségnél több robbanó- vagy vegyi anyagot tartalmaz.

12.4.1.2.

Az érzékelését nem befolyásolhatja a robbanó- vagy vegyi anyag alakja, helye vagy iránya.

12.4.1.3.

A robbanóanyag-felderítő eszköznek a következő esetek mindegyikében riasztania kell: - ha robbanó- vagy vegyi anyagot érzékel, - ha olyan tárgyat érzékel, amely meggátolja a robbanó- vagy vegyi anyagok érzékelését, valamint - ha a poggyász vagy szállítmány tartalmának nagy sűrűsége lehetetlenné teszi az elemzést.

12.4.2. A robbanóanyag-felderítő eszközökre vonatkozó műszaki előírások

12.4.2.1. Minden robbanóanyag-felderítő eszköznek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a) A 2014. szeptember 1-je előtt üzembe helyezett berendezéseknek meg kell felelniük legalább a 2. szabványnak;

b) A 2014. szeptember 1-je és 2022. augusztus 31-e között üzembe helyezett berendezéseknek meg kell felelniük legalább a 3. szabványnak;

c) A 2022. szeptember 1-je és 2026. augusztus 31-e között üzembe helyezett berendezéseknek meg kell felelniük legalább a 3.1. szabványnak;

d) a 2026. szeptember 1-je után üzembe helyezett berendezéseknek meg kell felelniük legalább a 3.2. szabványnak.

12.4.2.2. A 2. szabvány 2021. szeptember 1-jén hatályát veszti.

12.4.2.3. A 2. szabvány szerinti robbanóanyag-felderítő eszközök használatának meghosszabbítása tekintetében az engedélyezés céljából a repülőterek négy kategóriára oszthatók:

a) I. kategória - 2019-ben 25 millió főnél nagyobb utasforgalmat bonyolító repülőtér;

b) II. kategória - az e rendelet 5-A. függelékében felsorolt harmadik országok közül - kivéve Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát - legalább egybe menetrend szerinti járatokat indító repülőtér;

c) III. kategória - minden egyes tagállamnak a 2019-ben legnagyobb forgalmat bonyolító repülőtere, amennyiben az még nem került az I. vagy II. kategóriába besorolásra;

d) IV. kategória - egyéb repülőtér.

12.4.2.4. A felelős hatóság a 2. szabvány szerinti robbanóanyag-felderítő eszközök használatát 2021. szeptember 1-jétől kezdődően a következő táblázatnak megfelelően engedélyezheti:

2011. január 1-je előtt üzembe helyezett, 2. szabvány szerinti robbanóanyag-felderítő eszközök2011. január 1-je és 2014. szeptember 1-je között üzembe helyezett, 2. szabvány szerinti robbanóanyag-felderítő eszközök
Az I. kategóriába tartozó repülőterek2022. március 1.2023. március 1.
A II. vagy III. kategóriába tartozó repülőterek2022. szeptember 1.2023. szeptember 1.
A IV. kategóriába tartozó repülőterek2023. március 1.2024. március 1.

Továbbá a felelős hatóság legkésőbb 2022. szeptember 1-jéig engedélyezheti a 2. szabvány szerinti robbanóanyag-felderítő eszközök használatát az áruk és postai küldemények, valamint a 6. fejezetnek megfelelően védelmi ellenőrzés alá vont légifuvarozói postai küldemények és légifuvarozói anyagok átvizsgálására.

12.4.2.5. A felelős hatóság értesíti a Bizottságot arról, ha engedélyezi, hogy egy 2. szabvány szerinti robbanóanyag-felderítő eszköz 2021. szeptember 1-jétől kezdődően használatban maradjon.

12.4.2.6. A kézipoggyászok átvizsgálására tervezett robbanóanyag-felderítő eszközöknek meg kell felelniük legalább a C1 szabványnak.

12.4.2.7. A hordozható számítógépeket és más nagyobb méretű elektronikus készülékeket tartalmazó kézipoggyászok átvizsgálására tervezett robbanóanyag-felderítő eszközöknek meg kell felelniük legalább a C2 szabványnak.

12.4.2.8. A hordozható számítógépeket és más nagyobb méretű elektronikus készülékeket, valamint folyadékokat, aeroszolokat és géleket tartalmazó kézipoggyászok átvizsgálására tervezett eszközöknek meg kell felelniük legalább a C3 szabványnak.

12.4.2.9. A C3 szabványnak megfelelő robbanóanyag-felderítő eszközök a folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálása tekintetében a 2. szabványnak megfelelő, folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezésekkel egyenértékűnek tekintendők.

12.4.3. A robbanóanyag-felderítő eszközök képminőségére vonatkozó követelmények

A robbanóanyag-felderítő eszközök által alkotott kép minőségének a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított részletes rendelkezéseknek kell megfelelnie.

12.5. A VESZÉLYES TÁRGYAK KÉPÉT KIVETÍTŐ RENDSZEREK (TIP)

12.5.1. Általános elvek

12.5.1.1.

A veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszerek (TIP) képesek kombinált veszélyes képek (CTI) vagy fiktív veszélyes képek (FTI) kivetítésére.

Kombinált veszélyes kép (CTI) egy veszélyes tárgyat tartalmazó csomag vagy szállítmány röntgenképe.

Fiktív veszélyes kép (FTI) egy átvizsgált csomag vagy szállítmány röntgenképére kivetített veszélyes tárgy röntgenképe.

A veszélyes tárgyakat a csomagok vagy szállítmányok röntgenképein egyenletesen elosztva, és mindig más helyzetben kell kivetíteni.

A kivetített képek előfordulási gyakoriságának szabályozhatónak kell lennie.

Amennyiben kombinált veszélyes képeket használnak, teljesülniük kell a következő feltételeknek: a)

az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy az átvizsgálást végző személy ne lássa a röntgensugaras berendezésbe vagy a robbanóanyag-felderítő eszközbe helyezett csomagot vagy szállítmányt, és ne tudhassa, hogy kombinált veszélyes képet lát vagy láthat; és b)

a rendszer és a képkönyvtár mérete garantálja, hogy az átvizsgálást végző személy ugyanazt a kombinált veszélyes képet tizenkét hónapon belül nem láthatja újra.

12.5.1.2.

A veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszer nem befolyásolhatja a röntgensugaras berendezés vagy a robbanóanyag-felderítő eszköz teljesítményét vagy rendes működését.

A kombinált veszélyes kép vagy fiktív veszélyes kép kivetítéséről az átvizsgálást végző személy mindaddig nem értesülhet, amíg a 12.5.2.2. pont szerinti üzenet meg nem jelenik.

12.5.1.3.

A veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszer kezelőfelületének védettnek kell lennie, és csak az arra jogosult személyek számára lehet hozzáférhető.

12.5.1.4.

A veszélyes tárgyakat kivetítő rendszer (TIP) konfigurációkezelésére TIP-adminisztrátort kell kijelölni.

12.5.1.5.

A veszélyes tárgyakat kivetítő rendszerek helyes alkalmazását a felelős hatóság rendszeresen nyomon követi, hogy biztosítsa a rendszerek megfelelő konfigurációját, így a tárgyak valósághű és releváns kivetítését, valamint, hogy e rendszerek megfeleljenek a hatályos követelményeknek, és naprakész képanyaggal rendelkezzenek.

12.5.2. A veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszer elemei

12.5.2.1.

A veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszernek tartalmaznia kell legalább a következőket: a)

CTI-ket és FTI-ket tartalmazó képkönyvtár; és b)

üzenetek megjelenítésére és törlésére alkalmas eszköz; és c)

az átvizsgálást végző egyes személyek által adott reakciók eredményeinek rögzítésére és megjelenítésére alkalmas eszköz.

12.5.2.2.

A veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszer üzenetet küld az átvizsgálónak minden alábbi esetben: a)

ha az átvizsgálást végző személy reagált arra, hogy egy CTI-t vagy FTI-t kivetítettek; b)

ha az átvizsgálást végző személy nem reagált arra, hogy egy CTI-t vagy FTI-t kivetítettek; c)

ha az átvizsgálást végző személy reagált, de CTI-t vagy FTI-t nem vetítettek ki; d)

ha próbáltak ugyan kivetíteni egy CTI-t vagy FTI-t, de ez az átvizsgáló személy számára látható volt.

Az üzenetet oly módon kell megjeleníteni, hogy ne takarja el azon csomag vagy szállítmány képét, amelyre vonatkozik.

Az üzenetnek mindaddig láthatónak kell lennie, amíg az átvizsgálást végző személy ki nem törli. Az a) és a b) pont alkalmazása esetén az üzenetet a CTI-vel vagy FTI-vel együtt kell megjeleníteni.

12.5.2.3.

A veszélyes tárgyak képét kivetítő telepített és aktív rendszerrel üzemelő berendezéshez az átvizsgálást végző személyek csak egyedi azonosító használatával férhetnek hozzá.

12.5.2.4.

A veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszernek képesnek kell lennie az átvizsgálást végző egyes személyek reakcióinak eredményét legalább 12 hónapig olyan formátumban tárolni, amely jelentések elkészítését is lehetővé teszi.

12.5.2.5.

A veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszerek összetételére a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

12.6. ROBBANÓANYAGNYOM-FELDERÍTŐ ESZKÖZÖK (ETD)

12.6.1.

A robbanóanyagnyom-felderítő eszköznek képesnek kell lennie a szennyezett felületeken vagy a poggyász vagy szállítmány tartalmában nyomokban jelen lévő szemcsék begyűjtésére és elemzésére, valamint a robbanó- vagy vegyi anyagok jelenlétének riasztással való jelzésére. Átvizsgálás céljára az eszköznek meg kell felelnie a következő követelményeknek: a)

fogyóeszközök nem használhatók fel a fogyóeszköz gyártójának ajánlásaiban megszabottakon túlmenően, vagy ha a fogyóeszköz teljesítménye a használat során láthatóan romlik; b)

robbanóanyagnyom-felderítő eszközöket csak olyan környezetben szabad használni, amelyben az eszköz használata jóváhagyott.

Szabványokat kell meghatározni a robbanóanyagnyom-felderítő eszköz szemcsékből végzett mintavétele tekintetében. Az e szabványokra vonatkozó részletes előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12.6.2.

A szemcsékből való mintavételt alkalmazó robbanóanyagnyom-felderítő eszköz robbanóanyagok felderítésére vonatkozó szabványa a 2014. szeptember 1-jén vagy azt követően üzembe helyezett eszközökre alkalmazandó.

A szemcsékből való mintavételt alkalmazó robbanóanyagnyom-felderítő eszköz vegyi anyagok felderítésére vonatkozó szabványa 2025. október 1-jétől alkalmazandó a 2014. szeptember 1-jén vagy azt követően üzembe helyezett eszközökre.

12.7. A FOLYADÉKOK, AEROSZOLOK ÉS GÉLEK VIZSGÁLATÁRA SZOLGÁLÓ BERENDEZÉSEK

12.7.1. Általános elvek

12.7.1.1.

A folyadékok, aeroszolok és gélek vizsgálatára szolgáló berendezéseknek érzékelniük és riasztással jelezniük kell, ha valamely folyadékban, aeroszolban vagy gélben egy meghatározott mennyiségnél több veszélyes anyag található.

12.7.1.2.

A berendezés használatakor a tartálynak olyan helyzetben és irányban kell lennie, hogy a berendezés érzékenysége teljes mértékben ki legyen használva.

12.7.1.3.

A berendezésnek a következő esetek mindegyikében riasztania kell: a)

ha veszélyes anyagot érzékel; b)

ha olyan tárgy jelenlétét érzékeli, amely megakadályozza a veszélyes anyagok érzékelését; c)

ha nem képes megállapítani, hogy a folyadék, aeroszol vagy gél ártalmatlan-e vagy sem; d)

ha az átvizsgálás alatt álló poggyász tartalmának nagy sűrűsége lehetetlenné teszi az elemzést.

12.7.2. A folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezésekre (LEDS) vonatkozó szabványok

12.7.2.1.

A folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezésekre három műszaki szabvány vonatkozik. Az e szabványokra vonatkozó részletes előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12.7.2.2.

A folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló minden berendezésnek meg kell felelnie a 2. szabványnak.

12.8. ÚJ TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ ÁTVIZSGÁLÁSI MÓDSZEREK

12.8.1.

Egy tagállam akkor engedélyezhet az e rendeletben megállapítottaktól eltérő, új technológiákon alapuló átvizsgálási módszert, ha: a)

azt egy új átvizsgálási módszer értékelésére használják; és b)

ez nem befolyásolja kedvezőtlenül a légiközlekedés-védelem általános szintjét; továbbá c)

az érintettek, köztük az utasok megfelelő tájékoztatást kapnak arról, hogy próbaüzem folyik.

12.8.2.

Az érintett tagállam az általa engedélyezni kívánt átvizsgálási módszer tervezett bevezetése előtt írásban tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot, a tájékoztatáshoz olyan elemzést mellékelve, amely kifejti, hogy az új módszer alkalmazása során hogyan fogja biztosítani a 12.8.1. b) pontban előírt követelmény teljesülését. E tájékoztatás keretében részletesen megadja az átvizsgálási módszer alkalmazásának tervezett helyét (helyeit) és az értékelési időszak tervezett hosszát.

12.8.3.

Ha a Bizottság kedvező választ ad a tagállamnak, vagy ha egy írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számítva három hónapon belül nem érkezik válasz, a tagállam engedélyezheti az új technológián alapuló átvizsgálási módszer bevezetését.

Ha a Bizottság megítélése szerint kétséges, hogy a javasolt átvizsgálási módszer megfelelő garanciát nyújt-e arra, hogy az uniós légi közlekedés védelmének általános szintje változatlan marad, akkor erről a 12.8.2. pontban előírt tájékoztatás kézhezvételétől számítva három hónapon belül tájékoztatja a tagállamot, ismertetve aggályait. Ilyen esetben az érintett tagállam mindaddig nem kezdheti meg az átvizsgálási módszer bevezetését, amíg a Bizottság kétségeit el nem oszlatja.

12.8.4.

Az új technológiákon alapuló átvizsgálási módszerek értékelésének időtartama legfeljebb tizennyolc hónap lehet. Ezt az értékelési időszakot a Bizottság legfeljebb további tizenkét hónappal meghosszabbíthatja, ha a tagállam megfelelően megindokolja ennek szükségességét.

12.8.5.

Az értékelés időtartama alatt az érintett tagállamfelelős hatósága hat hónapnál nem hosszabb időközönként jelentést nyújt be az értékelésről a Bizottságnak. A Bizottság az időközi jelentés tartalmáról tájékoztatja a többi tagállamot. Amennyiben nem kap időközi jelentést, a Bizottság felkérheti a tagállamot a próbaüzem felfüggesztésére.

12.8.6.

Amennyiben valamely jelentés alapján a Bizottság megítélése szerint kétséges, hogy a próba alá vetett átvizsgálási módszer megfelelő garanciát nyújt-e arra, hogy az uniós légi közlekedés védelmének általános szintje változatlan marad, a Bizottság tájékoztatja a tagállamot, hogy a próbát mindaddig fel kell függeszteni, amíg ilyen garancia nem áll rendelkezésre.

12.8.7.

Egy értékelés időtartama semmilyen esetben sem haladhatja meg a harminc hónapot.

12.9. ROBBANÓANYAG-KERESŐ KUTYÁK

12.9.1. Általános elvek

12.9.1.1.

A robbanóanyag-kereső kutyának (EDD) képesnek kell lennie egy meghatározott mennyiségnél több robbanóanyag érzékelésére és a robbanóanyag jelenlétének jelzésére.

12.9.1.2.

Az érzékelését nem befolyásolhatja a robbanóanyag alakja, helye vagy iránya.

12.9.1.3.

A robbanóanyag-kereső kutya passzív válasz formájában jelzi a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 12-D. függelékében felsorolt robbanóanyagok jelenlétét.

12.9.1.4.

A robbanóanyag-kereső kutya és vezetője akkor vehető igénybe átvizsgálás céljára, ha külön-külön és mint team is megszerezték az erre vonatkozó jóváhagyást.

12.9.1.5.

A robbanóanyag-kereső kutya és a kutyavezető alapkiképzésen, majd szinten tartó képzéseken vesznek részt a szükséges kompetenciák megszerzése és fenntartása, és adott esetben új kompetenciák elsajátítása érdekében.

12.9.1.6.

A robbanóanyag-kereső kutyából és a kutyavezető(k)ből álló robbanóanyag-kereső kutyás team a kiképzés sikeres teljesítése után kaphatja meg a jóváhagyást.

12.9.1.7.

A robbanóanyag-kereső kutyás team jóváhagyására a C(2015) 8005 végrehajtási határozat 12-E. és 12-F. függelékével összhangban a felelős hatóság vagy az e hatóság nevében eljáró szerv jogosult. A felelős hatóság engedélyezheti egy másik tagállam felelős hatósága által kiképzett és/vagy jóváhagyott robbanóanyag-kereső kutyás teamek alkalmazását és bevetését, feltéve, hogy e melléklet 12-P. függelékének megfelelően hivatalosan megállapodott a jóváhagyó hatósággal az e melléklet 12.9. pontjában foglalt valamennyi követelmény teljesítésének biztosításával kapcsolatos szerepekről és felelősségi körökről. Ilyen megállapodás hiányában az e melléklet 12.9. pontjában foglalt valamennyi követelmény teljesítéséért azon tagállam felelős hatósága tartozik teljeskörű felelősséggel, amelynek területén a robbanóanyag-kereső kutyás teamet alkalmazzák és bevetik.

12.9.1.8.

A felelős hatóság jóváhagyását követően a robbanóanyag-kereső kutyás team végezhet védelmi átvizsgálást a kutya szabad hozzáférésén alapuló módszerrel vagy távoli robbanóanyag szagazonosító módszerrel.

12.9.2. A robbanóanyag-kereső kutyákra vonatkozó előírások

12.9.2.1.

A robbanóanyag-kereső kutyák teljesítményére vonatkozó követelményeket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 12-D. függeléke határozza meg.

12.9.2.2.

A személyek, a kézipoggyász, az utasokon kívüli személyek személyes tárgyai, a járművek, a légi járművek, a fedélzeti ellátmány, a repülőtéri készletek és a repülőterek szigorított védelmi területeinek átvizsgálására igénybe vett robbanóanyag-kereső kutyás teamnek teljesítenie kell az 1. érzékelési szabvány előírásait.

12.9.2.3.

A feladott poggyász, a légifuvarozói postai küldemények és anyagok, valamint a légi áru és a postai küldemények átvizsgálására igénybe vett robbanóanyag-kereső kutyás teamnek teljesítenie kell a 2. érzékelési szabvány előírásait.

12.9.2.4.

A távoli robbanóanyag szagazonosító módszerrel történő robbanóanyag-érzékelésre jóváhagyott robbanóanyag-kereső kutyás team kizárólag légi áru átvizsgálására vehető igénybe, vagyis a 2. szabványba tartozó egyéb területeken nem.

12.9.2.5.

A robbanóanyag felderítésére használt robbanóanyag-kereső kutyát annak egyedi azonosításra alkalmas eszközzel kell ellátni.

12.9.2.6.

A robbanóanyag-kereső kutyát robbanóanyag keresése során mindig a kutyával közös munkára jóváhagyott kutyavezetőnek kell kísérnie.

12.9.2.7.

A kutya szabad hozzáférésén alapuló módszerrel történő keresésre jóváhagyott robbanóanyag-kereső kutyához egy kutyavezető tartozik. Egy kutyavezető legfeljebb két robbanóanyag-kereső kutya vezetésére kaphat jóváhagyást.

12.9.2.8.

A távoli robbanóanyag szagazonosító módszerre jóváhagyott robbanóanyag-kereső kutyát legfeljebb két kutyavezető irányíthatja.

12.9.3. A kiképzés követelményei

Kötelező általános képzés

12.9.3.1.

Egy robbanóanyag-kereső kutyás team kiképzése elméleti, gyakorlati és munkahelyi képzési elemekből tevődik össze.

12.9.3.2.

A kiképzés tartalmát a felelős hatóság határozza meg vagy hagyja jóvá. A kutyavezető elméleti képzésének ki kell terjednie a 11.2. pontban azon konkrét terület(ek) átvizsgálására vonatkozóan meghatározott rendelkezésekre, amely(ek) tekintetében a robbanóanyag-kereső kutyás teamet jóváhagyják.

12.9.3.3.

A kiképzést a felelős hatóság vagy a nevében eljáró szerv végzi a 11.5. pont szerinti képesítéssel rendelkező kiképzők közreműködésével.

12.9.3.4.

A robbanóanyag felderítésére kiképzett kutyák csak erre az egy célra vehetők igénybe.

12.9.3.5.

A kiképzés során robbanóanyagot tartalmazó gyakorlóanyagokat kell alkalmazni.

12.9.3.6.

A gyakorlóanyagok kezeléséért felelős személyek megfelelő képzést kapnak annak elkerülése érdekében, hogy az egyes robbanóanyag-szagminták kontaminálódjanak.

A robbanóanyag-kereső kutyás teamek alapkiképzése

12.9.3.7.

A robbanóanyag-kereső kutyás teamek a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 12.9.3. pontjában szereplő kritériumoknak megfelelő alapkiképzésen vesznek részt.

12.9.3.8.

A robbanóanyag-kereső kutyás teamek alapkiképzése magában foglalja a célmunkakörnyezetben zajló gyakorlati képzést is.

A robbanóanyag-kereső kutyás teamek szinten tartó képzése

12.9.3.9.

A robbanóanyag-kereső kutyák és a kutyavezetők szinten tartó képzésen vesznek részt, külön-külön és teamként is.

12.9.3.10.

A szinten tartó képzés célja az alapkiképzés során elsajátított kompetenciák szinten tartása, valamint a védelem területén bekövetkező fejleményeknek megfelelő kompetenciák kialakítása.

12.9.3.11.

A robbanóanyag-kereső kutyás teamek szinten tartó képzésére legalább hathetes időközönként sor kerül. E képzés időtartama hathetes időszakonként legalább négy óra.

12.9.3.12.

A 11. pont nem alkalmazandó, ha a robbanóanyag-kereső kutya legalább heti rendszerességgel részt vesz a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 12-D. függelékében felsorolt valamennyi anyag felismerését célzó kiképzésben.

A robbanóanyag-kereső kutyás teamek kiképzésének nyilvántartása

12.9.3.13.

A robbanóanyag-kereső kutyák és a kutyavezetők alap- és szinten tartó kiképzéséről egyaránt nyilvántartást kell vezetni legalább az alkalmazásukról szóló szerződés időtartama alatt; és a nyilvántartást kérésre a felelős hatóság rendelkezésre kell bocsátani.

A robbanóanyag-kereső kutyás teamek műveleti kiképzése

12.9.3.14.

A robbanóanyag-kereső kutya átvizsgálási feladatokra való alkalmazása során műveleti kiképzésben is részesül a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 12-D. függelékében előírt teljesítmény fenntartása érdekében.

12.9.3.15.

A műveleti kiképzésre az alkalmazás időtartama alatt folyamatosan és véletlenszerű alapon kerül sor, és célja a robbanóanyag-kereső kutya felderítési teljesítményének mérése jóváhagyott gyakorló anyagok segítségével.

12.9.4. Jóváhagyási eljárások

12.9.4.1.

A jóváhagyási eljárás során el kell végezni a következő kompetenciák mérését: a)

a robbanóanyag-kereső kutya képes megfelelni a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 12-D. függelékében szereplő, a felderítési teljesítménnyel kapcsolatos követelményeknek; b)

a robbanóanyag-kereső kutya képes passzív válasszal jelezni robbanóanyag jelenlétét; c)

a robbanóanyag-kereső kutya és a kutyavezető képesek hatékony csapatmunkát végezni; d)

a kutyavezető képes a robbanóanyag-kereső kutya megfelelő vezetésére, a kutya jelzéseinek megfelelő értelmezésére, illetve megfelelően reagál abban az esetben, ha a kutya robbanóanyag jelenlétét jelzi.

12.9.4.2.

A jóváhagyási eljárás során a robbanóanyag-kereső kutyás team valamennyi alkalmazási területének megfelelő szimulációt kell végezni.

12.9.4.3.

A robbanóanyag-kereső kutyás team csak olyan terület vonatkozásában kaphat jóváhagyást, amelyen sikeresen teljesítette a kiképzést.

12.9.4.4.

A jóváhagyási eljárások a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 12-E. és 12-F. függelékével összhangban zajlanak.

12.9.4.5.

Egy jóváhagyás érvényessége legfeljebb 12 hónap lehet.

12.9.5. Minőségbiztosítás

12.9.5.1.

A robbanóanyag-kereső kutyás teameket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 12-G. függelékében meghatározott minőségbiztosítási intézkedéseknek kell alávetni.

12.9.6. Átvizsgálási módszertan

További részletes követelményeket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat tartalmaz.

12.10. FÉMÉRZÉKELŐ ESZKÖZÖK

A fémérzékelő eszközök használatára vonatkozó részletes rendelkezéseket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12.11. BIZTONSÁGI SZKENNEREK

12.11.1. Általános elvek

A biztonsági szkenner olyan, személyek átvizsgálásra szolgáló rendszer, amely képes a fémanyagú és a nem fémanyagú, az emberi bőrtől különböző, egy személy testén vagy ruházatában elhelyezett tárgyak érzékelésére.

Az olyan biztonsági szkenner, amely képének elemzését személy végzi, olyan észlelőrendszerrel működhet, amely képet alkot a vizsgált személy testéről, hogy ezt a képet a képelemzést végző személy megvizsgálja annak megállapítása céljából, hogy a vizsgált személy testén nincs-e elhelyezve fémanyagú vagy nem fémanyagú, az emberi bőrtől különböző tárgy. Amennyiben a képelemzést végző személy ilyen tárgyat észlel, annak elhelyezkedését további vizsgálat céljából közli az átvizsgálást végző személlyel. Ebben az esetben úgy kell tekintetni, hogy a képelemzést végző személy az észlelőrendszer szerves részét képezi.

Az automatikus fenyegetésészlelést alkalmazó biztonsági szkenner olyan észlelőrendszerrel működhet, amely automatikusan felismeri a vizsgált személy testén elhelyezett fémanyagú vagy nem fémanyagú, az emberi bőrtől különböző anyagú tárgyat. Amennyiben a rendszer ilyen tárgyat észlel, annak elhelyezkedését pálcikafigurán jelzi az átvizsgálást végző személy részére.

A biztonsági szkennernek az alábbi előírásokat kell teljesítenie ahhoz, hogy azt utasok átvizsgálására lehessen alkalmazni:

a) képes egyesével vagy akár más tárgyakkal együttesen érzékelni és riasztással jelezni legalább bizonyos meghatározott fémanyagú és nem fémanyagú tárgyakat, köztük robbanóanyagokat;

b) a tárgy helyzetétől és irányától függetlenül érzékeli a tárgyat;

c) olyan kijelzővel rendelkezik, amely mutatja, hogy a berendezés működik-e;

d) úgy helyezkedik el, hogy működését interferenciaforrás ne befolyásolja;

e) megfelelő működését napi rendszerességgel ellenőrizik;

f) a gyártó által kiadott üzemeltetési útmutatónak megfelelően használják.

Az utasok átvizsgálására használt biztonsági szkennereket a Tanács 1999/519/EK ajánlásával ( 28 ) és az Európai Parlament és a Tanács 2013/35/EU irányelvével ( 29 ) összhangban kell használni.

12.11.2. A biztonsági szkennerekre vonatkozó előírások

A biztonsági szkennerek teljesítményére vonatkozó követelményeket a "CONFIDENTIEL UE" minősítéssel ellátandó 12-K. függelék állapítja meg, amelyet az (EU, Euratom) 2015/444 határozattal összhangban kell kezelni.

E rendelet hatálybalépésétől fogva minden biztonsági szkennernek meg kell felelnie a 12-K. függelékben meghatározott előírásoknak.

12.11.2.1.

Valamennyi biztonsági szkennernek meg kell felelnie az 1. szabványnak.

Az 1. szabvány 2022. január 1-jén hatályát veszti.

12.11.2.2.

A 2. szabványt a 2019. január 1-jétől üzembe helyezett biztonsági szkennerekre kell alkalmazni.

12.11.2.3.

A 2.1. szabvány a 2021. január 1-jétől üzembe helyezett biztonsági szkennerekre alkalmazandó.

12.12. LÁBBELIVIZSGÁLÓ BERENDEZÉSEK

12.12.1. Általános elvek

12.12.1.1.

A lábbelivizsgáló fémérzékelő berendezéseknek (SMD) képesnek kell lenniük érzékelni és riasztással jelezni legalább bizonyos meghatározott fémtárgyakat, akár egyet, akár többet.

12.12.1.2.

A lábbelibe rejtett robbanóanyagokat felderítő eszközöknek (SED) képesnek kell lenniük érzékelni és riasztással jelezni legalább bizonyos meghatározott robbanóanyagokat.

12.12.1.3.

A lábbeliben található fémek vagy robbanóanyagok helyzete és iránya nem befolyásolhatja az említett berendezések és eszközök (SMD és SED) általi érzékelést.

12.12.1.4.

Az ilyen berendezéseket és eszközöket szilárd alapra kell elhelyezni.

12.12.1.5.

Rendelkezniük kell olyan kijelzővel, amely mutatja, hogy éppen működnek-e.

12.12.1.6.

Az érzékenységi beállításaik megváltoztatását lehetővé tevő kezelőfelületnek védettnek kell lennie, és csak az arra jogosult személyek számára lehetnek hozzáférhetők.

12.12.1.7.

A lábbelivizsgáló fémérzékelő berendezésnek fémtárgy érzékelésekor legalább a 12.12.1.1. pontban említetteknek megfelelő látható és hallható jelzést kell adnia. Mindkét jelzésnek érzékelhetőnek kell lennie egy méter távolságból is.

12.12.1.8.

A lábbelibe rejtett robbanóanyagokat felderítő eszköznek robbanóanyag érzékelésekor legalább a 12.12.1.2. pontban említetteknek megfelelő látható és hallható jelzést kell adnia. Mindkét jelzésnek érzékelhetőnek kell lennie egy méter távolságból is.

12.12.2. A lábbelivizsgáló fémérzékelő berendezésekre (SMD) vonatkozó előírások

12.12.2.1.

A lábbelivizsgáló fémérzékelő berendezésekre két műszaki szabvány vonatkozik. Az e szabványokra vonatkozó részletes előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12.12.2.2.

A kizárólag az utasoktól különböző személyek átvizsgálására használt lábbelivizsgáló fémérzékelő berendezéseknek meg kell felelniük legalább az 1. szabványnak.

12.12.2.3.

Az utasok átvizsgálására használt lábbelivizsgáló fémérzékelő berendezéseknek a 2. szabványnak kell megfelelniük.

12.12.2.4.

A lábbelivizsgáló fémérzékelő berendezéseknek a lábbelit alátámasztó felület szintjétől legalább 35 cm magasságig képesnek kell lenniük megállapítani a fémérzékelő kapuk által leadott riasztás okát.

12.12.3. A lábbelibe rejtett robbanóanyagokat felderítő eszközökre (SED) vonatkozó előírások

12.12.3.1.

Az e szabványra vonatkozó részletes előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12.13. AUTOMATIZÁLT TILTOTT TÁRGY FELISMERŐ (APID) SZOFTVER

12.13.1. Általános elvek

12.13.1.1.

Az automatizált tiltott tárgy felismerő (APID) szoftvernek képesnek kell lennie érzékelni és riasztással jelezni a poggyászban vagy más szállítmányokban található tiltott tárgyakat.

12.13.2. Az APID szoftverre vonatkozó előírások

12.13.2.1.

Az APID szoftverre három műszaki szabvány vonatkozik. Az e szabványokra vonatkozó részletes előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12.14. ROBBANÓGŐZ-FELDERÍTŐ ESZKÖZÖK (EVD)

12.14.1. Általános elvek

12.14.1.1.

A robbanógőz-felderítő eszköznek (EVD) képesnek kell lennie a levegőből való mintavételre, valamint az összegyűjtött minták elemzésére gőzök, aeroszolok és/vagy robbanóanyagok és azokhoz kapcsolódó anyagok jelenlétére utaló, levegőben lévő részecskék tekintetében.

Ha a mintában nyomokban jelen vannak robbanóanyagok és azokhoz kapcsolódó anyagok, a robbanógőz-felderítő eszköznek ezt riasztással jeleznie kell.

12.14.1.2.

A robbanógőz-felderítő eszközzel történő átvizsgálásra az alábbi követelményeket kell alkalmazni: a)

A robbanógőz-felderítő eszközt csak olyan környezetben és arra a célra szabad használni, amelyben/amelyre az eszköz használata jóváhagyott, azaz az alábbiak átvizsgálása esetén: - utasok és az utasoktól különböző személyek (EVD-PX); - kézipoggyász (EVD-CB); - feladott poggyász (EVD-HB); - légi áruk és postai küldemények, légifuvarozói postai küldemények és légifuvarozói anyagok, fedélzeti ellátmány és repülőtéri készletek (EVD-CS); b)

fogyóeszközök nem használhatók fel a gyártó ajánlásaiban megszabottakon túlmenően, vagy ha a fogyóeszköz teljesítménye a használat során láthatóan romlik.

12.14.2. A robbanógőz-felderítő eszközökre vonatkozó előírások

12.14.2.1.

A feladott poggyász, a légi áruk és postai küldemények, a légifuvarozói postai küldemények és légifuvarozói anyagok, a fedélzeti ellátmány és a repülőtéri készletek átvizsgálására használt robbanógőz-felderítő eszközöknek meg kell felelniük legalább az 1. szabványnak.

12.14.2.2.

Az utasok vagy az utasoktól különböző személyek, valamint a kézipoggyász átvizsgálására használt robbanógőz-felderítő eszközöknek meg kell felelniük legalább a 3. szabványnak.

12.14.2.3.

Az e szabványokra vonatkozó részletes előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12-A. FÜGGELÉK

A fémérzékelő kapuk és a lábbelivizsgáló fémérzékelő berendezések teljesítményére vonatkozó részletes előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12-B. FÜGGELÉK

A robbanóanyag-felderítő eszközök teljesítményére vonatkozó részletes előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12-C. FÜGGELÉK

A folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálására szolgáló berendezések teljesítményére vonatkozó részletes előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12-D. FÜGGELÉK

A robbanóanyag-kereső kutyák teljesítményére vonatkozó részletes előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12-E. FÜGGELÉK

A robbanóanyag-kereső kutyák jóváhagyására vonatkozó részletes előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12-F. FÜGGELÉK

A robbanóanyag-kereső kutyák jóváhagyási eljárásában tesztelendő területekre és a tesztelési körülményekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12-G. FÜGGELÉK

A robbanóanyag-kereső kutyákkal kapcsolatos részletes minőségbiztosítási előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12-H. FÜGGELÉK

A kutya szabad hozzáférésén alapuló módszerrel dolgozó robbanóanyag-kereső kutyák alkalmazásának módszertani szabványaira vonatkozó részletes előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12-I. FÜGGELÉK

A távoli robbanóanyag szagazonosító módszerrel dolgozó robbanóanyag-kereső kutyák alkalmazásának módszertani szabványaira vonatkozó részletes előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12-J. FÜGGELÉK

A fémérzékelő eszközök teljesítményére vonatkozó részletes előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12-K. FÜGGELÉK

A biztonsági szkennerek teljesítményére vonatkozó részletes előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12-L. FÜGGELÉK

A robbanóanyagnyom-felderítő eszközök teljesítményére vonatkozó részletes előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

12-M. FÜGGELÉK

Az automatizált tiltott tárgy felismerő szoftver teljesítménykövetelményeire vonatkozó részletes rendelkezéseket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat határozza meg.

12-N. FÜGGELÉK

A lábbelibe rejtett robbanóanyagokat felderítő eszközök (SED) teljesítménykövetelményeire vonatkozó részletes rendelkezéseket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat határozza meg.

12-O. FÜGGELÉK

A robbanógőz-felderítő eszközök (EVD) teljesítménykövetelményeire vonatkozó részletes rendelkezéseket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat határozza meg.

12-P. FÜGGELÉK

A ROBBANÓANYAG-KERESŐ KUTYÁS TEAMEK ALKALMAZÁSÁT TÁMOGATÓ ILLETÉKES HATÓSÁGOK KÖZÖTTI EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS

Ez az egyetértési megállapodás a következő felek között jött létre:

A robbanóanyag-kereső kutyás teamek alkalmazása tekintetében támogatást kapó felelős hatóság:

...

A robbanóanyag-kereső kutyás teamek alkalmazását támogató felelős hatóság(ok):

...

Az alábbi szerepek ( 30 ) annak biztosítása érdekében történő azonosítása tekintetében, hogy a robbanóanyag-kereső kutyás teamek alkalmazása megfeleljen az uniós követelményeknek:

A képzések tartalmának meghatározásáért vagy jóváhagyásáért felelős hatóság:

...

A robbanóanyag-kereső kutyás teamek jóváhagyásáért felelős hatóság:

...

A külső minőség-ellenőrzésért felelős hatóság:

...

A következő érvényességi időre:

Dátum:

Aláírások:

( 1 ) A Bizottság 272/2009/EK rendelete (2009. április 2.) a polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről (HL L 91., 2009.4.3., 7. o.).

( 2 ) A Bizottság C(2015) 8005 final végrehajtási határozata a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett információkat tartalmazó, a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról és a 2010. április 13-i C(2010) 774 határozat hatályon kívül helyezéséről.

( 3 ) A Bizottság 1254/2009/EU rendelete (2009. december 18.) a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő feltételek meghatározásáról (HL L 338., 2009.12.19., 17. o.).

( 4 ) Mivel Izland nem tartozik az Unió vámterületéhez, e melléklet 6.8.7. pontja alkalmazásában Izland harmadik országnak tekintendő.

( 5 ) A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

( 7 ) A Bizottság 2009. augusztus 5-i 748/2009/EK rendelete a 2006. január 1-jén vagy azt követően a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének jegyzéke értelmében légiközlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők listájáról és az egyes légijármű-üzemeltetőkhöz igazgatási célból rendelt tagállamok megállapításáról (HL L 219., 2009.8.22., 1. o.).

( 8 ) A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).

( 9 ) Izlandi légi fuvarozóknak, üzemeltetőknek és jogalanyoknak a C(2015) 8005 végrehajtási határozat mellékletének 6.7.3. és 6.7.4. pontját kell alkalmazniuk.

( 10 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 300/2008/EK rendelete a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 97., 2008.4.9., 72. o.).

( 11 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 300/2008/EK rendelete a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 97., 2008.4.9., 72. o.).

( 12 ) A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

( 13 ) Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

( 14 ) Ezen az ellenőrzőlistán az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áruk, légipostai küldemények vagy légi járművek alatt az EU, valamint Izland, Norvégia és Svájc területére szállítandó légi áruk, légipostai küldemények vagy légi járművek értendők.

( 15 ) Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

( 16 ) Ezen az ellenőrzőlistán az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áruk, légipostai küldemények vagy légi járművek alatt az EU, valamint Izland, Norvégia és Svájc területére szállítandó légi áruk, légipostai küldemények vagy légi járművek értendők.

( 17 ) Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

( 18 ) Ezen az ellenőrzőlistán az EU vagy az EGT területére szállítandó légi áruk, légipostai küldemények vagy légi járművek alatt az EU, valamint Izland, Norvégia és Svájc területére szállítandó légi áruk, légipostai küldemények vagy légi járművek értendők.

( 19 ) Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 97., 2008.4.9., 72. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj).

( 20 ) A Bizottság (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelete (2015. november 5.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról (HL L 299., 2015.11.14., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj).

( 21 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 300/2008/EK rendelete a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 97., 2008.4.9., 72. o.).

( 22 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 300/2008/EK rendelete a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 97., 2008.4.9., 72. o.).

( 23 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 300/2008/EK rendelete a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 97., 2008.4.9., 72. o.).

( 24 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/681 irányelve (2016. április 27.) az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról (HL L 119., 2016.5.4., 132. o.).

( 25 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

( 26 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 765/2008/EK rendelete az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

( 27 ) A Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozata (2015. március 13.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).

( 28 ) A Tanács 1999. július 12-i 1999/519/EK ajánlása a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz-300 GHz) korlátozásáról (HL L 199., 1999.7.30., 59. o.).

( 29 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/35/EU irányelve a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (20. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) és a 2004/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 179., 2013.6.29., 1. o.).

( 30 ) Ez az egyetértési megállapodás szükség szerint további részletekkel egészíthető ki és módosítható a felelős hatóságok szerepeinek meghatározása, valamint az egyetértési megállapodás alkalmazási körének meghatározása érdekében.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R1998 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R1998&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02015R1998-20240526 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02015R1998-20240526&locale=hu

Tartalomjegyzék