Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

485/2022. (XI. 30.) Korm. rendelet

a szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működéséről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) tekintettel a szociális szolgáltatások nyújtásával, valamint a gyermekjóléti alapellátás biztosításával összefüggő, jogszabályban előírt rendelkezéseket az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A nappali ellátás, a szakosított ellátás, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, valamint a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak biztosítása során

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (3) bekezdésében,

b) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Sznyr.),

c) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet),

d) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben (a továbbiakban: SZCSM rendelet),

e) a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet), valamint

f) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendeletben

meghatározott személyi és tárgyi feltételektől a fenntartó döntése alapján - az ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül - el lehet térni.

(2) A szociális alapszolgáltatás, a szakosított ellátás, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, valamint a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak fenntartója - az ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül -

a) az erre a célra korábban nem szolgáló épületet, épületrészt vonhat be a szolgáltatásba,

b) több ingatlanban nyújtott szolgáltatás esetén azokat a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szolgáltatás helyéül szolgáló egyik épületben vonhatja össze,

c) szolgáltatását a más fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett, azonos szolgáltatása helyéül szolgáló épületében nyújthatja.

(3) A gyermekek esélynövelő szolgáltatásait működtető fenntartó a szolgáltatást köznevelési intézmény feladatellátása helyéül szolgáló épületben is nyújthatja, ha az a köznevelési intézmény alapfeladatai ellátását nem akadályozza, és ahhoz a köznevelési intézmény vezetője előzetesen hozzájárult.

3. § (1) A fenntartó a 2. § (2) bekezdése szerinti változást - ide nem értve a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést vagy adatmódosítást nem igénylő változást - annak bekövetkezését megelőzően legalább tíz nappal bejelenti a területileg illetékes működést engedélyező szervnek.

(2) A szakosított ellátás, a gyermekek átmeneti otthona és a családok átmeneti otthona fenntartója a szolgáltatás megszüntetésére irányuló szándékát a szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlésének kérelmezését legalább két hónappal megelőzően írásban bejelenti az érintett ellátottaknak, törvényes képviselőiknek, a területileg illetékes működést engedélyező szervnek, az érdekképviseleti fórumnak és az ellátotti önkormányzatnak.

(3) A működést engedélyező szerv a (2) bekezdés szerinti bejelentésről haladéktalanul értesíti az ellátásra köteles helyi önkormányzatot, az állami fenntartó megyei kirendeltségét, a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságát, valamint az ellátottjogi, illetve gyermekjogi képviselőt.

4. § A szolgáltatás 2. § (1) bekezdése szerinti működtetése a fenntartó központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultságát nem érinti.

5. § (1) Ha a fenntartó a szolgáltatásba korábban erre a célra nem szolgáló épületet, épületrészt vagy ideiglenes elhelyezést biztosító, ellátási célokra szolgáló helyszínt von be, és a változás a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést vagy adatmódosítást tesz szükségessé, a működőképesség veszélyeztetettségének indokolása mellett kérelmezi a bejegyzést vagy adatmódosítást is.

(2) A működést engedélyező szerv az (1) bekezdés szerinti kérelemről huszonegy napon belül dönt, azzal, hogy

a) szociális szolgáltatások esetén csak az SZCSM rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont ba) alpontjában, c) pont ca) alpontjában, valamint 15. § (7) bekezdésében,

b) gyermekjóléti alapellátások esetén - a c) pont szerinti kivétellel - csak az NM rendelet 4/C. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában és 4/C. § (7) bekezdésében,

c) a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai esetén csak az EMMI rendelet 8. § (1) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében

foglaltakat kell vizsgálnia.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti eljárásban a finanszírozási rendszerbe való befogadásra irányuló szakhatósági eljárást nem kell lefolytatni, e rendelet erejénél fogva befogadottnak minősül a szolgáltatói nyilvántartásba már befogadottként bejegyzett férőhelyszám, ellátotti létszám vagy feladatmutató.

(4) A (2) bekezdés szerinti eljárásokban közreműködő szakhatóság ügyintézési határideje tíz nap.

(5) A 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetet címváltozásnak kell tekinteni, azzal, hogy a működést engedélyező szerv a kérelemről nyolc napon belül dönt.

(6) Az e rendelet szerinti eljárásokra az Sznyr. 29. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

6. § Ha a szakosított ellátás, a gyermekek átmeneti otthona vagy a családok átmeneti otthona fenntartója a veszélyhelyzet ideje alatt, a veszélyhelyzetből fakadó okra hivatkozással a finanszírozási rendszerbe már befogadott férőhelyszámát vagy annak egy részét törölteti a szolgáltatói nyilvántartásból, és a törlésről szóló döntés véglegessé válásától számított két éven belül a szolgáltatást újra nyújtani kívánja, a törölt férőhelyszámmal megegyező férőhelyszám ismételten befogadásra kerül azonos fenntartó vagy jogutódja részére.

7. § A területileg illetékes működést engedélyező szerv a 2. §, a 3. § (2) bekezdése és az 5. § (1) bekezdése szerinti esetben a bejelentést követő öt napon belül, a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést vagy adatmódosítást igénylő változás esetén a kérelem beérkezését követő és az eljárásban hozott döntés véglegessé válását követő öt napon belül tájékoztatja a szociálpolitikáért felelős minisztert a fenntartó és az engedélyes megnevezéséről, címéről, a változás tartalmáról és annak időpontjáról.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2023. április 30-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök