485/2022. (XI. 30.) Korm. rendelet

a szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működéséről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) tekintettel a szociális szolgáltatások nyújtásával, valamint a gyermekjóléti alapellátás biztosításával összefüggő, jogszabályban előírt rendelkezéseket az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A nappali ellátás, a szakosított ellátás, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, valamint a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak biztosítása során

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (3) bekezdésében,

b) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Sznyr.),

c) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet),

d) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben (a továbbiakban: SZCSM rendelet),

e) a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet), valamint

f) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendeletben

meghatározott személyi és tárgyi feltételektől a fenntartó döntése alapján - az ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül - el lehet térni.

(2) A szociális alapszolgáltatás, a szakosított ellátás, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, valamint a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak fenntartója - az ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül -

a) az erre a célra korábban nem szolgáló épületet, épületrészt vonhat be a szolgáltatásba,

b) több ingatlanban nyújtott szolgáltatás esetén azokat a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szolgáltatás helyéül szolgáló egyik épületben vonhatja össze,

c) szolgáltatását a más fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett, azonos szolgáltatása helyéül szolgáló épületében nyújthatja.

(3) A gyermekek esélynövelő szolgáltatásait működtető fenntartó a szolgáltatást köznevelési intézmény feladatellátása helyéül szolgáló épületben is nyújthatja, ha az a köznevelési intézmény alapfeladatai ellátását nem akadályozza, és ahhoz a köznevelési intézmény vezetője előzetesen hozzájárult.

3. § (1) A fenntartó a 2. § (2) bekezdése szerinti változást - ide nem értve a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést vagy adatmódosítást nem igénylő változást - annak bekövetkezését megelőzően legalább tíz nappal bejelenti a területileg illetékes működést engedélyező szervnek.

(2) A szakosított ellátás, a gyermekek átmeneti otthona és a családok átmeneti otthona fenntartója a szolgáltatás megszüntetésére irányuló szándékát a szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlésének kérelmezését legalább két hónappal megelőzően írásban bejelenti az érintett ellátottaknak, törvényes képviselőiknek, a területileg illetékes működést engedélyező szervnek, az érdekképviseleti fórumnak és az ellátotti önkormányzatnak.

(3) A működést engedélyező szerv a (2) bekezdés szerinti bejelentésről haladéktalanul értesíti az ellátásra köteles helyi önkormányzatot, az állami fenntartó megyei kirendeltségét, a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságát, valamint az ellátottjogi, illetve gyermekjogi képviselőt.

4. § A szolgáltatás 2. § (1) bekezdése szerinti működtetése a fenntartó központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultságát nem érinti.

5. § (1) Ha a fenntartó a szolgáltatásba korábban erre a célra nem szolgáló épületet, épületrészt vagy ideiglenes elhelyezést biztosító, ellátási célokra szolgáló helyszínt von be, és a változás a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést vagy adatmódosítást tesz szükségessé, a működőképesség veszélyeztetettségének indokolása mellett kérelmezi a bejegyzést vagy adatmódosítást is.

(2) A működést engedélyező szerv az (1) bekezdés szerinti kérelemről huszonegy napon belül dönt, azzal, hogy

a) szociális szolgáltatások esetén csak az SZCSM rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont ba) alpontjában, c) pont ca) alpontjában, valamint 15. § (7) bekezdésében,

b) gyermekjóléti alapellátások esetén - a c) pont szerinti kivétellel - csak az NM rendelet 4/C. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában és 4/C. § (7) bekezdésében,

c) a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai esetén csak az EMMI rendelet 8. § (1) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében

foglaltakat kell vizsgálnia.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti eljárásban a finanszírozási rendszerbe való befogadásra irányuló szakhatósági eljárást nem kell lefolytatni, e rendelet erejénél fogva befogadottnak minősül a szolgáltatói nyilvántartásba már befogadottként bejegyzett férőhelyszám, ellátotti létszám vagy feladatmutató.

(4) A (2) bekezdés szerinti eljárásokban közreműködő szakhatóság ügyintézési határideje tíz nap.

(5) A 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetet címváltozásnak kell tekinteni, azzal, hogy a működést engedélyező szerv a kérelemről nyolc napon belül dönt.

(6) Az e rendelet szerinti eljárásokra az Sznyr. 29. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

6. § Ha a szakosított ellátás, a gyermekek átmeneti otthona vagy a családok átmeneti otthona fenntartója a veszélyhelyzet ideje alatt, a veszélyhelyzetből fakadó okra hivatkozással a finanszírozási rendszerbe már befogadott férőhelyszámát vagy annak egy részét törölteti a szolgáltatói nyilvántartásból, és a törlésről szóló döntés véglegessé válásától számított két éven belül a szolgáltatást újra nyújtani kívánja, a törölt férőhelyszámmal megegyező férőhelyszám ismételten befogadásra kerül azonos fenntartó vagy jogutódja részére.

7. § A területileg illetékes működést engedélyező szerv a 2. §, a 3. § (2) bekezdése és az 5. § (1) bekezdése szerinti esetben a bejelentést követő öt napon belül, a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést vagy adatmódosítást igénylő változás esetén a kérelem beérkezését követő és az eljárásban hozott döntés véglegessé válását követő öt napon belül tájékoztatja a szociálpolitikáért felelős minisztert a fenntartó és az engedélyes megnevezéséről, címéről, a változás tartalmáról és annak időpontjáról.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2023. április 30-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére