51/2022. (II. 23.) Korm. rendelet

az idősügyi digitalizációs program megvalósításához szükséges adatkezeléssel kapcsolatos, veszélyhelyzet ideje alatt érvényes egyes szabályokról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) IV. Fejezetében foglaltakon túlmenően az Nytv. szerinti nyilvántartást kezelő szerv (a továbbiakban: nyilvántartást kezelő szerv) a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében megvalósuló, az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs program (a továbbiakban: Program) megvalósítása céljából a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § e) pontjában foglalt feladat elősegítése és a Program igénybevételére jogosult célcsoport tagjainak bevonása, a kapcsolattartás elősegítése és a Programban biztosított szolgáltatás nyújtásának megkezdése és folytatása érdekében átadja a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZIN Nonprofit Kft.) részére

a) az e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül azon Magyarországon élő magyar állampolgárságú személyek természetes személyazonosító, valamint érvényes lakcímadatait, akik az adatszolgáltatás időpontjáig betöltötték vagy 2022. december 31-ig betöltik a 65. életévüket (a továbbiakban: Programban részt vevő személy),

b) azon személyek elhalálozásának tényére és idejére vonatkozó adatokat, akiknek az adatai az a) pont szerint átadásra kerültek.

(2) A nyilvántartást kezelő szerv az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást kapcsolati kód alkalmazásával, díjmentesen teljesíti.

(3) A nyilvántartást kezelő szerv 2022. július 1-jétől kapcsolati kód alkalmazásával, rendszeres adatszolgáltatás keretében értesíti a SZIN Nonprofit Kft.-t a Programban részt vevő személy természetes személyazonosító, valamint érvényes lakcímadatairól, elhalálozásának tényéről és idejéről, valamint külföldön történő letelepedéséről.

2. § (1) A SZIN Nonprofit Kft. a Program megvalósításához kapcsolódó feladatai ellátása során, a Program megvalósításának ideje alatt kezeli

a) a Programban részt vevő személy természetes személyazonosító és lakcímadatait, elhalálozás esetén az elhalálozás tényére és idejére vonatkozó adatokat, a külföldön történő letelepedés esetén e tényre vonatkozó adatokat, valamint

b) a Programban részt vevő személy által megjelölt, a Programban való részvételt vállaló kontaktszemélynek a természetes személyazonosító és lakcímadatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti időtartam elteltével, illetve ha a Program keretében nyújtott szolgáltatást a Programban részt vevő személy vagy az általa megjelölt kontaktszemély nem kívánja igénybe venni, illetve a kapcsolattartáshoz a továbbiakban nem járul hozzá az (1) bekezdés szerinti adatokat a SZIN Nonprofit Kft. haladéktalanul törli.

(3) A SZIN Nonprofit Kft. az elhalálozás tényének bejegyzését követően az elhunyt személy (1) bekezdés szerinti adatait a halálesetről történő hivatalos tudomásszerzést követő 60 napig kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

(4) A SZIN Nonprofit Kft. a külföldön történő letelepedésről való hivatalos tudomásszerzést követő 60 napig kezeli a külföldön letelepedett személy (1) bekezdés szerinti adatait, ezt követően haladéktalanul törli.

(5) A SZIN Nonprofit Kft. a Programban részt vevő személyekről és az általuk tett jelzésekről - személyazonosításra alkalmatlan módon - statisztikai adatokat szolgáltat a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter részére.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök