534/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 46. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az örökbefogadás engedélyezéséről szóló határozat véglegessé válásával egyidejűleg a kijelölt gyámhivatal - a határozat számát, keltét és véglegessé válásának dátumát feltüntetve - igazolást állít ki az örökbefogadó szülő részére

a) az apasági szabadság igénybevétele érdekében, a munkáltató részére történő bemutatása céljából, ha a gyermeket házaspár vagy örökbefogadó apa fogadja örökbe, az örökbefogadás tényéről, az örökbefogadott gyermek és az örökbefogadó apa személyazonosító adatairól, vagy

b) a szülői felügyeleti jog egyedül történő gyakorlásának igazolása érdekében, ha a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy."

2. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a következő 199/E. §-sal egészül ki:

"199/E. § (1) Az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 534/2022. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 46. § (8) bekezdés a) pontját a 2023. január 1-jén folyamatban lévő örökbefogadás engedélyezése iránti eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A kijelölt gyámhivatal 2023. január 31-éig hivatalból kiállítja a 46. § (8) bekezdés a) pontja szerinti igazolást az örökbefogadott gyermekre tekintettel az örökbefogadó apa részére, ha az örökbefogadás engedélyezéséről szóló határozat 2022. augusztus 2-a és 2022. december 31-e között vált véglegessé."

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17. § (8) bekezdésében az "az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló rendelet" szövegrész helyébe az "a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény" szöveg lép.

3. A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kinevezéssel egyidejűleg a munkáltatói jogkör gyakorlója a közszolgálati tisztviselőt tájékoztatja:)

"a) az irányadó munkarendről, a napi munkaidő tartamáról, a hét napjairól, amelyekre munkaidő osztható be, a beosztás szerinti napi munkaidő lehetséges kezdő és befejező időpontjáról, a rendkívüli munkaidő lehetséges tartamáról,"

(2) A Vhr. 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kinevezéssel egyidejűleg a munkáltatói jogkör gyakorlója a közszolgálati tisztviselőt tájékoztatja:)

"d) az illetménykifizetés módjáról és gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,"

(3) A Vhr. 8. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kinevezéssel egyidejűleg a munkáltatói jogkör gyakorlója a közszolgálati tisztviselőt tájékoztatja:)

"f) a szolgálati jogviszony megszüntetésének alapvető szabályairól, ideértve a felmentési idő megállapításának szabályait,"

(4) A Vhr. 8. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

(A kinevezéssel egyidejűleg a munkáltatói jogkör gyakorlója a közszolgálati tisztviselőt tájékoztatja:)

"i) a munkáltató által biztosított képzésekre való jogosultságról, a közszolgálati tisztviselőt terhelő továbbképzési kötelezettségről,

j) a hatóság megnevezéséről, amely részére a munkáltató a szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos közterhet megfizeti."

(5) A Vhr. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója az (1) bekezdésben előírt tájékoztatást legkésőbb a kinevezéstől számított hét napon belül írásban is köteles a közszolgálati tisztviselő részére átadni. Az írásbeli tájékoztatás jogszabály vagy belső szabályozás rendelkezésére történő hivatkozással kiegészítve is megadható."

(6) A Vhr. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdésben foglaltak változásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója legkésőbb a változás hatálybalépésének időpontjában köteles írásban tájékoztatni a közszolgálati tisztviselőt. Nem terheli a munkáltatót tájékoztatási kötelezettség, ha a tájékoztatást - a (2) bekezdés szerint - jogszabály vagy belső szabályozás rendelkezésére hivatkozással adta meg."

5. § A Vhr. 5. alcímének címe helyébe a következő alcím cím lép:

"5. A munkáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettség és az atipikus foglalkoztatási formára való áttérés"

6. § A Vhr. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást évente egy alkalommal a közszolgálati tisztviselő is kérheti és - ha ez a tájékoztatásban foglaltak alapján lehetséges - kezdeményezheti a kinevezésének módosítását a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel. A kérelemről a munkáltatói jogkör gyakorlója a kérelem benyújtását követő harminc napon belül indokolással ellátott írásbeli döntést hoz."

7. § A Vhr. 5. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) A közszolgálati tisztviselő gyermeke nyolcéves koráig, valamint a gondozást végző közszolgálati tisztviselő kérheti

a) a munkavégzés helyének módosítását,

b) a munkarendjének módosítását,

c) távmunkavégzésben való foglalkoztatását,

d) részmunkaidőben való foglalkoztatását.

(2) A közszolgálati tisztviselő írásbeli kérelmében köteles megjelölni

a) a kérelmét megalapozó indokokat és

b) az (1) bekezdés szerinti atipikus foglalkoztatásra való áttérés általa javasolt kezdő időpontját.

(3) A közszolgálati tisztviselő kérelmének elfogadásáról vagy elutasításáról a munkáltatói jogkör gyakorlója tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. A kérelem elutasítását a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles írásban megindokolni."

8. § A Vhr. a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § (1) E rendeletnek az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 534/2022. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor szolgálati jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőkre is alkalmazni kell.

(2) A 8. § (1) bekezdés a), d), f), i) és j) pontjában foglaltakról szóló tájékoztatást a Módr. hatálybalépését követő három hónapon belül a közszolgálati tisztviselő írásban kérheti. A munkáltató a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül köteles megadni."

9. § A Vhr. 17. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)

"b) a 8., a 9. és a 10. § az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4-7. és 12. cikkének való megfelelést szolgálja,

c) a 9/A. § a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és a tanácsi irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja."

10. § Hatályát veszti a Vhr. 8. § (1) bekezdés g) pontjában a "valamint" szövegrész.

4. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) A munkavédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal kormánytisztviselője a hatósági ellenőrzésre jogosító önálló munkavégzéshez a kinevezésétől számított hat hónapon belül vizsgát tesz, valamint évenként részt vesz szakmai továbbképzésen.

(2) A vizsgára való felkészítés, a záróvizsga, valamint a vizsgakötelezettség alóli mentesülés részletes szabályait a miniszter vizsgaszabályzatban állapítja meg."

5. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 2. § a) pontjában az "az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló miniszteri rendeletben" szövegrész helyébe az "a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben" szöveg lép.

6. Hatályon kívül helyező rendelkezések

13. § Hatályát veszti

a) az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet,

b) az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet.

7. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék