2/2011. (I. 14.) NGM rendelet

az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - figyelemmel a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 31. §-ában foglaltakra - a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) az álláskeresőként nyilvántartásba vett, illetőleg az ilyen nyilvántartásba vételt kérő személyre, valamint

b)[1] a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban: járási hivatal).

2. § (1)[2] A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 54. § (9) bekezdés d) pontjában meghatározott aktív munkahelykeresőnek az a személy tekinthető, aki 30 napon belül képes és kész munkába állni a járási hivatal által felajánlott megfelelő munkahelyen, vagy az önmaga által talált olyan munkahelyen, ahol a heti munkaidő eléri a legalább 16 órát.

(2)[3]

(3) Az álláskeresőt az Flt. 54. § (14) bekezdés

1. a) pontjában meghatározott esetben az álláskereső kérelmében meghatározott időponttól, de legkorábban a törlés iránti kérelem benyújtásának napjától,

2. b) és f) pontjában meghatározott esetben a változás bekövetkezésének napjától,

3. c) pontjában meghatározott esetben az álláskereső elhalálozását követő naptól,

4. d) és e) pontjában meghatározott esetben a kötelezettség elmulasztásának napjától,

5.[4]

6. h) pontjában meghatározott esetben az egészségkárosodott állapot megállapításának napjától,

7.[5]

kell törölni a nyilvántartásból.

(4) Ha az álláskeresőt az Flt. 54. § (14) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak alapján törölték a nyilvántartásból, újbóli nyilvántartásba vételére csak a törléstől számított 60 nap elteltével kerülhet sor.

(5)[6] Ha más jogszabály az álláskeresőként való nyilvántartás időtartamának mértékét feltételként írja elő, ebbe az időtartamba a járási hivatal által támogatott képzésben történő részvétel időtartamát be kell számítani.

(6) Az Flt. 54. § (9) bekezdés f) pontjában meghatározott munkaerő-piaci programon az európai uniós forrásból megvalósuló programokat is érteni kell.

3. §[7] Az álláskeresőnek a járási hivatallal az Flt. 54. § (9) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos, tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült (helyi és helyközi) utazási költségeit a járási hivatal megtéríti.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[8]

Dr. Matolcsy György s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 45. §-a. Hatályos 2015.04.01.

[2] Módosította a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 46. § a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (IX. 4.) PM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 2019.09.12.

[5] Hatályon kívül helyezte az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Módosította a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 46. § a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[7] Módosította a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 46. § a) és b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.