571/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a-15c. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 17/C. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a 17/B. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 17/B. §)

"9. 5. pont b) alpontja alapján regionális beruházási támogatás és az induló vállalkozás által vidéki térségben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás"

(nyújtható.)

2. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23/B. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére)

"a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 11-45/A. alcím hatálya alá tartozó, az Atr. 2. § 6c. pontja szerinti halászati állami támogatás esetén a 30 000 eurónak, elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a 60 000 eurónak, egyéb esetben pedig az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról."

3. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 24. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alapján)

"g) a 48/A. és az 51-69. alcím szerinti támogatás esetén 2022. december 31-ig"

(lehet támogatási döntést hozni.)

4. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 24. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(E rendelet alapján)

"h) a 41/D. alcím szerinti támogatás esetén 2023. december 31-ig"

(lehet támogatási döntést hozni.)

5. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 85/T. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Nem nyújtható támogatás az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozások számára, ha a támogatás mértékét a forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg. (5) Nem nyújtható támogatás a halászati és az akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozásnak, ha a támogatás a 717/2014/EU rendelet 1. cikk (1) bekezdés a)-k) pontjában említett támogatási kategóriák közé tartozik."

6. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 85/U. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"85/U. § (1) A támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem haladhatja meg a 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységekhez összesen nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 250 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén az e tevékenységekhez összesen nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve -nem haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget."

7. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a) 85/S. § (1) bekezdésében az "az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából" című, 2022/C 131 I/01" szövegrész helyébe az " "Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret" című, 2022/C 426/01" szöveg,

b) 85/S. § (3) bekezdésében a "2022." szövegrész helyébe a "2023." szöveg,

c) 85/S. § (4) bekezdésében a "2023." szövegrész helyébe a "2024." szöveg,

d) 85/T. § (1) bekezdésében a "8-14." szövegrész helyébe a "8-18." szöveg,

e) 85/X. § (4) bekezdésében az "58." szövegrész helyébe a "81." szöveg

lép.

2. Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 239. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"g) 231. § (1) bekezdés i) pontja "Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret" című, 2022/C 426/01. számú európai bizottsági közlemény"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék