32014R0717[1]

A Bizottság 717/2014/EU rendelete ( 2014. június 27. ) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

A BIZOTTSÁG 717/2014/EU RENDELETE

(2014. június 27.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

1. cikk

Hatály

E rendelet a halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozásoknak odaítélt támogatásokra vonatkozik a következők kivételével:

a) olyan támogatás, amelynek összegét a piacon beszerzett vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján állapították meg;

b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

c) az importáru helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;

d) halászhajók vásárlásához nyújtott támogatás;

e) halászhajók főhajtóműveinek vagy kiegészítő hajtóműveinek korszerűsítéséhez vagy cseréjéhez nyújtott támogatás;

f) a halászhajó halászati kapacitásának növelését célzó műveletekre vagy halfelderítési képességének növelését célzó berendezésekre irányuló támogatás;

g) új halászhajók építéséhez vagy halászhajók behozatalához nyújtott támogatás;

h) a halászati tevékenységek végleges vagy ideiglenes szüneteltetésére irányuló támogatás, kivéve az (EU) 2021/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *1 ) 20. és 21. cikkében rögzített feltételeket teljesítő támogatást;

i) a felderítő halászatra irányuló támogatás;

j) vállalkozás tulajdonjogának átadására irányuló támogatás;

k) közvetlen újratelepítésre irányuló támogatás, kivéve abban az esetben, ha azt valamely uniós jogi aktus állományvédelmi intézkedésként kifejezetten előírja, illetve kísérleti újratelepítés esetén.

E rendelet alkalmazásában az (1) bekezdés d)-g) pontja nem alkalmazandó a Szerződés 349. cikkében említett legkülső uniós régiókban található vállalkozásokra a 12 méternél rövidebb hajók tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

"halászati és akvakultúra-termékek" : az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 5. cikkének a) és b) pontjában meghatározott termékek;

b)

"halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállítása" : a vízi élőlények halászatával, tartásával vagy tenyésztésével kapcsolatos minden művelet, valamint a gazdaságban vagy a fedélzeten végzett olyan tevékenységek, amelyek az állat vagy növény első eladásra való előkészítéséhez szükségesek, beleértve a darabolást, a filézést vagy a fagyasztást, továbbá a viszonteladók vagy feldolgozók részére történő első értékesítés;

c)

"halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása" : minden olyan művelet, beleértve a kezelést és az átalakítást, amelyet a kirakodás - vagy az akvakultúra esetében a lehalászás - időpontját követően végeznek és feldolgozott terméket eredményez, valamint a feldolgozott termék forgalmazása.

d)

"a Szerződés 349. cikkében említett legkülső uniós régiókban található vállalkozások" : olyan vállalkozások, amelyek bejegyzésének fő helye a Szerződés 349. cikkében említett legkülső régióban található, és ott aktívak.

"Egy és ugyanazon vállalkozás": e rendelet alkalmazásában valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbiak közül legalább egy kapcsolat áll fenn:

a) egy vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai által birtokolt szavazati jogok többségével;

b) a vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét;

c) a vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően;

d) egy vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül irányítja az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét.

Az egy vagy több másik vállalkozáson keresztül az első albekezdés a)-d) pontjában említett kapcsolatok egyikével rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

3. cikk

Csekély összegű támogatás

A több részletben kifizetett támogatást a támogatás odaítélésének időpontjára számított jelenértékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta.

4. cikk

A bruttó támogatási egyenérték kiszámítása

A hitelekből álló támogatást átlátható csekély összegű támogatásként kell kezelni, amennyiben:

a) a kedvezményezett nem áll kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt, és a nemzeti jog szerint nem is felel meg azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá lenne vonható. Nagyvállalkozások esetében a kedvezményezettnek legalább B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetben kell lennie; valamint

b) a 3. cikk (2) bekezdése szerinti intézkedések esetében legalább a hitel 50 %-ára biztosíték nyújt fedezetet, továbbá a hitel összege vagy 150 000 EUR ötéves lejárati idővel, vagy 75 000 EUR tízéves lejárati idővel, vagy a 3. cikk (2a) bekezdése szerinti intézkedések esetében legalább a hitel 50 %-ára biztosíték nyújt fedezetet, továbbá a hitel összege vagy 200 000 EUR ötéves lejárati idővel, vagy 100 000 EUR tízéves lejárati idővel; amennyiben a hitel összege a fentieknél alacsonyabb, vagy amennyiben azt 5, illetve 10 évnél rövidebb időtartamra nyújtják, bruttó támogatási egyenértékét a csekély összegű támogatásra vonatkozóan a 3. cikk (2) vagy (2a) bekezdésében meghatározott felső határok arányos részeként kell kiszámítani; vagy

c) a bruttó támogatási egyenértéket a támogatás odaítélésekor érvényes referencia-kamatláb alapján számították ki.

A hitelgaranciákból álló támogatást átlátható csekély összegű támogatásként kell kezelni, amennyiben:

a) a kedvezményezett nem áll kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt, és a nemzeti jog szerint nem is felel meg azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá lenne vonható. Nagyvállalkozások esetében a kedvezményezettnek legalább B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetben kell lennie; valamint

b) a 3. cikk (2) bekezdése szerinti intézkedések esetében a kezességvállalás nem haladja meg az alapul szolgáló hitel 80 %-át, továbbá a hitelgarancia összege nem haladja meg a 225 000 EUR-t és lejárati ideje 5 év, vagy a hitelgarancia összege nem haladja meg a 112 500 EUR-t és a lejárati ideje 10 év, vagy a 3. cikk (2a) bekezdése szerinti intézkedések esetében a kezességvállalás nem haladja meg a hozzá kapcsolódó hitel 80 %-át, továbbá a hitelgarancia összege nem haladja meg a 300 000 EUR-t és a lejárati ideje 5 év, vagy a hitelgarancia összege nem haladja meg a 150 000 EUR-t és a lejárati ideje 10 év; amennyiben a hitelgarancia ezeknél az összegeknél alacsonyabb összegnek felel meg, vagy azt 5, illetve 10 évnél rövidebb időtartamra nyújtják, bruttó támogatási egyenértékét a csekély összegű támogatásra vonatkozóan a 3. cikk (2) vagy (2a) bekezdésében meghatározott felső határ arányos részeként kell kiszámítani; vagy

c) a bruttó támogatási egyenérték a bizottsági közleményben meghatározott mentesülési díjak alapján került kiszámításra; vagy

d) a program végrehajtását megelőzően i. a garanciák bruttó támogatási egyenértékének kiszámítására használt módszert valamely másik, állami támogatásokról szóló, az adott időpontban hatályos bizottsági rendelet alapján bejelentették a Bizottságnak, és azt a Bizottság a kezességvállalásokról szóló közleménnyel vagy az azt felváltó valamely közleménnyel összhangban levőként elfogadta, és ii. az említett módszer kifejezetten e rendelet alkalmazásával összefüggésben foglalkozik a kérdéses garanciák és a szóban forgó, alapul szolgáló tranzakciók típusaival.

5. cikk

Támogatáshalmozás

6. cikk

Ellenőrzés

A 3. cikk (2a) bekezdése szerinti támogatást nyújtó valamennyi tagállamnak rendelkeznie kell a csekély összegű támogatások központi nyilvántartásával, amely teljeskörűen tartalmazza a tagállam bármely hatósága által odaítélt valamennyi csekély összegű támogatással kapcsolatos információkat. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó attól a pillanattól fogva, hogy a nyilvántartás három pénzügyi évet átfogó időszakot ölel fel.

7. cikk

Átmeneti rendelkezések

8. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás időtartama

Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet 2029. december 31-ig alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A 3. cikk (3) bekezdésében említett, az egyes tagállamokra vonatkozó korlátok

(EUR-ban)
TagállamA halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatások maximális halmozott összegei tagállamonként (1)
Belgium4 496 000
Bulgária760 118
Csehország1 208 000
Dánia20 688 000
Németország22 208 000
Észtország1 572 000
Írország11 969 529
Görögország25 343 906
Spanyolország66 336 000
Franciaország56 551 178
Horvátország6 372 370
Olaszország38 524 000
Ciprus1 324 372
Lettország1 780 000
Litvánia3 328 000
Luxemburg0
Magyarország846 353
Málta4 234 963
Hollandia13 633 923
Ausztria613 703
Lengyelország16 532 000
Portugália11 786 313
Románia1 443 731
Szlovénia396 000
Szlovákia344 000
Finnország3 149 148
Svédország7 544 000
Az Egyesült Királyság Észak-Írország tekintetében1 206 336
(1)
A csekély összegű támogatás maximális halmozott összege az egyes tagállamok halászati (fogási) és akvakultúra-ágazati tevékenysége éves árbevételének hároméves átlagán alapul. E számításhoz egy ötéves – ebben az esetben a 2014 és 2018 közötti – időszak értékeit veszik figyelembe, a legmagasabb és a legalacsonyabb értékek figyelmen kívül hagyásával. Annak biztosítása érdekében, hogy a halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításához nyújtott csekély összegű támogatások tervezése és elosztása folyamatos legyen, és valamennyi tagállam számára elegendő mozgástér álljon rendelkezésre, a Bizottság úgy véli, hogy egyetlen tagállam sem veszítheti el az e rendeletben korábban meghatározott maximális halmozott összeg több mint 60 %-át.

( *1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1139 rendelete (2021. július 7.) az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap létrehozásáról és az (EU) 2017/1004 rendelet módosításáról (HL L 247., 2021.7.13., 1. o.).

( *2 ) A Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.).

( *3 ) A Bizottság 1408/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.).

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11-i) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0717 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0717&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014R0717-20231025 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014R0717-20231025&locale=hu

Tartalomjegyzék