57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény Melléklet I. pont A) alpontjában foglalt táblázatban meghatározott termékek mellett hatósági áras termék

a) az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzin, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét,

b) az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj,

amelyeknek - biokomponensekkel és szabvány szerinti adalékokkal együttesen értelmezett - legmagasabb, beszállító által alkalmazható bruttó nagykereskedelmi eladási ára 480 forint literenként.

(2) Az (1) bekezdés szerinti termékek értékesítése során egyéb költség vagy díj nem számolható fel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatósági ár a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 41. §-a szerinti hatósági árat alkalmazó kiskereskedőnek történő értékesítés során alkalmazandó.

(4) A beszállító a Törvény 41. §-a szerinti hatósági árat alkalmazó kiskereskedővel történő szerződéskötést nem tagadhatja meg.

2. § (1)[2] Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti termékek után a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 110. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjától eltérően az adó mértéke 95 000 Ft/ezer liter.

(2)[3] Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti termékek után a Jöt. 110. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjától eltérően az adó mértéke 85 350 Ft/ezer liter.

3. § (1)[4] Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti üzemanyagok mentesek a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség részére fizetendő tagi hozzájárulás alól 2022. év március, április, május, június, július, augusztus és szeptember hónap tekintetében.

(2) A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagja a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 42. § (1) bekezdése szerint nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdés szerinti időszakban mennyi volt az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti üzemanyagok mennyisége.

(3) A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagja az esedékessé vált tagi hozzájárulásból levonhatja az (1) bekezdés szerinti időszakban esedékes, az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti üzemanyagok mennyiségére jutó tagi hozzájárulást.

4. § (1) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 16. §-ától és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi az e kormányrendelet szerinti kötelezettségek megtartását.

(2) Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése során megállapítja az e kormányrendelet szerinti kötelezettségek megsértését, 100 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki.

(3) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos honlapján közzétett számlaszámra.

(4) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

5. § A Törvény 46. § (1) bekezdésétől eltérően a kereskedelemért felelős miniszter a tudomásszerzést követően 24 órán belül a Törvény 46. § (2) bekezdése szerint kijelöli a kijelölt nyilvántartott szolgáltatót, ha az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője a Törvény 43. § (3) bekezdése szerinti üzemszünetet hirdetett, vagy üzemeltetőjével szemben a Törvény 44. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményt alkalmazták.

6. § (1)[5] E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. december 31. napjáig kell alkalmazni.

(2)[6] A 3. § 2022. október 21. napjáig alkalmazható.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 13 órakor lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 14. napon lép hatályba.

8. §[7]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 14. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 20. pont)

[2] Módosította a 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2022.03.10.

[3] Módosította a 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2022.03.10.

[4] Módosította a 213/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022.06.18.

[5] Módosította a 367/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.10.01.

[6] Módosította a 213/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2022.06.18.

[7] Hatályon kívül helyezve e rendelet 8. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 19. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére