57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 13 órakor lép hatályba.

(2)[8]

8. §[9] Az uniós szankciók életbelépése okán az üzemanyagárral kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. és 2. §-ra tekintettel a Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos 4. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 14. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 20. pont)

[2] Hatályon kívül helyezte a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2022.12.06.

[3] Hatályon kívül helyezte a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2022.12.06.

[4] Hatályon kívül helyezte a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2022.12.06.

[5] Hatályon kívül helyezte a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2022.12.06.

[6] Hatályon kívül helyezte a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2022.12.06.

[7] Hatályon kívül helyezte a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2022.12.06.

[8] Hatályon kívül helyezte a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2022.12.06.

[9] Beiktatta a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.12.06.