585/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A 2022. május 25-én kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) rendelkezéseit a 2-3/B. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

2. § Az R. a következő 3/B. §-sal egészül ki:

"3/B. § (1) A 2. § (2) bekezdésében és a 3. § b) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti juttatás összegét, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti lemondási vagy felmentési időre járó illetményt, továbbá a 3. § b) pontja szerinti végkielégítést visszafizetni, ha az új jogviszony keretében nem jár díjazás.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a 2. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó személyek esetében 2022. május 1. napjától, a 3. § hatálya alá tartozó személyek esetében e rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni azzal, hogy az (1) bekezdés szerint kell eljárni abban az esetben is, ha az új jogviszony keretében felvett díjazást az érintett visszafizeti és lemond az új jogviszony keretében őt megillető díjazásról.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti feltételek teljesüléséről az érintett tájékoztatja az őt korábban foglalkoztató kormányzati igazgatási szervet.

(4) Ha az érintett már visszafizette az (1) bekezdés szerinti juttatást, illetményt, illetve végkielégítést, azt az érintettet korábban foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv - az (1), illetve a (2) bekezdés szerinti feltételek teljesülése esetén - a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást követő 30 napon belül köteles az érintett részére újra kifizetni."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére