Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról[1]

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[2] A 2022. május 25-én kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) rendelkezéseit a 2-3/B. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1)[3] A megbízatásának megszűnését követő 180 napon belül az állam közvetlen vagy közvetett többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságban vezető tisztségviselői tisztség betöltésére vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt, illetve a Kit. vagy a Kttv. hatálya alá tartozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyt (a továbbiakban együtt: új jogviszony) létesítő

a) politikai felsővezető nem jogosult a Ksztv. 13. § (2) és (4) bekezdése szerinti juttatásra,

b)[4] politikai vezető nem jogosult a Kit. 210. § (5) és (7) bekezdése szerinti juttatásra, kivéve, ha a megbízatásának megszűnését követően főispáni megbízást kap,

c) közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár nem jogosult a lemondási időre és a felmentési időre járó illetményre.

(2)[5] Az (1) bekezdés szerinti érintett köteles a részére kifizetett (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti juttatás összegét, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti lemondási vagy felmentési időre járó illetményt az új jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül visszafizetni a korábban őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv részére.

(3)[6] Az új jogviszonyban a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a korábbi jogviszony alapján végkielégítésre jogosító időt számításba kell venni.

(4) Az (1) bekezdés a)-c) pontja hatálya alá tartozó személyre az (1)-(3) bekezdést abban az esetben is alkalmazni kell, ha az érintett személy megbízatása, illetve kormányzati szolgálati jogviszonya e rendelet hatálybalépése előtt, de 2022. május 1. napját követően megszűnt, és a megbízatás vagy a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnését követően 180 nap még nem telt el.

3. §[7] Ha a 2. § (1) bekezdése hatálya alá nem tartozó kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnését vagy megszüntetését követő 180 napon belül a 2. § (1) bekezdése szerinti új jogviszonyt létesít,

a) amennyiben végkielégítés illeti meg, a korábbi jogviszony megszűnése és az új jogviszony létesítése közötti időtartamnak megfelelő összegű végkielégítésre jogosult,

b) a részére kifizetett végkielégítés összegének az a) pont szerinti időtartamra eső részén felüli összegét az új jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül a korábban őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv részére köteles visszafizetni,

c) új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a korábbi jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét az a) pont szerinti időtartamra eső végkielégítési összegnek a Kit. 112. § (2) bekezdése szerint megfelelő mértékű jogviszonyban töltött idővel csökkentett mértékben figyelembe kell venni.

3/A. §[8] (1) A 2. § (1) bekezdése és a 3. § hatálya alá tartozó érintett személy köteles haladéktalanul tájékoztatni

a) a korábban őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szervet az új jogviszony létesítéséről,

b) az új foglalkoztató szervet arról, hogy a 2. § (1) bekezdése vagy a 3. § hatálya alá tartozik.

(2) Az e rendeletben foglaltak végrehajtását a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) ellenőrzi.

(3) A (2) bekezdés szerinti ellenőrzés keretében a KEHI a 2. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztató szervet, gazdasági társaságot megkeresheti és az új jogviszony létesítésével kapcsolatos iratokba betekinthet. A KEHI az ellenőrzés érdekében - a 2. § (1) bekezdése szerinti megbízatás, valamint a 3. § szerinti korábbi kormányzati szolgálati jogviszony megszűnését követő 365. nap végéig - kezeli az új jogviszonyt létesítő személy személyazonosító adatait és az új jogviszony létesítésére vonatkozó adatokat.

(4) A Kttv. 69. § (5) bekezdésében foglaltakon felül a végkielégítésre jogosító idő számítása szempontjából kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időnek minősül a 2. § (3) bekezdése és a 3. § c) pontja alapján megállapított, korábbi jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idő.

3/B. §[9] (1) A 2. § (2) bekezdésében és a 3. § b) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti juttatás összegét, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti lemondási vagy felmentési időre járó illetményt, továbbá a 3. § b) pontja szerinti végkielégítést visszafizetni, ha az új jogviszony keretében nem jár díjazás.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a 2. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó személyek esetében 2022. május 1. napjától, a 3. § hatálya alá tartozó személyek esetében e rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni azzal, hogy az (1) bekezdés szerint kell eljárni abban az esetben is, ha az új jogviszony keretében felvett díjazást az érintett visszafizeti és lemond az új jogviszony keretében őt megillető díjazásról.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti feltételek teljesüléséről az érintett tájékoztatja az őt korábban foglalkoztató kormányzati igazgatási szervet.

(4) Ha az érintett már visszafizette az (1) bekezdés szerinti juttatást, illetményt, illetve végkielégítést, azt az érintettet korábban foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv - az (1), illetve a (2) bekezdés szerinti feltételek teljesülése esetén - a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást követő 30 napon belül köteles az érintett részére újra kifizetni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 1. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 39. pont)

[2] Megállapította az 585/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.12.29.

[3] Megállapította a 206/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.06.15.

[4] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2022.08.12.

[5] Megállapította a 206/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.06.15.

[6] Megállapította a 206/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.06.15.

[7] Megállapította a 206/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.06.15.

[8] Beiktatta a 206/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.06.15.

[9] Beiktatta az 585/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.12.29.