5/2022. (I. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésével kapcsolatos egyéb intézkedésekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 26. alcíme szerinti, a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésével kapcsolatos kedvezmény, ekho-kedvezmény, valamint visszatérítés előlegének kiutalásával kapcsolatban kormányzati tájékoztatást küld az érintett adózók részére. A tájékoztatás megvalósítása, valamint az ezzel összefüggő tájékoztató levelek kiküldése érdekében az állami adó- és vámhatóság az EPDB Nyomtatási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: EPDB Zrt.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 28. cikkében meghatározott feltételek szerint megkötött szerződés útján - adatfeldolgozóként igénybe veszi.

(2) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. §-ától eltérően az adótitok alapos okkal történő felhasználásának minősül

a) a kedvezmény, ekho-kedvezmény, valamint a visszatérítés előlegére jogosult magánszemélyek és kisadózók nevére, valamint a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti belföldi utalási címére, ennek hiányában levelezési címére, ennek hiányában tartózkodási helyére, ennek hiányában lakóhelyére vonatkozó adatoknak az (1) bekezdés szerinti kormányzati tájékoztatás céljából történő kezelése, valamint

b) az (1) bekezdés szerint létrejövő adatfeldolgozói jogviszony alapján az EPDB Zrt. számára az a) pont szerinti adatok átadása.

(3)[1]

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 37/2022. (II. 11.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2022.02.15.