Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

619/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a turizmus ágazatot érintő módosításáról

A Kormány

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A szálláshely-minősítés a Kertv. 2. § 22. pontja szerinti szálláshelyre mint ingatlanra vonatkozik.

(1b) Ha a szálláshely minősítésének érvényességi idején belül a szálláshely-szolgáltató személyében változás következik be, és a szálláshely az érvényes minősítési kategória feltételeinek megfelelően működik tovább, a szálláshely-minősítő szervezet az érvényességi idő lejáratáig a minősítést egyszerűsített minősítési eljárás keretében átadja az új szálláshely-szolgáltatónak. A minősítés átadásának feltétele, hogy az új szálláshely-szolgáltató az adatai regisztrálását követően az érvényes minősítési kategória fenntartását vállalja, továbbá, hogy a korábbi szálláshely-szolgáltató az átadáshoz hozzájárul. Az egyszerűsített minősítési eljárás során helyszíni ellenőrzés lefolytatása nem szükséges."

2. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (1) bekezdése a következő 10. ponttal egészül ki:

(A turisztikai ügynökség)

"10. ellátja a hivatásturisztikai feladatokat,"

(2) Az R2. 5. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A turisztikai ügynökség)

"33. a 8., 10., 21., 24., 29., 43. és 46. pontban felsorolt, valamint egyéb értékesítési, marketing- és kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatait elsősorban egy, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság útján látja el, érvényt szerezve a turisztikai ügynökség éves üzleti tervében megfogalmazott turizmusszakmai és marketingstratégiai céljainak, biztosítva a Turizmus 2.0 célrendszerének megvalósulását,"

3. § Hatályát veszti az R2. 5. § (1) bekezdés 31. pontja.

3. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5. szálláshelykezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, amely tartalmazza az adatküldő modult, okmányolvasóval kialakított kapcsolattal rendelkezik, alkalmas a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, valamint a tárhely számára adatok továbbítására, idegenforgalmi adó-kötelezettség nyilvántartás vezetésére, továbbá a Turizmus tv. 9/I. § (2) bekezdése szerinti szoftver;"

(2) Az R3. 2. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"17. vendéglátó szoftver: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltetője által kötelezően használt olyan informatikai program, amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas, ideértve a rendelésben közreműködő platform által biztosított szoftvert is;"

(3) Az R3. 2. §-a a következő 18. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"18. rendelésben közreműködő platform: a fogyasztók részére biztosított olyan online rendelésközvetítő szolgáltatás, amelynek célja a vendéglátó üzlet által nyújtott kínálat összekapcsolása a fogyasztó által támasztott kereslettel távoli vagy helyben leadott rendelések rögzítése és kezelése által."

5. § Az R3. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 619/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.Ingatlan elnevezéseIngatlan helyrajzi számaIngatlan alapterületeIngatlan természetbeni
elhelyezkedése
Kapcsolódó
vagyonelemekkel
VagyonkezelőVagyonkezelés jellege)
4.Budaörsi RepülőtérBudapest, XI. kerület
1236/20
83 ha
1887 m2
Budapest, XI. kerület
Kőérberki út
igenHÉVÍZ-BALATON AIRPORT
Korlátolt Felelősségű Társaság
beruházó és
fenntartó

Tartalomjegyzék