2022. évi LXX. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szervezett villamosenergia-piacon

a) a felhasználó, valamint az elosztó hálózati veszteség pótlásához szükséges beszerzések tekintetében az elosztó vételre irányuló,

b) a termelő, valamint a 32. § (3) bekezdésében foglaltak esetén az elosztó eladásra irányuló, és

c) a villamosenergia-kereskedő, az aggregátor, az energiaközösség, a rendszerszintű szolgáltatások és az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mérlegköre kiegyenlítésének biztosítása vonatkozásában, a 13. § (6) bekezdés b) pontja szerinti villamos energia vonatkozásában, a szűkületkezelési eljárásokban történő együttműködés keretében, valamint az átviteli hálózati veszteség pótlásához kapcsolódóan az átviteli rendszerirányító, vagy a szervezett villamosenergia-piac által működtetett napon belüli piacon a termelő vételre és eladásra irányuló

ügyleteket köthet, amennyiben megfelel a szervezett villamosenergia-piaci szabályzatban előírt feltételeknek, továbbá a szervezett villamosenergia-piaci engedélyessel a kereskedésben történő részvételre, az ügyletek elszámolására pedig szükség esetén az elszámolást végző szervezettel szerződést kötött."

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

2. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. §-a a következő 18a. és 18b. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"18a. Feltöltési célérték: az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 28. pontjában meghatározott feltöltési célérték.

18b. Feltöltési ütemterv: az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 27. pontjában meghatározott feltöltési ütemterv."

(2) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. §-a a következő 22a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"22a. Föld alatti gáztároló: az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti föld alatti gáztároló."

(3) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 50a. és 50b. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában:)

"50a. Operatív irányítást ellátó személy: a szállítási rendszerüzemeltető vezető tisztségviselője, cégvezetője, valamint azon vezető állású munkavállalója, aki a szállítási rendszerüzemeltető irányításáért, ügyvezetéséért felelős, és operatív irányítást ellátó személyként a szállítási rendszerüzemeltető Hivatal által jóváhagyott megfelelési programjában szerepel.

50b. Összekapcsolási pont: az együttműködő földgázrendszeren belül, különböző szállítási rendszerüzemeltetők által üzemeltetett szállítóvezetékek közötti üzemeltetési határ."

(4) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. §-a a következő 50c. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"50c. Piacműködtető: az érintett piac vonatkozásában olyan szabályrendszert működtető gazdálkodó szervezet, amely az érintett piacon biztosítja, hogy a piaci szereplők földgázra vonatkozó vételi és eladási szándéka találkozzon, szerződést eredményezzen, ideértve azt a tevékenységet, amikor egyben vételi vagy eladási szándékkal piaci szereplőként is megjelenik."

(5) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. §-a a következő 77. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"77. Uniós riasztás: az (EU) 2022/1369 tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti riasztás."

3. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény a következő III/B. fejezettel egészül ki:

"III/B. FEJEZET

ENERGETIKAI INNOVÁCIÓK TÁMOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

Energetikai szabályozási tesztkörnyezet

61/J. § (1) A Hivatal energetikai szabályozási tesztkörnyezetet működtethet, amelynek célja, hogy ösztönözze és támogassa olyan energetikai innovációs teljesítmények elterjedését, piacra lépését, amelyek elősegíthetik a földgázinfrastruktúra fenntarthatóságának, költséghatékony működtetésének, a fogyasztói igények megfelelő ellátásának vagy az ellátásbiztonság növelését, továbbá a hidrogén betáplálását a működő földgáz-infrastruktúrába, valamint a tiszta hidrogénhálózatoknak a működő földgáz-infrastruktúrán alapuló fejlesztését, fejlődését.

(2) E fejezet alkalmazásában energetikai innovációs teljesítmény bármely olyan műszakilag és üzletileg megalapozott termék, szolgáltatás, technológia, üzleti modell vagy más újítás létrehozása, vagy hazai átvétele, ami Magyarországon még nem terjedt el.

(3) Az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben való részvételre irányuló kérelmet a Hivatal határozatban bírálja el az e törvény és a Hivatal elnöke által kiadott rendeletben meghatározott szabályok alapján. A Hivatal az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben való részvételt akkor engedélyezi, ha a kérelemben foglalt innovációs teljesítmény megfelel az (1) bekezdésben és - a (4) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel - a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott feltételeknek, továbbá nem veszélyezteti a földgázellátás biztonságát.

(4) A (3) bekezdés szerinti engedélyezés tekintetében a határozat tartalmazza

a) a Hivatal elnökének rendeletében, valamint a Hivatal által jóváhagyott szabályzatokban előírt egyes rendelkezésektől való - a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott - eltérés engedélyezését, az eltérés időbeli, tárgyi és területi hatályát, valamint

b) a kérelmező azon kötelezettségét, hogy a Hivatal elnökének rendeletében és a Hivatal által jóváhagyott szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek a Hivatal elnökének rendeletében meghatározottak alapján, a határozatban foglalt eltérésekkel tegyen eleget.

(5) Az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben való részvételt a Hivatal legfeljebb 36 hónapra engedélyezi, ami kérelemre, indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb további 36 hónappal meghosszabbítható, ha a (3) bekezdésben foglalt feltételek továbbra is fennállnak.

(6) Az engedélyt a Hivatal visszavonja, ha megállapítja, hogy

a) az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben résztvevő megsértette a (3) bekezdés szerinti határozatban foglaltakat vagy

b) a (3) bekezdésben foglalt feltételek már nem állnak fenn.

(7) Az e fejezet alapján lefolytatott eljárások nem érintik a 142. §-ban szabályozott mintaprojekteket."

4. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény VII. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"VII. FEJEZET

RENDSZEREGYENSÚLY, ELLÁTÁSI ELŐÍRÁSOK, UNIÓS RIASZTÁS, TÁROLÓI FELTÖLTÉSI ÜTEMTERV, FÖLDGÁZELLÁTÁSI VÁLSÁGHELYZET, KORLÁTOZÁS"

5. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény a következő "Uniós riasztás" alcímmel egészül ki:

"Uniós riasztás

95/B. § Uniós riasztás esetén az országos gázfogyasztás csökkentése érdekében alkalmazandó intézkedéseket az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti vészhelyzeti terv tartalmazza.

95/C. § A miniszter az elért keresletcsökkentésről kéthavonta jelentést tesz az Európai Bizottságnak."

6. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény "Földgázellátási válsághelyzet, korlátozás" alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"Földgázellátási válsághelyzet, tárolói feltöltési ütemterv, korlátozás"

7. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 96. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Hivatal az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6a. cikke alapján, az annak megfelelő feltöltési célérték szerint elkészíti a feltöltési ütemterv tervezetét.

(2b) A feltöltési ütemterv tervezetét a Hivatal benyújtja az Európai Bizottságnak.

(2c) A feltöltési ütemtervet a Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri. A miniszter a feltöltési ütemterv teljesítéséről rendszeresen jelentést tesz az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke szerinti gázkoordinációs csoportnak."

8. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 121/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az operatív irányítást ellátó személy munkaviszonyának létesítéséről, meghosszabbításáról, munkafeltételeiről - ideértve a díjazását is -, valamint munkaviszonya megszüntetéséről a felügyelőbizottság dönt."

9. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 126. §-a a következő o)-s) ponttal egészül ki:

(A Hivatal feladata különösen:)

"o) a hidrogénnek a földgáz-infrastruktúrába történő betáplálásával kapcsolatos földgáz-oldali fejlesztések támogatása,

p) a földgáz-infrastruktúrát a tiszta hidrogén szállítására alkalmassá tevő eljárások, fejlesztések támogatása, q) a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3a. cikkében foglaltak szerint a tárolásirendszer-üzemeltetők tanúsítása, beleértve a valamely szállításirendszer-üzemeltető irányítása alatt álló tárolásirendszer-üzemeltetőket is,

r) a föld alatti gáztárolók folyamatos üzemeltetése érdekében szükséges intézkedések biztosítása,

s) az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6a. cikk (7) bekezdésében foglaltak szerint a feltöltési ütemterv tervezetének elkészítése és benyújtása az Európai Bizottságnak."

10. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132/A. §-a a következő 2. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"2. az uniós riasztás kihirdetése esetén a gázfogyasztás csökkentésére vonatkozó intézkedéseket."

11. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. §-a a következő 15-17. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)

"15. a megújuló energiaforrásból, továbbá földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázokból származó energia eredetét igazoló származási garanciára, annak kiadására, nyilvántartására, átruházására, az ilyen módon termelt gázból származó energiát értékesítő termelők beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségére, valamint a számlatulajdonosok adatainak közzétételére vonatkozó részletes szabályokat,

16. az energetikai szabályozási tesztkörnyezet által támogatott célokat, a kérelem benyújtására jogosultak körét, a kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályokat, a kérelem elbírálásával kapcsolatos részletes szabályokat, az engedélyezhető eltérések részletes tartalmát, az energetikai szabályozási tesztkörnyezet résztvevőinek jogait és kötelezettségeit, az energetikai innovációs teljesítmények alkalmazásával kapcsolatos felelősségi kérdéseket, az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben való részvétel meghosszabbításának feltételeit és a kötelezettségek megszegésével kapcsolatos jogkövetkezmények részletes szabályait,

17. a hazai föld alatti gáztárolókra vonatkozó feltöltési célértéket."

12. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 159. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Ez a törvény az (EU) 2017/1938 és a 715/2009/EK rendeletnek a földgáztárolás tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. június 29-i (EU) 2022/1032 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(11) Ez a törvény a koordinált gázkereslet-csökkentési intézkedésekről szóló, 2022. augusztus 5-i (EU) 2022/1369 tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

13. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

a) 3. § 45a., 49b., 52e., 70a. pontjában, 82. § (1) bekezdésében, 95/A. § (1) bekezdésében, 96. § (1)-(3) bekezdésében, 126. § n) pontjában, 132. § 33. pontjában, 133/A. § 13. pontjában és 159. § (3) bekezdésében a "2017/1938/EU" szövegrész helyébe az "(EU) 2017/1938" szöveg,

b) 98. § (1) bekezdésében a "2017/1938" szövegrész helyébe az "(EU) 2017/1938" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a törvény 2023. január 1-jén lép hatályba.

15. § (1) A 2. alcím a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 2. alcím

a) az (EU) 2017/1938 és a 715/2009/EK rendeletnek a földgáztárolás tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. június 29-i (EU) 2022/1032 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a koordinált gázkereslet-csökkentési intézkedésekről szóló, 2022. augusztus 5-i (EU) 2022/1369 tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Tartalomjegyzék