10/2023. (VII. 20.) IM rendelet

igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés a) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével -,

a 2. alcím tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában, valamint a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 119. § b) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

1. § A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 35. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyben az A/2. jelzésű értesítés alkalmazandó. Amennyiben a bíróság megítélése szerint az iratot kizárólag a címzett saját kezéhez lehet kézbesíteni, az A/6. jelzésű értesítést kell használni. Minden ügycsoportban alkalmazható az A/7. és az A/7/2. jelzésű értesítés."

2. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

2. § A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a) 16. § b) pont bb) alpontjában a "Magyar Állam örököl" szövegrész helyébe a "Magyar Állam vagy belföldi települési önkormányzat örököl" szöveg,

b) 1. melléklet 2. pont 2.1. alpont 2.1.2. pontjában a "Magyar Állam" szövegrész helyébe a "Magyar Állam / belföldi települési önkormányzat" szöveg

lép.

3. A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

3. § A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

4. § Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az áldozatsegítésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az érdekérvényesítés elősegítése keretében az Áldozatsegítő Központ (a továbbiakban: Központ) vagy Áldozatsegítő Pont (a továbbiakban: Pont) útján telefonon, illetve a Központot vagy Pontot felkereső ügyfelek részére személyesen tájékoztatást nyújt, valamint az érzelmi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségét a Központban biztosítja."

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím 2023. szeptember 15-én lép hatályba.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 10/2023. (VII. 20.) IM rendelethez

A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet 1. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelmére vonatkozó összesített adatok

5.1. havi összes nettó jövedelem

5.2. a havi összes nettó jövedelemből levonható általuk fizetett tartásdíj vagy járadék

5.2.1. összege

5.2.2. jogosultjának neve

5.2.3. fizetését elrendelő szerv neve

5.2.4. fizetését elrendelő határozat száma

5.3. havi összes nettó jövedelemből levonható általuk fizetett lakáshitel

5.3.1. havi törlesztőrészletének összege

5.3.2. folyósítását végző hitelintézet

5.3.2.1. neve

5.3.2.2. címe

5.4. a havi összes nettó jövedelemből levonható általuk fizetett, lakhatással kapcsolatos költségek

5.4.1. közüzemi díjak (villamosenergia-szolgáltatás, földgázszolgáltatás, távhőszolgáltatás, egyéb fűtési költségek, víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodási szolgáltatás, közcélú távbeszélő-szolgáltatás, otthoni internetszolgáltatás) összege

5.4.2. lakbér összege

5.4.3. közös költség összege

5.5. a létfenntartásukat veszélyeztető egyéb kiadások összege

5.6. a levonások után fennmaradó összeg

5.7. a közös háztartásban élő személyek száma összesen

5.8. az egy főre eső havi nettó jövedelem"

Tartalomjegyzék