29/2017. (XII. 27.) IM rendelet

az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A támogatás engedélyezése iránti kérelem

1. § (1) Az érdekérvényesítés elősegítése bármely módon, formai megkötés nélkül kérhető.

(2)[1] Az áldozatsegítésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az érdekérvényesítés elősegítése keretében az Áldozatsegítő Központ (a továbbiakban: Központ) vagy Áldozatsegítő Pont (a továbbiakban: Pont) útján telefonon, illetve a Központot vagy Pontot felkereső ügyfelek részére személyesen tájékoztatást nyújt, valamint az érzelmi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségét a Központban biztosítja.

(3) A miniszter a (2) bekezdésben foglaltakon túl az érdekérvényesítés elősegítése érdekében az e célra fenntartott, díjmentesen hívható Áldozatsegítő Vonalon folyamatosan tájékoztatást nyújt.

(4)[2] Az azonnali pénzügyi segély iránti kérelem adattartalmát az 1. melléklet, az állami kárenyhítés iránti kérelem adattartalmát a 2. melléklet, az áldozati státusz igazolása iránti kérelem adattartalmát a 3. melléklet tartalmazza.

2. Az esetnapló

2. § (1) A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 4. § (1) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt szolgáltatások iránt benyújtott kérelemről az áldozatsegítő szolgálatként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi áldozatsegítő szolgálat) és a Központ esetnaplót vezet. Az esetnapló a következő adatokat tartalmazza:[3]

a) az ügyintéző neve és az ügy száma,

b) a kapcsolatfelvétel ideje és módja,

c) az Ást. 10. § (3) bekezdés a)-c) pontjában foglalt adatok,

d) azt, hogy sor került-e az áldozat szükségleteinek a miniszter által összeállított kérdőív (a továbbiakban: kérdőív) alapján történő felmérésére, és ha nem, ennek okát,

e) az áldozatsegítő szolgálat által felkínált segítség típusai,

f) az áldozat által igényelt segítség,

g) az áldozatsegítő szolgálat által megtett intézkedések.

(2) Az Ást. 10. § (3) bekezdés b) és c) pontjában foglalt adatokat nem kell feltüntetni az esetnaplóban, ha azok a kérdőíven már szerepelnek.

(3)[4] Az (1) bekezdés a)-e) pontjában foglalt adatokat a területi áldozatsegítő szolgálat vagy a Központ ügyintézője az ügyintézés megkezdésekor, az (1) bekezdés g) pontjában foglalt adatokat pedig folyamatosan, az adott intézkedés megtételekor rögzíti.

(4) Az esetnaplóhoz mellékelni kell az Ást. 10. § (5) bekezdésében felsorolt iratok (a továbbiakban: irat) valamelyikét.

(5) Érdekérvényesítés elősegítése esetén az iratot csak akkor kell mellékelni, ha az rendelkezésre áll. Az irat hiánya a szolgáltatás nyújtásának nem akadálya.

(6) Érdekérvényesítés elősegítése esetén a területi áldozatsegítő szolgálat vagy a Központ soron kívül, de legkésőbb nyolc napon belül megteszi az első intézkedést az esetnaplóban rögzítettek alapján. Ha további segítségnyújtásra van szükség, annak elintézése iránt a területi áldozatsegítő szolgálat soron kívül, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított nyolc napon belül intézkedik.

3. Az áldozatsegítő támogatások iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány

3. § A miniszter az áldozatsegítő támogatások iránti kérelem benyújtására rendszeresített, e rendelet szerinti adattartalmú nyomtatványokat (a továbbiakban: nyomtatvány) díjmentesen, kitölthető és letölthető formában közzéteszi a honlapján.

4. § (1) A nyomtatványt úgy kell kialakítani, hogy azon elegendő hely álljon rendelkezésre a nyilatkozatok megtételéhez, és azon az aláírások és a bélyegzőlenyomat helyét is ki kell alakítani.

(2) Ha a nyomtatványon nincs elegendő hely a szükséges nyilatkozatok megtételéhez, vagy a nyomtatvány rovatainak száma nem elegendő, az ügyfél a nyomtatvány szerinti tartalommal pótlapot csatolhat a nyomtatványhoz. Erre a tényre a nyomtatvány közlemény rovatában utalni kell.

4. A nyomtatványok kitöltésének részletes szabályai

5. § A nyomtatványt az ügyfél tölti ki és írja alá büntetőjogi felelőssége mellett. Ha az ügyfél nem jogosult személyes eljárásra, a nyomtatványt törvényes képviselője írja alá.

6. §[5]

7. §[6]

8. §[7]

9. §[8]

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet

a) a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelvnek, valamint

b) a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 29/2017. (XII. 27.) IM rendelethez[9]

Az azonnali pénzügyi segély iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány adattartalma

1. A kérelmező személyi adatai

1.1. név

1.2. születési név

1.3. születési hely és idő

1.4. anyja születési neve

1.5. személyazonosító okmányának típusa és száma

1.6. lakóhely

1.7. tartózkodási hely

1.8. állampolgárság

1.9. elérhetőség

1.10. elsődleges kapcsolattartási mód[10]

1.11. nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén tartózkodásának jogcíme[11]

2. A kérelem benyújtásának alapjául szolgáló bűncselekményre, tulajdon elleni szabálysértésre vonatkozó adatok

2.1. a bűncselekmény, tulajdon elleni szabálysértés

2.1.1. megnevezése és lényeges körülményei

2.1.2. elkövetésének helye

2.1.3. elkövetésének ideje

2.2. a kérelmezőt ért

2.2.1. testi sérülés

2.2.2. lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás

2.2.3. vagyoni kár

2.2.4. egyéb sérelem

3. Az igényelt támogatásra vonatkozó adatok

3.1. indoka és a krízishelyzet leírása

3.2. célja

3.3. a pénzben nyújtott szolgáltatás kifizetésének módjára vonatkozó adatok

3.3.1. pénztári kifizetés

3.3.2. postai utalvánnyal történő kifizetés és az ehhez szükséges

3.3.2.1. cím

3.3.3. saját névre szóló fizetési számlára történő utalás és az ehhez szükséges

3.3.3.1. pénzforgalmi szolgáltató megnevezése

3.3.3.2. számlaszám

4. Mellékletek felsorolása

5. Közlemény, benne nyilatkozat

5.1. a korábbi, pénzben nyújtott áldozatsegítő támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettségről

5.2. a kérelemben feltüntetett cselekménnyel összefüggő egyéb támogatásról

5.3. valótlan adatszolgáltatás vagy ellenőrzés akadályoztatása miatti támogatást kizáró okról

5.4. arról, hogy a kérelmet az áldozatsegítő szolgálat munkatársa töltötte-e ki az áldozat jelenlétében

5.5. az azonnali pénzügyi segély iránti ügyben hozott döntés rövid úton való közlésével kapcsolatban

5.6. egyéb

6. Tájékoztató

2. melléklet a 29/2017. (XII. 27.) IM rendelethez[12]

Az állami kárenyhítés iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány adattartalma

1. A kérelmező személyi adatai

1.1. név

1.2. születési név

1.3. születési hely és idő

1.4. anyja születési neve

1.5. személyazonosító okmányának típusa és száma

1.6. lakóhely

1.7. tartózkodási hely

1.8. állampolgárság

1.9. elérhetőség

1.10. elsődleges kapcsolattartási mód[13]

1.11. nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén tartózkodásának jogcíme[14]

2. A kérelem benyújtásának alapjául szolgáló bűncselekményre vonatkozó adatok

2.1. a bűncselekmény

2.1.1. megnevezése és lényeges körülményei

2.1.2. elkövetésének helye

2.1.3. elkövetésének ideje

2.2. a kérelmezőt ért

2.2.1. testi sérülés

2.2.2. lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás

2.2.3. vagyoni kár

2.2.4. egyéb sérelem

3. Az igényelt támogatásra vonatkozó adatok

3.1. a kérelmező jogosultságára vonatkozó adatok

3.2. az igényelt kárenyhítés formája és mértéke

3.2.1. a vagyoni kár

3.2.1.1. összege

3.2.1.2. igazolására szolgáló iratok megnevezése

3.2.1.3. kár esetleges megtérülésének forrása

3.2.1.4. a megtérült kár összege

3.2.1.5. a megtérítés formája

3.2.2. járadék igénylése esetén a keresőképtelenség fennállása és várható időtartama

3.2.3. járadék igénylése esetén a járadék havi összege és folyósításának időtartama

3.2.4. a kárenyhítés iránti döntéshozatalhoz szükséges egyéb adatok

3.2.4.1. a kérelmező ellen a kárenyhítésre okot adó bűncselekmény miatt vagy azzal összefüggésben indult büntetőeljárás megjelölése

3.2.4.2. a kérelmező által elkövetett, a kárenyhítésre okot adó, jogerős bírósági határozatban megállapított bűncselekmény megnevezése

3.3. a pénzben nyújtott szolgáltatás kifizetésének módjára vonatkozó adatok

3.3.1. postai utalvánnyal történő kifizetés és az ehhez szükséges

3.3.1.1. cím

3.3.2. saját névre szóló fizetési számlára történő utalás és az ehhez szükséges

3.3.2.1. pénzforgalmi szolgáltató megnevezése

3.3.2.2. számlaszám

4. Mellékletek felsorolása

5. Közlemény, benne nyilatkozat

5.1. a korábbi, pénzben nyújtott áldozatsegítő támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettségről

5.2. a kérelemben feltüntetett cselekménnyel összefüggő egyéb támogatásról

5.3. valótlan adatszolgáltatás vagy ellenőrzés akadályoztatása miatti támogatást kizáró okról

5.4. arról, hogy a kérelmet az áldozatsegítő szolgálat munkatársa töltötte-e ki az áldozat jelenlétében

5.5. egyéb

6. Tájékoztató

3. melléklet a 29/2017. (XII. 27.) IM rendelethez[15]

Az áldozati státusz igazolása iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány adattartalma

1. A kérelmező személyi adatai

1.1. név

1.2. születési név

1.3. születési hely és idő

1.4. anyja születési neve

1.5. személyazonosító okmányának típusa és száma

1.6. lakóhely

1.7. tartózkodási hely

1.8. állampolgárság

1.9. elérhetőség[16]

1.10. elsődleges kapcsolattartási mód[17]

2. A kérelem benyújtásának alapjául szolgáló bűncselekményre, tulajdon elleni szabálysértésre vonatkozó adatok

2.1. a bűncselekmény, tulajdon elleni szabálysértés

2.1.1. megnevezése és lényeges körülményei

2.1.2. elkövetésének helye

2.1.3. elkövetésének ideje

3. A kérelem benyújtásának indoka

3.1. a jogi segítségnyújtásról szóló törvényben meghatározott támogatás igénybevétele

3.2. eltulajdonított, megsemmisült személyes iratok pótlása

3.2.1. az eltulajdonított, megsemmisült személyes iratok tételes felsorolása

3.3. más hatóság, szerv vagy szervezet támogatásának, szolgáltatásának igénybevétele

3.4. egyéb

4. Közlemény, benne nyilatkozat

4.1. a korábbi, pénzben nyújtott áldozatsegítő támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettségről

4.2. a kérelemben feltüntetett cselekménnyel összefüggő egyéb támogatásról

4.3. valótlan adatszolgáltatás vagy ellenőrzés akadályoztatása miatti támogatást kizáró okról

4.4. egyéb

5. Tájékoztató

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 10/2023. (VII. 20.) IM rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.07.23.

[2] Megállapította a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[3] A nyitó szövegrészt módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 12. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[4] Megállapította a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[9] Megállapította a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 11. § (1) bekezdése (lásd: 2. melléklet). Hatályos 2021.01.01.

[10] Megállapította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 25. § (1) bekezdése (lásd 5. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[11] Beiktatta a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 25. § (1) bekezdése (lásd 5. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[12] Megállapította a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése (lásd: 3. melléklet). Hatályos 2021.01.01.

[13] Megállapította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 25. § (2) bekezdése (lásd 6. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[14] Beiktatta a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 25. § (2) bekezdése (lásd 6. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[15] Beiktatta a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 11. § (3) bekezdése (lásd: 4. melléklet). Hatályos 2021.01.01.

[16] Megállapította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 25. § (3) bekezdése (lásd 7. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[17] Beiktatta a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 25. § (3) bekezdése (lásd 7. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

Tartalomjegyzék