10/2023. (I. 19.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22., 23. és 37. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Egy adott területre csak egy helyi építési szabályzat állapítható meg, amelynek módosítását legalább telektömbre kell készíteni."

2. § Az R. 60. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az SKVr. 4. § (2) bekezdése szerinti eljárást az E-TÉR felületen kívül, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) szerinti elektronikus úton kell lefolytatni, és az megelőzi a 62. § (1) bekezdés a) pontja szerinti véleményezést.

(5) Az egyeztetési eljárás nem minősül hatósági eljárásnak.

(6) Az egyeztetési eljárás típusa szerint általános, egyszerűsített vagy rövid eljárás, kézikönyvnél és a településképi rendeletnél általános vagy rövid eljárás lehet. Ugyanazon telektömbre vonatkozóan egyidejűleg egy általános eljárás mellett folyamatban lehet egyszerűsített vagy rövid eljárás is, azzal, hogy az 59. § (1) bekezdés c) pontja szerinti záró szakaszból egyidejűleg csak egy lehet folyamatban."

3. § Az R. 65. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A partner véleményének megismerése céljából - a 66. § (1) bekezdése szerinti feltöltéssel egyidejűleg, de az E-TÉR felületen kívül - az önkormányzat polgármestere lakossági fórumot hív össze, amelynek meghívóját az önkormányzat honlapján és a közterületi hirdetőfelületen közzéteszi, egyúttal gondoskodik arról, hogy az elkészült tervdokumentáció az önkormányzati hivatalban megtekintető legyen. A lakossági fórum meghívóját annak időpontja előtt legalább 5 nappal közzé kell tenni.

(4) A lakossági fórumon a polgármester és a tervező ismerteti a településterv, a kézikönyv és a településképi rendelet tervezetének tartalmát, a lényeges változásokat, és lehetőséget biztosít a megjelent partnereknek észrevételeik és javaslataik elmondására.

(5) A partner az észrevételét és javaslatát

a) a (4) bekezdés szerinti lakossági fórumon szóban adja elő, amelyet a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvbe foglalnak, és az észrevételt, javaslatot az önkormányzat feltölti az E-TÉR felületre,

b) a (4) bekezdés szerinti lakossági fórumot követő 5 napon belül írásban teszi meg, amelyet a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvhöz csatolnak, és az észrevételt, javaslatot az önkormányzat feltölti az E-TÉR felületre, vagy

c) közvetlenül az E-TÉR felületre tölti fel.

(6) A (4) bekezdés szerinti lakossági fórumot és a lakossági fórum helyett összehívott 75. § szerinti helyi partnerségi egyeztetést úgy kell megtartani, hogy a 66. § (2) bekezdése szerinti határidőn belül az észrevételeket és javaslatokat fel lehessen tölteni az E-TÉR felületre. Azt a partnert, akinek a véleménye határidőn belül az E-TÉR felületre nem kerül feltöltésre, kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni."

4. § (1) Az R. 66. §-a a következő (3a)-(3e) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A véleményezésre jogosult szerv új terv készítése esetén a véleményezési szakasz kezdetétől számított 15 napon belül, terv módosítása esetén 8 napon belül - a hiányok pontos megjelölésével - hiánypótlásra vagy a terv átdolgozására szólíthatja fel a kérelmezőt. Ha a tervdokumentáció az e rendeletben foglalt követelményeknek nem felel meg, a kérelmezőt hiánypótlásra, ha a hiányok olyan széles körűek, hogy az a tervdokumentáció elbírálását lehetetlenné teszi, a kérelmezőt a terv átdolgozására kell felszólítani.

(3b) A hiánypótlási felhívásban a hiányok pótlására biztosított határidő legfeljebb 30 nap. A hiányok pótlását követő nappal az eljárás ügyintézési határideje folytatódik.

(3c) Ha a véleményezésre jogosult szerv a terv átdolgozását írja elő, az átdolgozásra legfeljebb 6 hónap időtartamot biztosít, és egyben az eljárás felfüggesztését is elrendeli. Az átdolgozott terv benyújtását követő nappal a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti ügyintézési határidő újrakezdődik.

(3d) A hiánypótlásra történő felhívásról és a hiánypótlásról, az átdolgozásra felszólításról és az átdolgozott terv megküldéséről a többi véleményezésre jogosult szerv is tájékoztatást kap, és - a hiánypótlásban és az átdolgozott tervben szereplő új tényekre, adatokra tekintettel - valamennyi véleményezésre jogosult szerv esetében az ügyintézési határidőre a (3b) és (3c) bekezdésben foglaltak az irányadóak.

(3e) Ha a (3b) és (3c) bekezdésben foglalt határidő eredménytelenül telik el, a véleményezésre jogosult szerv 8 napon belül nem támogató véleményt bocsát ki."

(2) Az R. 66. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A vélemények értékelését a főépítész a tervező bevonásával készíti elő a (7) bekezdés szerinti döntésre."

5. § Az R. 67. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti egyeztető tárgyalást követően a jegyzőkönyvben rögzített módosításokat, illetve a (2) bekezdés c) pontja szerinti hiánypótlási felhívásban foglaltakat a polgármester vagy a polgármester nevében eljáró tervező a szükséges átdolgozás után, de legkésőbb az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv feltöltését követő 20 napon belül a dokumentumokban átvezeti, és a módosított tervezetet feltölti az E-TÉR-be. Az állami főépítész további egyeztetés szükségessége esetén a 20 napos határidőt legfeljebb 20 nappal meghosszabbíthatja."

6. § Az R. 69. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdés szerinti egyeztetési szabályok alkalmazandók a településterv rövid eljárásban történő módosítása esetén, ha a módosítás]

"f) a fejlesztési tervben szereplő cselekvési programra és ezzel összefüggésben a fejlesztési tervlapra, részletes fejlesztési tervlapra terjed ki."

7. § Az R. 44. alcíme a következő 70/A. §-sal egészül ki:

"70/A. § Ha a településképi rendelet módosítása - magasabb szintű jogszabályi változás átvezetésére való tekintettel - rendelkezés hatályon kívül helyezése érdekében történik, vagy elírás javítására kerül sor, a 70. § a) pontja szerinti véleményezési szakaszban csak az állami főépítész ad véleményt, a véleményezési szakasz kezdetétől számított 10 napon belül."

8. § Az R. 50. alcíme a következő 78/C. §-sal egészül ki:

"78/C. § E rendeletnek a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 10/2023. (I. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.2.) megállapított 60. § (5) és (6) bekezdését, 66. § (7a) bekezdését és 70/A. §-át, valamint módosított 7. § (4) bekezdését, 11. § (4) és (5) bekezdését, 58. § (1) bekezdését, 69. § (1) bekezdés f) pontját, továbbá 10. mellékletét a Mód. Kr.2. hatálybalépésekor folyamatban lévő településterv készítésénél és településrendezési eszköz, településképi rendelet módosításánál, valamint az adatszolgáltatásnál is alkalmazni kell."

9. § Az R. 10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. § Az R.

a) 7. § (4) bekezdésében a "nem hagyható el." szövegrész helyébe a "nem hagyható el, kivéve, ha a 60. § (3) bekezdése alapján az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SKVr.) 3. melléklete szerinti környezet védelméért felelős szervek a 2. melléklet 2. pont 2.4. alpontja szerinti tartalomtól egyes környezeti elemek vonatkozásában eltekintenek." szöveg,

b) 58. § (1) bekezdésében a "21., 27-77. és 80-120." szövegrész helyébe a "17-20., 28-77. és 82-118." szöveg,

c) 60. § (3) bekezdésében az "az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SKVr.)" szövegrész helyébe az "az SKVr." szöveg,

d) 63. § (2) bekezdésében az "az érvényes kezdeményezést" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdés szerinti terv és az 59. § (2) bekezdése szerinti együttes döntés feltöltését" szöveg,

e) 66. § (5) bekezdésében a "8 napon belüli" szövegrész helyébe a "legalább 5, legfeljebb 10 napon belüli" szöveg,

f) 69. § (2) bekezdés a) pontjában a "véleményt" szövegrész helyébe a "véleményt külön lakossági fórum megtartása nélkül, a 65. § (5) bekezdés c) pontja szerint" szöveg,

g) 78. § (5) bekezdés b) pontjában a "18. § (5)-(9) bekezdéseit" szövegrész helyébe a "18. §-t" szöveg,

h) 78. § (6) bekezdésében a "száma is" szövegrész helyébe a "száma, valamint az is, hogy az így meghatározott számú rendeltetési egységet az adott telken belül legfeljebb hány különálló épületben lehet elhelyezni" szöveg,

i) 2. melléklet 1. pont 1.2. alpont e) pontjában a "javaslat" szövegrész helyébe a "javaslat, közlekedési javaslat" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az R.

a) 11. § (4) bekezdésében a " , módosítása legalább telektömbre" szövegrész,

b) 66. § (2) bekezdésében az "és a partner" szövegrész,

c) 75. § (5) bekezdésében az "- amennyiben megfelelnek a 65. § (2)-(4) bekezdésében foglaltaknak -" szövegrész,

d) 76. §-a és

e) 11. mellékletében foglalt táblázat 9. sora.

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdése és az 5. § 2023. május 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 10/2023. (I. 19.) Korm. rendelethez

"10. melléklet a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez

A TELEPÜLÉSTERV, A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSÉHEZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ KIJELÖLT ADATSZOLGÁLTATÓK

ABC
1.TÉRADAT, NYILVÁNTARTÁSI ADAT ELNEVEZÉSEADATSZOLGÁLTATÓ
A LECHNER TUDÁSKÖZPONT FELÉ
ADATSZOLGÁLTATÓ
AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÉ
2.Földrészlet (Állami ingatlan-
nyilvántartási térképi adatbázis)
-Lechner Tudásközpont
3.Minőségi osztály (Állami ingatlan-
nyilvántartási térképi adatbázis)
-Lechner Tudásközpont
4.Épület (Állami ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázis)
-Lechner Tudásközpont
5.Szintvonalak-Lechner Tudásközpont
6.Digitális domborzat modell (DDM)-Lechner Tudásközpont
7.Ortofotó-Lechner Tudásközpont
8.Egyszerűsített felszínborítás
(Mezőgazdasági Parcella Azonosító
Rendszer)
Nemzeti Földügyi KözpontLechner Tudásközpont
9.Védett tájelemNemzeti Földügyi KözpontLechner Tudásközpont
10.Világörökségi helyszín-Lechner Tudásközpont
11.Világörökségi helyszín védőövezete-Lechner Tudásközpont
12.Világörökségi várományos helyszín-Lechner Tudásközpont
13.Világörökségi várományos helyszín
védőövezete
-Lechner Tudásközpont
14.Műemlék-Lechner Tudásközpont
15.Műemléki terület-Lechner Tudásközpont
16.Műemléki környezet-Lechner Tudásközpont
17.Történelmi emlékhelyNemzeti Örökség IntézeteLechner Tudásközpont
18.Nemzeti emlékhelyNemzeti Örökség IntézeteLechner Tudásközpont
19.Kiemelt nemzeti emlékhelyNemzeti Örökség IntézeteLechner Tudásközpont
20.Nemzeti emlékpontNemzeti Örökség IntézeteLechner Tudásközpont
21.Történeti kert-Lechner Tudásközpont
22.Történeti temetkezési hely-Lechner Tudásközpont
23.Nyilvántartott régészeti lelőhely-Lechner Tudásközpont
24.Védetté nyilvánított régészeti lelőhely-Lechner Tudásközpont
25.Régészeti védőövezet-Lechner Tudásközpont
26.Honvédelmi és katonai célú terület
övezete
-honvédelemért felelős
miniszter
27.Hadtörténeti örökségnek minősülő
hadszíntér, csatatér, védelmi létesítmény
-honvédelemért felelős
miniszter
28.Natura 2000 terület különleges
madárvédelmi terület
természetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
29.Natura 2000 természetmegőrzési területtermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
30.Országos jelentőségű, egyedi
jogszabállyal védett természeti terület
természetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
31.Védett mesterséges üreg
(egyedi jogszabállyal védetté
nyilvánított országos jelentőségű védett
természeti érték)
természetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
32.Barlang felszíni védőövezetetermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
33.Geoparktermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
34.Csillagoségbolt-parktermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
35.Natúrparktermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
36.Bioszféra rezervátumtermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
37.Ramsari területtermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
38.Ex lege védett láptermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
39.Ex lege védett szikes tótermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
40.Ex lege védett kunhalomtermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
41.Határozattal lehatárolt ex lege védett
kunhalom természeti emlék
természetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
42.Ex lege védett földvártermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
43.Határozattal lehatárolt ex lege védett
földvár természeti emlék
természetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
44.Ex lege védett víznyelőtermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
45.Határozattal lehatárolt ex lege védett
víznyelő természeti emlék
természetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
46.Forrástermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
47.Határozattal lehatárolt ex lege védett
forrás természeti emlék
természetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
48.Országos Ökológiai Hálózat övezeteitermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
49.Tájképvédelmi terület övezetetermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
50.Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete (BKÜTrT.)
természetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
51.Egyedi tájértéktermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
52.Érzékeny Természeti Területektermészetvédelemért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
53.Gyümölcs termőhelyi kataszterélelmiszerlánc-felügyeletért
felelős miniszter
Lechner Tudásközpont
54.Környezetvédelmi engedéllyel
vagy egységes környezethasználati
engedéllyel rendelkező telephelyek,
tartós környezeti kárral érintett
területek (ide nem értve a nyomvonalas
létesítményeket és a repülőterek
környezetében kijelölt zajgátló
védőövezetek részét képező fokozottan
zajos területeket)
vármegyei kormányhivatalokLechner Tudásközpont
55.Hulladékgazdálkodási létesítmény
(ide nem értve az üzemi gyűjtőhelyet)
vármegyei kormányhivatalokLechner Tudásközpont
56.Ivóvízbázis védőövezet (védőterület,
védőidom)
Országos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
57.Vízminőség-védelmi terület övezeteOrszágos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
58.Állami tulajdonú felszíni víz parti sávjaOrszágos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
59.Állami tulajdonú árvízvédelmi védvonal
(töltés, gát)
Országos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
60.Felszíni víz - vízfolyásOrszágos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
61.Felszíni víz - állóvízOrszágos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
62.Állóvíz víztestOrszágos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
63.Vízfolyás víztestOrszágos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
64.Felszín alatti víztest sekély porózus és
sekély hegyvidéki
Országos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
65.Felszín alatti víztest porózus és
hegyvidéki
Országos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
66.Felszín alatti víztest karszt és
termálkarszt
Országos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
67.Felszín alatti víztest porózus termálOrszágos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
68.Országos vízkárelhárítás célú tározó
(területrendezési szempontból)
Országos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
69.1 millió m3-t meghaladó vízkárelhárítási
célú tározási fejlesztési lehetőség
(területrendezési szempontból)
Országos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
70.Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése-tározóOrszágos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
71.Kiemelt jelentőségű vízilétesítményOrszágos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
72.Nagyvízi meder övezeteOrszágos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
73.Tómeder övezete (BKÜTrT.)Országos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
74.Fakadó és szivárgó vizek által
veszélyeztetett terület
Országos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
75.Rendszeresen belvízjárta terület övezeteOrszágos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
76.Ivóvíz-kivételi helyek vízgyűjtőjeOrszágos Vízügyi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
77.Polgári védelmi terület, veszélyességi
övezet
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont
78.Borszőlő termőhelyi kataszteri terület
övezete (BKÜTrT.)
-Lechner Tudásközpont
79.Kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezete
-Lechner Tudásközpont
80.Jó termőhelyi adottságú szántók övezete-Lechner Tudásközpont
81.Erdőtelepítésre javasolt terület övezete-Lechner Tudásközpont
82.ErdőrészletekNemzeti Földügyi KözpontLechner Tudásközpont
83.Erdőgazdálkodási célokat közvetlenül
szolgáló földterületek
Nemzeti Földügyi KözpontLechner Tudásközpont
84.Szabad rendelkezésű erdőkNemzeti Földügyi KözpontLechner Tudásközpont
85.VINGIS termőhelyi kataszterNemzeti Földügyi KözpontLechner Tudásközpont
86.VINGIS szőlőültetvényekNemzeti Földügyi KözpontLechner Tudásközpont
87.Ásványi nyersanyagvagyon övezeteSzabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága
Lechner Tudásközpont
88.BányatelekSzabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága
Lechner Tudásközpont
89.Alábányászott területSzabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága
Lechner Tudásközpont
90.Földtani veszélyforrás terület övezeteSzabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága
Lechner Tudásközpont
91.Gyorsforgalmi útMagyar Közút Nonprofit Zrt.Lechner Tudásközpont
92.FőútMagyar Közút Nonprofit Zrt.Lechner Tudásközpont
93.Országos mellékútMagyar Közút Nonprofit Zrt.Lechner Tudásközpont
94.Kerékpáros létesítményMagyar Közút Nonprofit Zrt.Lechner Tudásközpont
95.Vasútközlekedésért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
96.Repülőtérközlekedésért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
97.Országos közforgalmú, valamint
vám- és határkikötő
közlekedésért felelős
miniszter
Lechner Tudásközpont
98.Az országos közforgalmú, valamint
vám- és határkikötők közé nem sorolt
egyéb kikötő
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Lechner Tudásközpont
99.GyógyhelyekBudapest Főváros
Kormányhivatala
Lechner Tudásközpont
100.ErőműMagyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
Lechner Tudásközpont
101.750 kV-os villamos energia átviteli
hálózati távvezeték
MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
102.400 kV-os villamos energia átviteli
hálózati távvezeték
MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
103.220 kV-os villamos energia átviteli
hálózati távvezeték
MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
104.Villamos energia alállomás
(750, 400 és 220 kV-os villamos energia
átviteli hálózathoz kapcsolódóan)
MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
105.750 kV-os villamos energia átviteli
hálózati távvezeték biztonsági övezete
MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
106.400 kV-os villamos energia átviteli
hálózati távvezeték biztonsági övezete
MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
107.220 kV-os villamos energia átviteli
hálózati távvezeték biztonsági övezete
MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
108.Nagynyomású földgáz szállítóvezeték
(>25 bar)
FGSZ Földgázszállító
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
109.Nagynyomású földgáz szállítóvezeték
biztonsági övezete
FGSZ Földgázszállító
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
110.Nagynyomású földgáz szállítóvezeték
tartozék (fáklya, fáklya vezeték, hírközlési
kábel, korrózióvédelmi kábel, elektromos
betápláló kábel)
FGSZ Földgázszállító
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
111.Nagynyomású földgáz szállítóvezeték
tartozék biztonsági övezete
FGSZ Földgázszállító
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
112.Nagynyomású földgáz szállítóvezeték
technológiai létesítmény (csomóponti
állomás, gázátadó állomás,
görényfogadó állomás, görényindító
állomás, görényváltó állomás,
kompresszor állomás, leágazó állomás,
mérőállomás, szakaszoló állomás)
FGSZ Földgázszállító
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
113.Nagynyomású földgáz szállítóvezeték
technológiai létesítmény biztonsági
övezete
FGSZ Földgázszállító
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
114.Kőolajszállító vezetékMOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
115.TermékvezetékMOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
116.Kőolajszállító vezeték biztonsági övezeteMOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
117.Termékvezeték biztonsági övezeteMOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
118.Kőolajszállító- és termékvezeték
területigényes létesítményei és azok
biztonsági övezete
MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Lechner Tudásközpont
119.Területfejlesztési és területrendezési
dokumentumok
-érintett és közigazgatási
határral szomszédos területi
(vármegyei, fővárosi)
önkormányzat
120.Hatályos helyi építési szabályzat,
kerületi építési szabályzat, fővárosi
rendezési szabályzat, valamint
a településfejlesztési döntések
-közigazgatási határral
szomszédos települési
(fővárosban fővárosi és
kerületi) önkormányzat
121.Szegregációszűrés,
településrész-kijelölés
-Központi Statisztikai Hivatal

"

Tartalomjegyzék