114/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet

a távhőtermelők veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátásának biztosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényt (a továbbiakban: Tszt.) és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban: Get.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. alapellátási földgáz-kereskedelmi szerződés: olyan, e rendelet alapján létrejött földgáz-kereskedelmi szerződés, amely az átmeneti földgázellátást a felhasználó valamennyi, nem teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés alapján ellátott felhasználási helye tekintetében távhőtermelés céljából átvenni kívánt földgázmennyiség tekintetében a Magyar gázkiegyenlítési ponton történő átadásával biztosítja;

2. átmeneti földgázellátás: a 2023. október 1. és 2024. szeptember 30. közötti gázévben (a továbbiakban: átmeneti gázév) e rendelet alapján a felhasználó részére biztosított földgázellátás;

3. felhasználási hely: azon Get. szerinti felhasználási hely, amelyen a felhasználó távhőtermelés céljából vételez földgázt;

4. felhasználó: azon földgáztüzelésen alapuló hőtermelési technológiát alkalmazó, a Tszt. 3. § s) pontja szerinti távhőtermelő, amely közvetlenül vagy Tszt. szerinti értékesítőn keresztül közvetve közszolgáltatási kötelezettséget ellátó vagy Tszt. szerinti külön kezelt intézmény távhőszolgáltatását biztosító távhőszolgáltató távhőellátását biztosítja;

5. teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés: olyan, e rendelet alapján létrejött földgáz-kereskedelmi szerződés, amely az átmeneti földgázellátást a felhasználó valamennyi, nem alapellátási földgáz-kereskedelmi szerződés alapján ellátott felhasználási helye tekintetében teljeskörűen biztosítja.

3. § (1) Az átmeneti földgázellátást a veszélyhelyzet idején - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti földgáz szolgáltató biztosítja.

(2) Az átmeneti földgázellátást a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás biztosításáról szóló 388/2022. (X. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti földgázkereskedő biztosítja az e rendelet hatálybalépésekor általa közvetlenül vagy közvetve ellátott felhasználási helyek tekintetében, továbbá a kizárólag földgázelosztó rendszerhez csatlakozó felhasználási helyekkel rendelkező felhasználó felhasználási helyei esetében.

(3) A felhasználó, valamint az (1) bekezdés szerinti földgáz szolgáltató vagy a (2) bekezdés szerinti földgázkereskedő (a továbbiakban együtt: kijelölt földgázkereskedő) között - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - legkésőbb 2023. május 15. napjával az átmeneti gázévre vonatkozóan teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés jön létre. A teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés alapján

a) a kijelölt földgázkereskedő az (5) bekezdés szerinti mintaszerződésben meghatározott feltételek szerint ellátja az érintett felhasználási helyeket, azzal, hogy a 4. § (1) vagy (5) bekezdése alapján átvenni kívánt földgázmennyiség tekintetében az 5. § szerinti földgáz referenciaárat alkalmazza,

b) a felhasználó a vételezett földgázmennyiség árát és az átmeneti földgázellátáshoz kapcsolódó egyéb díjat, költségeket a kijelölt földgázkereskedőnek megtéríti, valamint

c) a kijelölt földgázkereskedő és a felhasználó - különösen adategyeztetés, fogyasztásmérő berendezés leolvasása esetén - együttműködik egymással.

(4) A felhasználó és a kijelölt földgázkereskedő között azon felhasználási hely tekintetében, ahol a földgáz vételezése kapcsolt hőtermelés vagy nem kizárólag távhő célú hőtermelés céljából történik, legkésőbb 2023. május 15. napjával az átmeneti gázévre vonatkozóan alapellátási földgáz-kereskedelmi szerződés jön létre. Az alapellátási földgáz-kereskedelmi szerződés alapján

a) a kijelölt földgázkereskedő az (5) bekezdés szerinti mintaszerződésben meghatározott feltételek szerint az 5. § szerinti földgáz referenciaár alkalmazásával a Magyar gázkiegyenlítési ponton adja át a 4. § (1) vagy (5) bekezdése alapján átvenni kívánt földgázmennyiséget,

b) a felhasználó a 4. § (1) vagy (5) bekezdése szerint megadott, átvenni kívánt földgázmennyiség árát és az átmeneti földgázellátáshoz kapcsolódó egyéb díjat, költségeket a kijelölt földgázkereskedőnek megtéríti, valamint

c) a kijelölt földgázkereskedő és a felhasználó - különösen az adategyeztetés tekintetében - együttműködik egymással.

(5) A kijelölt földgázkereskedő az átmeneti földgázellátás biztosítására irányuló teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi, valamint az alapellátási földgáz-kereskedelmi mintaszerződést e rendelet hatálybalépését követő 3 napon belül benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) jóváhagyásra. A jóváhagyási eljárás ügyintézési határideje 3 munkanap.

(6) A Hivatal jogszabályi megfelelőségi, illetve ellátásbiztonsági és arányossági szempontból vizsgálja meg az (5) bekezdés szerinti mintaszerződést. A Hivatal különösen vizsgálja az (5) bekezdés szerinti mintaszerződés tartalmát aszerint, hogy az a kijelölt földgázkereskedő és a felhasználó számára nem jelenthet aránytalan előnyt vagy hátrányt, és a piaci gyakorlatokkal összhangban jön létre.

(7) A jóváhagyott mintaszerződést a kijelölt földgázkereskedő a honlapján közzéteszi. A mintaszerződés jóváhagyására irányuló eljárásban ügyfél kizárólag a kijelölt földgázkereskedő.

(8) A kijelölt földgázkereskedő a teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés és az alapellátási földgáz-kereskedelmi szerződés létrejöttét - a jóváhagyott teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi vagy alapellátási földgáz-kereskedelmi mintaszerződés kitöltött és általa aláírt példányával - a szerződés létrejöttétől számított 7 napon belül elektronikus úton a felhasználó részére visszaigazolja.

(9) Ha a felhasználó a visszaigazoló dokumentum alapján hibás névírást, számhibát vagy más hasonló elírást észlel, haladéktalanul értesíti a kijelölt földgázkereskedőt az elírás kijavítása érdekében.

4. § (1) A felhasználó e-mail-címének megjelölésével a kijelölt földgázkereskedő által e célra biztosított elektronikus felületen keresztül, elektronikus felület hiánya esetén a kijelölt földgázkereskedő által e célra létrehozott e-mail-címre történő elektronikus levél megküldésével a mintaszerződés jóváhagyásától számított 7 munkanapon belül nyilatkozik az átmeneti földgázellátás keretében távhőtermelés céljából átvenni kívánt földgázmennyiségről havi bontásban. Az eltérő formában megtett nyilatkozat - a (4) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel - érvénytelen.

(2) A felhasználó (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának fogadását a kijelölt földgázkereskedő elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazolja a nyilatkozatban megjelölt e-mail-címre.

(3) A kijelölt földgázkereskedő az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatokat az ott előírt határidőt követően 2 napon belül megküldi a Hivatal részére ellenőrzés céljából.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a felhasználó

a) nem teljesítette az (1) bekezdésben foglaltakat, vagy a Hivatal felhívására nem pótolja az (1) bekezdés szerinti adatokat,

b) által megadott földgázmennyiség - a Hivatal rendelkezésére álló adatok alapján - nem elegendő a távhő legjobb hatásfokú módon történő megtermeléséhez,

akkor a Hivatal a felhasználót a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti bírsággal sújthatja.

(5) Ha a Hivatal az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a felhasználó nem a megfelelő kijelölt földgázkereskedő felé tette meg nyilatkozatát, akkor a nyilatkozat címzettjének a 3. § (1) vagy (2) bekezdése alapján az átmeneti földgázellátást biztosító földgázkereskedőt kell tekinteni.

(6) Ha a felhasználó a Hivatal ellenőrzése során az (1) bekezdés alapján megadott átvenni kívánt földgázmennyiségre vonatkozó adatot pótolja vagy módosítja, akkor átvenni kívánt földgázmennyiségnek ezt a földgázmennyiséget kell tekinteni.

(7) A Hivatal a (3) bekezdés szerint megküldött nyilatkozatokat 6 munkanapon belül ellenőrzi, majd annak eredményéről és - figyelemmel a (4)-(6) bekezdésben foglaltakra - az átmeneti földgázellátás biztosításához szükséges adatokról haladéktalanul tájékoztatja a kijelölt földgázkereskedőt.

(8) A Hivatal az átmeneti gázévben a teljes ellátás alapú vagy az alapellátási szerződésben foglalt és ténylegesen vételezett földgázmennyiséget vizsgálja, és annak eredménye alapján a Tszt. szerinti árszabályozás következő évében korrekciót alkalmazhat.

5. § A Hivatal a 4. § (7) bekezdésében foglalt tájékoztatási határidőt követő 12 munkanapon belül hirdetményt tesz közzé a felhasználók esetében elismert, indokolt költség alapját képező földgáz referenciaáráról.

6. § (1) A felhasználó az átmeneti földgázellátás vonatkozásában a Tszt. 57/D. § (6) bekezdésében előírt kötelezettségét a Hivatal részére a 3. § (8) bekezdése szerinti, visszaigazolásként megküldött, kitöltött mintaszerződés benyújtásával teljesíti.

(2) A 3. § (5) bekezdése szerint a Hivatal által jóváhagyott mintaszerződésben meghatározott feltételek nem minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:102. §-a szerinti tisztességtelen általános szerződési feltételnek.

(3) E rendelet hatálybalépését követően a felhasználó és a kijelölt földgázkereskedőtől eltérő földgázkereskedő között létrejött földgáz-kereskedelmi szerződés a távhőtermeléssel érintett felhasználási hely vonatkozásában az átmeneti gázév tekintetében semmis.

(4) A felhasználó a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel a Ptk. 6:60. § (2) bekezdésétől eltérően a bíróságtól a szerződés módosítását nem kérheti.

(5) Azon felhasználási hely tekintetében, ahol a földgáz vételezése kapcsolt hőtermelés céljából történik, a felhasználó gondoskodik az alapellátási földgáz-kereskedelmi szerződés által biztosított földgázmennyiségen felüli földgázmennyiség beszerzéséről és a teljes körű, az alapellátási földgáz-kereskedelmi szerződés által biztosított földgázmennyiséget is magában foglaló földgázellátáshoz szükséges rendszerhasználat biztosításáról, ide nem értve a Magyar gázkiegyenlítési pontig történő szállításhoz kapcsolódó rendszerhasználatot.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet hatálybalépésének napján a felhasználó nyilatkozata alapján létrejött földgáz-kereskedelmi szerződés a távhőtermeléssel érintett felhasználási hely vonatkozásában az átmeneti gázévre megszűnik. A földgázkereskedő a szerződés megszűnésére tekintettel a felhasználóval szemben hátrányos jogkövetkezményt nem alkalmazhat.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök