388/2022. (X. 14.) Korm. rendelet

veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás biztosításáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban: Get.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § Azon Get. szerinti, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó, akinek a földgázellátása 2022. október 1-jei gáznaptól nem biztosított földgázkereskedelmi szerződés vagy az őt 2022. szeptember 30-ai gáznapon ellátó földgázkereskedő üzletszabályzata alapján egyéb módon, átmeneti földgázellátásra jogosult a 2022. november 1-jei gáznap kezdetétől a 2022. december 31-ei gáznap végéig.

3. § (1) A veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátást a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 8. §-a alapján végső földgázmenedékesként kijelölt földgázkereskedő (a továbbiakban: földgázkereskedő) biztosítja.

(2) A földgázkereskedő a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést az e rendelet hatálybalépését követő munkanap végéig teszi közzé honlapján.

4. § (1)[2] A 2. § szerinti felhasználó a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás igénybevétele érdekében 2022. október 25-ig nyilatkozatot tesz. A határidő jogvesztő.

(2) A nyilatkozat megtétele a földgázkereskedő által e célra biztosított elektronikus felületen történik a 2. § szerinti felhasználó e-mail-címének megadásával, ettől eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A nyilatkozat megtételére az e rendelet hatálybalépését követő második munkanaptól van lehetőség.

(3) A nyilatkozattétel fogadásáról a földgázkereskedő elektronikus levélben jelez vissza a 2. § szerinti felhasználó által megadott e-mail-címre.

5. § (1) A 2022. november 1-jei gáznap kezdetével a földgázkereskedő és a 4. § szerint nyilatkozatot tett 2. § szerinti felhasználó között a 2022. december 31-ei gáznap végéig földgáz-kereskedelmi szerződés jön létre a 3. § (2) bekezdésében meghatározott mintaszerződés szerinti tartalommal.

(2) A Get. 31/B. § (4) bekezdésétől eltérően a földgázkereskedő a 2. § szerinti felhasználó esetében a kereskedőváltást 2022. november 10-ig jelenti be az érintett rendszerüzemeltetőnél, és a rendszerüzemeltető a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit 2022. november 1-jére visszamenőlegesen teljesíti.

(3) Földgáz-kereskedelmi szerződés vagy rendszerhasználati szerződés hiánya miatt a földgázelosztási szolgáltatás folytatása nem függeszthető fel, ha a 2. § szerinti felhasználó a 4. § szerinti nyilatkozat megtételét a földgázelosztóhoz a 4. § (3) bekezdése szerinti visszajelzés bemutatásával, megküldésével igazolta.

6. § Az e rendelet alapján biztosított veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás tekintetében a Get. 41. §-a és a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet nem alkalmazandó.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. §[3]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 64. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 8. § (2) bekezdés)

[2] Módosította a 392/2022. (X. 18.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.10.18.

[3] Hatályon kívül helyezve e rendelet 8. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 64. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.