289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az elérhető árú villamos energia és földgáz ellátás biztosítására rezsivédelmi szolgáltatást nyújt a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára. E rendelet értelmében a rezsivédelmi szolgáltatás a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó számára az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott mértékig méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében a villamos energia és földgázellátás biztosítása egyetemes szolgáltatás útján az energia piaci körülmények megváltozása esetén is. A rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása állami közfeladat.

(2) A Kormány a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása céljából a 2022. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra

a) a földgáz egyetemes szolgáltatásban a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. § (1) bekezdése szerinti elhatárolást végrehajtó gazdasági társaságot (a továbbiakban: földgáz szolgáltató),

b) a villamos energia egyetemes szolgáltatásban az engedélyeik területi hatályával az ország területét együttesen lefedő, több egyetemes szolgáltató konzorciumát (a továbbiakban: villamos energia szolgáltató)

jelöli ki.

(3) A Kormány 2024. január 1-jén a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítására a kijelölés időpontjában villamos energia vagy földgáz egyetemes szolgáltatás nyújtására hatályos engedéllyel rendelkező valamennyi engedélyes figyelembevételével, az egyenlő bánásmód és a legkisebb költség elvének alkalmazása mellett két év időtartamra villamos energia és földgáz szolgáltatót jelöl ki.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott konzorciumi szerződést annak hatálybalépését követő 3 napon belül, de legkésőbb 2022. augusztus 12-ig a villamos energia szolgáltató megküldi az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére tájékoztatás céljából.

(5) A rezsivédelmi szolgáltatás biztosítására a miniszter a villamos energia szolgáltatóval és a földgáz szolgáltatóval legkésőbb 2022. augusztus 11-ig szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt, amely szerződést tájékoztatás céljából 2022. augusztus 12-ig a villamos energia szolgáltató, valamint a földgáz szolgáltató megküld a Hivatal részére. A szerződés tartalmazza

a) a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítására vonatkozó kötelezettség részletes tartalmát, területi és időbeli hatályát,

b) a rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés összege megállapításának részletes szabályait és

c) az ellentételezés kifizetésének részletes szabályait.

(6) A rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása nem minősül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti szolgáltatásnyújtásnak, és a szolgáltatásnyújtásért a 4. § (8) és (9) bekezdésében meghatározott korrekciós tényező figyelembevételével kifizetett összeg visszafizetési kötelezettség nélkül átadott pénzeszköznek tekintendő.

2. § (1) Az 1. § (5) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért a villamos energia szolgáltató és a földgáz szolgáltató a (2) és (3) bekezdésben meghatározott mértékig ellentételezésre jogosult, amit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyéb bevételnek kell tekinteni, és nem képezi tárgyát az általános forgalmi adónak.

(2) A földgáz szolgáltató részére járó ellentételezés összege megegyezik azzal az összeggel, amellyel a tárgyévre vonatkozóan meg kell szüntetni a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. § (1) bekezdése szerinti negatív összegű árbevétel különbségek kumulált értéke és a pozitív összegű árbevétel különbségek kumulált értéke közötti különbözetet (egyenleget).

(3) A villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés a villamos energia egyetemes szolgáltatás bevétellel nem fedezett, a tevékenység ellátásához szükséges nettó ráfordítással azonos összeg. Az ellentételezés kiszámításának módszertanát miniszteri rendelet határozza meg.

3. § (1) A villamos energia és földgáz szolgáltató a 2022. évben teljesített rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés megállapítása és kifizetése iránti kérelmét (a továbbiakban: kérelem) 2022. augusztus 12-ig, a 2023. évben teljesített rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés iránti kérelmét 2022. november 15-ig nyújtja be a miniszternek és egyidejűleg a Hivatal részére. Ha a villamos energia vagy a földgáz szolgáltató a kérelmét a jelen bekezdésben rögzített határidőkhöz képest késedelmesen nyújtotta be, úgy a késedelmes napok számával a 4. § (2), (5) és (7) bekezdésében meghatározott határidők automatikusan meghosszabbodnak.

(2) Ha a tárgyévi ellentételezés vonatkozásában benyújtott kérelmet alátámasztó kalkulációban alkalmazott feltételezéshez képest

a) az egyetemes szolgáltatást igénybe vevők várható ellátásában vagy fogyasztásában vagy

b) az egyetemes szolgáltatás ellátásához szükséges ráfordításokban

jelentős változás következik be, akkor a szolgáltató kérelem kiegészítést nyújthat be a miniszternek és egyidejűleg a Hivatalnak. A miniszter a Hivatal javaslatának figyelembevételével a benyújtást követő harminc napon belül dönt az ellentételezés mértékének módosításáról. Jelentős változásnak minősül, amennyiben a kérelmet alátámasztó kalkuláció egyes paraméterei olyan mértékben változnak, aminek eredményeképpen a tárgyévi ellentételezés összegében legalább 15 milliárd forint pozitív vagy negatív eltérés megállapítható. A kérelem kiegészítés tartalmazza az eredeti, kérelem kiegészítéssel módosuló kérelmet, a kérelem kiegészítést megalapozó kalkulációját, valamint a kérelem kiegészítést megalapozó és az eredeti kérelem egyes paramétereinek összehasonlítását, továbbá szöveges magyarázatát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza

a) az érvényesíteni kívánt igény jogcímét,

b) a tárgyévi szolgáltatáshoz kapcsolódó ellentételezés - 2. § (2) és (3) bekezdése szerinti módszertan alapján kiszámított - értékét az elérhető legfrissebb kalkuláció alapján, dokumentációval alátámasztva,

c) a tárgyévet megelőző évben a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ellentételezés tény adatok alapján megállapított indokolt összegét,

d) a tárgyévet megelőző évben, valamint a tárgyévben a kérelem benyújtásáig folyósított ellentételezés összegét, valamint a kifizetett különbözeti összeget és

e) részletes szöveges magyarázatot a kérelmet alátámasztó számításhoz.

4. § (1) A miniszter az ellentételezés megállapítása iránti kérelmet és a 3. § (2) bekezdése szerinti kérelem kiegészítést a Hivatal bevonásával vizsgálja meg, ennek érdekében a miniszter a kérelmet vagy kérelem kiegészítést a beérkezést követő munkanapon továbbítja a Hivatalnak.

(2) A Hivatal a villamos energia és földgáz szolgáltató által benyújtott kérelemben vagy a kérelem kiegészítésben és azok mellékleteiben foglaltak e rendeletnek és a 2. § (3) bekezdése szerinti miniszteri rendeletnek való megfelelőségét vizsgálja, és javaslatot tesz a miniszternek az ellentételezés összegére. A Hivatal a javaslatát a 2022. évi ellentételezés tekintetében 2022. szeptember 1-ig, a 2023. évi ellentételezés tekintetében 2022. december 10-ig küldi meg a miniszternek. A kérelem kiegészítés esetén a Hivatal az ellentételezés mértékére vonatkozó javaslatát a kérelem kiegészítés Hivatal általi kézhezvételétől számított 15 napon belül küldi meg a miniszternek.

(3) Ha a kérelmet vagy a kérelem kiegészítést a villamos energia vagy földgáz szolgáltató hiányosan nyújtotta be, a Hivatal ésszerű határidő tűzésével felhívja a villamos energia vagy földgáz szolgáltatót, hogy a kérelmet az e rendeletben meghatározott feltételek szerint nyújtsa be. A hiánypótlásra megszabott határidővel a 3. § (2) bekezdése, továbbá a 4. § (2) és (5) bekezdése szerinti határidők meghosszabbodnak. Amennyiben a hiánypótlási felhívás ellenére a kérelem vagy a kérelem kiegészítés nem kerül kiegészítésre, a Hivatal a rendelkezésre álló információk alapján teszi meg javaslatát.

(4) A Hivatal a kérelemben vagy a kérelem kiegészítésben és az azok mellékleteiben foglaltak megfelelőségének a vizsgálatához - határidő tűzésével - a szolgáltatótól felvilágosítást, továbbá adatszolgáltatást kérhet. Amennyiben a kérés ellenére a szükséges felvilágosítás vagy adatszolgáltatás nem vagy hiányosan kerül teljesítésére, a Hivatal a rendelkezésre álló információk alapján teszi meg javaslatát.

(5) Ha a kérelemben és a mellékleteiben foglaltak megfelelnek az e rendeletben és a 2. § (3) bekezdésében hivatkozott miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek, a miniszter - a Hivatal javaslatának a figyelembevételével - az 1. § (5) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott formában, a 2022. évi ellentételezés esetében 2022. szeptember 5-ig, a 2023. évi ellentételezés esetében 2022. december 20-ig állapítja meg a kifizetendő összeget.

(6) Az (5) bekezdés szerint megállapított összeget a tárgyévre vonatkozó mértékének megállapítását követően a miniszter elkülönített költségvetési forrásból fizeti ki egy vagy több részletben. A kifizetésre kerülő ellentételezés részletének meghatározásakor korrekciós tényezőként figyelembe kell venni a tárgyévet megelőző évre vonatkozó ellentételezés korábban megállapított és ténylegesen indokolt összegének különbségét. A részletek összegére és esedékességének időpontjára a villamos energia szolgáltató vagy a földgáz szolgáltató - a likviditási tervének adataival alátámasztott - javaslatot tehet a miniszter részére. Több részletben történő kifizetés esetén a 2023. évet érintően a miniszter az egyes negyedévek hónapjaira esedékes ellentételezések kifizetésének ütemezéséről a tárgy negyedévet megelőző negyedév első hónapjának végéig dönt, mely döntésről 3 munkanapon belül értesíti a Hivatalt és a villamos energia és földgáz szolgáltatót.

(7) A 2022. év tekintetében a megállapított ellentételezés legfeljebb 30 százalékának legkésőbb 2022. szeptember 15-éig, fennmaradó részének legkésőbb 2022. december 15-éig kerül sor a (6) bekezdés szerinti kifizetésére. A 2023. év tekintetében a megállapított ellentételezés (6) bekezdés szerinti kifizetésére legkésőbb 2023. december 20-ig kerül sor. A megállapított ellentételezés igényléséről a miniszter a kifizetés felmerülését megelőzően legalább hét nappal korábban tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert.

(8) A villamos energia és földgáz szolgáltató 2023. május 15-éig a 2022. évi szolgáltatási kötelezettség tekintetében elszámolási kérelmet küld a miniszter részére. Amennyiben a benyújtott kérelem alapján a 2022. évi szolgáltatási kötelezettség kifizetett ellentételezése eltér a 3. § szerint a tényadatok alapján meghatározott indokolt összegtől, a miniszter az e rendeletben rögzített határidők és a Hivatal javaslatának figyelembevételével 2023. július 15. napjáig állapítja meg a többlet vagy hiány mértékét. A kifizetésre kerülő 2023. évi ellentételezés részletének meghatározásakor a miniszter korrekciós tényezőként figyelembe veszi a 2022. évre vonatkozó ellentételezés korábban megállapított és ténylegesen indokolt összegének különbségét.

(9) A villamos energia és földgáz szolgáltató 2024. május 15-ig a 2023. évi szolgáltatási kötelezettség tekintetében elszámolási kérelmet küld a miniszter részére. Amennyiben a benyújtott kérelem alapján a 2023. évi szolgáltatási kötelezettség kifizetett ellentételezése eltér a 3. § szerint a tényadatok alapján meghatározott indokolt összegtől, a miniszter az e rendeletben rögzített határidők és a Hivatal javaslatának figyelembevételével 2024. július 15-ig állapítja meg a többlet vagy hiány mértékét. Ha az eltérés a szolgáltató javára többletet mutat, a szolgáltató 2024. augusztus 31-ig a különbözetet visszafizeti. Ha az eltérés a szolgáltató hátrányára hiányt mutat, a miniszter 2024. július 31-ig gondoskodik a különbözetnek a szolgáltató részére történő megfizetéséről. Az ellentételezés részletekben történő kifizetése esetén a szerződésben meghatározott ütemezés szerint kerülnek az egyes részletek kifizetésre a villamos energia és földgáz szolgáltató számára.

5. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 13/A. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Vet. 9. §-a szerinti kötelező átvételi rendszer és prémium típusú támogatási rendszerben a Vet. 13. § (1) bekezdése szerinti, 2022. és 2023. évi kötelező befizetésen alapuló pénzeszközök a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott bevételeinek a kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú támogatási rendszer működtetésének kiadásait meghaladó részét (a továbbiakban: különbözeti összeg) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. §-a szerint meghatározott elhatárolás összegének növelésére kell a befolyt többletbevételek erejéig felhasználni és a földgáz szolgáltató részére kifizetni. A felhasználásra vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg. A kifizetés nem minősül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti szolgáltatásnyújtásnak, a kifizetett összeg visszafizetési kötelezettség nélkül átadott pénzeszköznek tekintendő.

6. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) a villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés kiszámításának módszertanát és

b) a különbözeti összeg 5. §-ban meghatározott célra történő felhasználásának részletes szabályait

rendeletben határozza meg.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 33. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 8. § (2) bekezdés)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 8. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 33. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére