121/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Étv.) a 2. §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

2. § (1) Az Étv. 54. § (5b) bekezdésében foglaltaktól eltérően, amennyiben a közterület használatára a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról szóló 591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiemelt sportesemény és a nemzeti rendezvény (a továbbiakban együtt: kiemelt esemény) előkészítésével és lebonyolításával összefüggésben kerül sor, a kiemelt esemény előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos közfeladat ellátására kijelölt szervezet (a továbbiakban: kiemelt esemény megszervezője) az állam, illetve a fővárosi vagy a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában álló, a (2) bekezdésben meghatározott közterületeket - legfeljebb a 2023. augusztus 1. - 2023. szeptember 1. napja közötti időszakra korlátozódóan - díjmentesen használhatja.

(2) Az Étv. 54. § (5c) bekezdésében foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés szerinti közterületek:

1. a világörökségről szóló törvény alapján meghatározott fővárosi világörökségi területek,

2. az Árpád híd területe,

3. a Petőfi híd területe,

4. a Rákóczi híd területe,

5. a Margitsziget területe,

6. az Óbudai-sziget területe,

7. a Városliget területe,

8. az Oktogon területe,

9. V. kerület és VI. kerület, a Bajcsy-Zsilinszky út területe,

10. V. kerület, a Hercegprímás utca területe,

11. V. kerület, az Erzsébet tér területe,

12. V. kerület, a József Attila utca területe,

13. V. kerület, a Széchenyi István tér területe,

14. I. kerület, a Clark Ádám tér területe,

15. I. kerület, az Alagút utca területe,

16. I. kerület, az Attila út területe,

17. I. kerület, a Szarvas tér területe,

18. I. kerület, az Apród utca területe,

19. I. kerület, az Ybl Miklós tér területe,

20. I. kerület, a Lánchíd utca területe,

21. IX. kerület, a Hajóállomás utca területe,

22. IX. kerület, a Komor Marcell utca területe,

23. IX. kerület, a Gizella sétány területe,

24. IX. kerület, a Laczkovich utca területe,

25. IX. kerület, a Csepel rakpart területe,

26. IX. kerület, a Szabad Hongkong út területe,

27. IX. kerület, a Csont utca területe,

28. IX. kerület, a Dalai Láma út területe,

29. XXI. kerület, a Kvassay zsilip területe,

30. XXI. kerület, a Nagy-Duna sor területe,

31. XXI. kerület, a Wein János út területe,

32. IX. kerület, a Soroksári út, a Kvassay Jenő út és a Dalai Láma út által körülhatárolt terület.

(3) Az Étv. 54. § (5d) bekezdésében foglaltaktól eltérően a tulajdonos fővárosi önkormányzat vagy fővárosi kerületi önkormányzat vagy az állami tulajdonban álló közterület vagyonkezelője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az (1) és (2) bekezdés szerinti közterület használatát és a területfoglalást az ott meghatározott időszakra, az (1) bekezdéstől eltérő célra - kormányrendeletben foglaltak szerint - a kiemelt esemény megszervezője

a) felé tett előzetes értesítés alapján és

b) előzetes egyetértő nyilatkozata beszerzését követően

engedélyezheti, valamint köthet ezekre vonatkozóan szerződést.

(4) Az Étv. 54. § (5e) bekezdésében foglaltaktól eltérően a kiemelt esemény megtartása érdekében a közterület használatának időtartamáról, valamint a közterület-használattal érintett területekről a kiemelt esemény megszervezője a kiemelt eseményt megelőző hatvanadik napig tájékoztatja a tulajdonost. A tájékoztatás megtételét követően a (3) bekezdést a tájékoztatásban nem szereplő közterületre a tárgyévre vonatkozóan nem kell alkalmazni.

(5) Az Étv. 54. § (5g) bekezdésében foglaltaktól eltérően a kiemelt esemény megtartása érdekében szükséges, közigazgatási hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység vonatkozásában a Kormány rendeletben

a) állapítja meg az eljárás sajátos - kormányrendelettől vagy miniszteri rendelettől eltérő - szabályait,

b) jelöli ki az eljáró hatóságot.

(6) Az Étv. 54. § (5h) bekezdésében foglaltaktól eltérően a kiemelt esemény megtartásával összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban

a) az ügyintézési határidő - ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg - tíz nap,

b) a szakhatósági eljárás ügyintézési határideje - ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg - öt nap.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2023. szeptember 30. napján hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök