147/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

a kiemelt esemény megtartásával kapcsolatos rendelkezésekről és szervezőjének kijelöléséről

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1f) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a veszélyhelyzet során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 121/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt esemény megszervezőjeként (a továbbiakban: kiemelt esemény szervezője) a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: NRÜ) jelöli ki.

2. § (1) A Rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előzetes értesítést a Rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti tulajdonos (a továbbiakban: tulajdonos) elektronikus úton, az NRÜ honlapján közzétett tartalommal küldi meg a kiemelt esemény szervezője részére.

(2) A kiemelt esemény szervezője az előzetes értesítés kézhezvételét követő tizenöt napon belül elektronikus úton nyilatkozik a Rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti előzetes egyetértéséről.

3. § (1) A Kormány a kiemelt esemény megtartásával összefüggő, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendeletben meghatározott, a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(2) A kiemelt esemény helyszínein, az azzal összefüggő építési és egyéb tevékenységekre vonatkozóan

a) a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 64. §-a szerinti örökségvédelmi bejelentést nem kell megtenni, amennyiben azok huszonöt napnál tovább nem állnak fenn, és az építmények és egyéb berendezések elbontását követően a védett terület megjelenését nem változtatják meg,

b) a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 37. §-a szerinti településképi bejelentést nem kell megtenni, amennyiben azok huszonöt napnál tovább nem állnak fenn, és az építmények és egyéb berendezések elbontását követően a településképet nem változtatják meg.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2. § (1) bekezdésének alkalmazása során az adott évben a kiemelt eseményt megelőző tizedik és azt követő tizedik nap közötti időszakra a Rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott területek tekintetében - a Rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti eltérő célú közterület használatról és területfoglalásról - a tulajdonos az e rendelet hatálybalépésétől számított öt napon belül értesíti a kiemelt esemény megszervezőjét.

6. §[1]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.