16/2023. (VI. 14.) BM rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a) és g) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím és a 2. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: NM r.) a következő 31. §-sal egészül ki:

"31. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2023. (VI. 14.) BM rendelettel megállapított 12. számú mellékletben foglaltakat a 2023. február havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni."

2. § Az NM r. 12. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

3. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM r.) 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá:)

"e) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet működtetőjével kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti részvétel,"

(ellátása.)

4. § Hatályát veszti az EüM r. 13. § (10) bekezdés b) pontja.

3. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

5. § Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: ESZCSM r.) 15. § (8b) és (8c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(8b) A (8a) bekezdés szerinti ügyeleti ellátásban - a háziorvos, házi gyermekorvos ügyeleti idejében - a 16. § szerinti feladatokat a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos, házi gyermekorvos és az OMSZ között kötött szerződésben foglaltak szerint a háziorvos, házi gyermekorvos által foglalkoztatott ápoló, gyermekápoló vagy asszisztens is elláthatja, amennyiben erről a felek nem állapodtak meg, a 16. § szerinti feladatok ellátásáról az OMSZ gondoskodik.

(8c) A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatban dolgozó háziorvos, házi gyermekorvos a (8a) bekezdés szerinti ügyeleti ellátást helyettesítéssel is elláthatja. Helyettesítés esetén a (8b) bekezdésben foglaltakat a helyettesítő háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat ápolója, gyermekápolója, asszisztense tekintetében kell alkalmazni."

6. § Az ESZCSM r. 15. § (4a) bekezdésében a "(3) bekezdés" szövegrész helyébe a "(4) bekezdés" szöveg lép.

4. A fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet módosítása

7. § A fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: NEFMI r.) a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2023. (VI. 14.) BM rendelettel megállapított 1. mellékletben foglaltakat a 2023. február havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni."

8. § A NEFMI r. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelethez

"12. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

A fogászati szolgáltatások és az egyes beavatkozásokra fordítandó minimális időkeretek

KódPontBeavatkozás megnevezéseBeavatkozásra fordítandó
minimális idő
(perc)
I. Vizsgálatok, dokumentáció
FA002+0Fogorvosi vizsgálat11
TA004370Rendelőn kívül végzett vizsgálat22
TA005300Konzílium rendelőn kívül22
TA012150Konzílium, szakvélemény készítése11
FA013+0Igazolás, tájékoztatás6
FA014+0Szakrendelésre utalás6
FA016+0Fogorvosi látlelet készítése6
TB1211 840Fogászati allergológiai vizsgálat elektropotenciál méréssel22
TB125**1 610Különleges gondozásra szoruló, fogyatékkal élő személyek
fogászati szakellátása
-
II. Prevenció
TA169100Egyéni megelőző tanácsadás6
TA170++40Csoportos megelőző tanácsadás11
TA183++120Csoportos felvilágosítás, tanácsadás rendelőn kívül22
TA184480Fogászati várandósgondozás (tanácsadás, szűrővizsgálat)11
TA185480Fogorvosi szűrővizsgálat (18 éves korig, ill. 18 év feletti középfokú,
nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevőknél)
6
TA186480Fogorvosi szűrővizsgálat, felnőttnek11
TB187920Stomato-onkológiai vizsgálat16
III. Röntgen
TA006450Intraorális rtg. felvétel (db)6
TB007920Panoráma rtg. felvétel (db)11
TB008920Teleröntgen felvétel11
TB009760Egyéb extraorális rtg. felvétel9
FA010+0Rtg. kontrasztanyag befecskendezése22
TB011610Occlusalis rtg. felvétel6
IV. Érzéstelenítés, gyógyszerrendelés
FA018+0Gyógyszerrendelés6
FA019+0Injekció adása6
TA021150Intraorális érzéstelenítés4
V. Konzerváló fogászat és endodoncia
TA09870Gyökérkezelés6
FA1000Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen16
FA1010Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen22
TA1021 100Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen22
TA1031 500Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen27
TA104220Polírozás, finírozás tömésenként11
TE105920Inlay, onlay55
TA1071 780Gyökértömés készítése11
TA1161 190Gyökértömés eltávolítása16
TA109590Fogkorona felépítése gyári csappal33
TA110200Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása11
TA22270Ideiglenes tömés készítése6
FA1160Érzékeny fogfelszín kezelése4
VI. Szájbetegségek és parodontológia
TB110380Parodontális státuszfelvétel9
TA114300Tasak gyógyszeres kezelése6
TA111650Fogkő eltávolítás, supra- és subgingivalisan16
TA112650Fogkő eltávolítás, supra- és subgingivalisan (súlyos általános
alapbetegségnél)
16
TB113920Lebenyes tasakműtét33
TB114760Gingivectomia6
TB115920Tasak kezelése zárt kürettázzsal6
TB1161 820Csontpótló anyag behelyezése22
TB1173 820Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával22
TB119760Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése11
TA120+++530Fogak sínezése16
TA121+++70Síneltávolítás16
TB126310Fogak becsiszolása16
VII. Dentoalveoláris sebészet
TB12770Műtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés,
átöblítés)
11
TA020220Lézerkezelés (soft)8
FA1690Állkapocs luxatio repozíciója11
TA130300Fogeltávolítás11
TB131920Fogeltávolítás feltárással22
TB1321 830Retineált vagy impaktált fog eltávolítása27
TA135300Alveolus excochleatio, sebellátással11
TB1372 010Nyálkő eltávolítás invazív módon11
TA138450Incisio, circumcisio11
TB139460Excisio8
TB1402 300Megnyílt arcüreg sebészi zárása27
TB1411 920Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs rezekció27
TB142760Retrográd gyökértömés22
TB1433 100Cystectomia27
TB1443 100Cystostomia, cysta-marsupialisatio27
TB1452 000Orális plasztika22
FA1470Fogrepozíció22
TA1481 490Fogreplantáció22
TE1491 610Intraossealis implantatum behelyezése22
TE155760Intraossealis implantátum eltávolítása11
TB150610Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauter végzett kezelések11
TB151310Stomato-onkológiai gondozás11
TB152780Foggyökér dissectio22
TB153460Lágyrész traumák ellátása11
TB154760Frenulectomia, frenulotomia9
TA155890Vérzéscsillapítás11
TA15630Sutura eltávolítás6
TB155920Alveolus korrekció16
TB1564 000Intermaxilláris fixatio (IMF) felhelyezése66
VIII. Fogpótlás
TA223100Teljes lemezes fogsor készítéséhez anatómiai lenyomatvétel11
TA157100Teljes lemezes fogsor készítéséhez funkciós lenyomatvétel22
TA158100Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel16
FA1590Állcsont reláció meghatározása22
TA171890Egyszerű előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése16
TA1721 190Vállas előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése16
TA1611 490Gyökércsapos fogmű behelyezése16
TA1621 190Híd - horgony behelyezése16
TA163590Híd - hídtest behelyezése6
TA164300Korona, híd eltávolítása11
TA1653 710Részleges lemezes fogpótlás behelyezése11
TA1664 460Teljes lemezes fogpótlás behelyezése6
TA16770Korona és/vagy híd visszaragasztása16
TA1681 490Harapásemelő behelyezése11
TE16913 800Speciális fogpótlások behelyezése22
TE17021 600Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció220
TE1711 600Állkapocs diszfunkció kezelése22
FA1720Fogsorpróba11
TA173180Fogpótlás korrekció11
TA179370Lemezes fogpótlás alábélelése rendelőben33
TA181180Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban
lenyomat alapján
16
TA178370Lemezes fogpótlás javítása16
TB1794 600Instrumentális okklúziós analízis és korrekció66
FA1810Csonk preparáció16
FA1820Vázpróba11
FA1910Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel27
IX. Gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászat
TA187280Helyi fluoridálás, segédeszköz nélkül6
TA188330Helyi fluoridálás, segédeszközzel11
TA189590Helyfenntartó behelyezése27
TA190550Barázdazárás11
TA192520Traumásan sérült fog ellátása16
TA193590Ideiglenes gyökértömés készítése11
TA194220Pulpotomia11
FA1950Tejfog elcsiszolása és/vagy impregnálása6
TA197890Tejfog tömés - egy felszínen11
TA1981 260Tejfog tömés - több felszínen16
FA2000Dentíciós panaszok ellátása6
X. Fogszabályozási szolgáltatások
TB208370Kivehető fogszabályozó készülék adaptálása, aktiválása11
TB209370Rögzített fogszabályozó készülék aktíválása, ellenőrzése11
TB210760Ortodonciai mérések38
TA2112 530Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése16
TA2123 710Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése16
TB2133 820Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése22
TB2145 700Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése22
TB2155 100Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése27
TB2167 500Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése22
TB2195 400Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek
(pl. ajak, -szájpadhasadékos és fogazati eltéréssel járó szindrómák)
fogszabályozási ellátásának megkezdése
55
TB2207 900Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek
(pl. ajak, -szájpadhasadékos és fogazati eltéréssel járó szindrómák)
fogszabályozási ellátásának befejezése
33
TB2171 100Retenciós kezelési fázis megkezdése22
TB2181 700Retenciós kezelési fázis befejezése22
TA219450Preventív, ill. kiegészítő fogszabályozási tevékenység16
FA220+0Rossz szokásról való leszoktatás megkezdése6
FA221 +0Rossz szokásról való leszoktatás befejezése6
TB222760Rögzített fogszabályozó eltávolítása, fuoridálás, polírozás27
TB225300Bracketragasztás (újraragasztás)6
TB226300Gyűrűragasztás (újraragasztás)6
TB227460Ívcsere6
TB228530Szekciós ív bekötése6
TB2292 140Fogfelszabadítás16

Megjegyzések, rövidítések:

A fogorvosi szolgáltatások kódja 5 pozíciós.

Az első pozíció a finanszírozás módját jelöli, ahol

F - a kötelezően jelentendő 0 pont értékű beavatkozás,

T - a kötelezően jelentendő teljesítménydíjas fogászati szolgáltatás.

A második pozíció az ellátási szintet jelöli, ahol

A - alapellátás,

B - szakellátás,

E - egyetemi fogászati ellátás.

A harmadik, negyedik és ötödik pozíció a beavatkozások kódszámát tartalmazza.

A "TA" jelzésű kódokat mindhárom ellátási szint használhatja, a "TB" jelzésű kódokat a szakellátás és az egyetemi fogászati ellátás, a "TE" kódokat csak az egyetemi fogászati ellátás használhatja. A **-gal jelölt tevékenység csak külön szerződés alapján számolható el.

A "+" jelöléssel ellátott kódok minimumideje nem kerül figyelembevételre, ha egyéb beavatkozási kód is elszámolásra kerül az adott biztosított esetében. Amennyiben egy biztosított esetében kizárólag "+" jelölésű kódot jelentenek, akkor csak a legmagasabb minimumidejű kód ideje kerül figyelembevételre.

A "++" jelölésű kód esetében a beavatkozásra fordítandó minimumidő nem biztosítottanként kerül felszámításra, hanem az adott csoportra vonatkozik.

A "+++" jelölésű kód több fogon történő elszámolásakor a minimumidő csak egyszer kerül figyelembevételre."

2. melléklet a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelethez

1. A NEFMI r. 1. melléklet V. pontjában

a) az "FA 098 Gyökérkezelés" szövegrész helyébe a "TA 098 Gyökérkezelés" szöveg,

b) a "TA 100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen" szövegrész helyébe az "FA 100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen" szöveg,

c) a "TA 101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen" szövegrész helyébe az "FA 101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen" szöveg,

d) az "FA 112 Ideiglenes tömés készítése" szövegrész helyébe a "TA 222 Ideiglenes tömés készítése" szöveg

lép.

2. A NEFMI r. 1. melléklet VII. pont

a) "TA 130 Fogeltávolítás" megjelölésű részében a "TA 105" szövegrész helyébe a "TE 105" szöveg,

b) "TB 131 Fogeltávolítás feltárással" megjelölésű részében a "TA 105" szövegrész helyébe a "TE 105" szöveg,

c) "TB 132 Retineált vagy impaktált fog eltávolítása" megjelölésű részében a "TA 105" szövegrész helyébe a "TE 105" szöveg

lép.

3. A NEFMI r. 1. melléklet VIII. pontjában

a) az "FA 156 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez anatómiai lenyomatvétel" szövegrész helyébe a "TA 223 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez anatómiai lenyomatvétel" szöveg,

b) az "FA 157 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez funkciós lenyomatvétel" szövegrész helyébe a "TA 157 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez funkciós lenyomatvétel" szöveg,

c) az "FA 158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel" szövegrész helyébe a "TA 158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel" szöveg

lép.

4. A NEFMI r. 1. melléklet IX. pont "TA 197 Tejfogtömés - egy felszínen" megjelölésű részében az "Elszámolható: foganként" szövegrész helyébe az "Elszámolható: tejfoganként" szöveg lép.

Tartalomjegyzék