71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet

a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §[1] E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, valamint az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződött egészségügyi szolgáltatókra.

2. Általános elvek

2. § (1) A fogászati beavatkozási kódokat, a hozzájuk tartozó megnevezéseket, a szakmai definíciókat és az elszámolhatóságra vonatkozó szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az egészségügyi szolgáltató az 1. mellékletben szereplő, az általa az ellátottaknak nyújtott beavatkozásokra - ide értve az FA jelű, "0" pontértékű beavatkozásokat is - vonatkozó jelentéstételi kötelezettségének az 1. mellékletben foglalt kódok alkalmazása mellett tesz eleget.

(3) Az egészségügyi szolgáltató az 1. mellékletben szereplő, az általa az ellátottaknak nyújtott beavatkozásokra vonatkozó dokumentációs kötelezettségének az 1. mellékletben foglalt kódok alkalmazása mellett tesz eleget, azzal, hogy

a) valamely dokumentum hiányának okát az orvosi dokumentációban rögzíteni kell, és

b) a dokumentációban kötelező rögzíteni minden elvégzett beavatkozást alátámasztó diagnózist (BNO kód), röntgenfelvételt, egyéb vizsgálati eredményt, továbbá az alkalmazott gyógyszer nevét és mennyiségét.

3. A fogászati beavatkozások tevékenységi kódlistája által alkalmazott rövidítések

3. § (1) A fogorvosi beavatkozások kódja 5 pozíciós. Az első pozíció a finanszírozás módját jelöli, ahol az "F" jelölés a kötelezően jelentendő 0 pont értékű beavatkozás, a "T" jelölés a kötelezően jelentendő teljesítménydíjas fogászati beavatkozás. A második pozíció az ellátási szintet jelöli, ahol az "A" jelölés az alapellátás, a "B" jelölés a szakellátás, az "E" jelölés az egyetemi fogászati ellátást határozza meg. A harmadik, negyedik és ötödik pozíció a beavatkozások 1. melléklet szerinti kódszámát tartalmazza.

(2) A "TA" jelzésű kódokat az alapellátás, a szakellátás és az egyetemi fogászati ellátási szint, a "TB" jelzésű kódokat a szakellátás és az egyetemi fogászati ellátási szint, a "TE" jelzésű kódokat csak az egyetemi fogászati ellátási szint alkalmazhatja.

(3) Az 1. mellékletben alkalmazott **-gal jelölt beavatkozási kód csak külön finanszírozási szerződés alapján számolható el.

4. Módosító rendelkezések

4. §[2]

5. §[3]

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

7. §[4] Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2023. (VI. 14.) BM rendelettel megállapított 1. mellékletben foglaltakat a 2023. február havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter

1. melléklet a 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelethez

A fogászati beavatkozások kódlistája

I. Vizsgálatok, dokumentációk

FA 002 Fogorvosi vizsgálat, kontroll

Anamnézis felvétel, vizsgálat, diagnózis felállítás, státuszrögzítés és megőrzés, kezelési terv készítés, dokumentáció vezetés, betegtájékoztatás.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TA 004 Rendelőn kívül végzett vizsgálat

Mozgásképtelen vagy fekvőbeteg fogorvosi vizsgálata rendelőn kívül. Elszámolható: alkalmanként egyszer. Emellett minden alkalommal az elvégzett kezelés(ek) kódja(i) is elszámolható(ak).

Együtt nem elszámolható: TA 005 kóddal.

TA 005 Konzílium, rendelőn kívül

Anamnézis felvétel, vizsgálat, diagnózis felállítás, státuszrögzítés, kezelési terv készítés, dokumentáció vezetés, betegtájékoztatás.

Konzultálás más szakterületet ellátó kollégával (a konzíliumban részt vevő orvos neve, pecsétszáma a dokumentációban rögzítendő).

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA 004 kóddal.

TA 012 Konzílium, szakvélemény készítése

Konzílium, szakvélemény készítése írásban, szakorvos, hatóság, illetve az arra jogosult írásbeli kérésére (másolata az orvosi dokumentációban megőrzendő).

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

FA 013 Igazolás, tájékoztatás

Igazolás, tájékoztatás készítése írásban a páciens vagy meghatalmazottja, a szülő és/vagy egyéb szakterület kérésére.

FA 014 Szakrendelésre utalás

Szakrendelésre utalás, kiegészítő vizsgálat kérése (a szakrendelés megjelölése kötelező).

FA 016 Fogorvosi látlelet készítése

Látlelet készítése írásban, szakorvos, hatóság, illetve az arra jogosult írásbeli kérésére (másolata az orvosi dokumentációban megőrzendő).

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TB 121 Fogászati allergológiai vizsgálat

- Epikután teszt és laboratóriumi vizsgálatok értékelése és javaslattétel a felhasználható anyagokra. A feltételezett allergén(ek) eltávolítása után 3-6 nappal kontroll az objektív és szubjektív tünetek változásának értékelésére.

- Az alkalmazni javasolt anyagból próbatest felhelyezése, kontroll, az objektív és szubjektív tünetek változásának értékelése.

Elszámolható: a teljes vizsgálati protokoll elvégzése után egy alkalommal.

TB 125** Különleges gondozásra szoruló, fogyatékkal élő személyek fogászati szakellátása

Különleges gondozásra szoruló, (testi, érzékszervi, értelmi) fogyatékkal élő személyek fogászati szakellátása.

Elszámolható: alkalmanként egyszer. Emellett minden alkalommal az elvégzett kezelés(ek) kódja(i) is elszámolható(ak).

II. Prevenció

TA 169 Egyéni megelőző tanácsadás

A betegellátás során rendelőben végzett tanácsadás, a helyes szájápolásról és táplálkozásról, az egészséges fogazat megőrzése, a fog- és szájbetegségek megelőzése témakörben.

Elszámolható: évente egyszer.

TA 170 Csoportos megelőző tanácsadás

Rendelőben végzett megelőző tanácsadás, fogmosás tanítása, szemléltetéssel. Elszámolható: a felvilágosításban részesülők TAJ-ának feltüntetésével tanév szerint félévente egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA 183 kóddal.

TA 183 Csoportos felvilágosítás, tanácsadás rendelőn kívül

Rendelőn kívül végzett tanácsadás, megelőző gyakorlat, ellenőrzött fogmosás szemléltetéssel.

Elszámolható: a felvilágosításban részesülők TAJ-ának feltüntetésével tanévenként egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA 170 kóddal.

TA 184 Fogászati várandósgondozás (tanácsadás, szűrővizsgálat)

Igazolás kiadása a terhesség ideje alatt, valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. számú melléklete szerinti szűrővizsgálat elvégzése, igazolás kiadása és a bizonylat megőrzése.

Elszámolható: a terhesség alatt kétszer.

Együtt nem elszámolható: TA 185, TA 186 kódokkal.

TA 185 Fogorvosi szűrővizsgálat (18 éves korig, illetve 18. év feletti középfokú, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevőknél)

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. számú melléklete szerinti szűrővizsgálat elvégzése, igazolás kiadása, és a bizonylat megőrzése.

Elszámolható: tanév szerint félévente egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA 184, TA 186 kódokkal.

TA 186 Fogorvosi szűrővizsgálat, felnőttnek

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. számú melléklete szerinti szűrővizsgálat elvégzése, igazolás kiadása, és a bizonylat megőrzése.

Elszámolható: évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA 184, TA 185 kódokkal.

TB 187 Stomato-onkológiai vizsgálat

A vizsgálat eredményének rögzítése, valamint szakvélemény készítése írásban, a beteg beutalása esetén a szakrendelő feltüntetése a dokumentációban kötelező.

Elszámolható: évente egyszer a szájsebészeti fekvőbeteg ellátásra kijelölt ellátóhelyen.

III. Röntgen

TA 006 Intraorális rtg. felvétel (db)

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

TB 007 Panoráma rtg. felvétel (db)

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

TB 008 Teleröntgen felvétel

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

TB 009 Egyéb extraorális rtg. felvétel

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

FA 010 Rtg. kontrasztanyag befecskendezése

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

TB 011 Occlusalis rtg. felvétel

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

IV. Érzéstelenítés, gyógyszerrendelés

FA 018 Gyógyszerrendelés

Vényen történő gyógyszerrendelés.

FA 019 Injekció adása

Injekció adása preventív, terápiás vagy egyéb célból, kivéve a fogászati érzéstelenítést.

TA 021 Intraorális érzéstelenítés

Felületi, terminális, vezetéses érzéstelenítés a kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozásokhoz.

Elszámolható: a terminális vagy felületi érzéstelenítés foganként, a fog jelölésével, a vezetéses érzéstelenítés kvadránsonként, a kvadráns jelölésével.

V. Megtartó fogászat

(konzerváló és endodoncia)

TA 098 Gyökérkezelés[5]

Gyökércsatorna tisztítása, tágítása, gyógyszeres átöblítése, ideiglenes gyógyszeres zárása.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

FA 100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen[6]

Amalgám tömés készítése egy fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a külön ülésben végzett polírozást is. Az egészségügyi szolgáltató egyéves jótállást köteles vállalni: adott fogfelszínen egy éven belül újabb tömés, inlay, onlay készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.

Elszámolható: tömésenként, a fog és fogfelszín jelölésével évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszínen a TA 102, TA 104, TE 105, TA 109 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt adott fogfelszínen: TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TE 105, TA 109 kód.

FA 101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen[7]

Amalgám tömés készítése több fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a külön ülésben végzett polírozást is. Az egészségügyi szolgáltató egyéves jótállást köteles vállalni: adott fogfelszíneken egy éven belül újabb tömés, inlay, onlay készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.

Elszámolható: tömésenként, a fog és fogfelszínek jelölésével évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszíneken a TA 103, TA 104, TE 105, TA 109 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt adott fogfelszíneken: TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TE 105, TA 109 kód.

TA 102 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen

Esztétikus tömés készítése egy fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a polírozást is.

Az egészségügyi szolgáltató egyéves jótállást köteles vállalni: adott fogfelszínen egy éven belül újabb tömés, inlay, onlay készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.

Elszámolható: tömésenként, a fog és fogfelszín jelölésével évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszínen a TA 100, TA 104, TE 105, TA 109 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt adott fogfelszínen: TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TE 105, TA 109 kód.

TA 103 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen

Esztétikus tömés készítése több fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és polírozást is. Az egészségügyi szolgáltató egyéves jótállást köteles vállalni: adott fogfelszíneken egy éven belül újabb tömés, inlay, onlay készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.

Elszámolható: tömésenként, a fog és fogfelszínek jelölésével évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszíneken TA 101, TA 104, TE 105 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt adott fogfelszíneken: TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TE 105, TA 109 kód.

TA 104 Polírozás, finírozás tömésenként

Elszámolható: a jótállási időn túli tömések helyreállítása esetén évente egyszer, tömésenként, a fog és fogfelszín(ek) jelölésével.

TE 105 Inlay, onlay készítése

Betét készítése. Az egészségügyi szolgáltató egyéves jótállást köteles vállalni: adott fogfelszínen, vagy fogfelszíneken egy éven belül újabb inlay, onlay, tömés készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.

Elszámolható: inlay, onlay rögzítésekor foganként, fog és fogfelszín, vagy fogfelszínek jelölésével.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszínre, vagy fogfelszínekre TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TA 104, TA109 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt adott fogfelszín(ek)en: TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TE 105, TA 109 kód.

TA 107 Gyökértömés készítése

Egy- vagy többgyökerű fogak gyökércsatornáinak tömése. Röntgenfelvétel készítése kötelező. Az egészségügyi szolgáltató egy éves jótállást köteles vállalni: adott fogon egy éven belül újabb gyökértömés és fedőtömés készítés nem számolható el.

Elszámolható: gyökércsatornánként, a fog jelölésével.

TA 116 Gyökértömés eltávolítása

Elszámolható: gyökértömésenként a fog jelölésével évente egyszer, röntgenfelvétellel igazolt esetben.

Nem elszámolható: jótállási időn belül végzett gyökértömés eltávolításakor.

TA 109 Fogkorona felépítése gyári csappal

Erősen destruált fog esetében fogkorona felépítése gyökércsatornába vagy parapulpálisan elhelyezett gyári csappal és tömőanyaggal, röntgenfelvétellel igazolt esetben. Az egészségügyi szolgáltató az elvégzett beavatkozásra egy éves jótállást köteles vállalni.

Elszámolható: a TA 103 kóddal egyidejűleg foganként, a fog jelölésével, évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA 100, TA 101, TA 102, TA 104, TE 105 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt: TA 109 kód.

TA 110 Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása

A pulpakamra megnyitása, a pulpakamra és gyökércsatorna feltárása, a fogbél eltávolítása. Röntgenfelvétel készítése kötelező.

Elszámolható: gyökércsatornánként a kezelés megkezdésekor, a fog jelölésével, évente egyszer.

TA 222 Ideiglenes tömés készítése[8]

A végleges ellátás akadálya esetén készített tömés.

Elszámolható: foganként, a fog és fogfelszín(ek) jelölésével.

FA 116 Érzékeny fogfelszín kezelése

Bármely okból kialakult fognyaki érzékenység lokális kezelése.

Elszámolható: foganként, a fog és a fogfelszín(ek) jelölésével.

VI. Szájbetegségek és parodontológia

TB 110 Parodontális státuszfelvétel

A fogágy állapotának részletes rögzítése valamilyen parodontológiában használatos index alkalmazásával.

Elszámolható: háromszor, a parodontológiai kezelés megkezdésekor, a műtéti fázis előtt és a parodontológiai kezelés befejezésekor.

TA 114 Tasak gyógyszeres kezelése

A tasak gyógyszeres kezelése akut és/vagy krónikus panasz esetén a tasakba helyezett antiszeptikus és/vagy antibiotikus lokális készítményekkel. A tasak állapotának rögzítése kötelező.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, évente legfeljebb háromszor.

TA 111 Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan

Az ínyszél feletti (supragingivalis) és az ínyszél alatti (subgingivalis) fogkő eltávolítása, simítás, polírozás, gingiva ecsetelése.

Elszámolható: állcsontonként félévente egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA 112 kóddal.

TA 112 Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan (súlyos parodontális és/vagy általános alapbetegségnél)

Az ínyszél feletti (supragingivalis) és az ínyszél alatti (subgingivalis) fogkő eltávolítása, simítás, polírozás, gingiva ecsetelése.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével félévente kétszer, súlyos parodontális és/vagy általános betegségekben vagy operációt megelőző és/vagy követő állapotokban, melyet a betegdokumentációban nyomon követhetően az alapbetegséget kezelő orvos igazol.

Együtt nem elszámolható: TA 111 kóddal.

TB 113 Lebenyes tasakműtét

Elszámolható: foganként a fog jelölésével.

TB 114 Gingivectomia

Az ínytasak sebészi megszüntetése.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

TB 115 Tasak kezelése zárt kürettázzsal

A fog körüli mély parodontális lágyrész, vagy csonttasak excochleálása műtéti feltárás nélkül.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, félévente egyszer. Recidíva esetén a kezelés a dokumentációban rögzített esetben számolható el.

TB 116 Csontpótló anyag behelyezése

Csontpótló bio-anyag behelyezése.

Elszámolható: anyagdíj nélkül, foganként, a fog jelölésével.

TB 117 Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával

A lebenyes parodontális tasakműtét kiegészítőjeként parodontális regenerációt elősegítő barrier membrán behelyezése.

Elszámolható: anyagdíj nélkül, foganként, a fog jelölésével.

TB 119 Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése

Akut vagy krónikus, allergiás, autoimmun alapon vagy szisztémás betegségekhez társuló szájnyálkahártya betegségek kezelése. A diagnózis dokumentálása kötelező.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TA 120 Fogak sínezése

A fogak ideiglenes sínezése a fogágy átmeneti insufficienciája; parodontális betegség, szájsebészeti beavatkozás, fog visszaültetés, baleset esetében alkalmazott terápiás célból. Fogszabályozás résztevékenységeként nem jelenthető.

Elszámolható: foganként, a sínezett fogak jelölésével.

TA 121 Síneltávolítás

A "Fogak sínezése" (TA 120) kód indikációja alapján készített sín eltávolítása. Fogszabályozás résztevékenységeként nem jelenthető.

Elszámolható: foganként, a sínezett fogak jelölésével.

TB 126 Fogak becsiszolása

Korai fogérintkezések megszüntetése a fogak becsiszolásával.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

VII. Dentoalveoláris sebészet

TB 127 Műtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés)

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA 156 kóddal.

TA 020 Lézerkezelés (soft)

Kezelés alacsony energiájú lézerrel a szájüreg és az arc területén. Elszámolhatóság feltétele orvosi soft lézer készülék megléte és a készülék alkalmazásának ismerete.

Elszámolható: alkalmanként egyszer. A beteg dokumentációjában rögzítendő adott diagnózisnál (BNO: K1020, K0760, G5010, M8690) legfeljebb három kezelés számolható el.

FA 169 Állkapocs luxatio repozíciója

A fogászati sürgősségi ellátás keretében elvégzendő állkapocs luxatio repozíciója, műfogással.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TA 130 Fogeltávolítás

Fog vagy gyökér eltávolítása fogóval, emelővel. Vérzéscsillapítás, sebellátás egy ülésben.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA 135 kóddal.

Együtt nem elszámolhatóak ugyanazon fogra a fogeltávolítással egy ülésben, valamint azt követően a TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TA 104, TE 105, TA 107, TA 116, TA 109, TA 110, TA 114, TB 113, TB 114, TB 115, TA 120, TA 121, TB 126, TB 132, TB 141, TB 142, TA 148, TB 152, TA 171, TA 172, TA 161, TA 162, TA 164, TA 167, TA 190, TA 192, TA 193, TA 194, TA 197, TA 198 kódok.[9]

TB 131 Fogeltávolítás feltárással

Műtéti feltárással végzett fog- vagy gyökéreltávolítás, sebellátással, vérzéscsillapítással. Röntgenfelvétel készítése és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerinti archiválása - kivéve sürgősségi ellátás - kötelező.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA 135 kóddal.

Együtt nem elszámolhatóak ugyanazon fogra a fogeltávolítással egy ülésben, valamint azt követően a TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TA 104, TE 105, TA 107, TA 116, TA 109, TA 110, TA 114, TB 113, TB 114, TB 115, TA 120, TA 121, TB 126, TA 130, TB 131, TB 132, TB 141, TB 142, TA 148, TB 152, TA 171, TA 172, TA 161, TA 162, TA 164, TA 167, TA 190, TA 192, TA 193, TA 194, TA 197, TA 198 kódok.[10]

TB 132 Retineált vagy impaktált fog eltávolítása

Elő nem tört vagy előtörés közben beékelődött, rendellenes helyzetű fog műtéti eltávolítása.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA 135 kóddal.

Együtt nem elszámolhatóak ugyanazon fogra a fogeltávolítással egy ülésben, valamint azt követően a TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TA 104, TE 105, TA 107, TA 116, TA 109, TA 110, TA 114, TB 113, TB 114, TB 115, TA 120, TA 121, TB 126, TA 130, TB 131, TB 132, TB 141, TB 142, TA 148, TB 152, TA 171, TA 172, TA 161, TA 162, TA 164, TA 167, TA 190, TA 192, TA 193, TA 194, TA 197, TA 198 kódok.[11]

TA 135 Alveolus excochleatio sebellátással

Fogeltávolítás utáni rendellenes sebgyógyulással járó állapotok, alveolitis ellátása, alveolus sequester, gyulladt szövetek excochleálása, fájdalomcsillapítás, lokális gyógyszeres kezelés.

Elszámolható: önálló tevékenységként, műtétenként, az eltávolított fog helyének jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA 130, TB 131, TB 132, TB 141, TB 142 kódokkal.

TB 137 Nyálkő eltávolítása invazív módon

Nyálkő eltávolítása sebészi úton.

Elszámolható: műtétenként.

TA 138 Incisio, circumcisio

Abscessus intraorális sebészeti kezelése incisioval, pericoronitis ellátása circumcisioval.

Elszámolható: műtétenként, a kvadráns jelölésével.

TB 139 Excisio

Szövet műtéti eltávolítása diagnosztikus és/vagy terápiás célból.

Elszámolható: műtétenként.

TB 140 Megnyílt arcüreg sebészi zárása

Megnyílt arcüreg műtéti zárása lebennyel.

Elszámolható: műtétenként, a kvadráns jelölésével.

TB 141 Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs rezekció

Sebészi feltárással végzett periapicalis kürettázs a gyulladt szövetek eltávolítása céljából, gyökércsúcs sebészi eltávolítása.

Elszámolható: gyökerenként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA 135 kóddal.

TB 142 Retrográd gyökértömés

Gyökércsúcs rezekcióval retrográd gyökértömés készítése.

Elszámolható: gyökércsatornánként - a TB 141 kóddal együtt -, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA 135 kóddal.

TB 143 Cystectomia

Nem odontogén cysta eltávolítása.

Elszámolható: műtétenként, a kvadráns jelölésével

TB 144 Cystostomia, cysta-marsupialisatio

Cystaüreg a száj melléküregévé alakítása.

Elszámolható: műtétenként, a kvadráns jelölésével.

TB 145 Orális plasztika

Sérülés miatt vagy protetikai, illetve orthodontiai indikációból, rehabilitációs célból a szájüreg lágyrészeinek és kemény szöveteinek plasztikai műtéte.

Elszámolható: műtétenként.

FA 147 Fogrepozíció

Baleset következtében helyéről kimozdult fog reponálása (eredeti helyére).

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a TA 120-as kóddal együtt.

Együtt nem elszámolható: TA 148 kóddal.

TA 148 Fogreplantáció

A helyéről baleset következtében totálisan luxálódott fog visszahelyezése az alveolusba.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a TA 120-as kóddal együtt.

Együtt nem elszámolható: FA 147 kóddal.

TE 149 Intraossealis implantatum behelyezése

Dentális implantátum sebészi behelyezése.

Elszámolható: implantátumonként (anyagköltség nélkül), a fejlődési rendellenességek, balesetek, csonkoló műtétek kezelésével összefüggésben, továbbá igazoltan epilepsziás betegeknél rögzített fogpótlás készítésének céljából.

TE 155 Intraossealis implantátum eltávolítása

Beültetett implantátum eltávolítása.

Elszámolható: implantátumonként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogra a TE 149 kóddal.

TB 150 Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések

A szájüregi elváltozások műtéti kezelése kauteres, lézeres vagy kryoterápiás eljárással.

Elszámolható: műtétenként.

TB 151 Stomato-onkológiai gondozás

Műtéti utókezelés, kontroll gyógyszerrendeléssel.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TB 152 Foggyökér dissectio

Többgyökerű fogak gyökereinek szétválasztása, a beteg gyökér eltávolítása, valamely fogrész megtartása érdekében.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogra TA 130, TB 131, TB 132 kódokkal.

TB 153 Lágyrész traumák ellátása

Az arc és szájüreg baleseti sérüléseinek sebészi ellátása.

Elszámolható: első beavatkozáskor.

TB 154 Frenulectomia, frenulotomia

A lenőtt ajak, nyelvfék felszabadítása műtéti úton.

Elszámolható: műtétenként.

TA 155 Vérzéscsillapítás

Fogeltávolítás, fogsebészeti beavatkozás, baleset vagy egyéb, belgyógyászati betegség következtében fellépő - kompresszióval nem szüntethető - vérzés, azonnali vagy külön ülésben történő ellátása gyógyszeresen és suturával. Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TA 156 Sutura eltávolítás

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

Együtt nem elszámolható: TB 127 kóddal.

TB 155 Alveolus korrekció

A processus alveolaris sebészi feltárással végzett korrekciója sérülés miatt, vagy protetikai, illetve ortodonciai indikációból, rehabilitációs céllal.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.

TB 156 Intermaxilláris fixatio (IMF) felhelyezése

Immobilizáció céljából alsó- és felső fogívre sín felhelyezése, és azok összekapcsolása állkapocs törése esetén.

Elszámolható: a szájsebészeti fekvőbeteg ellátásra kijelölt ellátóhelyen.

VIII. Fogpótlás

TA 223 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez anatómiai lenyomatvétel[12]

A teljes foghiány pótlásához anatómiai lenyomatvétel.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.

TA 157 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez funkciós lenyomatvétel[13]

A teljes foghiány pótlásához funkciós lenyomatvétel.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.

TA 158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel[14]

Részleges foghiány pótlásához lenyomatvétel.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.

FA 159 Állcsont reláció meghatározása

Centrális reláció meghatározása foghiányok pótlásához.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TA 171 Egyszerű előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése

Korona rögzítése.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a korona fogorvos által történő végleges behelyezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanarra a fogra a TA 172 kóddal.

TA 172 Vállas előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése

Korona rögzítése.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a korona fogorvos által történő végleges behelyezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanarra a fogra a TA 171 kóddal.

TA 161 Gyökércsapos fogmű behelyezése

Gyökércsapos elhorgonyzású fogmű rögzítése.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogmű fogorvos által történő végleges behelyezésekor.

TA 162 Híd-horgony behelyezése

Rögzített fogpótlás (híd) rögzítése.

Elszámolható: pillérfoganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a rögzített fogpótlás fogorvos által történő végleges behelyezésekor.

Együtt elszámolható: a TA 163 kóddal, de csak másik fogra.

TA 163 Hídtest behelyezése

Rögzített fogpótlás (híd) rögzítése.

Elszámolható: hézagfoganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a rögzített fogpótlás fogorvos által történő végleges behelyezésekor.

Együtt elszámolható: a TA 162 kóddal, de csak másik fogra.

TA 164 Korona, híd eltávolítása

A már véglegesen rögzített korona, híd eltávolítása.

Elszámolható: pillérfoganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, valamint életkortól függetlenül valamennyi biztosítottnál a sürgősségi ellátás keretében végzett beavatkozásoknál.

TA 165 Részleges lemezes fogpótlás behelyezése

Részleges foghiányok pótlása részleges kivehető fogsorral.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogsor átadásakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 166 kóddal.

TA 166 Teljes lemezes fogpótlás behelyezése

Teljes foghiány pótlása, teljes kivehető fogsorral.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogsor átadásakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 165 kóddal.

TA 167 Korona és/vagy híd visszaragasztása

Régebben készült (korábban véglegesen rögzített) korona, híd visszaragasztása. Elszámolható: koronánként/pillérfoganként, a fog jelölésével, félévente egyszer, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, valamint életkortól függetlenül sürgősségi ellátásként valamennyi biztosítottnál.

TA 168 Harapásemelő behelyezése

Kóroki tényezőként szereplő okklúziós rendellenesség vagy parafunkció kezelése okklúziós lemezzel (harapásemelővel).

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal behelyezéskor.

TE 169 Speciális fogpótlások behelyezése

Fejlődési rendellenességben szenvedők, daganatos elváltozás miatt csonkoló műtéten átesettek, baleset vagy egyéb szisztémás megbetegedésben, valamint állkapocs diszfunkciós szindrómában szenvedők foghiányainak pótlása. Elszámolható: behelyezéskor állcsontonként, az állcsont jelölésével, anyagköltség nélkül.

Együtt nem elszámolható: TE 170 kóddal.

TE 170 Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció

Fejlődési rendellenességben szenvedők, daganatos elváltozás miatt csonkoló műtéten átesettek, baleset vagy egyéb szisztémás megbetegedésben szenvedők olyan protetikai rehabilitációja, mely a foghiányokon kívül egyéb szövethiányokat is pótol.

Elszámolható: behelyezéskor, anyagköltség nélkül.

Együtt nem elszámolható: TE 169 kóddal.

TE 171 Állkapocs diszfunkció kezelése

Funkcionális analízis, kezelési terv készítése, az állkapocs diszfunkciójának kezelése, gondozása.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

FA 172 Fogsorpróba

Teljes vagy részleges foghiány pótlására készülő próbafogsor ellenőrzése. Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.

TA 173 Fogpótlás korrekció

Bármely típusú fogpótlás korrekciója a szájképletek irritációjának megszüntetése, illetve a fogpótlás funkcióképességének helyreállítása érdekében.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, félévente legfeljebb háromszor, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, valamint életkortól függetlenül sürgősségi ellátásként valamennyi biztosítottnál.

TA 179 Lemezes fogpótlás alábélelése rendelőben

Teljes vagy részleges lemezes fogpótlás alábélelése a fogorvosi rendelőben.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, évente egyszer, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál.

Együtt nem elszámolható: TA 181 kóddal, ugyanarra az állcsontra vonatkozóan.

TA 178 kóddal együtt csak abban az esetben számolható el, ha a rendelőben végzett alábélelésen kívül egyéb, laboratóriumban végzett javítás is történt a fogsoron.

TA 181 Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat alapján

Teljes vagy részleges lemezes fogpótlás alábélelése.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, az alábélelt fogpótlás átadásakor.

Együtt nem elszámolható: TA 179 kóddal, ugyanarra az állcsontra vonatkozóan.

TA 178 kóddal együtt csak abban az esetben számolható el, ha alábélelésen kívül egyéb javítás is történt a fogsoron.

TA 178 Lemezes fogpótlás javítása

Teljes vagy részleges lemezes fogpótlás javítása (törés, kapocsjavítás, műfogpótlás), lenyomat alapján.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a javított fogpótlás átadásakor.

TB 179 Instrumentális okklúziós analízis és korrekció

Egyéni értékű artikulátorban okklúziós analízis és az okklúziós korrekció elvégzése.

Elszámolható: a kezelés megkezdésekor.

FA 181 Csonk preparáció

Fog, gyökér előkészítés.

Elszámolható: a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, foganként, a fog jelölésével.

FA 182 Vázpróba

Rögzített pótlás próbája.

Elszámolható: a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál vázanként.

FA 191 Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel

Precíziós szituációs lenyomat, antagonista lenyomat.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál.

IX. Gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászat

TA 187 Helyi fluoridálás, segédeszköz nélkül

A fogzománc fluorid dúsítása zselé, lakk vagy oldat alkalmazásával, segédeszköz nélkül.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, tanév szerint félévente egyszer.

Az évente kétszeri elszámolásba a TA 188 kód is beleszámít.

Együtt nem elszámolható: TA 188, TB 222 kódokkal.

TA 188 Helyi fluoridálás, segédeszközzel

A fogzománc fluorid dúsítása segédeszközzel. A dokumentációban a segédeszköz megnevezése kötelező.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, tanév szerint félévente egyszer.

Az évente kétszeri elszámolásba a TA 187 kód is beleszámít.

Együtt nem elszámolható: TA 187, TB 222 kódokkal.

TA 189 Helyfenntartó behelyezése

A fogak elvándorlásának megakadályozása helyfenntartó készülékkel. Elszámolható: a készülék behelyezésekor, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál.

TA 190 Barázdazárás

Mechanikus fogtisztítást követően a barázdák és gödröcskék lezárása barázdazáró anyaggal. Az indikáció és a barázdazáró anyag feltüntetése a dokumentációban kötelező.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszínen a TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TA 104, TE 105, TA 109 kódokkal.

TA 192 Traumásan sérült fog ellátása

Trauma következtében vagy egyéb ok miatt sérült fog gyógyszeres védőkötése ideiglenes koronával.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

TA 193 Ideiglenes gyökértömés készítése

Ideiglenes gyökértömés készítése apexifikáció, apexogenezis céljából. Elszámolható: gyökércsatornánként, a fog jelölésével, legfeljebb háromszor.

TA 194 Pulpotómia

A fogbélüreg megnyitása, a koronai pulpa részleges, illetve teljes eltávolítása, gyógyszeres tömőanyag behelyezése.

Elszámolható: a gyermekfogászati ellátás keretében foganként, a fog jelölésével. A végleges tömés külön számolható el.

FA 195 Tejfog elcsiszolása és/vagy impregnálása

Carieses tejfogak elcsiszolása és/vagy impregnálása, öntisztuló felszín kialakítása és/vagy a szuvas üreg gyógyszeres kezelése.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

TA 197 Tejfogtömés - egy felszínen

Végleges tömés készítése tejfogba, egy fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a polírozást is.

Elszámolható: tejfoganként, a fog és fogfelszín jelölésével.[15]

TA 198 Tejfogtömés - több felszínen

Végleges tömés készítése tejfogba, több fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a polírozást is.

Elszámolható: tejfoganként, a fog és fogfelszínek jelölésével.

FA 200 Dentíciós panaszok ellátása

Fogelőtörés miatt kialakult gyulladás kezelése.

Elszámolható: alkalmanként egyszer, diagnózisonként, legfeljebb háromszor.

X. Fogszabályozási szolgáltatások

TB 208 Kivehető fogszabályozó készülék adaptálása, aktiválása

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, négyhetente egyszer, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál.

TB 209 Rögzített fogszabályozó készülék aktiválása, ellenőrzése

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, négyhetente egyszer, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál.

TB 210 Ortodonciai mérések

Modell analízis, teleröntgen kiértékelés alapján végzett ortodonciai mérések.

Elszámolható: a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál az ortodonciai kezelés megkezdésekor, vagy készülék váltáskor (beleértve a retenciós készüléket is), illetve közepes és nagyfokú fogazati rendellenesség esetében kezelés végén még egyszer.

TA 211 Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése

Kisfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező harapási eltérések: fogtorlódás, nyitott harapás, mélyharapás kezelése tejfogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején extrakció nélkül kivehető készülékekkel.

Mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező helyi eltérések: egyes fogak helyzeti rendellenességei, a fogváltás rendellenességeinek kezelése tejfogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején. (Helyfenntartó kezelés, ferdesík).

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogszabályozó készülék átadásakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra a TB 213, TB 215, TB 217, TB 219 kódokkal.

TA 212 Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése

Kisfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező harapási eltérések: fogtorlódás, nyitott harapás, mélyharapás kezelése tejfogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején extrakció nélkül kivehető készülékekkel.

Mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező helyi eltérések: egyes fogak helyzeti rendellenességei, a fogváltás rendellenességeinek kezelése tejfogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején. (Helyfenntartó kezelés, ferdesík).

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra a TB 214, TB 216, TB 218, TB 220 kódokkal.

TB 213 Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése

Közepes fokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése esetleg extrakcióval, de mindenképpen kivehető készülékkel. Dentalis típusú fejlődési rendellenességek: számfeletti fogak, csírahiányok kezelése, ha a kezelés megoldható pusztán fogszabályozó kezelési módszerekkel.

Mesiodistalis eltéréssel Angle II. osztályban distal harapással járó rendellenességek kezelése, ha a kezelés a vegyes fogazatban és a maradó fogazatban kivehető készülékkel megoldható.

Mesiodistalis eltéréssel Angle III. osztályban mesiális harapással járó fogazati anomáliák kezelése, ha a rendellenesség csak dentalis típusú.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogszabályozó készülék átadásakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 211, TB 215, TB 217, TB 219 kódokkal.

TB 214 Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése

Közepes fokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése esetleg extrakcióval, de mindenképpen kivehető készülékkel. Dentalis típusú fejlődési rendellenességek: számfeletti fogak, csírahiányok kezelése, ha a kezelés megoldható pusztán fogszabályozó kezelési módszerekkel.

Mesiodistalis eltéréssel Angle II. osztályban distal harapással járó rendellenességek kezelése, ha a kezelés a vegyes fogazatban és a maradó fogazatban kivehető készülékkel megoldható.

Mesiodistalis eltéréssel Angle III. osztályban mesiális harapással járó fogazati anomáliák kezelése, ha a rendellenesség csak dentalis típusú.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 212, TB 216, TB 218, TB 220 kódokkal.

TB 215 Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése

Nagyfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, nyitott és mély harapások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése, ha a kezelés a rendellenesség foka miatt csak rögzített fogszabályozó készülékkel kiegészítve lehetséges. Dentalis típusú fejlődési rendellenességek kezelése, ha a kezelés elvégzéséhez kombinált sebészi-fogszabályozó módszerek is szükségesek. Mesiodistalis eltérésekkel Angle II. osztályban és Angle III. osztályban rögzített és kivehető fogszabályozó készülékkel végzett kombinált kezelési módszerek alkalmazása, a rendellenesség súlyossága miatt. A korábban kezelésre nem került súlyos, funkcionális problémákat is okozó, nagyfokú fogazati rendellenességek. A korábban már kezelt, de a fogazati rendellenesség súlyossága miatt recidivált vagy a nem megfelelő eredménnyel zárult esetek.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogszabályozó készülék átadásakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 211, TB 213, TB 217, TB 219 kódokkal.

TB 216 Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése

Nagyfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése, ha a kezelés a rendellenesség foka miatt csak rögzített fogszabályozó készülékkel lehetséges.

Dentalis típusú fejlődési rendellenességek kezelése, ha a kezelés elvégzéséhez kombinált sebészi-fogszabályozó módszerek is szükségesek.

Mesiodistalis eltérésekkel Angle II. osztályban és Angle III. osztályban rögzített és kivehető fogszabályozó készülékkel végzett kombinált kezelési módszerek alkalmazása, a rendellenesség súlyossága miatt. A korábban kezelésre nem került súlyos, funkcionális problémákat is okozó, nagyfokú fogazati rendellenességek.

A korábban már kezelt, de a fogazati rendellenesség súlyossága miatt recidivált vagy a nem megfelelő eredménnyel zárult esetek.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 212, TB 214, TB 218, TB 220 kódokkal.

TB 219 Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek (pl. ajak-, szájpadhasadékos és fogazati eltéréssel járó szindrómák) fogszabályozási ellátásának megkezdése

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogszabályozó készülék átadásakor. Kezdő állapotot dokumentáló rtg. felvétel szükséges.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 211, TB 213, TB 215, TB 217 kódokkal.

TB 220 Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek (pl. ajak-, szájpadhasadékos és fogazati eltéréssel járó szindrómák) fogszabályozási ellátásának befejezése

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor.

Befejezett állapotot dokumentáló rtg. felvétel szükséges.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 212, TB 214, TB 216, TB 218 kódokkal.

TB 217 Retenciós kezelési fázis megkezdése

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a retenciós kezelés megkezdésekor, az új készülék átadásakor vagy az eredeti készülék retenciós készülékké történő átalakításakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 211, TB 213, TB 215, TB 219 kódokkal.

TB 218 Retenciós kezelési fázis befejezése

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a retenciós kezelés befejezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 212, TB 214, TB 216, TB 220 kódokkal.

TA 219 Preventív, illetve kiegészítő fogszabályozási tevékenység

Lapocgyakorlat, myoterápia.

Elszámolható: alkalmanként, évente legfeljebb háromszor.

FA 220 Rossz szokásról való leszoktatás megkezdése

Elszámolható: a kezelés megkezdésekor, egyszer.

FA 221 Rossz szokásról való leszoktatás befejezése

Elszámolható: a kezelés befejezésekor, egyszer.

TB 222 Rögzített fogszabályozó eltávolítása, fluoridálás, polírozás

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a készülék eltávolításakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra a TA 187, TA 188, TB 212, TB 214 kódokkal.

TB 225 Bracketragasztás (újraragasztás)

A kezelés folyamán leesett bracket visszaragasztása, vagy a helyett új bracket felragasztása rögzített készülékes fogszabályozó kezelés során.

Elszámolható: alkalmanként, legfeljebb félévente egyszer.

TB 226 Gyűrűragasztás (újraragasztás)

A kezelés folyamán leesett gyűrű visszaragasztása, vagy a helyett új gyűrű felragasztása rögzített készülékes fogszabályozó kezelés során.

Elszámolható: alkalmanként, legfeljebb félévente egyszer.

TB 227 Ívcsere

A fogszabályozó kezelés során a teljes alsó vagy felső fogívet magába foglaló ív újbóli felhelyezése a kezelés során.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, legfeljebb félévente egyszer.

TB 228 Szekciós ív bekötése

A fogszabályozó kezelés során csak egyes fogakat, vagy legfeljebb fogcsoportot mozgató ív bekötése.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TB 229 Fogfelszabadítás

Retinált fogakra műtéti úton történő fogszabályozási eszköz felhelyezése.

Elszámolható: műtétenként.

2. melléklet a 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelethez[16]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 81. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[4] Beiktatta a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.06.15.

[5] Módosította a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet 8. §-a (lásd 2. melléklet 1. pont a) alpont). Hatályos 2023.06.15.

[6] Módosította a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet 8. §-a (lásd 2. melléklet 1. pont b) alpont). Hatályos 2023.06.15.

[7] Módosította a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet 8. §-a (lásd 2. melléklet 1. pont c) alpont). Hatályos 2023.06.15.

[8] Módosította a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet 8. §-a (lásd 2. melléklet 1. pont d) alpont). Hatályos 2023.06.15.

[9] Módosította a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet 8. §-a (lásd 2. melléklet 2. pont a) alpont). Hatályos 2023.06.15.

[10] Módosította a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet 8. §-a (lásd 2. melléklet 2. pont b) alpont). Hatályos 2023.06.15.

[11] Módosította a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet 8. §-a (lásd 2. melléklet 2. pont c) alpont). Hatályos 2023.06.15.

[12] Módosította a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet 8. §-a (lásd 2. melléklet 3. pont a) alpont). Hatályos 2023.06.15.

[13] Módosította a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet 8. §-a (lásd 2. melléklet 3. pont b) alpont). Hatályos 2023.06.15.

[14] Módosította a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet 8. §-a (lásd 2. melléklet 3. pont c) alpont). Hatályos 2023.06.15.

[15] Módosította a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet 8. §-a (lásd 2. melléklet 4. pont). Hatályos 2023.06.15.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék