16/2023. (VIII. 30.) ÉKM rendelet

a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. Az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet módosítása

1. § Az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az eltartott gyermeknek kedvezmény iskolai tanulmányok címén a tanulmányok befejezése hónapjának végéig, illetve a nyári tanítási, illetve tanulmányi szünet tartamára is jár. A tanulmányok folytatását a tankötelezettség megszűnését követően érvényes diákigazolvánnyal vagy az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott igazolással középiskolai tanulmányok esetén évente, felsőfokú tanulmányok esetén félévente, a tanulmányok megkezdésétől számított egy hónapon belül kell igazolni. A kedvezményre való jogosultságot nem érinti, ha a középiskola tanulójának a tanulói jogviszonya vagy a felsőoktatási intézmény hallgatójának a hallgatói jogviszonya az oktatási intézmény igazolása szerint a tanuló vagy a hallgató betegsége, szülése, balesete vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül szünetel."

2. § Az R1. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az igényjogosult hozzátartozó kérelméhez mellékelni kell az igényjogosult hozzátartozói kapcsolatot igazoló közokiratot, valamint eltartott gyermek esetében, ha szükséges, a rokkantság igazolását, illetve a tankötelezettségének megszűnését követően az érvényes diákigazolvány másolatát vagy az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást."

3. § Az R1. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 9. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően az igazolvány újraérvényesítéséhez továbbítandó adatok, dokumentumok köre:

a) a jogosult természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési idő és hely, anyja neve),

b) a jogosult lakhelye vagy tartózkodási helye és levelezési címe,

c) a munkaviszony, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszony kezdete, fennállása, illetve vége,

d) igényjogosult hozzátartozó esetén a házastársi vagy élettársi kapcsolatot igazoló közokirat, valamint eltartott gyermek esetében, ha szükséges, a rokkantság igazolása, illetve a tankötelezettségének megszűnését követően az érvényes diákigazolvány másolata vagy az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott igazolás."

2. A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosítása

4. § A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A részleges díjmentesség - az (1) bekezdés b) pontja szerinti személy gépjárműve kivételével - legfeljebb azon évet követő év január 31. napjáig hatályos, amíg a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján családi pótlékban részesülő személy legalább 3 gyermek után részesül családi pótlékban.

(4a) A (3) bekezdés szerinti eljárásban eljárt közlekedési igazgatási hatóság - hivatalból - minden év december 31-ig egyezteti a családtámogatási ügyekben eljáró hatósággal, hogy a mentességi nyilvántartásban az (1) bekezdés a) pontja alapján szereplő személy esetében a részleges díjmentesség feltételei fennállnak-e. Amennyiben a feltételek már nem állnak fenn, a részleges díjmentesség e jogosultság nyilvántartásból történő törlésével szűnik meg."

5. § Az R2. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) E rendeletnek a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2023. (VIII. 30.) ÉKM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 9. § (4) és (4a) bekezdését a Módr. hatálybalépését megelőzően a mentességi nyilvántartásba bejegyzett, 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti részleges díjmentességek esetében is alkalmazni kell."

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

Lázár János s. k.,

építési és közlekedési miniszter

Tartalomjegyzék