57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet

az egyes vasúti utazási kedvezményekről

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A vasúti utazási kedvezményre jogosultak köre

1. § E rendelet alkalmazásában

a) kedvezményezett vasúti társaság: az országos, térségi vagy elővárosi vasúti közszolgáltatást végző, valamint az országos vasúti pályahálózatot működtető vasúti társaság, továbbá minősített többséget biztosító befolyása alatt álló vasúti társaságok,

b) nyugdíjas: a kedvezményezett vasúti társaságtól, elkülönült vasútegészségügyi szervezettől nyugdíjba vonult személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti saját jogú nyugellátásban - ideértve a korengedményes nyugdíjat is - részesül, feltéve, ha nyugdíjazását közvetlenül megelőzően kedvezményezett vasúti társasággal, illetve az elkülönült vasútegészségügyi szervezettel folyamatosan legalább öt évig állt munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban és összeszámítva legalább 10 év munkaviszonnyal vagy közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, vagy kedvezményezett vasúti társaságnál, illetve az elkülönült vasútegészségügyi szervezetnél összeszámítva legalább húsz év munkaviszonnyal, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik és munkaviszonyához, illetve közalkalmazotti jogviszonyához kapcsolódóan utazási kedvezmény illette meg,

c) igényjogosult hozzátartozó: igényjogosult hozzátartozónak minősül a 2. § (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjaiban meghatározott személyekkel közös háztartásban élő vagy a 2. § (1) bekezdése c) pontjában meghatározott okokból már elhunyt személlyel közös háztartásban élt házastárs vagy élettárs, valamint eltartott gyermek (ideértve a mostoha, a nevelt és az örökbefogadott gyermeket is), továbbá a 2. § (1) bekezdésének a) vagy e) pontjában meghatározott, már elhunyt nyugdíjassal közös háztartásban élt özvegye, volt élettársa, eltartott gyermeke, kivéve, ha az özvegy, volt élettárs a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkorának betöltése előtt házasságot köt, élettársi kapcsolatot létesít,

d) eltartott gyermek: eltartott gyermeknek tekintendő a gyermek a 18. életévének betöltése napjáig. Amennyiben a gyermek oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25. életév betöltése napjáig. Eltartott gyermeknek minősül a gyermek abban az esetben is, ha az iskola igazolása szerint betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, továbbá ha a kedvezmény megszűnése előtt a gyermek megrokkant, ennek tartamára a kedvezmény életkorra tekintet nélkül megilleti,

e) szolgáltató vasúti társaság: az országos, térségi vagy elővárosi vasúti közszolgáltatást végző vasúti társaság.

2. § (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 68. §-ának (2) bekezdése szerinti utazási kedvezményre (a továbbiakban: kedvezmény) jogosultak:

a) a kedvezményezett vasúti társaság munkavállalója, nyugdíjasa,

b) a kedvezményezett vasúti társaság azon volt munkavállalója, aki a kedvezményezett vasúti társaságnál végzett munkájával összefüggésben szerzett egészségkárosodása miatt saját jogú nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátásban részesül,

c) a kedvezményezett vasúti társaságnál végzett munkájával összefüggésben halálos üzemi balesetet szenvedett munkavállaló igényjogosult hozzátartozója, valamint azon igényjogosult hozzátartozó, aki - a kedvezményezett vasúti társasággal munkaviszonyban állt, a jogviszony fennállása alatt egyéb okból elhunyt személy jogán - hozzátartozói, vagy baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesül,

d)[1] a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a vasúti igazgatási szerv, valamint a vasúti balesetvizsgáló szerv (a továbbiakban együtt: közigazgatási szerv) kormánytisztviselője és ügykezelője,

e) az elkülönült vasútegészségügyi szervezet (a továbbiakban: vasútegészségügyi szervezet) munkavállalója, közalkalmazottja, nyugdíjasa,

f) a vasutas munkavállalói érdekképviselet, biztosító és önsegélyező egyesület munkavállalója (ezen pontban érintett szervezetek a továbbiakban együtt: egyéb szervezet),

g) az a), b), d) és e) pontokban felsorolt személyek igényjogosult hozzátartozója.

(2)[2] Az eltartott gyermeknek kedvezmény iskolai tanulmányok címén a tanulmányok befejezése hónapjának végéig, illetve a nyári tanítási, illetve tanulmányi szünet tartamára is jár. A tanulmányok folytatását a tankötelezettség megszűnését követően érvényes diákigazolvánnyal vagy az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott igazolással középiskolai tanulmányok esetén évente, felsőfokú tanulmányok esetén félévente, a tanulmányok megkezdésétől számított egy hónapon belül kell igazolni. A kedvezményre való jogosultságot nem érinti, ha a középiskola tanulójának a tanulói jogviszonya vagy a felsőoktatási intézmény hallgatójának a hallgatói jogviszonya az oktatási intézmény igazolása szerint a tanuló vagy a hallgató betegsége, szülése, balesete vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül szünetel.

3. § (1)[3] A kedvezményre jogosultság a munkaviszony, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszony fennállása, a saját jogú, hozzátartozói nyugellátásra, illetve nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátásra jogosultság tartama alatt illeti meg a jogosultat, nyugdíjas személy esetén addig az időpontig, amíg az 1. § b) pontja alapján nyugdíjasnak minősül.

(2) A kedvezményezett vasúti társaság tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett olyan változás esetén, amelynek következtében a kedvezményezett vasúti társaság már nem felel meg az 1. § a) pontjában foglaltaknak, az utazási kedvezményre jogosultság a tulajdonosi szerkezetben bekövetkezett változás napjával szűnik meg.

A kedvezmény mértéke és tartalma

4. § (1) A kedvezményre jogosult - a kedvezményre jogosultság időtartama alatt - a közszolgáltatási menetrendben előírt személyszállítási szolgáltatásokat valamennyi viszonylat vonatkozásában díjmentesen, korlátlan mértékben veheti igénybe. A díjmentesség nem vonatkozik azokra a szolgáltatásokra, amelyek árát a menetjegy ára nem tartalmazza (helyjegy, pótjegy, felár, egyéb külön díj), az ilyen szolgáltatásokat a jogosult is díjfizetés mellett veheti igénybe.

(2) Ha a szolgáltató vasúti társaság üzletszabályzata megköveteli, az igényjogosult az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat regisztrációval vagy regisztrációs jegy váltásával veheti igénybe.

(3) Az igényjogosult hozzátartozó a kedvezményt munkába járáshoz nem veheti igénybe.

5. § Az utazási kedvezményt a szolgáltató vasúti társaság akkor biztosítja, ha

a) a kedvezményezett vasúti társaság, egyéb szervezet, vasútegészségügyi szervezet és a szolgáltató vasúti társaság a 15. § (1) bekezdése szerinti megállapodást megkötötték,

b) a kedvezményre jogosult az igazolvány kiállításának és újraérvényesítésének díját megfizette,

c) a kedvezményre jogosult az utazás során az e rendeletben foglalt követelményeknek megfelelő, érvényes és érvényesített igazolványát a szolgáltató vasúti társaság ennek ellenőrzésére jogosult munkavállalója részére felmutatja, átadja.

6. § (1) A kedvezmény második kocsiosztályon való utazásra jogosít. A kedvezményezett vasúti társaságnál megszakítás nélküli folyamatos, valamint a különböző kedvezményezett vasúti társaságoknál töltött megszakítás nélküli összeszámított 25 év munkaviszonyban töltött idő után a kedvezmény első kocsiosztályon való utazásra jogosítja a munkavállalót.

(2) Az igényjogosult hozzátartozót kedvezménye olyan kocsiosztályon való utazásra jogosítja, mint amilyen kocsiosztályon való utazásra jogosító kedvezménnyel rendelkezik az a személy, akinek a jogán az igényjogosult hozzátartozó a kedvezményt szerezte.

(3) A saját jogú, hozzátartozói nyugellátás, illetve nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátás mellett adott kedvezmény esetén a jogosultat olyan kocsiosztályon való utazásra jogosító kedvezmény illeti meg, amely a jogszerző magánszemély jogosultat munkaviszonyának utolsó napján, üzemi balesetének napján, illetve nyugdíjba vonulását megelőző napon megillette.

A kedvezményre jogosító igazolvány kiállítása és érvényesítése

7. § (1) A szolgáltató vasúti társaság a jogosultak részére a kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványt bocsát ki.

(2) Az igazolványnak tartalmaznia kell:

a) a vasutas utazási igazolvány megnevezést,

b) a jogosult nevét,

c) a jogosult arcképét,

d) az igazolvány érvényessége kezdetének napját,

e) az igazolvány érvényességének időtartamát,

f) az igazolvány sorszámát,

g) a szolgáltató vasúti társaság megnevezését,

h) a kocsiosztály számát.

(3) Az igazolvány a kiállítás évétől számított öt évig érvényes.

(4) Az igazolványnak rendelkeznie kell az eredetiségét megfelelő módon igazoló jellemzőkkel.

8. § (1) A kedvezményre jogosító igazolványt a jogosult személy kérelmére állítja ki és érvényesíti a szolgáltató vasúti társaság. A kérelemben fel kell tüntetni:

a) a kérelmező nevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja nevét,

d) lakcímét vagy tartózkodási helyét, levelezési címét,

e)[4] a jogviszony típusát (munkaviszony, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati jogviszony) és fennállásának kezdő időpontját,

f) ha saját jogú, hozzátartozói nyugellátásban, illetve nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátásban részesül, amely a kedvezményre való jogosultságot eredményezi, a nyugellátás vagy társadalombiztosítási ellátás típusát és megállapításának kezdő időpontját, a jogosultság időtartamát a nyugdíjfolyósító szerv igazolása alapján.

(2) A kérelemhez mellékelni kell egy - az igazolvány kiállításához szükséges - igazolványképet, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a kérelmező hozzájárul a feltüntetett személyes adatainak a szolgáltató vasúti társaság általi kezeléséhez a kedvezmény biztosítása céljából, a kedvezmény biztosításának idejéig. A kérelmet az igényjogosultság keletkezésének napját követő 30 napon belül, illetve tárgyév január első munkanapjáig kell előterjeszteni.

(3)[5] Az igényjogosult hozzátartozó kérelméhez mellékelni kell az igényjogosult hozzátartozói kapcsolatot igazoló közokiratot, valamint eltartott gyermek esetében, ha szükséges, a rokkantság igazolását, illetve a tankötelezettségének megszűnését követően az érvényes diákigazolvány másolatát vagy az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást.

(4) A szolgáltató vasúti társaság a kedvezményre jogosultnak a kedvezmény biztosításával összefüggő, a kérelmező, valamint a munkáltató kedvezményezett vasúti társaság, a közigazgatási szerv, az egyéb szervezet, és a vasútegészségügyi szervezet által megadott adatait a kedvezményre való jogosultság megszűnésekor törli.

(5) Amennyiben a jogosult az igazolványt érvényességi időn belül elveszti, akkor a szolgáltató vasúti társaság a jogosult által fizetett külön díj ellenében ismételt kérelemre új igazolványt állít ki.

9. § (1) A 2. § (1) bekezdésének a) vagy e) pontjában meghatározott munkavállaló, közalkalmazott, a 2. § (1) bekezdésének d) vagy f) pontja alapján jogosult a kérelmét a munkáltató kedvezményezett vasúti társasághoz, a közigazgatási szervhez, az egyéb szervezethez, illetve a vasútegészségügyi szervezethez nyújtja be, amely azt az igényjogosultság fennállása esetén továbbítja a szolgáltató vasúti társaság felé. Az igazolvány újraérvényesítéséhez szükséges, 10. § (1) bekezdése a), b) és c) pontja szerinti adatokat az igényjogosultság fennállása esetén a munkáltató kedvezményezett vasúti társaság, közigazgatási szerv, egyéb szervezet, vasútegészségügyi szervezet továbbítja a szolgáltató vasúti társaság felé.

(2) A 2. § (1) bekezdésének a) vagy e) pontjában meghatározott munkavállalónak, közalkalmazottnak, illetve a 2. § (1) bekezdése d) pontjában meghatározott személynek az igényjogosult hozzátartozója a kérelmet ahhoz a munkáltató kedvezményezett vasúti társasághoz, közigazgatási szervhez, illetve a vasútegészségügyi szervezethez nyújtja be, amely a munkáltatója (a bekezdés alkalmazásában: munkáltató) annak a személynek, akinek a jogán a kedvezményt szerezte. A munkáltató a kérelmet az igényjogosultság fennállása esetén továbbítja a szolgáltató vasúti társaság felé. Az igazolvány újraérvényesítéséhez szükséges, 10. § (1) bekezdése a), b) és d) pontja szerinti adatokat az igényjogosultság fennállása esetén a munkáltató továbbítja a szolgáltató vasúti társaság felé. A munkáltató az igényjogosultság fennállásának 10. § (1) bekezdése d) pontja szerinti igazolását kéri a jogosulttól.

10. § (1)[6] A 9. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően az igazolvány újraérvényesítéséhez továbbítandó adatok, dokumentumok köre:

a) a jogosult természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési idő és hely, anyja neve),

b) a jogosult lakhelye vagy tartózkodási helye és levelezési címe,

c) a munkaviszony, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszony kezdete, fennállása, illetve vége,

d) igényjogosult hozzátartozó esetén a házastársi vagy élettársi kapcsolatot igazoló közokirat, valamint eltartott gyermek esetében, ha szükséges, a rokkantság igazolása, illetve a tankötelezettségének megszűnését követően az érvényes diákigazolvány másolata vagy az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott igazolás.

(2) A munkáltató kedvezményezett vasúti társaság, a közigazgatási szerv, az egyéb szervezet, és a vasútegészségügyi szervezet az adatokat naptári évenként adja át a szolgáltató vasúti társaságnak a tárgyév január első munkanapján az akkor hatályos adatbázisa alapján.

11. § (1) A 2. § (1) bekezdése a) vagy e) pontja szerinti nyugdíjas és igényjogosult hozzátartozója, a 2. § (1) bekezdése b) pontja szerinti jogosult és igényjogosult hozzátartozója, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult a kedvezmény iránti kérelmét közvetlenül a szolgáltató vasúti társasághoz terjeszti elő.

(2) A szolgáltató vasúti társaság olyan, a kedvezmény alapjául szolgáló saját jogú, hozzátartozói nyugellátásban, illetve egyéb nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátásban részesülő jogosult esetén, akinél az ellátásra jogosultság nem meghatározott időtartamú, az igazolványt érvényességi idején belül határozatlan időtartamra érvényesíti is.

(3) A szolgáltató vasúti társaság olyan, a kedvezmény alapjául szolgáló saját jogú, hozzátartozói nyugellátásban, illetve egyéb nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátásban részesülő jogosult esetén, akinél az ellátásra jogosultság meghatározott időtartamú, az igazolványt érvényességi idején belül meghatározott időtartamra érvényesíti.

(4) A kedvezmény alapjául szolgáló saját jogú, hozzátartozói nyugellátásra, illetve egyéb nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátásra jogosultság megszűnését a magánszemély köteles bejelenteni a szolgáltató vasúti társaságnak, amely a 3. § (1) bekezdése alapján az igazolvány érvényességi idejét módosítja.

(5) A 2. § (1) bekezdés a) vagy e) pontja szerinti nyugdíjas igényjogosult hozzátartozójának, a 2. § (1) bekezdése b) pontja szerint jogosult igényjogosult hozzátartozójának, valamint a 2. § (1) bekezdése c) pontja szerinti jogosult igazolványát a szolgáltató vasúti társaság évenként újraérvényesíti. Az igazolvány újraérvényesítéséhez szükséges, 10. § (1) bekezdése a), b) és d) pont szerinti adatokat az igényjogosultság fennállása esetén tárgyév január első munkanapjáig a kérelmező átadja a szolgáltató vasúti társaság felé. A szolgáltató vasúti társaság az igényjogosultság fennállásának a 10. § (1) bekezdése d) pontja szerinti igazolását kéri a kérelmezőtől.

12. § (1) A 9. §, valamint a 11. § (5) bekezdésében meghatározott jogosultak számára kiállított igazolványt a szolgáltató vasúti társaság a kiállításkor a tárgyévre érvényesíti, naptári évenként pedig adott év január 31-ig újraérvényesíti.

(2) Az érvényes igazolvány kedvezmény igénybevételére csak a naptári évre való érvényesítéssel együtt jogosít. Az érvényes igazolványt és az érvényesítést egyedileg, igazolványonként össze kell kapcsolni.

(3) A szolgáltató vasúti társaság nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról, a kiállított igazolvány sorszámáról és érvényességének kezdőnapjáról, valamint a kedvezményre jogosultság jogcíméről a jogosult 8. § (1) bekezdése szerinti kérelmén feltüntetett adattartalommal, illetve igényjogosult hozzátartozó esetén ennek tényéről.

(4) A szolgáltató vasúti társaság a nyilvántartását úgy vezeti, hogy abból megállapítható a forgalomban levő érvényes, illetve érvényesített igazolványok valamint a jogosultak száma, a jogosultak jogcím alapján történő elkülönítése, a jogosultak munkáltatója szerinti elkülönítése, továbbá a nyugdíjasok 65. életévet betöltöttek/nem betöltöttek szerinti elkülönítése.

13. § (1) Az igazolvány kiállításáért, újraérvényesítéséért olyan díjat számíthat fel a szolgáltató vasúti társaság, ami az igazolvány kedvezmény igénybevételéhez szükséges funkcióhoz kapcsolódó előállítási és adminisztrációs költségét fedezi, amely nem haladhatja meg az 1000 Ft + ÁFA összeget.

(2) Az igazolvány elvesztése miatt ismételten kiállított igazolványért fizetendő 8. § (5) bekezdése szerinti külön díj a kiállítási, illetve újraérvényesítési díj ötszöröse.

14. § A jogosult az igazolvány kiállításához, érvényesítéséhez, újraérvényesítéséhez szükséges, valamint az igényjogosultságot meghatározó adataiban bekövetkezett változást bejelenti a munkáltató, illetve a szolgáltató vasúti társaság felé. A munkáltató a hozzá bejelentett változásokat továbbítja a szolgáltató vasúti társaság felé. A szolgáltató vasúti társaság az igényjogosultságot ezekben az esetekben felülvizsgálja, és az igényjogosultság megszűnése esetén intézkedik az igazolvány visszavonása iránt.

A kedvezményezett vasúti társaságok közötti megállapodások és elszámolások

15. § (1) A kedvezményezett vasúti társaság munkavállalóját és igényjogosult hozzátartozóját, a közigazgatási szerv köztisztviselőjét, ügykezelőjét és igényjogosult hozzátartozóját, a vasútegészségügyi szervezet közalkalmazottját, munkavállalóját és igényjogosult hozzátartozóját, az egyéb szervezet munkavállalóját megillető kedvezmény biztosításának részletszabályaira, kölcsönös elismerésére, elszámolásának módjára, és megtérítésére a kedvezményezett vasúti társaság, közigazgatási szerv, vasútegészségügyi szervezet, egyéb szervezet és a szolgáltató vasúti társaság megállapodása az irányadó.

(2) A saját jogú, hozzátartozói nyugellátásban, illetve egyéb nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátásban részesülő, és igényjogosult hozzátartozója vonatkozásában megállapodást nem kell kötni. Ezen bekezdésben érintett jogosultak kedvezményének költségét a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a szolgáltató vasúti társaság részére - mint menetdíjbevétellel nem fedezett, szolgáltató vasúti társaságra háruló indokoltnak elismert költséget - a központi költségvetésből a vasúti közszolgáltatási szerződés keretében megtéríti.

(3) A miniszter a vasúti közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon ellenőrzi azon kedvezményre jogosultságok alapját, és azon igazolványok nyilvántartási rendszerét, amelyekre vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti megtérítési kötelezettsége fennáll.

Hatálybalépés

16. § (1) Ez a rendelet 2009. november 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett utazási kedvezmények a jogosultakat e rendelet hatálybalépését követően is megilletik.

Hónig Péter s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 55. §-a. Hatályos 2017.01.03.

[2] Megállapította a 16/2023. (VIII. 30.) ÉKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[3] Módosította a 33/2019. (IX. 10.) ITM rendelet 6. §-a. Hatályos 2019.09.11.

[4] Megállapította a 33/2019. (IX. 10.) ITM rendelet 5. §-a. Hatályos 2019.09.11.

[5] Megállapította a 16/2023. (VIII. 30.) ÉKM rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[6] Megállapította a 16/2023. (VIII. 30.) ÉKM rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.09.01.

Tartalomjegyzék