228/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hauszmann Program keretében megvalósuló, valamint a Citadella erőd és környezete megújításához szükséges beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2-5. §, a 7. § a) és h) pontja, valamint a 11. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés b) és c) pontjában,

a 6. §, a 7. § b)-g) pontja, a 8. § és a 10. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 9. § tekintetében a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (2) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet] 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Beruházások megvalósítását célzó építési tevékenységre vonatkozó örökségvédelmi engedély hatálya, amennyiben az örökségvédelmi engedély megadásának jogszabályi feltételei fennállnak, a kapcsolódó építési tevékenységre vonatkozó építési engedély hatályának lejártáig meghosszabbítható."

2. § A 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 5/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Építési tevékenység elvégzése miatt szükséges kivágás esetén a fás szárú növény pótlását az építési tevékenység befejezéséig kell teljesíteni."

3. § A 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 5/C. §-a a következő 29-32. ponttal egészül ki:

[Az eredeti architektúra visszaállítása érdekében az eredeti építészeti arculat - az eredeti tervek alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukció, épületrekonstrukció, az elbontott rizalitok visszaépítése -, valamint az ezzel összefüggésben a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső kialakítása érdekében elkészítendő új tervek szerint megvalósuló, Beruházásokkal érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) és a hatályos településrendezési tervet a következő eltérésekkel kell alkalmazni, valamint a következő építési követelményeket kell érvényesíteni:]

"29. a Budapest I. kerület, belterület 6452/2, 6452/3, 6452/4, 6331 helyrajzi számú ingatlanok területén

a) meglévő nem műemlék támfal visszabontható, újraépíthető,

b) új támfal mellvédfallal létesíthető 4 méter magasságig,

c) a tereprendezés mértéke legfeljebb 4 méter, a telekhatártól mért 1,0 méter széles sávon belül is,

d) az akadálymentesítés építményei a területen elhelyezhetőek, megvalósíthatóak,

e) burkolt és zöldfelületek egyaránt kialakíthatóak,

30. a Budapest I. kerület, belterület 6456/1 helyrajzi számú ingatlanon a közlekedési útvonalak a helyi építési szabályozásban rögzített közlekedési területektől eltérő módon és eltérő területen is kialakíthatóak, burkolt és zöldfelületek egyaránt kialakíthatóak, a közlekedési felületek teljes felületen szilárd burkolattal elláthatóak,

31. a Beruházásokkal érintett ingatlanokon a közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy az utcákon elhelyezett új közművezetékek elsősorban a meglévő vezetékek nyomvonalára telepítendők, de a közművek az utcák teljes felülete alatt elhelyezhetőek,

32. a Beruházásokkal érintett ingatlanokon új csapadékvíz elvezető hálózatot elválasztott és egyesített rendszerűként is ki lehet építeni; a csapadékvíz elvezetése, elhelyezése, visszatartása, késleltetése, illetve annak kiépítése a felszíni csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetőjének előírásai szerint, a meglévő rendszeréhez igazodva történhet."

4. § A 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 5/F. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 23. sorában meghatározott beruházás helyszíne és annak közvetlen környezete tekintetében a védett világörökségi látvány megóvása érdekében az alábbi településképi előírások alkalmazandóak:)

"f) a kivitelezési területeket lehatároló szerkezetre, palánkra reklám, hirdetmény, plakát a vagyonkezelő hozzájárulásával helyezhető el."

5. § A 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § E rendeletnek a Nemzeti Hauszmann Program keretében megvalósuló, valamint a Citadella erőd és környezete megújításához szükséges beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2023. (VI. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 4. § (1a) bekezdését, 5/B. § (5) bekezdését, 5/C. §-át, valamint 1. mellékletét a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

6. § A 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § A 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 5/C. § nyitó szövegrészében a "korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső kialakítása érdekében" szövegrész helyébe a "korszerű munkakörülményeket, akadálymentes közlekedést biztosító épületbelső, külső környezet és közterület kialakítása, valamint turisztikai funkciókat ellátó építmények megvalósítása érdekében" szöveg,

b) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:11 mezőjében a "2021. 01. 31. - 2023. 07. 31." szövegrész helyébe a "2021. 01. 31. - 2023. 12. 31." szöveg,

c) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:16 mezőjében a "2020. 10. 21. - 2023. 12. 31." szövegrész helyébe a "2020. 10. 21. - 2025. 12. 31." szöveg,

d) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:18 mezőjében a "2020. 10. 21. - 2023. 09. 30." szövegrész helyébe a "2020. 10. 21. - 2026. 12. 31." szöveg,

e) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:22 mezőjében a "2020. 10. 21. - 2022. 11. 13." szövegrész helyébe a "2020. 10. 21. - 2025. 12. 31." szöveg,

f) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:27 mezőjében a "2020. 11. 01. - 2023. 12. 31." szövegrész helyébe a "2020. 11. 01. - 2025. 12. 31." szöveg,

g) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:28 mezőjében a "2021. 01. 01. - 2023. 12. 31." szövegrész helyébe a "2021. 01. 01. - 2025. 12. 31." szöveg,

h) 2. melléklet 21. pontjában az "engedélyezési eljárások" szövegrész helyébe az "engedélyezési és bejelentési eljárások" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. sora.

2. A Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok meghatározásáról szóló 154/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok meghatározásáról szóló 154/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. A Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet] 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

11. § A 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontjában a "hatósági engedélyezési" szövegrész helyébe a "hatósági engedélyezési és bejelentési" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 228/2023. (VI. 8.) Korm. rendelethez

A 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 29. sorral egészül ki:

(ABCD
1.A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának
helyszíne
A beruházás helyszínének
közvetlen környezete
A beruházás megvalósításához
szükséges közterület-használat
időtartama)
29.Az egykori Koronaőrség
épületének rekonstrukciója
révén a Budai Várőrség
épületének megvalósítása és
környezetének rendezése
Budapest I. kerület,
belterület 7139 és
7140 helyrajzi számú
ingatlan
Budapest I. kerület,
belterület 6335,
7124/2, 7138, 7142 és
7147 helyrajzi számú
ingatlan
2021. 01. 01. -
2027. 12. 31.

2. melléklet a 228/2023. (VI. 8.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 154/2018. (IX. 3.) Korm. rendelethez

A Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok

AB
1.TelepülésHelyrajzi szám
2.Budapest I. kerület6330
3.Budapest I. kerület6331
4.Budapest I. kerület6452/2
5.Budapest I. kerület6452/3
6.Budapest I. kerület6452/4
7.Budapest I. kerület6452/5
8.Budapest I. kerület6452/6
9.Budapest I. kerület6456/1
10.Budapest I. kerület6458
11.Budapest I. kerület6459
12.Budapest I. kerület6461
13.Budapest I. kerület6462
14.Budapest I. kerület6464
15.Budapest I. kerület6471
16.Budapest I. kerület6515
17.Budapest I. kerület6516
18.Budapest I. kerület7139
19.Budapest I. kerület7140
20.Budapest I. kerület14359
21.Budapest I. kerület14360
22.Budapest I. kerület14361
23.Budapest I. kerület14362
24.Budapest I. kerület14363/1
25.Budapest I. kerület14369
26.Budapest I. kerület14371/1
27.Budapest I. kerület14371/2

"

3. melléklet a 228/2023. (VI. 8.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások

ABCD
1.A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának
helyszíne
A beruházás helyszínének közvetlen környezeteA beruházás megvalósításához
szükséges közterület-használat
időtartama
2.Citadella erőd és sétány
fejlesztése
Az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Budapest XI.
kerület, belterület 5412
helyrajzi számú ingatlan
Az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest
XI. kerület, belterület 5290/2, 5390, 5411,
5413/7, valamint az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Budapest I. kerület, belterület
5290/1, 5413/3 helyrajzi számú ingatlanok
2020. július 15. -
2025. december 31.
Az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest
I. kerület, belterület 5336, 5337 és 5338/1
helyrajzi számú ingatlanok
2021. március 20. -
2025. december 31.
3.A Magyar Szabadságharcosok
Múzeuma és a
Szabadság Bástyája
kiállítás megvalósítása
Az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Budapest XI.
kerület, belterület 5412
helyrajzi számú ingatlan
Az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest
XI. kerület, belterület 5290/2, 5411, 5413/7,
valamint az ingatlan-nyilvántartás szerinti
Budapest I. kerület, belterület 5290/1,
5413/3 helyrajzi számú ingatlanok
2020. július 15. -
2025. december 31.
Az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest
I. kerület, belterület 5336, 5337 és 5338/1
helyrajzi számú ingatlanok
2021. március 20. -
2025. december 31.

"

Tartalomjegyzék