22/2023. (I. 31.) Korm. rendelet

a villamosenergetikai beruházások előkészítésével és megvalósításával összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.), valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) rendelkezéseit a villamosenergetikai beruházások tekintetében az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A hatóság a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl - jogszabályban meghatározottak szerint - a megelőző feltárás keretében régészeti megfigyelést ír elő a földmunkával érintett terület vonatkozásában abban az esetben is, ha a Vet. szerinti 132 kV-os és annál nagyobb feszültségű vezetékkel vagy berendezéssel összefüggő nagyberuházás megvalósítása érdekében szükséges földmunka kizárólag légvezeték tartóoszlopa alapjának építésére vagy bővítésére irányul. A hatóság e döntésének meghozatala során a nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll - az előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat figyelembevételével jár el.

(2) A Kötv. 23/C. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az előzetes régészeti dokumentációt nem kell elkészíteni, ha a nagyberuházás a Vet. szerinti 132 kV-os és annál nagyobb feszültségű vezeték vagy berendezés létesítésére és a megvalósítása érdekében szükséges földmunka kizárólag a légvezeték tartóoszlopának alapépítésére vagy bővítésére irányul.

(3) Ha a Vet. szerinti 132 kV-os és annál nagyobb feszültségű vezetékkel vagy berendezéssel összefüggő nagyberuházásának megvalósítása érdekében szükséges földmunka kizárólag légvezeték tartóoszlopa alapjának építésére vagy bővítésére irányul, a kivitelezés során a földmunkákkal érintett területen régészeti megfigyelést kell biztosítani.

3. § A Vet. 124. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően

a) az érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a hálózati engedélyes 124. § (1) és (2) bekezdése szerinti tevékenységét tűrni köteles,

b) a hálózati engedélyes a 124. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet,

c) a hálózati engedélyes a bejutás biztosítása iránt a 137. § (4) bekezdése szerinti nemperes eljárást kezdeményezhet.

4. § Ha a termőföld igénybevétele a tulajdonjog korlátozását lehetővé tevő közérdekű célt szolgál, akkor a Tfvt. 12. § (2) bekezdés g) pontjától eltérően nem kell a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát a Tftv. 12. § (2) bekezdése szerinti kérelemhez csatolni. Ilyen esetben a közcélú közmű vagy tartozéka elhelyezését biztosító, a tulajdonjogot korlátozó jog - így különösen vezetékjog vagy szolgalmi jog - alapításáról rendelkező bírósági vagy hatósági határozatot úgy kell tekinteni, mint amelyik a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatát pótolja.

4/A. §[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 16. § (1) bekezdésétől eltérően az Mötv. 16. §-a a villamosenergetikai beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 328/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 328/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet] szerinti beruházás tekintetében is alkalmazható.

4/B. §[2] A 328/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet szerinti beruházás tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés c)-f) pontja, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontja vagy 36. § (1) bekezdése, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § (1) bekezdése és 10. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján megalkotott helyi önkormányzati rendeletnek a 328/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §[3] E rendeletnek a villamosenergetikai beruházások előkészítésével és megvalósításával összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 22/2023. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 327/2023. (VII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 4/A. §-át és 4/B. §-át a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 327/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.18.

[2] Beiktatta a 327/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.18.

[3] Beiktatta a 327/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.07.18.