Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

244/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

a digitális Covid-igazolvány kiadásának fenntartásához szükséges intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kiállító szerv) kérelemre - díjmentesen - kiállítja a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: korábbi uniós rendelet) szerinti uniós digitális Covid-igazolványt (a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány).

(2) A digitális Covid-igazolványt a korábbi uniós rendelet és végrehajtási szabályainak 2023. június 29. napján hatályos rendelkezéseinek megfelelő formátumban és adatokkal kell kiállítani.

2. § (1) A digitális Covid-igazolványban szereplő személyes adatok - különösen a Covid-19 betegség tekintetében a birtokosra vonatkozó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tény igazolása, SARS-CoV-2 koronavírus fertőzésből történő felgyógyulása, valamint SARS-CoV-2 koronavírus fertőzésen való átesettséget igazoló teszteredménye - az egyes országokba történő be- és kiutazáshoz való jog gyakorlásának megkönnyítése érdekében történő hozzáférés és azok ellenőrzése céljából, az ellenőrzéshez szükséges időtartamig, valamint a digitális Covid-igazolvány kiállítása céljából kezelhetők.

(2) A digitális Covid-igazolványok kiállítása céljából kezelt személyes adatokat a kiállító szerv a kiállítást követő egy évig kezeli.

(3) A kiállító szervet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 4. cikk 7. pontjában meghatározott adatkezelőnek kell tekinteni.

(4) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tény igazolása esetén az oltást végző, a SARS-CoV-2 koronavírus fertőzésen való átesettség ellenőrzésére irányuló tesztet egészségügyi tevékenysége körében végző szerv vagy személy továbbítja az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) működtetőjének a korábbi uniós rendelet 2023. június 29. napján hatályos mellékletében meghatározott adatmezők kitöltéséhez szükséges személyes adatokat.

(5) A kiállító szerv az EESZT működtetőjének adatfeldolgozóként történő bevonásával látja el az 1. § (1) bekezdése szerinti feladatát.

3. § (1) A kiállító szerv a digitális Covid-igazolvány kiállítása érdekében jogosult - ha az nem áll a kiállító szerv rendelkezésére - a digitális Covid-igazolványon az 1. § (2) bekezdése szerint feltüntetendő adatokat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti elsődleges információforrásból - a technikai lehetőségek fennállása esetén automatikus információátadással - átvenni.

(2) A kiállító szerv a digitális Covid-igazolványon az 1. § (2) bekezdése szerint feltüntetendő adatokat az elsődleges információforrás akadályoztatása esetén másodlagos információforrásból is átveheti.

(3) Az Eüsztv. 60. § (3) bekezdésétől eltérően e § alkalmazásában elsődleges információforrásnak kell tekinteni bármilyen olyan közfeladatot ellátó vagy egészségügyi tevékenységet végző szervet vagy személyt, amelynél vagy akinél az adat

a) az általa vezetett közhiteles nyilvántartásban szerepel,

b) közfeladata ellátása vagy egészségügyi tevékenysége során keletkezett, vagy

c) tekintetében jogszabály az elsődleges információforrás megjelölésével így rendelkezik.

(4) A kiállító szerv - ha az adat az EESZT-ben nem áll rendelkezésre - jogosult a digitális Covid-igazolványra jogosult (a továbbiakban: érintett) név- és születési idő adatát igényelni - szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján - a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő érintett esetén az idegenrendészeti nyilvántartásokból.

(5) Ha az érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jele (a továbbiakban: TAJ-szám) az EESZT-ben nem áll rendelkezésre, a kiállító szerv jogosult az érintett TAJ-számát az azt képző szervtől - szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján - átvenni.

4. § (1) A kiállító szerv a digitális Covid-igazolványt az érintett kérelmező választása szerint

a) elektronikus formátumban vagy

b) papíralapú formátumban (a továbbiakban: papíralapú igazolvány)

állítja ki.

(2) A kiállító szerv a digitális Covid-igazolványt az érintett számára az EESZT-ben rendelkezésre álló adatai alapján állítja ki.

(3) A papíralapú igazolvány a kiadmányozásra jogosult aláírása és a kiállító szerv bélyegzőlenyomata hiányában is hiteles, ha az megfelel az 1. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, és a korábbi uniós rendelet 2023. június 29. napján hatályos szabályai szerinti interoperábilis vonalkód informatikai eszközzel történő kiolvasása megerősíti a benne foglalt adatokat.

5. § (1) A TAJ-számmal rendelkező érintett a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti digitális Covid-igazolványt az Eüsztv. szerint a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással történő azonosítást követően mobiltelefonos applikációban, valamint az EESZT portálján letölthető formátumban is kérheti.

(2) A papíralapú igazolványt az Eüsztv. szerint a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással történő azonosítást követően az EESZT Lakossági Portáljáról az érintett saját maga kinyomtathatja, amely hiteles, ha az megfelel a korábbi uniós rendeletben foglalt feltételeknek, és a korábbi uniós rendelet szerinti interoperábilis vonalkód informatikai eszközzel történő kiolvasása megerősíti a benne foglalt adatokat.

(3) Az érintett részére - az érintett kérésére - a papíralapú igazolványt - egészségügyi ellátás keretében - az érintett háziorvosa kinyomtatja.

6. § (1) Az érintett az 5. §-ban foglaltakon túl a digitális Covid-igazolványt a kiállító szervhez személyesen vagy írásban benyújtott kérelme útján is igényelheti.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett természetes személyazonosító adatait, valamint - ha kérelmező azt megadja - a TAJ-számát.

(3) Ha az érintett TAJ-számmal nem rendelkezik, a kérelemnek tartalmaznia kell az érintett azon, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának a számát, amelyet a digitális Covid-igazolványára okot adó, a korábbi uniós rendelet 2023. június 29. napján hatályos szabályai szerint a digitális Covid-igazolvány kiállítására alapul szolgáló körülmény egészségügyi ellátása során az egészségügyi szolgáltatónak megadott.

7. § (1) A kiállító szerv a 6. §-ban foglalt kérelemről automatikus döntéshozatal útján dönt.

(2) Az érintett kérelmére a kiállító szerv

a) a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolványt az Eüsztv. szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatási tárhelyére küldi meg,

b) a papíralapú igazolványt az érintett vagy képviselője személyes megjelenése esetén - ha a kiállítás jogszabályi feltételei fennállnak - a személyes megjelenés során átadja,

c) a papíralapú igazolványt postai úton kézbesíti, ha a b) pontban foglaltak szerint annak átadására nem kerül sor.

(3) Ha a kiállító szerv az eljárása során azt észleli, hogy az érintett EESZT-ben tárolt adatai nem egyeznek meg a kérelemben foglaltakkal, akkor a kiállító szerv rövid úton haladéktalanul felszólítja a digitális Covid-igazolvány kiállítására alapul szolgáló körülmény egészségügyi ellátása során eljáró egészségügyi szolgáltatót az EESZT-ben tárolt adatok soron kívüli egyeztetésére, felülvizsgálatára, kijavítására. Az egészségügyi szolgáltató az adatok felülvizsgálatát, kijavítását soron kívül, legfeljebb a felszólítást követő 72 órán belül elvégzi. Ezen eljárásba szükség esetén az érintett bevonható.

(4) A kiállító szerv által megküldött digitális Covid-igazolványnak tartalmában és formájában meg kell egyeznie az 5. § szerinti, az érintett, illetve háziorvosa által letölthető, kinyomtatható Covid-igazolvánnyal.

8. § Az e rendelet szerint benyújtott kérelem a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet kormányablakban azonnal intézhető ügynek minősül.

9. § (1) Ez a rendelet a korábbi uniós rendelet hatályvesztésének napján lép hatályba.

(2)[1] Az (1) bekezdésben meghatározott időpontot az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Ld. 2/2023. (VII. 20.) IM határozat 3. pont.