291/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokkal és informatikai beszerzésekkel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14-16. § tekintetében a Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"12. egységes digitális rádiótávközlő rendszer (EDR): a Schengeni Megállapodás Schengenben, 1990. június 19-én aláírt Végrehajtási Egyezményének 132., illetve 44. cikkében meghatározott követelményeket kielégítő mobil rádiótelefon-hálózat; keskeny- vagy szélessávú digitális kormányzati célú rádióhálózat;"

2. § Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az egységes digitális rádiótávközlő rendszer (a továbbiakban: EDR) vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a Pro-M Professzionális Mobilszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az EDR-közreműködő a Pro-M Professzionális Mobil Adatszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság."

3. § Az R1. 8/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az e §-ban foglaltak teljesüléséről a kormányzati célú hírközlési szolgáltató gondoskodik."

4. § (1) Az R1. 11. §-a a következő 1. és 2. ponttal egészül ki:

(Ezen alcím alkalmazásában:)

"1. EDR-közreműködő: az EDR működtetéséért felelős kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval kötött szerződés alapján a szélessávú mobil adatátviteli EDR-szolgáltatások nyújtásában közreműködő szervezet;

2. szélessávú mobil adatátviteli elektronikus hírközlési igény: adat, kép, videó egy vagy több végfelhasználóhoz történő eljuttatására vonatkozó, a 2. § 12. pontja szerinti hálózat felhasználásával kielégíthető igény;"

(2) Az R1. 11. §-a a következő 4. ponttal egészül ki:

(Ezen alcím alkalmazásában:)

"4. szélessávú mobil adatátviteli EDR-szolgáltatás: szélessávú mobil adatátviteli elektronikus hírközlési igényt kielégítő, a 2. § 12. pontja szerinti hálózaton nyújtott kormányzati célú hírközlési szolgáltatás;"

5. § Az R1. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 3. mellékletben meghatározott felhasználók - a 3. melléklet II. táblázat 2. pont 2.1. alpontjába tartozók kivételével - kötelesek a 2. § 12. pontja szerinti hálózat útján kielégíthető készenléti, illetve katasztrófavédelmi, katasztrófaelhárítási célú elektronikus hírközlési igényeiket a kormányzati célú hírközlési szolgáltatótól igénybe vett EDR-szolgáltatás útján kielégíteni."

6. § Az R1. 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az EDR-közreműködő a rendelkezésére álló erőforrások kormányzati célú hírközlési szolgáltató részére történő biztosításával köteles a szélessávú mobil adatátviteli EDR-szolgáltatások nyújtásában közreműködni."

7. § Az R1. 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az általános EDR használati szabályzatot és az ez alapján elkészített EDR üzemeltetési szabályzatot a kormányzati célú hírközlési szolgáltató adja ki.

(2) Az általános EDR használati szabályzatban foglaltak alapján a VPN gazda szervezet belső rendelkezésben, utasításban vagy más szabályzatban rögzíti az adott VPN-re vonatkozóan az EDR-eszközök használatbavételének, a VPN üzemeltetésének és használatának szabályait, a VPN felhasználóival kapcsolatos erőforrások (eszközszám, licencek, rendszerkapacitás) elosztását, a VPN biztonsági szabályozását, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos általános feladatokat (a továbbiakban: általános VPN használati szabályzat). A VPN gazda szervezet - a kormányzati célú hírközlési szolgáltató kivételével - a VPN használati szabályzat tervezetét a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak jóváhagyás céljából benyújtja. Ha a benyújtott tervezet az általános EDR használati szabályzat követelményeinek megfelel, a kormányzati célú hírközlési szolgáltató az általános VPN használati szabályzatot 30 napon belül jóváhagyja, ellenkező esetben a jóváhagyást elutasítja, és erről megfelelő indokolással tájékoztatja a benyújtót."

8. § Az R1. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A VPN gazda szervezeteket és az egyes VPN gazda szervezetekhez tartozó felhasználókat a 3. melléklet tartalmazza. A VPN gazda szervezetek az EDR-szolgáltatás hatékony működése érdekében a kormányzati célú hírközlési szolgáltató jóváhagyásával jogosultak a 3. mellékletben a felelősségi körükbe rendelt felhasználói kör megosztásától megállapodásban eltérni."

9. § Az R1. 17. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Ha a kérelem megfelel a csatlakozáshoz szükséges műszaki, jogi és biztonsági feltételeknek, a kérelmező kiértesítését követő 10 napon belül a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a csatlakozási igényről dönt, és döntését írásban közli a kérelmező felhasználóval. A csatlakozási igény elfogadása esetén a kormányzati célú hírközlési szolgáltató jóváhagyja a kérelmező felhasználó benyújtott szabályzatát, és megköti a felhasználói szerződést.

(7) A 3. mellékletben fel nem sorolt szervezetek csatlakozását egyedi finanszírozású felhasználóként a kormányzati célú hírközlési szolgáltató indokolt esetben engedélyezheti."

10. § (1) Az R1. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A készenléti EDR felhasználók a 12. § (2) bekezdése szerinti célokkal összefüggő szélessávú mobil adatátviteli, illetve csoportkommunikációs távközlésüket - a katonai műveleti feladatok kapcsán alkalmazott rádiótávközlő rendszerek kivételével - csak az EDR-en keresztül folytathatják."

(2) Az R1. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felhasználók az EDR-től eltérő, más kormányzati célú hálózatként üzemeltetett mozgószolgálati rádiótávközlési alkalmazásokat kizárólag a kormányzati célú hírközlési szolgáltató engedélyével használhatnak, ha az EDR használata az adott szolgálat ellátása követelményeinek megfelelően nem lehetséges."

(3) Az R1. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A felhasználók az EDR hálózat erőforrásait igénybe vevő fejlesztéseik tekintetében kötelesek a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval azt előre műszakilag egyeztetni. Az üzemszerű működtetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az az EDR rendeltetésszerű működését nem veszélyezteti, és azt a kormányzati célú hírközlési szolgáltató engedélyezi."

11. § Az R1. a következő 20/B. §-sal egészül ki:

"20/B. § A kormányzati célú hírközlési szolgáltató és az EDR-közreműködő számára a kormányzati célú hírközlési szolgáltatás nyújtása érdekében az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával, a kormányzati célokra figyelemmel, mobil hálózati kód jelölhető ki. A kijelöléshez más mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató hálózati együttműködésről szóló nyilatkozata nem szükséges."

12. § Az R1. a következő 36. §-sal egészül ki:

"36. § A 3. mellékletben meghatározott felhasználók - a 3. melléklet II. táblázat 2. pont 2.1. alpontjába tartozók kivételével - kötelesek a szélessávú mobil adatátviteli szolgáltatásaik átterhelésének, EDR-szolgáltatásként történő igénybevételének feltételeit és ütemezését a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval egyeztetni."

13. § Az R1. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. § Az R1. 11. § 8. pontjában az "a jóváhagyott általános EDR használati szabályzatban foglaltak alapján" szövegrész helyébe az "az általános EDR használati szabályzatban foglaltak alapján" szöveg lép.

15. § Hatályát veszti az R1. 17. § (8) bekezdése és 20. § (3) bekezdése.

2. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (4) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"9. DKÜ alkalmazás: a DKÜ által működtetett, az e rendeletben meghatározott kapcsolattartásra és az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség teljesítésére alkalmas, internetes felületen keresztül elérhető informatikai alkalmazások és az ezt támogató adatforrások összessége;"

17. § Az R2.

a) 1. § (4) bekezdés 3. és 4. pontjában, 5. § (3) és (10) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés b) pontjában, 7. §-ában, 7/A. §-ában, 12. § (6) bekezdésében, 13. § (9) bekezdésében és 30/A. § (3) bekezdésében a "Portálon" szövegrész helyébe a "DKÜ alkalmazáson" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében a "Portált" szövegrész helyébe a "DKÜ alkalmazást" szöveg,

c) 5. § (3) és (4) bekezdésében a "Portál" szövegrész helyébe a "DKÜ alkalmazás" szöveg,

d) 5. § (14) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 9. § (11) bekezdésében, 10. § (2) és (3) bekezdésében, 10. § (19) bekezdésében, 11. § (2) és (3) bekezdésében, 13. § (8) bekezdésében és 30/D. §-ában a "Portálra" szövegrész helyébe a "DKÜ alkalmazásra" szöveg

lép.

3. A Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról, valamint a nemzeti informatikai és e-közigazgatási tevékenység összehangolt biztosításával összefüggő részletszabályokról szóló 307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosítása

18. § A Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról, valamint a nemzeti informatikai és e-közigazgatási tevékenység összehangolt biztosításával összefüggő részletszabályokról szóló 307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A miniszter az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, valamint az e hálózat infrastrukturális alapját biztosító szervezet tevékenysége feletti felügyeletet a DMÜ bevonásával látja el."

4. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 291/2023. (VII. 6.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(VPN gazda
szervezet
Általános VPN
használati
szabályzat
készítésére
kötelezett
FelhasználóKülönös VPN
használati
szabályzat
készítésére
kötelezett)
6. Magyar
Honvédség
/MH VPN/
X6.1. Magyar Honvédség katonai szervezetei
6.2. A honvédelemért felelős miniszter által vezetett
minisztérium.
X
6.3. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
614/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében
meghatározott szerveknél a honvédelemmel foglalkozó
szervezeti egységek.
X
6.4. NAMPO (NATO Támogatási Ügynökség, Légiszállítást
Kezelő Programiroda)
X

2. Az R1. 3. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(VPN gazda
szervezet
Általános VPN
használati
szabályzat
FelhasználóKülönös VPN
használati
szabályzat)
2. EDR -
kormányzati
célú hírközlési
szolgáltató
/Pro-M FKB
VPN/
X2.1. A 17. § (7) bekezdése szerint a kormányzati célú hírközlési
szolgáltató jóváhagyásával az EDR-hálózathoz külön
megállapodás alapján csatlakozó szervezet, így különösen
a közszolgáltatást végző szervezetek.
X
2.2. Létfontosságú rendszerelemmé kijelölt eszköz,
létesítmény vagy rendszer rendszerelemének tulajdonosa,
engedélyese, rendelkezésre jogosultja vagy ilyen
rendszerelem napi működéséért felelős jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli szervezet, valamint felső
küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek.
X

Tartalomjegyzék