2023. évi XXIX. törvény

a közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (4) bekezdésében az "új közcélú átviteli hálózati távvezeték" szövegrész helyébe az "új közcélú átviteli hálózati távvezeték és villamosmű főelosztóhálózat" szöveg lép.

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

2. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. §-a a következő x) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"x) felhasználói panasz: olyan felhasználói beadvány, amelyben a felhasználó a távhőszolgáltató intézkedése ellen vagy a távhőszolgáltató várt intézkedésének elmaradása miatt emel kifogást."

(2) A Tszt. 20. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az átvétellel érintett felhasználó és az átvevő engedélyes között létrejött közszolgáltatási szerződésből eredő fizetési kötelezettség körében a felhasználó vagy a díjfizető (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: fizető fél) által az átadó engedélyes mint kedvezményezett javára csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazást az átvétel napjától számított 46. napon az átvevő engedélyes mint kedvezményezett javára megadott felhatalmazásnak kell tekinteni. Az átvevő engedélyes a felhatalmazást kezelő pénzforgalmi szolgáltatója részére az átvétel napját követő 15 napon belül megküldi az átvétel napjának igazolásául a távhőszolgáltatási tevékenység végzésére feljogosító kijelölő vagy az új távhőszolgáltatói működési engedélyt kiadó határozatot, amelyről a felhatalmazást kezelő pénzforgalmi szolgáltató 5 napon belül tájékoztatja a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatóját. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az átvevő engedélyes által indított csoportos beszedési megbízást az átvétel napját követő 46. naptól az átvevő engedélyes javára teljesíti, ha az átvevő engedélyes pénzforgalmi szolgáltatójától legalább 15 nappal korábban megkapta a kedvezményezett és a fizető fél megváltozott azonosítóját."

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

3. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. §-a a következő 48b. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"48b. Operatív irányítást ellátó személy: az átviteli rendszerirányító vezető tisztségviselője, cégvezetője, valamint azon vezető állású munkavállalója, aki az átviteli-rendszerirányító irányításáért, ügyvezetéséért felelős, és operatív irányítást ellátó személyként az átviteli rendszerirányító Hivatal által jóváhagyott megfelelési programjában szerepel."

(2) A Vet. 3. §-a a következő 80. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"80. Felhasználói panasz: olyan felhasználói beadvány, amelyben a felhasználó az engedélyes intézkedése ellen vagy az engedélyes várt intézkedésének elmaradása miatt emel kifogást."

(3) A Vet. 43. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az elosztó a (2) bekezdés szerinti esetben az egyetemes szolgáltatótól nem jogosult szerződéses biztosítékot kérni."

(4) A Vet. 57/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1) bekezdés szerinti határozat - a körülmények jelentős megváltozása esetén - az engedélyes kérelmére módosítható."

(5) A Vet. 62. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha az egyetemes szolgáltatás keretében a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnése esetén a felhasználó a szerződésből eredő elszámolási és fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget, és a felhasználó ismételten villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését kezdeményezi az egyetemes szolgáltatónál, az egyetemes szolgáltató jogosult az új villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését a korábbi jogviszony alapján fennálló, el nem évült követelésből származó elszámolási és fizetési kötelezettség teljesítéséhez kötni."

(6) A Vet. 63. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A villamosenergia-kereskedő a felhasználóval történő közös megegyezés esetén, az egyetemes szolgáltató a felhasználó eltérő igénye hiányában, a felhasználó hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződését megbízottként, összevontan kezeli."

(7) A Vet. 65. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A nyilvántartásba történő felvételt a lakossági fogyasztó kérheti. A lakossági fogyasztónak a kérelemben meg kell jelölnie, hogy milyen az e törvényben, valamint a Vhr.-ben meghatározott különleges bánásmód, vagy kedvezmény illeti meg, és azok közül melyiket érvényesíti. A kérelemhez csatolnia kell a védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására szolgáló - a (2) bekezdésben, valamint a Vhr.-ben meghatározott - iratokat. A nyilvántartásba vételről a lakossági fogyasztót, valamint a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatni kell. A védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv az ellátásra jogosult tekintetében nyilvántartja az elosztó hálózati engedélyes megnevezését és elektronikus elérhetőségét."

(8) A Vet. 65. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a Vet. 65. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A nyilvántartásba vételt követően a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv minden év március 31-ig tájékoztatja az elosztó hálózati engedélyest, hogy a lakossági fogyasztó védendő fogyasztói minősége továbbra is fennáll-e. Nem kell évenkénti tájékoztatást adni azon fogyatékkal élő fogyasztóról, akinek állapotában - szakorvosi véleményen alapuló, a Vhr. szerinti igazolás alapján - nem várható jelentős javulás. Ha a védettséget megalapozó körülmény megszűnik, a lakossági fogyasztó nem jogosult az e törvényben és a Vhr.-ben foglalt különleges bánásmódokra és kedvezményekre.

(7) A védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv a (2) bekezdés szerinti igazolás kiállításától a (6) bekezdés szerinti tájékoztatás érdekében kezeli a védendő fogyasztó nevére, a felhasználási helyre, a védendő fogyasztói státuszt megalapozó jogcímre, valamint a fogyasztó által megjelölt elosztó hálózati engedélyes megnevezésére és elektronikus elérhetőségére vonatkozó adatokat."

(9) A Vet. X. Fejezete a következő 72/A. §-sal egészül ki:

"72/A. § (1) Az engedélyes új szolgáltatások, termékek bevezetését megelőzően a felhasználói igények felmérése érdekében jogosult az engedélyében meghatározott működési terület, valamint a vele jogviszonyban álló felhasználók egy részének bevonásával legfeljebb 24 hónapig tartó mintaprojektet működtetni.

(2) Az engedélyes legalább 30 nappal a mintaprojekt bevezetését megelőzően a mintaprojekttel kapcsolatban a Hivatalt tájékoztatja:

a) a mintaprojekt ütemtervéről, zárásának dátumáról,

b) a mintaprojekt keretében elérhető termékekről, szolgáltatásokról, az azok értékesítésére, nyújtására vonatkozó részletes szabályokról, és

c) a mintaprojektbe bevont működési területről vagy felhasználókról, a kiválasztás elvéről.

(3) A mintaprojekt keretében értékesített termékeket, nyújtott szolgáltatásokat és a vonatkozó részletes szabályokat az engedélyes honlapján és - amennyiben rendelkezik ügyfélszolgálati irodával - a mintaprojekttel érintett ügyfélszolgálati irodáiban teszi közzé, valamint ha a mintaprojekt a felhasználót közvetlenül is érinti, arról a felhasználót elektronikusan vagy elektronikus elérhetőség hiányában postai úton a mintaprojekt bevezetését megelőző 15 nappal korábban tájékoztatja."

(10) A Vet. 102/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az operatív irányítást ellátó személy munkaviszonyának létesítéséről, a munkaviszonyának meghosszabbításáról, munkafeltételeiről - ideértve a díjazását is -, valamint a munkaviszony megszüntetéséről a felügyelőbizottság dönt."

(11) A Vet. 151. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az engedélyes társaság a felhasználóval fennálló engedélyköteles vagy más tevékenységéhez kapcsolódó jogviszonyai tekintetében - a felhasználó adatainak megadásától számított 60 napon belül - gondoskodik a felhasználó által, részére megadott természetes személyazonosító adatoknak és lakcím adatoknak a nyilvántartásába vett, felhasználóra vonatkozó adatokkal való összevetéséről, és eltérés esetén elvégzi azoknak a felhasználó által megadott adatok szerinti tartalommal történő helyesbítését, kiegészítését."

(12) A Vet. XXI. fejezete a következő 178/M. §-sal egészül ki:

"178/M. § E törvénynek a közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Mód9. törvénnyel) hatályon kívül helyezett 60. § (7) bekezdése és 63. § (3) bekezdése a hatályvesztéskor folyamatban lévő elévüléseket nem érinti."

(13) A Vet. XXI. fejezete a következő 178/U. §-sal egészül ki:

"178/U. § A védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv az e törvénynek a Mód9. törvénnyel megállapított 65. § (6) bekezdése alapján 2024. március 31-ig történő tájékoztatási kötelezettségének teljesítése érdekében az elosztó hálózati engedélyes 2024. január 31-ig tájékoztatja a nyilvántartásában szereplő védendő fogyasztók 65. § (5) bekezdése szerinti adatairól a védendő fogyasztó felhasználási helye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalt. A tájékoztatásnak a védendő fogyasztó nevét, felhasználási helyének címét, a védendő fogyasztói státuszt megállapító jogcímet, valamint - amennyiben rendelkezésre áll - a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv megnevezését kell tartalmaznia. Az elosztó hálózati engedélyes tájékoztatása alapján a fővárosi és vármegyei kormányhivatal 2024. február 29-ig tájékoztatja az illetékességi területén működő, a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet a védendő fogyasztó 65. § (5) bekezdése szerinti adatairól, valamint a 65. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségről."

(14) A Vet.

a) 32/A. § (7) bekezdésében az "üzletszabályzat" szövegrész helyébe az "elosztói szabályzat" szöveg

b) 57. § (7) bekezdésében a "három" szövegrész helyébe az "öt" szöveg,

c) X. Fejezet címében a "SZABÁLYZATOK" szövegrész helyébe a "SZABÁLYZATOK, MINTAPROJEKTEK" szöveg,

d) 132/B. § (1) bekezdésében a "távvezetékre vonatkozó" szövegrész helyébe a "távvezetékre, valamint a villamosmű műszaki biztonsági követelményeit meghatározó miniszteri rendeletben a főelosztóhálózatra vonatkozó" szöveg

lép.

(15) Hatályát veszti a Vet.

a) 60. § (7) bekezdése és

b) 63. § (3) bekezdése.

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

4. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. §-a a következő 78. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"78. Felhasználói panasz: olyan felhasználói beadvány, amelyben a felhasználó az engedélyes intézkedése ellen vagy az engedélyes várt intézkedésének elmaradása miatt emel kifogást."

(2) A Get. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felhasználó személyében történő változás esetén - ha a földgázelosztó a felhasználási hely helyszíni ellenőrzését szükségesnek tartja, vagy ha a felhasználó kéri a felhasználási hely helyszíni ellenőrzését - a földgázelosztó jegyzőkönyvben rögzíti a fogyasztásmérő berendezés állását, valamint a mérőberendezés és a zárópecsétek (plomba) szemrevételezéssel megállapított állapotát. A jegyzőkönyv egy-egy példányát átadja, postai úton megküldi vagy - a 63/B. §-ban meghatározott esetben - elektronikusan kézbesíti az új felhasználónak, a felhasználót ellátó földgázkereskedőnek, valamint a korábbi felhasználónak, annak ezirányú kérése esetén."

(3) A Get. 28/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A földgázkereskedő a felhasználóval történő közös megegyezés esetén, az egyetemes szolgáltató a felhasználó eltérő kérése hiányában, a felhasználó elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi szerződését megbízottként, összevontan kezeli."

(4) A Get. 31/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnése esetén a felhasználó a szerződésből eredő elszámolási és fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget, és a felhasználó ismételten egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését kezdeményezi, az egyetemes szolgáltató jogosult az új egyetemes szolgáltatási szerződés megkötését a korábbi jogviszony alapján fennálló, el nem évült követelésből származó elszámolási és fizetési kötelezettség teljesítéséhez kötni."

(5) A Get. 63/C. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1) bekezdés szerinti határozat - a körülmények jelentős megváltozása esetén - az engedélyes kérelmére módosítható."

(6) A Get. 66. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A nyilvántartásba felvételt a lakossági fogyasztó kérheti. A lakossági fogyasztónak a kérelemben meg kell jelölnie, hogy milyen, az e törvényben, valamint a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott különleges bánásmód vagy kedvezmény illeti meg, és azok közül melyiket érvényesíti. A kérelemhez csatolnia kell a védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására szolgáló - a (2) bekezdésben, valamint a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott - iratokat. A nyilvántartásba vételről a lakossági fogyasztót, valamint a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatni kell. A védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv az ellátásra jogosult tekintetében nyilvántartja a földgázelosztó megnevezését és elektronikus elérhetőségét."

(7) A Get. 66. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a Get. 66. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A nyilvántartásba vételt követően a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv minden év március 31-ig tájékoztatja a földgázelosztót, hogy a lakossági fogyasztó védendő fogyasztói minősége továbbra is fennáll-e. Nem kell évenkénti tájékoztatást adni azon fogyatékkal élő fogyasztóról, akinek állapotában - szakorvosi véleményen alapuló, a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti igazolás alapján - nem várható jelentős javulás. A védettséget megalapozó körülmények megszűnése esetén a lakossági fogyasztó már nem jogosult az e törvényben, valamint a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt különleges bánásmódokra és kedvezményekre.

(7) A védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv a (2) bekezdés szerinti igazolás kiállításától a (6) bekezdés szerinti tájékoztatás érdekében kezeli a védendő fogyasztó nevére, a felhasználási helyre, a védendő fogyasztói státuszt megalapozó jogcímre, valamint a fogyasztó által megjelölt engedélyes megnevezésére és elektronikus elérhetőségére vonatkozó adatokat."

(8) A Get. "A szállító- és az elosztóvezetékhez való csatlakozás" alcíme a következő 70/C. §-sal egészül ki:

"70/C. § Ha a felhasználási helyen lekötött maximális kapacitás öt egymást követő gázéven keresztül nem éri el a vásárolt kapacitást, akkor a vásárolt kapacitás és a lekötött maximális kapacitás közti különbség 50%-ának megfelelő vásárolt kapacitás - a 62. § (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a földgázelosztóra döntése alapján visszaszáll. A kapacitás visszaszállásának időpontját a földgázelosztó határozza meg a rendszeren megjelenő új igények kielégíthetőségének biztosítása érdekében. A felhasználók kompenzálásának részletes szabályait a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg."

(9) A Get. X. Fejezete a következő 113/A. §-sal egészül ki:

"113/A. § (1) Az engedélyes új szolgáltatások, termékek bevezetését megelőzően a felhasználói igények felmérése érdekében jogosult az engedélyében meghatározott működési terület, valamint a vele jogviszonyban álló felhasználók egy részének bevonásával legfeljebb 24 hónapig tartó mintaprojektet működtetni.

(2) Az engedélyes legalább 30 nappal a mintaprojekt bevezetését megelőzően a mintaprojekttel kapcsolatban a Hivatalt tájékoztatja:

a) a mintaprojekt ütemtervéről, zárásának dátumáról,

b) a mintaprojekt keretében elérhető termékekről, szolgáltatásokról, az azok értékesítésére, nyújtására vonatkozó részletes szabályokról, és

c) a mintaprojektbe bevont működési területről vagy felhasználókról, a kiválasztás elvéről.

(3) A mintaprojekt keretében értékesített termékeket, nyújtott szolgáltatásokat és a vonatkozó részletes szabályokat az engedélyes honlapján és - amennyiben rendelkezik ügyfélszolgálati irodával - a mintaprojekttel érintett ügyfélszolgálati irodáiban teszi közzé, valamint ha a mintaprojekt a felhasználót közvetlenül is érinti, arról a felhasználót elektronikusan vagy elektronikus elérhetőség hiányában postai úton a mintaprojekt bevezetését megelőző 15 nappal korábban tájékoztatja."

(10) A Get. 125. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az engedélyes a felhasználóval fennálló engedélyköteles vagy más tevékenységéhez kapcsolódó jogviszonyai tekintetében - a felhasználó adatainak megadásától számított 60 napon belül - gondoskodik a felhasználó által részére megadott természetes személyazonosító adatoknak és lakcím adatoknak a nyilvántartásába vett, felhasználóra vonatkozó adatokkal való összevetéséről, és eltérés esetén elvégzi azoknak a felhasználó által megadott adatok szerinti tartalommal történő helyesbítését, kiegészítését."

(11) A Get. 133/A. §-a a következő 18. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)

"18. a 70/C. § szerinti kapacitásnak a földgázelosztó általi visszavétele esetén a felhasználót megillető kompenzáció mértékének meghatározását és a kompenzáció megfizetésének ütemezését."

(12) A Get. XVIII. Fejezete a következő 146/R. és 146/S. §-sal egészül ki:

"146/R. § (1) E törvénynek a közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 70/C. §-át a 2023. október 1-jétől kezdődő gázévre vonatkozóan kell alkalmazni.

(2) E törvénynek a Módtv. hatályon kívül helyezett 28/A. § (6) bekezdését a Módtv. hatálybalépését megelőzően kezdődő elévülésekre alkalmazni kell.

146/S. § A védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv az e törvénynek a Módtv.-el megállapított 66. § (6) bekezdése alapján 2024. március 31-ig történő tájékoztatási kötelezettségének teljesítése érdekében a földgázelosztó 2024. január 31-ig tájékoztatja a nyilvántartásában szereplő védendő fogyasztók 66. § (5) bekezdése szerinti adatairól a védendő fogyasztó felhasználási helye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalt. A tájékoztatásnak a védendő fogyasztó nevét, felhasználási hely címét, a védendő fogyasztói státuszt megállapító jogcímet, valamint - amennyiben rendelkezésre áll - a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv megnevezését kell tartalmaznia. A földgázelosztó tájékoztatása alapján a fővárosi és vármegyei kormányhivatal 2024. február 29-ig tájékoztatja az illetékességi területén működő, a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet a védendő fogyasztó 66. § (5) bekezdése szerinti adatairól, valamint a 66. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségről."

(13) A Get.

a) 62. § (3) bekezdésében a "mond" szövegrész helyébe a "mond vagy azt a földgázelosztó vissza nem veszi" szöveg,

b) 64. § (6) bekezdésében a "három" szövegrész helyébe "öt" szöveg,

c) 89. § (5) bekezdésében a "gázmérő állagmegóvási" szövegrész helyébe a "gázmérő és házi nyomásszabályozó állagmegóvási" szöveg,

d) 99. § (6) bekezdésében a "fogyasztásmérő berendezés" szövegrész helyébe a "fogyasztásmérő és házi nyomásszabályozó berendezés" szöveg,

e) X. Fejezet címében a "SZABÁLYZATOK" szövegrész helyébe a "SZABÁLYZATOK, MINTAPROJEKTEK" szöveg,

f) 125. § (1b) bekezdésében a "3" szövegrészek helyébe az "5" szöveg,

g) 142. § (6) bekezdésében a "3" szövegrész helyébe az "5" szöveg

lép.

(14) Hatályát veszti a Get. 28/A. § (6) bekezdése.

5. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

5. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató az e törvényben és annak végrehajtási rendeletében meghatározott kapcsolattartási, együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából - az adatkezelési cél fennállása időtartama alatt - kezeli a felhasználó azonosításához szükséges adatot, továbbá az 55. § végrehajtása érdekében a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan azonosításához szükséges helyrajzi számot és címet. A felhasználó azonosításához a természetes személy felhasználó esetén családi és utóneve, születési családi és utóneve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, amennyiben rendelkezésre áll elektronikus levelezési címe, telefonos elérhetősége, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma vagy egyéb nyilvántartási száma, elektronikus elérhetősége szükséges."

(2) A Vksztv. 61/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a Vksztv. 61/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A víziközmű-szolgáltató a nyilvántartásba vételről a védendő felhasználót nyolc napon belül írásban tájékoztatja. A tájékoztatás tartalmazza, hogy

a) a nyilvántartás szerint a védendő felhasználó milyen kedvezményeket vehet igénybe, valamint

b) az adatváltozás bejelentésére mely időpontokban és módon biztosít lehetőséget a víziközmű-szolgáltató.

(3a) A víziközmű-szolgáltató a nyilvántartásba vételről nyolc napon belül írásban tájékoztatja a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet. A védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv az ellátásra jogosult tekintetében nyilvántartja a víziközmű-szolgáltató megnevezését és elektronikus elérhetőségét."

(3) A Vksztv. 61/A. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a Vksztv. 61/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A nyilvántartásba vételt követően a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv minden év március 31-ig tájékoztatja a víziközmű-szolgáltatót, hogy a védendő felhasználó védettsége továbbra is fennáll-e. Határozott időre megállapított védettség esetén a védettségre megállapított határozott időszak alatti években, továbbá a védettség lejáratának évében a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv mentesül a március 31-ei igazolási kötelezettség alól. Fogyatékkal élő felhasználó esetében, ha szakorvosi vélemény alapján az állapotában jelentős javulás nem várható, az évenkénti tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn.

(7) Ha a védettségét megalapozó körülmények megváltozása miatt a lakossági felhasználó már nem jogosult kedvezményre, az 58/A. § (1) bekezdése szerinti kedvezményre való jogosultság megszűnik. Az (1) bekezdés szerinti célból kezelt adatot a víziközmű-szolgáltató a jogosultság megszűnését követően törli.

(8) A védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv a (2) bekezdés szerinti igazolás kiállításától a (6) bekezdés szerinti tájékoztatás érdekében kezeli a védendő felhasználó nevére, a felhasználási helyre, a védendő felhasználói státuszt megalapozó jogcímre, valamint a felhasználó által megjelölt víziközmű-szolgáltató megnevezésére és elektronikus elérhetőségére vonatkozó adatokat. A védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv törli az e bekezdés szerinti adatokat a védendő felhasználói státusz megszűnését követően."

(4) A Vksztv. 25. alcíme a következő 87/F. §-sal egészül ki:

"87/F. § A védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv a 61/A. § (6) bekezdése alapján 2024. március 31-ig történő tájékoztatási kötelezettsége érdekében a víziközmű-szolgáltató 2024. január 31-ig tájékoztatja a nyilvántartásában szereplő védendő felhasználók adatairól a védendő felhasználó felhasználási helye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalt. A tájékoztatásnak a védendő felhasználó nevét, a felhasználási helyet, a védendő felhasználói státuszt megállapító jogcímet, valamint - amennyiben rendelkezésre áll - a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv megnevezését kell tartalmaznia. A víziközmű-szolgáltató tájékoztatása alapján a fővárosi és vármegyei kormányhivatal 2024. február 29-ig tájékoztatja az illetékességi területén működő, a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet a védendő felhasználóról, valamint a 61/A. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségről."

6. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

6. § (1) Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Számlaképtv.) a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § (1) A szolgáltató jogosult az e törvénnyel nem szabályozott, általa közvetlenül vagy közvetítőként biztosított termék árát, szolgáltatás díját, valamint egyéb tételt a kibocsátott számlán - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásaira figyelemmel - feltüntetni és kiszámlázni.

(2) Az (1) bekezdés alapján a szolgáltató közvetítőként, illetve a szolgáltató által igénybe vett közreműködő személy közvetítői alvállalkozóként a felhasználó és a szolgáltató kapcsolt vállalkozásaként működő pénzügyi intézmény között létrejött megállapodás alapján, az abban foglaltak szerint jogosult a megállapodás szerint esedékes tőketörlesztés, valamint ügyleti és késedelmi kamat összegét - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásaira figyelemmel - a számlarészletezőn feltüntetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kibocsátott összevont számla részleges pénzügyi teljesítése esetében elsődlegesen a közműszolgáltatásra kell elszámolni a befizetett összeget, továbbá a számla nem vagy részleges teljesítése esetén kizárólag közműtartozás esetén kerülhet sor a felhasználónak az ellátásból való kikapcsolására."

(2) A Számlaképtv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A szolgáltató köteles a számlán alkalmazott, a felhasználók számára nehezen érthető szakkifejezések magyarázatát a számlakép változáskor írásbeli tájékoztatással megadni, valamint a honlapon és a személyes ügyfélfogadó helyeken folyamatosan biztosítani."

(3) A Számlaképtv. a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § Ez a törvény a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i 2019/944/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

(4) A Számlaképtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(5) A Számlaképtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(6) A Számlaképtv. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(7) A Számlaképtv. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

7. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

7. § Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 33. pontjában a "150 000" szövegrész helyébe az "50 000" szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2023. évi XXIX. törvényhez

1. A Számlaképtv. 1. melléklet 4.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.6. Egyéb: csak abban az esetben szükséges feltüntetni, ha

4.6.1. a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló, egyetemes villamosenergia-szolgáltatáshoz vagy villamosenergia-elosztáshoz kapcsolódó tétel felmerült (különösen kamat, tartozás), vagy

4.6.2. a számla a 7. § (1) vagy (2) bekezdése alapján számlaképpel nem szabályozott termék árát, szolgáltatás díját vagy egyéb tételt tartalmaz, azzal, hogy a számla 3. pontjában a szolgáltatás megnevezése résznél az egyéb szolgáltatást is fel kell tüntetni.

A számlának tartalmaznia kell a tétel feltüntetését megalapozó jogcímet. A tételeket külön sorokban kell szerepeltetni."

2. melléklet a 2023. évi XXIX. törvényhez

1. A Számlaképtv. 2. melléklet 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.5. Egyéb: csak abban az esetben kell feltüntetni, ha

4.5.1. a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló, egyetemes villamosenergia-szolgáltatáshoz vagy villamosenergia-elosztáshoz kapcsolódó tétel felmerült (különösen kamat, tartozás), vagy

4.5.2. a számla a 7. § (1) vagy (2) bekezdése alapján számlaképpel nem szabályozott termék árát, szolgáltatás díját vagy egyéb tételt tartalmaz, azzal, hogy a számla 3. pontjában a szolgáltatás megnevezése résznél az egyéb szolgáltatást is fel kell tüntetni.

A számlának tartalmazni kell a tétel feltüntetését megalapozó jogcímet. A tételeket külön sorokban kell szerepeltetni."

3. melléklet a 2023. évi XXIX. törvényhez

1. A Számlaképtv. 3. melléklet 4.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.6. Egyéb: csak abban az esetben kell feltüntetni, ha

4.6.1. a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló, egyetemes földgázszolgáltatáshoz vagy földgázelosztáshoz kapcsolódó tétel felmerült (különösen kamat, tartozás), vagy

4.6.2. a számla a 7. § (1) vagy (2) bekezdése alapján számlaképpel nem szabályozott termék árát, szolgáltatás díját vagy egyéb tételt tartalmaz, azzal, hogy a számla 3. pontjában a szolgáltatás megnevezése résznél az egyéb szolgáltatást is fel kell tüntetni.

A számlának tartalmazni kell a tétel feltüntetését megalapozó jogcímet. A tételeket külön sorokban kell szerepeltetni."

4. melléklet a 2023. évi XXIX. törvényhez

1. A Számlaképtv. 4. melléklet 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.5. Egyéb: csak abban az esetben kell feltüntetni, ha

4.5.1. a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló, egyetemes földgázszolgáltatáshoz vagy földgázelosztáshoz kapcsolódó tétel felmerült (különösen kamat, tartozás), vagy

4.5.2. a számla a 7. § (1) vagy (2) bekezdése alapján számlaképpel nem szabályozott termék árát, szolgáltatás díját vagy egyéb tételt tartalmaz, azzal hogy a számla 3. pontjában a szolgáltatás megnevezése résznél az egyéb szolgáltatást is fel kell tüntetni.

A számlának tartalmazni kell a tétel feltüntetését megalapozó jogcímet. A tételeket külön sorokban kell szerepeltetni."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére